PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İşlevsel Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 547 - 572, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Altınöz, N., 2010. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Altun, A., 2005. Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Carnes G., ve Albretch, N., 2007. Academic and social-emotional effects of full-day kindergarten: The benefits of time. Emporıa state research studıes.43, 2, 64-72.
 • Çam, B., 2006. İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkan, S., ve Kırca, A., 2010. Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 38, 94-106.
 • EACEA, 2010. Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları. Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum Çalışması Brussels: Eurydice. 23.02.2012 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/thematic_reports/120TR.pdf adresinden alınmıştır).
 • EFA, 2006. Literacy for life. Paper commisioned for the global monitoring report. 22.12.2011 tarihinde http://www.uis.unesco.org/Library/ Documents/gmr06-en.pdf, adresinden alınmıştır.
 • Ferrandino, V.L. ve Tirozzi, G.N., 2004. Wanted:A Comprehensive Literacy Agenda. 03.04.2009 tarihinde www.naesp.org/ContentLoad.do? contentld=1242 adresinden alınmıştır.
 • Garrett, J.F., 2007. Children, parents and teachers’ beliefs about reading. Unpublished Doctorial Dissertation, The University of Cincinnat, USA.
 • Gençtürk, E., 2009. İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güneş, F., 2000. Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ocak Yayınları, Ankara.
 • Hall, C., ve Coles, M. 1997. Gendered reading: Helping boys develop as critical readers. Gender & Education. 9, 1, 61-68.
 • Jabusch, W., 2002. Writing instrumantality and functional literacy: A scheme for everyday technical discourse. Unpublished Doctorial Dissertation, Michigan Technological University, USA.
 • Jenning, Z., 2000. Functional literacy of young Guyanese adults. İnternational review of education, 46, 1/2, 93-116.
 • Kahramanoğu, S. 2000. İlköğretim okulları Türkçe programının alt ve üst sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okulların 5. sınıflardaki dilbilgisi konularına ait hedef davranışların gerçekleşme düzeyi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karasar, N., 2005. Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Kılıç, 2008. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, M., 2010. Göç eden ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim alan ve almayanlarının ilkokuma-yazma becerilerinin gelişimine yönelik ilköğretim 1. Sınıf öğretmen görüşleri: Mersin örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Lenz, C.R., 1999. The effects of family influence on motivation and achievement of low-socio-economic Latino and African- American elementary school students. Unpublished Dissertation, St. John's University Jamaica, USA.
 • Nederland, J.L., 2004. A comparison of students’ and parents’ habbits and attitudes toward reading in title-I and non title reading schools. Unpublished Doctoral Dissertation, East Tennessee University, USA.
 • NIFL, 2001. Put reading first. 21.10.2010 tarihinde http://www.nifl.gov/ partnershipforreading/publications/reading_first2.html alınmıştır. adresinden
 • Obalar, S., 2009. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • O‟Brien, S.R.M., 2007. Indications of environmental literacy: using a new survey instrument to measure awareness, knowledge, and attitudes of university-aged students. Unpublished Master Dissertation, Lowa State University.
 • Orhan, H.G., 2007. Bilgisayar destekli eğitimin ilkokuma ve yazma başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özenç. E.G., 2012. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin işlevsel okuryazarlık düzeyleriyle akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pehlivan, D., 2006. Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Nitel bir araştırma).
 • Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., 2008. İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822. [Online]: http://ilkogretim- online.org.tr adresinden 01.08.2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Savaş, B., 2006. Okuma eğitimi ve dil gelişimi. Alfa Yayıncılık. İstanbul.
 • Sevinç, M. ve Kuvvet, Z., 2007. 4-6 Yaş grubu çocukların okuma-yazma kavramlarının gelişimine ilişkin aile içi etkinliklerin araştırılması. Avrupa Birliği sürecinde okul öncesi eğitimin geleceği sempozyumu. (s. 350-360). İstanbul: Yapa.
 • Skezas, R.S., 2006. The effects of a full-day kindergarten and half-day kindergarten program on first and second grade literacy achievement. Duquesne University. Retrieved from Proquest Dissertations and Theses, (AAT 305327422).
 • Şimşek, Ö., 2007. Marmara öğrenme stilleri ölçeği’nin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taner, M., ve Başal, H.A., 2005. Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 395-420.
 • TDK, 1998. Türkçe sözlük.. Türk tarih kurumu basım evi. 9. Baskı Ankara.
 • Topçu, Y.E. 2007. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi. 176, 36-56. 11.05.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/176/topcu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Topuzkanamış, E. ve Maltepe, S., 2010. Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve Okuma stratejilerini kullanma düzeyleri (655-677). 14.02.2012 tarihinde http://www.tubar.com.tr/.../pdf/.../ topuzkanam_ersoy%20655-677.pdf adresinden alınmıştır.
 • Tüfekçioğlu, B., 2010. Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1606/17290.pdf adresinden alınmıştır. 149, 30-45.
 • 02.2012 tarihinde
 • Verhoeven, L. ve Vermeer, A., 2006. Sociocultural variation in literacy achievement. British Journal of Educational Studies. 54, 2, 189-211.
 • Yücel, H. ve Bumin, G. 2010. El fonksiyonundaki yaşa bağlı değişimin cinsiyete göre İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. Elazığ. 24,1, 9 –12.
 • Weintraub, N., Pi Drory-Asayag, A.,S Dekel, R., S Jakobovits, H.,S ve Parush, S.C, 2007. Handwriting of middle-school students: How does it differ from handwriting in elementary school. OTJR: Occupation, Participation, and Health. 27, 104-112.
 • Wolf, W., King, M.L. ve Huck, C.S., 1968. Teaching Critical Reading to Elementary School Children. Reading Research Quartely, 3,4, 435- 498.
 • Zvoch, K., Reynolds, R.E. ve Parker, R.P., 2008. Full-day kindergarten and student literacy growth: Does a lengthened school day make a difference? Early Childhood Research Quarterly. 23,1, 94-107. Başvuru: 9.10.2012
 • Yayına Kabul: 3.12.2012

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İşlevsel Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 547 - 572, 01.08.2012

Öz

Yapılan bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin işlevsel okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, okul öncesi eğitim alma durumları ve okullarının bulunduğu sosyo kültürel bölgeye göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı İstanbul İli Anadolu yakasındaki farklı sosyo-ekonomik özellikteki 1265 ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma tarama modeline göre düzenlenmiştir. Veriler birinci araştırmacı tarafından geliştirilen Ekolojik Kurama Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği (EKDİOYÖ) ve kişisel bilgiler formu ile elde edilmiştir. Geçerlik ve Güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin toplam cronbach alfa kat sayısı .868 olup otuz iki maddeden ve üç alt boyuttan oluşmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; öğrencilerin işlevsel okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, okul öncesi eğitim alma durumları ve okullarının bulunduğu sosyo kültürel bölgeye .01 düzeyinde anlamlı olarak farklılaştığını göstermiştir

Kaynakça

 • Altınöz, N., 2010. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Altun, A., 2005. Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Carnes G., ve Albretch, N., 2007. Academic and social-emotional effects of full-day kindergarten: The benefits of time. Emporıa state research studıes.43, 2, 64-72.
 • Çam, B., 2006. İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkan, S., ve Kırca, A., 2010. Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 38, 94-106.
 • EACEA, 2010. Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları. Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum Çalışması Brussels: Eurydice. 23.02.2012 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/thematic_reports/120TR.pdf adresinden alınmıştır).
 • EFA, 2006. Literacy for life. Paper commisioned for the global monitoring report. 22.12.2011 tarihinde http://www.uis.unesco.org/Library/ Documents/gmr06-en.pdf, adresinden alınmıştır.
 • Ferrandino, V.L. ve Tirozzi, G.N., 2004. Wanted:A Comprehensive Literacy Agenda. 03.04.2009 tarihinde www.naesp.org/ContentLoad.do? contentld=1242 adresinden alınmıştır.
 • Garrett, J.F., 2007. Children, parents and teachers’ beliefs about reading. Unpublished Doctorial Dissertation, The University of Cincinnat, USA.
 • Gençtürk, E., 2009. İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güneş, F., 2000. Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ocak Yayınları, Ankara.
 • Hall, C., ve Coles, M. 1997. Gendered reading: Helping boys develop as critical readers. Gender & Education. 9, 1, 61-68.
 • Jabusch, W., 2002. Writing instrumantality and functional literacy: A scheme for everyday technical discourse. Unpublished Doctorial Dissertation, Michigan Technological University, USA.
 • Jenning, Z., 2000. Functional literacy of young Guyanese adults. İnternational review of education, 46, 1/2, 93-116.
 • Kahramanoğu, S. 2000. İlköğretim okulları Türkçe programının alt ve üst sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okulların 5. sınıflardaki dilbilgisi konularına ait hedef davranışların gerçekleşme düzeyi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karasar, N., 2005. Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Kılıç, 2008. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, M., 2010. Göç eden ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim alan ve almayanlarının ilkokuma-yazma becerilerinin gelişimine yönelik ilköğretim 1. Sınıf öğretmen görüşleri: Mersin örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Lenz, C.R., 1999. The effects of family influence on motivation and achievement of low-socio-economic Latino and African- American elementary school students. Unpublished Dissertation, St. John's University Jamaica, USA.
 • Nederland, J.L., 2004. A comparison of students’ and parents’ habbits and attitudes toward reading in title-I and non title reading schools. Unpublished Doctoral Dissertation, East Tennessee University, USA.
 • NIFL, 2001. Put reading first. 21.10.2010 tarihinde http://www.nifl.gov/ partnershipforreading/publications/reading_first2.html alınmıştır. adresinden
 • Obalar, S., 2009. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • O‟Brien, S.R.M., 2007. Indications of environmental literacy: using a new survey instrument to measure awareness, knowledge, and attitudes of university-aged students. Unpublished Master Dissertation, Lowa State University.
 • Orhan, H.G., 2007. Bilgisayar destekli eğitimin ilkokuma ve yazma başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özenç. E.G., 2012. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin işlevsel okuryazarlık düzeyleriyle akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pehlivan, D., 2006. Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Nitel bir araştırma).
 • Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., 2008. İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822. [Online]: http://ilkogretim- online.org.tr adresinden 01.08.2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Savaş, B., 2006. Okuma eğitimi ve dil gelişimi. Alfa Yayıncılık. İstanbul.
 • Sevinç, M. ve Kuvvet, Z., 2007. 4-6 Yaş grubu çocukların okuma-yazma kavramlarının gelişimine ilişkin aile içi etkinliklerin araştırılması. Avrupa Birliği sürecinde okul öncesi eğitimin geleceği sempozyumu. (s. 350-360). İstanbul: Yapa.
 • Skezas, R.S., 2006. The effects of a full-day kindergarten and half-day kindergarten program on first and second grade literacy achievement. Duquesne University. Retrieved from Proquest Dissertations and Theses, (AAT 305327422).
 • Şimşek, Ö., 2007. Marmara öğrenme stilleri ölçeği’nin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taner, M., ve Başal, H.A., 2005. Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 395-420.
 • TDK, 1998. Türkçe sözlük.. Türk tarih kurumu basım evi. 9. Baskı Ankara.
 • Topçu, Y.E. 2007. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi. 176, 36-56. 11.05.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/176/topcu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Topuzkanamış, E. ve Maltepe, S., 2010. Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve Okuma stratejilerini kullanma düzeyleri (655-677). 14.02.2012 tarihinde http://www.tubar.com.tr/.../pdf/.../ topuzkanam_ersoy%20655-677.pdf adresinden alınmıştır.
 • Tüfekçioğlu, B., 2010. Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1606/17290.pdf adresinden alınmıştır. 149, 30-45.
 • 02.2012 tarihinde
 • Verhoeven, L. ve Vermeer, A., 2006. Sociocultural variation in literacy achievement. British Journal of Educational Studies. 54, 2, 189-211.
 • Yücel, H. ve Bumin, G. 2010. El fonksiyonundaki yaşa bağlı değişimin cinsiyete göre İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. Elazığ. 24,1, 9 –12.
 • Weintraub, N., Pi Drory-Asayag, A.,S Dekel, R., S Jakobovits, H.,S ve Parush, S.C, 2007. Handwriting of middle-school students: How does it differ from handwriting in elementary school. OTJR: Occupation, Participation, and Health. 27, 104-112.
 • Wolf, W., King, M.L. ve Huck, C.S., 1968. Teaching Critical Reading to Elementary School Children. Reading Research Quartely, 3,4, 435- 498.
 • Zvoch, K., Reynolds, R.E. ve Parker, R.P., 2008. Full-day kindergarten and student literacy growth: Does a lengthened school day make a difference? Early Childhood Research Quarterly. 23,1, 94-107. Başvuru: 9.10.2012
 • Yayına Kabul: 3.12.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Gül ÖZENÇ Bu kişi benim


Murat AŞICI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özenç, E. G. & Aşıcı, M. (2012). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İşlevsel Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 547-572 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173565