PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Zihinsel Engelli Çocuklara Katkısının Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleriyle Belirlenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 321 - 342, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Artut, K., 2002. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ataman, A., Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Çağlar, S., 2009. Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çaplı, O., 1993. Çocukların, Gençlerin Eğitimi, Geri Zekalı Çocukların Eğitimi. Ankara: Bilgi Yayınları, 5. Basım.
 • Eripek, S., 1996. Zihinsel Engelli Çocuklar. Eğitim Fakültesi Yayınları No:41, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Günaydın, S., 2006. Sanat Eğitimi Kapsamında Resim-İş Eğitiminin Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki Çocukların Gelişim Sürecine Katkıları. Samsun: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kulaksızoğlu, A., 2003. Farklı Gelişen Çocuklar. İstanbul: Epsilon Yayınları
 • Küçükahmet, L. (Ed), 1997. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Oymak, M.V., Zeka Özürlü Çocukların Yetiştirilmesi, Tanımlar, Kavramlar, Programlar, Sabev Yayınları.
 • Packard, S., 1975. Art For The Exceptional Child: Job Opportunities For Women.
 • D. Miami University, Florida: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/ search/detailmini.jsp?nfpb=true &ERICExtSearch_SearchValue_0=ED160495&ERICExtSearch_Se archType_0=no&accno=ED160495
 • Paça, F., 2008. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, http://orgm.meb.gov.tr/Destek_egitim_programlari/ 286_Zihinselpro.pdf 21 Temmuz 2010
 • Polloway, E.A., 1997. Strategies for Teaching Learner with Special Needs. The United States of America: New Jersey: Merrill, an Imprint of Macmillan Publishing
 • Salderay, B., 2001. Zihin Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Plastik Sanatlar Eğitimine İlişkin Görüşleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi.
 • Silver, R.A., 1979. Working With Handicapped Art Students. National Art Education Association Convention.
 • Sucuoğlu, B., 2009. Zihin Engelliler ve Eğitimleri. Ankara: Kök Yayıncılık
 • Ün Yıldırım, N. ve İlker, Y., 2004. “Mental Retardasyon ve Fiziksel uygunluk”. Ankara:
 • Özveri, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hakemli- Süreli Yayın, C.I, Sy. I.
 • Yavuzer, H., 2005. Resimleriyle Çocuk, Resimleriyle Çocuğu Tanıma, İstanbul: Remzi Kitapevi. Başvuru: 3.11.2011
 • Yayına Kabul: 19.11.2012

Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Zihinsel Engelli Çocuklara Katkısının Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleriyle Belirlenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 321 - 342, 01.08.2012

Öz

Görsel sanatlar dersi çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimini destekleyen önemli araçlardan bir tanesidir. Bu nedenle tüm bireylerin faydalanması gereken bir alandır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci kademedeki eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerde görsel sanatlar eğitiminin kişisel gelişimlerine etkisinin vurgulanmasıdır. Araştırma, zihinsel engelli bireyler için görsel sanatlar eğitiminin nasıl olduğu, özel eğitim açısından görsel sanatlar eğitiminin önemi ve özel eğitim öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinin uygulayışı konuları ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında görsel sanatlar eğitiminin eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin gelişimine katkısına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma, Bursa il sınırları içerisindeki on beş özel eğitim kurumunda seksen beş özel eğitim öğretmeniyle anket çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde özetlenerek yorumlanmıştır. verebileceği, çocuğun gelişim düzeyine göre hazırlanmış bireysel aktiviteler içeren ve zihinsel engelli çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen ayrıntılı bir sanat eğitimi programı hazırlanması, kurumlarda görsel sanatlar dersleri için alanında uzman sanat eğitimcisine yer verilmesi ve çocukların engellilik durumları göz önünde alınarak hazırlanmış sanat atölyesi bulundurulması önerilmiştir

Kaynakça

 • Artut, K., 2002. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ataman, A., Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Çağlar, S., 2009. Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çaplı, O., 1993. Çocukların, Gençlerin Eğitimi, Geri Zekalı Çocukların Eğitimi. Ankara: Bilgi Yayınları, 5. Basım.
 • Eripek, S., 1996. Zihinsel Engelli Çocuklar. Eğitim Fakültesi Yayınları No:41, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Günaydın, S., 2006. Sanat Eğitimi Kapsamında Resim-İş Eğitiminin Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki Çocukların Gelişim Sürecine Katkıları. Samsun: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kulaksızoğlu, A., 2003. Farklı Gelişen Çocuklar. İstanbul: Epsilon Yayınları
 • Küçükahmet, L. (Ed), 1997. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Oymak, M.V., Zeka Özürlü Çocukların Yetiştirilmesi, Tanımlar, Kavramlar, Programlar, Sabev Yayınları.
 • Packard, S., 1975. Art For The Exceptional Child: Job Opportunities For Women.
 • D. Miami University, Florida: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/ search/detailmini.jsp?nfpb=true &ERICExtSearch_SearchValue_0=ED160495&ERICExtSearch_Se archType_0=no&accno=ED160495
 • Paça, F., 2008. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, http://orgm.meb.gov.tr/Destek_egitim_programlari/ 286_Zihinselpro.pdf 21 Temmuz 2010
 • Polloway, E.A., 1997. Strategies for Teaching Learner with Special Needs. The United States of America: New Jersey: Merrill, an Imprint of Macmillan Publishing
 • Salderay, B., 2001. Zihin Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Plastik Sanatlar Eğitimine İlişkin Görüşleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi.
 • Silver, R.A., 1979. Working With Handicapped Art Students. National Art Education Association Convention.
 • Sucuoğlu, B., 2009. Zihin Engelliler ve Eğitimleri. Ankara: Kök Yayıncılık
 • Ün Yıldırım, N. ve İlker, Y., 2004. “Mental Retardasyon ve Fiziksel uygunluk”. Ankara:
 • Özveri, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hakemli- Süreli Yayın, C.I, Sy. I.
 • Yavuzer, H., 2005. Resimleriyle Çocuk, Resimleriyle Çocuğu Tanıma, İstanbul: Remzi Kitapevi. Başvuru: 3.11.2011
 • Yayına Kabul: 19.11.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca ERİM Bu kişi benim


Müge CAFEROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erim, G. & Caferoğlu, M. (2012). Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Zihinsel Engelli Çocuklara Katkısının Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleriyle Belirlenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 321-342 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173554