PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 343 - 358, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Bernardo, A.B.I., 2008. Exploring epistemological beliefs of bilingual Filipino preservice teachers. The Journal of Psychology. 142(2), 193-208.
 • Bromme, R., 2005. Thinking and knowing about knowledge, Grouding Mathematics Education, 1-11.
 • Brownlee, j., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G., 2001. Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education. Teaching in Higher Education. (6)2, 247-263.
 • Brownlee, J. Tickle, E. L., &Nailon, D., 2004. Epistemological beliefs and transformational-transactional leadership behaviours of directors in child care centres. Educating: Weaving Research into Practice. 1,153-166.
 • Bryan, L.A., 1998. Learning teach elemantary science: a case study of teacher beliefs about science teaching and learning. A paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching.
 • Buehl, M., 2003. At the crossroads of epistemology and motivation: Modeling the relations between students' domain-specific epistemological beliefs, achievement motivation, and task performance. University, America.
 • Unpublished Doctoral Dissertation. Maryland
 • Cevizci, A., 2003. Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Chan, K-W. & Elliott, R.G., 2000. Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues, Asia Pasific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.
 • Chan, K., 2003. Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69(1), 36-50.
 • Çüçen, A.K., 2001. Bilgi Felsefesi. Bursa: ASA Yayınevi.
 • Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H.F., 2003. Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4, 243-257.
 • Deryakulu, D., 2004. Epistemolojik inançlar. (Editörler: Y. Kuzgun ve D. Deryakulu). Eğitimde bireysel farklılıklar (259–288). Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş., 2005. Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Donaghue, H., 2003. An instrument to elicit teachers’ beliefs and assumptions. ELT Journal. (57), 344-350.
 • Erdem, M. Yılmaz, A. Akkoyunlu, B. 2008. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Educational Technology Conference (IECT), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Eroğlu, S.E. ve Güven, K., 2006. Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295–312.
 • Greeno, J., 1991. A view of mathematical problem solving in school, (Eds: M.U. Smith), Toward a unified theory of problem solving, Hillsdale: NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Günday, Ş., 2003. Zihin Felsefesi, 1. Baskı, Bursa: Asa Yayınları.
 • Güven, M. ve Belet, Ş.D., 2010. Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(1), 361–378. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/ adresinden 24 Kasım 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Hançerlioğlu, O., 2006. Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Lewis, N.S., 2004. The intersection of post-modernity and classroom practice. Teacher Education Quarterly. 31(3), 119-134.
 • Marrs, H., 2005. Culture, epistemology and academic studying. Unpublished Doctoral Dissertation. Kansas State University, America.
 • Oksal, A, Şenşekerci, E ve Bilgin, A., 2006. Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX (2), 371-381.
 • Öngen, D., 2003. Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları, 3(13): 155-162.
 • Öztuna-Kaplan, A., 2006. Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum Çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Pena, A. Paco, O. & Peralta C., 2002. Epistemological beliefs and knowledge among physicians: A questionnaire survey. Medical Education Online, 7(4), 1-9.
 • Schommer-Aikins, M. & Hutter, R., 2002. Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology 136(1), 5-15.
 • Terzi, A.R., 2005. Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(2). 298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A., 2004. Eğitim teknolojisinin gelişmesine epistemolojik yaklaşımların etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 3(2). 158-164.
 • Yılmaz, A., 2007. Hemşirelik öğrencilerinin epistemolojik inançları ile denetim odağı arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. ve Şahin, S., 2011. Pre-service teachers' epistemological beliefs and conceptions of teaching. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 73–88.
 • YÖK, 2007. Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_d ownload&gid=70 adresinden 30 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir. Başvuru: 4.12.2011
 • Yayına Kabul: 28.7.2012

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 343 - 358, 01.08.2012

Öz

Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ölçmeyi amaçlayan betimsel nitelikteki bu çalışmaya 150 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada Oksal, Şenşekerci ve Bilgin (2006) tarafından geliştirilen Merkezi Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının orta düzeyde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyet ve öğretim türü değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, bununla birlikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi alan öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının dersi henüz almamış öğretmen adaylarına oranla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır

Kaynakça

 • Bernardo, A.B.I., 2008. Exploring epistemological beliefs of bilingual Filipino preservice teachers. The Journal of Psychology. 142(2), 193-208.
 • Bromme, R., 2005. Thinking and knowing about knowledge, Grouding Mathematics Education, 1-11.
 • Brownlee, j., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G., 2001. Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education. Teaching in Higher Education. (6)2, 247-263.
 • Brownlee, J. Tickle, E. L., &Nailon, D., 2004. Epistemological beliefs and transformational-transactional leadership behaviours of directors in child care centres. Educating: Weaving Research into Practice. 1,153-166.
 • Bryan, L.A., 1998. Learning teach elemantary science: a case study of teacher beliefs about science teaching and learning. A paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching.
 • Buehl, M., 2003. At the crossroads of epistemology and motivation: Modeling the relations between students' domain-specific epistemological beliefs, achievement motivation, and task performance. University, America.
 • Unpublished Doctoral Dissertation. Maryland
 • Cevizci, A., 2003. Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Chan, K-W. & Elliott, R.G., 2000. Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues, Asia Pasific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.
 • Chan, K., 2003. Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69(1), 36-50.
 • Çüçen, A.K., 2001. Bilgi Felsefesi. Bursa: ASA Yayınevi.
 • Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H.F., 2003. Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4, 243-257.
 • Deryakulu, D., 2004. Epistemolojik inançlar. (Editörler: Y. Kuzgun ve D. Deryakulu). Eğitimde bireysel farklılıklar (259–288). Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş., 2005. Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Donaghue, H., 2003. An instrument to elicit teachers’ beliefs and assumptions. ELT Journal. (57), 344-350.
 • Erdem, M. Yılmaz, A. Akkoyunlu, B. 2008. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Educational Technology Conference (IECT), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Eroğlu, S.E. ve Güven, K., 2006. Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295–312.
 • Greeno, J., 1991. A view of mathematical problem solving in school, (Eds: M.U. Smith), Toward a unified theory of problem solving, Hillsdale: NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Günday, Ş., 2003. Zihin Felsefesi, 1. Baskı, Bursa: Asa Yayınları.
 • Güven, M. ve Belet, Ş.D., 2010. Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(1), 361–378. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/ adresinden 24 Kasım 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Hançerlioğlu, O., 2006. Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Lewis, N.S., 2004. The intersection of post-modernity and classroom practice. Teacher Education Quarterly. 31(3), 119-134.
 • Marrs, H., 2005. Culture, epistemology and academic studying. Unpublished Doctoral Dissertation. Kansas State University, America.
 • Oksal, A, Şenşekerci, E ve Bilgin, A., 2006. Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX (2), 371-381.
 • Öngen, D., 2003. Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları, 3(13): 155-162.
 • Öztuna-Kaplan, A., 2006. Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum Çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Pena, A. Paco, O. & Peralta C., 2002. Epistemological beliefs and knowledge among physicians: A questionnaire survey. Medical Education Online, 7(4), 1-9.
 • Schommer-Aikins, M. & Hutter, R., 2002. Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology 136(1), 5-15.
 • Terzi, A.R., 2005. Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(2). 298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A., 2004. Eğitim teknolojisinin gelişmesine epistemolojik yaklaşımların etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 3(2). 158-164.
 • Yılmaz, A., 2007. Hemşirelik öğrencilerinin epistemolojik inançları ile denetim odağı arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, H. ve Şahin, S., 2011. Pre-service teachers' epistemological beliefs and conceptions of teaching. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 73–88.
 • YÖK, 2007. Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_d ownload&gid=70 adresinden 30 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir. Başvuru: 4.12.2011
 • Yayına Kabul: 28.7.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Kaan DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demir, M. K. (2012). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 343-358 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173555