PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 359 - 380, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Ayas, A., Akdeniz, A.R., Baki, A., Çepni, S., vd. 2006. Kuramdan uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. (Ed. N. Yiğit). Trabzon: Üçyol Kitabevi.
 • Aytaç, A., 2010. Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında uygulama öğretim elemanlığının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Burdur.
 • Azar, A., 2003. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Baştürk, M. ve Kızılkaya, S., 2003. Okul uygulamaları el kitabı. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., 2011. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canakay, E. U., 2006. Müzik Teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli. Web: http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/E- Canakay.pdf
 • Davran, E., 2006. İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Van ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Van.
 • Evertson, C.M. & M.W. Smithey, 2000. Mentoring effects on protégés’ classroom practice: An experimental field study. The Journal of Educational Research, 93(5), 294-304.
 • Giebelhaus, C. & Bowman, C. L., 2002. Teaching mentors: Is it worth the effort? The Journal of Educational Research, 95(4), 246-254.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C., 2005. Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gündüz, N. ve Sunay, H., 2007. Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin etkinliğine ilişkin görüşleri, Çağdaş Eğitim Dergisi, 339, 28-38.
 • Hacıoğlu, F., 1990. Öğretmenlik Uygulaması Modeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Hsu, S., 2005. Help-seeking behaviour of student teachers. Educational Research, 47(3), 307-318.
 • Kalaycı, Ş., 2010. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Katrancı, M., 2008. Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Kiraz, E., 2001. Aday Öğretmen-Rehber Öğretmen Etkileşimi: Mesleki Gelişimde Diğer Boyut, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 85-92.
 • Kiraz, E., 2002. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 183-196.
 • Kiraz, E., 2003. Uygulama öğretmeni yeterlilik ölçeği: Ölçü aracı geliştirme örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(4), 387–398. Web: http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1/sayi_4/387-400.PDF
 • Kocatürk, F., 2006. Okul Deneyimi II Dersi İle İlgili Uygulama Öğretim Elemanlarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Koç, C. ve Yıldız, H., 2012. Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164). 223-236.
 • Manafo, M., 2000. Reflections on field experience. Phi Delta Kappan, 82(4), 307-309.
 • Paker, T., 2005. Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 617-620.
 • Sağ, R., 2008. The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors and practice schools. Eğitim Araştırmaları- Eurasion Journal of Educational Research, 32, 117–132.
 • Sevim, S., 2002. Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Sharma, S., 1996. Applied multivariate techniques. J. Wiley & Sons Inc., New York.
 • Smith, K., Lev Ari, L., 2005. The place of the practicum in pre-service teacher education: The voice of the students. Asia Pasific Journal of Teacher Education, 33(3), 289-302.
 • Şahin, Ç., 2003. Eğitim fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrenme-öğretme süreci açısından değerlendirilmesi.
 • Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L.S., (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E., 2010. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A., 1996. Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y., 1992. Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yıldız, E., 2002. Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerinin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yıldız, H., 2006. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında yer alan Okul Deneyimi II etkinliklerinin değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • YÖK, 1998. Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara. Başvuru: 14.5.2012
 • Yayına Kabul: 15.11. 2012

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 359 - 380, 01.08.2012

Öz

Bu çalışma, ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik tutumlarını ölçmek üzere kullanılacak geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 59 maddeden oluşan ölçeğin taslak formu Bayburt il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 334 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda 27 maddeden oluşan ölçeğin beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Bunlar araştırmacılar tarafından öğretmenlik uygulaması dersine yönelik isteklilik, iletişim, değerlendirme, mesleki yeterlilik ve gereklilik (gerekli görme) olarak adlandırılmıştır. Madde geçerliğine kanıt olarak madde test korelasyonları ve alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi hesaplanmıştır. Madde test korelasyonlarının 0,35 ile 0,79 arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları ve 0,86 olarak bulunmuştur

Kaynakça

 • Ayas, A., Akdeniz, A.R., Baki, A., Çepni, S., vd. 2006. Kuramdan uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. (Ed. N. Yiğit). Trabzon: Üçyol Kitabevi.
 • Aytaç, A., 2010. Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında uygulama öğretim elemanlığının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Burdur.
 • Azar, A., 2003. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Baştürk, M. ve Kızılkaya, S., 2003. Okul uygulamaları el kitabı. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., 2011. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canakay, E. U., 2006. Müzik Teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli. Web: http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/E- Canakay.pdf
 • Davran, E., 2006. İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Van ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Van.
 • Evertson, C.M. & M.W. Smithey, 2000. Mentoring effects on protégés’ classroom practice: An experimental field study. The Journal of Educational Research, 93(5), 294-304.
 • Giebelhaus, C. & Bowman, C. L., 2002. Teaching mentors: Is it worth the effort? The Journal of Educational Research, 95(4), 246-254.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C., 2005. Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gündüz, N. ve Sunay, H., 2007. Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin etkinliğine ilişkin görüşleri, Çağdaş Eğitim Dergisi, 339, 28-38.
 • Hacıoğlu, F., 1990. Öğretmenlik Uygulaması Modeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Hsu, S., 2005. Help-seeking behaviour of student teachers. Educational Research, 47(3), 307-318.
 • Kalaycı, Ş., 2010. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Katrancı, M., 2008. Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Kiraz, E., 2001. Aday Öğretmen-Rehber Öğretmen Etkileşimi: Mesleki Gelişimde Diğer Boyut, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 85-92.
 • Kiraz, E., 2002. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 183-196.
 • Kiraz, E., 2003. Uygulama öğretmeni yeterlilik ölçeği: Ölçü aracı geliştirme örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(4), 387–398. Web: http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1/sayi_4/387-400.PDF
 • Kocatürk, F., 2006. Okul Deneyimi II Dersi İle İlgili Uygulama Öğretim Elemanlarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Koç, C. ve Yıldız, H., 2012. Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164). 223-236.
 • Manafo, M., 2000. Reflections on field experience. Phi Delta Kappan, 82(4), 307-309.
 • Paker, T., 2005. Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 617-620.
 • Sağ, R., 2008. The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors and practice schools. Eğitim Araştırmaları- Eurasion Journal of Educational Research, 32, 117–132.
 • Sevim, S., 2002. Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Sharma, S., 1996. Applied multivariate techniques. J. Wiley & Sons Inc., New York.
 • Smith, K., Lev Ari, L., 2005. The place of the practicum in pre-service teacher education: The voice of the students. Asia Pasific Journal of Teacher Education, 33(3), 289-302.
 • Şahin, Ç., 2003. Eğitim fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrenme-öğretme süreci açısından değerlendirilmesi.
 • Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L.S., (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E., 2010. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A., 1996. Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y., 1992. Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yıldız, E., 2002. Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerinin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yıldız, H., 2006. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında yer alan Okul Deneyimi II etkinliklerinin değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • YÖK, 1998. Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara. Başvuru: 14.5.2012
 • Yayına Kabul: 15.11. 2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren ÇEVİK Bu kişi benim


Kazım ALAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çevik, C. & Alat, K. (2012). Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 359-380 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173556