PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çevre Farkındalığı- Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 459 - 473, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Blair, M., 2008. Community environmental eductaion as a model for effective environmental programmes, Australian Journal of Environmental Education, 24, 45-53.
 • Büyüköztürk, Ş., 2007. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetin, G., Ertepınar, H., Geban, Ö., 2004. The effect of conceptual change approach on students’ ecology achievement and attitude towards biology, Hacettepe University Journal of Education, 26. 28.08.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
 • Doll, W. J. Weidong, X., Gholamreza, T., 1994. A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument, MIS Quarterly, 18 (4), 453-461.
 • Fossati, A., Maffei, C., Acquarini, E. Di Ceglie, A., 2003. Multigroup confirmatory component and factor analyses of the Italian version of the aggression questionnaire, European Journal of Psychological Assessment, 19 (1), 54–65.
 • Hanna, G., 1995. Wilderness- related environmental outcomes of adventure and ecology education programming. The Journal of Environmental Education, 27 (1), 21-32.
 • İstanbullu, R. A., 2008. Investigation Of Environmental Literacy Of Sixth Grades As A Private School, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YÖK Veri Tabanı), 2008, METU, Ankara.
 • Jöroskog, K. B. Sorbom, D., 1987, SIMPLIS: A Simlified Version of LISREL. Mooresville, IN: Scientific Software, Inc.
 • Kline, R. B., 2005. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 • Kollmuss, A., Agyeman, J., 2002, Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour?. Environmental Education Research, 8 (3), 239-260.
 • Mansaray, A., Ajiboye, J. O., Audu, U. F., 1998. Environmental knowledge and attitudes of some Nigerian secondary school teachers, Environmental Education Research, 4 (3), 329-339.
 • Okur, E., Yalçın-Özdilek, Ş., 2012. Yapısal eşitlik modeli ile geliştirilmiş çevresel tutum ölçeği, İlköğretim Online Dergisi, 11 (1), 85-94.
 • Özbay, Ş., 2010. Fen Ve Teknoloji Programi İçinde Kompost Hakkında Verilen Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Çevre Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özdemir, O. ,2010. Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125- 138.
 • Palmberg, I. E. Kuru, J., 2000. Outdoor activities as a basis for environmental responsibility, The Journal of Environmental Education, 31 (4), 32-36.
 • Segars, A. H. Varun, G., 1993. Re-examining perceived ease of use and usefulness: a confirmatory factor analysis, MIS Quarterly, 17 (4), 517-525.
 • Şimşek, Ö. F., 2007. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel Ilkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Siyasal Basın ve Dağıtım.
 • Thomas, G., 2005. Traditional adventure activities in outdoor environmental education”, Australian Journal of Outdoor Eductaion, 9 (1), 31-39.
 • UNESCO, 1992. United Nations Sustainable Development, Promoting Education, Public Awareness And Training, Report of United Nations Conference on Enviroment and Development, Chapter 36, Rio http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda21.pdf adresinden alınmıştır.
 • June 1992. 04.11.2011tarihinde
 • Uygun, S., Şahin, Ç., Okur, E., 2010. Study on development of sensitivity scale for teaching profession, 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9, 2010 Sarajevo, 95-104, International Burch University, Bosnia- Herzegovina 2010. 18.04.2012 tarihinde http://eprints.ibu.edu.ba/408/1/ISSD2010Socialscience_p95-p104.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çevre Farkındalık Ölçeği
 • Bu anket genel olarak “çevre” konusundaki farkındalığınızı
 • belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her maddeyi dikkatli bir şekilde
 • okuduktan sonra ifadelerden sizin için en uygun olanını (¡ )
 • belirtiniz. Lütfen tüm maddeleri işaretleyiniz. İlginiz ve
 • Araş. Gör. Emel OKUR-BERBEROĞLU
 • OFMA Biyoloji Eğitimi ABD T am K atılıy ar K Cinsiyet: K E
 • Biyolojik çeşitliliğin azalmaması için orman tahribatının önüne geçilmelidir.
 • Karbon telafisi için hem ormanların koruma altına alınmalı hem
 • de yeni ormanlar oluşturulmalıdır.
 • Fosil yakıt tüketimini azaltmak için bisiklet kullanılmalıdır.
 • Suyun etkin kullanımı için damlayan musluklar tamir edilmelidir. 5
 • İçme suyu kaynaklarının yinelenmesi için yeşillik alanları tahrip edilmemelidir.
 • Doğaya daha az zarar vermek için tüketim çılgınlığına son verilmelidir.
 • Geri dönüşümlü ürünlerin pazara girmesi için tüketicilerin talebi
 • geri dönüşümlü ürün almak yönünde olmalıdır.
 • Biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkileri olması nedeni ile
 • küresel ısınma kontrol altına alınmalıdır.
 • Karbon salınımını azaltmak için güneş alan coğrafyalarda güneş
 • enerjisinden faydalanılmalıdır.
 • Karbon salınımını azaltmak için enerji verimli kullanılmalıdır.
 • Enerjinin verimli kullanılması için evlerde ısı yalıtımı yapılmalıdır.
 • İçme suyu kaynaklarının kirlenmemesi için tarım arazisinde
 • kontrolsüz gübre kullanılmamalıdır.
 • Toprak ve su kirliliğinin önüne geçmek için biyolojik mücadele kullanılmalıdır.
 • Daha az atık oluşması için geri dönüşüm uygulamaları yapılmalıdır.
 • Daha az atık oluşması için çöpler, içeriklerine göre ayrıştırılarak atılmalıdır.
 • Topraktaki biyolojik çeşitliliğe zarar verilmemesi için fabrika
 • bacalarına filtre takılmalıdır.
 • İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeni ile sanayi atıkları,
 • kontrolsüz olarak doğaya boşaltılmamalıdır.
 • Elektrik sarfiyatını azaltmak için kompakt floresan lamba
 • kullanılmalıdır. Meslek: 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2
 • Çevre farkındalık ölçeği yol diyagramı

Çevre Farkındalığı- Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 459 - 473, 01.08.2012

Öz

Çevresel davranış değişikliğine ulaştırma aşamalarında, çevre farkındalığı ile çevre tutumu arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Bu ilişkiyi belirlemek için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çevre farkındalığı ile çevre tutumu arasındaki etki değeri, 0.81 olarak belirlenmiştir. Farkındalık düzeyindeki değişim, tutumun da yüksek oranda değişmesine neden olmaktadır. Araştırma modelinde, uyum iyiliği değerlerinden RMSEA, SRMR, GFI ve AGFI kullanılmıştır. RMSEA: 0.000; SRMR: 0.039; GFI: 0.91; AGFI: 0.90 olarak belirlenmiştir. Uyum iyiliği değerleri, modelin doğru seçilmiş olduğunu desteklemektedir

Kaynakça

 • Blair, M., 2008. Community environmental eductaion as a model for effective environmental programmes, Australian Journal of Environmental Education, 24, 45-53.
 • Büyüköztürk, Ş., 2007. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetin, G., Ertepınar, H., Geban, Ö., 2004. The effect of conceptual change approach on students’ ecology achievement and attitude towards biology, Hacettepe University Journal of Education, 26. 28.08.2011 tarihinde adresinden alınmıştır.
 • Doll, W. J. Weidong, X., Gholamreza, T., 1994. A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument, MIS Quarterly, 18 (4), 453-461.
 • Fossati, A., Maffei, C., Acquarini, E. Di Ceglie, A., 2003. Multigroup confirmatory component and factor analyses of the Italian version of the aggression questionnaire, European Journal of Psychological Assessment, 19 (1), 54–65.
 • Hanna, G., 1995. Wilderness- related environmental outcomes of adventure and ecology education programming. The Journal of Environmental Education, 27 (1), 21-32.
 • İstanbullu, R. A., 2008. Investigation Of Environmental Literacy Of Sixth Grades As A Private School, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YÖK Veri Tabanı), 2008, METU, Ankara.
 • Jöroskog, K. B. Sorbom, D., 1987, SIMPLIS: A Simlified Version of LISREL. Mooresville, IN: Scientific Software, Inc.
 • Kline, R. B., 2005. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 • Kollmuss, A., Agyeman, J., 2002, Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour?. Environmental Education Research, 8 (3), 239-260.
 • Mansaray, A., Ajiboye, J. O., Audu, U. F., 1998. Environmental knowledge and attitudes of some Nigerian secondary school teachers, Environmental Education Research, 4 (3), 329-339.
 • Okur, E., Yalçın-Özdilek, Ş., 2012. Yapısal eşitlik modeli ile geliştirilmiş çevresel tutum ölçeği, İlköğretim Online Dergisi, 11 (1), 85-94.
 • Özbay, Ş., 2010. Fen Ve Teknoloji Programi İçinde Kompost Hakkında Verilen Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Çevre Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özdemir, O. ,2010. Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125- 138.
 • Palmberg, I. E. Kuru, J., 2000. Outdoor activities as a basis for environmental responsibility, The Journal of Environmental Education, 31 (4), 32-36.
 • Segars, A. H. Varun, G., 1993. Re-examining perceived ease of use and usefulness: a confirmatory factor analysis, MIS Quarterly, 17 (4), 517-525.
 • Şimşek, Ö. F., 2007. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel Ilkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Siyasal Basın ve Dağıtım.
 • Thomas, G., 2005. Traditional adventure activities in outdoor environmental education”, Australian Journal of Outdoor Eductaion, 9 (1), 31-39.
 • UNESCO, 1992. United Nations Sustainable Development, Promoting Education, Public Awareness And Training, Report of United Nations Conference on Enviroment and Development, Chapter 36, Rio http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda21.pdf adresinden alınmıştır.
 • June 1992. 04.11.2011tarihinde
 • Uygun, S., Şahin, Ç., Okur, E., 2010. Study on development of sensitivity scale for teaching profession, 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9, 2010 Sarajevo, 95-104, International Burch University, Bosnia- Herzegovina 2010. 18.04.2012 tarihinde http://eprints.ibu.edu.ba/408/1/ISSD2010Socialscience_p95-p104.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çevre Farkındalık Ölçeği
 • Bu anket genel olarak “çevre” konusundaki farkındalığınızı
 • belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her maddeyi dikkatli bir şekilde
 • okuduktan sonra ifadelerden sizin için en uygun olanını (¡ )
 • belirtiniz. Lütfen tüm maddeleri işaretleyiniz. İlginiz ve
 • Araş. Gör. Emel OKUR-BERBEROĞLU
 • OFMA Biyoloji Eğitimi ABD T am K atılıy ar K Cinsiyet: K E
 • Biyolojik çeşitliliğin azalmaması için orman tahribatının önüne geçilmelidir.
 • Karbon telafisi için hem ormanların koruma altına alınmalı hem
 • de yeni ormanlar oluşturulmalıdır.
 • Fosil yakıt tüketimini azaltmak için bisiklet kullanılmalıdır.
 • Suyun etkin kullanımı için damlayan musluklar tamir edilmelidir. 5
 • İçme suyu kaynaklarının yinelenmesi için yeşillik alanları tahrip edilmemelidir.
 • Doğaya daha az zarar vermek için tüketim çılgınlığına son verilmelidir.
 • Geri dönüşümlü ürünlerin pazara girmesi için tüketicilerin talebi
 • geri dönüşümlü ürün almak yönünde olmalıdır.
 • Biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkileri olması nedeni ile
 • küresel ısınma kontrol altına alınmalıdır.
 • Karbon salınımını azaltmak için güneş alan coğrafyalarda güneş
 • enerjisinden faydalanılmalıdır.
 • Karbon salınımını azaltmak için enerji verimli kullanılmalıdır.
 • Enerjinin verimli kullanılması için evlerde ısı yalıtımı yapılmalıdır.
 • İçme suyu kaynaklarının kirlenmemesi için tarım arazisinde
 • kontrolsüz gübre kullanılmamalıdır.
 • Toprak ve su kirliliğinin önüne geçmek için biyolojik mücadele kullanılmalıdır.
 • Daha az atık oluşması için geri dönüşüm uygulamaları yapılmalıdır.
 • Daha az atık oluşması için çöpler, içeriklerine göre ayrıştırılarak atılmalıdır.
 • Topraktaki biyolojik çeşitliliğe zarar verilmemesi için fabrika
 • bacalarına filtre takılmalıdır.
 • İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeni ile sanayi atıkları,
 • kontrolsüz olarak doğaya boşaltılmamalıdır.
 • Elektrik sarfiyatını azaltmak için kompakt floresan lamba
 • kullanılmalıdır. Meslek: 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2
 • Çevre farkındalık ölçeği yol diyagramı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel OKUR-BERBEROĞLU Bu kişi benim


Selçuk UYGUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Okur-berberoğlu, E. & Uygun, S. (2012). Çevre Farkındalığı- Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 459-473 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173560