PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Educational Outputs in Cognitive and Affective Domains

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 1 - 26, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.89311

Öz

The purpose of this study was to evaluate teacher and student performance in cognitive and affective domains. A total of 409 teachers and 824 eighth grades participated in this study. The scale used in this research was composed of a total of 50 behaviors, 20 belonging to the cognitive and 30 to the affective domain. Results revealed that the teachers did not exhibit the cognitive and affective behaviors in the learning-teaching process at desired levels. Another result was that 62% of the cognitive acquisitions were determined by the affective behaviors. This result indicates that a great majority of the behaviors that the students exhibited in the learning-teaching process appeared in accordance with the mutual dependency relationship of the cognitive and affective domains. In the light of these judgments, the present study suggests that the learning-teaching process should be arranged in a way that will meet students’ expectations in order to increase the performance levels of the teachers

Kaynakça

 • Abramowitz, J., 2007. Teachers’ attitudes towards their students and the quality of instructional practices in occupational education programs, New York: Dowling College Oakdale.
 • Acat, B. ve Demir, E., 2007. Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat.
 • Açıkgöz, K.Ü., 1996. Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Biliş Yayınları
 • Akdağ, M. ve Güneş, H., 2003. Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturulmasındaki önemi, Milli Eğitim Dergisi, 159, 159-165.
 • Alkan, C., 2005. Eğitim teknolojisi. (7. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Anderson, L. and Krathwohl, D., 2001. A Taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
 • Anderson, S.R., 1998. Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.
 • Athanassiou, N., McNett , J. M. and Harvey, C., 2003. Critical thinking in the management classroom: bloom's taxonomy as a learning tool, Journal Of Management Educatıon, 27, 5, 533-555.
 • Ayten, P., 2006. İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanlı, H., 2006. Duyuşsal davranış eğitimi, Ankara: Nobel.
 • Baker, R., 2003. A framework for evaluation of Internet-based distance learning courses, phase-one framework justification, design and evaluation. Journal of Distance Learning Administration, 6(2). 23/12/2011 tarihinde http://westga.edu/~distance/ojdla/summer62/baker62.html adresinden edinilmiştir.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R., 2008. Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-180.
 • Bloom B. S. and Krathwohl, D.R., 1956. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longman, Green.
 • Bloom, B. S., 1956. Taxonomy of educational objectives, Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longman.
 • Bohlin, R. M., 1998. The affective domain: A model of learner-instruction interactions. 20th Annual Proceedings of Selected Research and Development Paper Presentations at the 1998 Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology.
 • Bolin, A.U. , Khramtsova, I. and Saarnio, D., 2005. Using student journals to stimulate authentic learning: balancing bloom's cognitive and affective domains', Teaching of Psychology, 32, 3, 154-159
 • Demirdelen, C. and Yapıcı, M, 2007. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 6(2). 204-212
 • Dochy, F., 2001. A new assessment era: different needs, new challenges. Learning and Instruction, 10 (1), 11-20.
 • Doğan, A. C., 2009. Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi. Ankara,
 • Eiss, A. F. & Harbeck, M.B., 1969. Behavioral objectives in the affective domain, Washington, D.C. National Science Teacher Association
 • Ercan, F. & Altun, S. A., 2005. İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Erdoğan, M., 2005. Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: pilot uygulama yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Eyicil, N. S., 2011. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkili Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Fidan, N., 1985. Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Kitapçılık ve Yayıncılık.
 • Fourie, I., and Niekerk, V. D., 2001. Follow-up on the portfolio assessment a module in research ınformation skills; an analysis of its value. Education for Information, 19, 107-126.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ., 2007. Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,76-88.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Ö. C. Karacaoğlu., 2005. İlköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi, eğitimde yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı, Ankara.
 • Grygoryev, K., and Karapetrovic, S., 2005. An integrated system for Educational performance measurement, modeling and management at the classroom level. The TQM Magazine, 17(2), 121-136.
 • Güneş, H. ve Akdağ, M., 2003. Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturulmasındaki önemi, Milli Eğitim Dergisi, 159, 60-73.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim. 177, 224-236.
 • Güven, B. ve Eskitürk, M., 2007. Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat.
 • Halawi, L.A., McCarthy, R.V.and Pires, S., 2009. An Evaluation of E- Learning on the Basis of Bloom’s Taxonomy: An Exploratory Study; Journal of Education for Business, 374-380.
 • Hanna, W., 2007. The new bloom's taxonomy: implications for music education, arts Education Policy Review, 108(4), 7-16.
 • Karip, E., 2007. İlköğretimde Kalite: Avrupa birliği kalite göstergeleri çerçevesinde kalitenin değerlendirilmesi. E. Karip. (Ed), ilköğretimde kalite: türkiyede okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi,temel sorunları ve çözüm önerileri(211-307). Ankara: TED Yayınları.
 • Kaya, G., 2008. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi, Yüsek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Krathwohl, D. R., Bloom, B.S.and Masia, B.B., 1964. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. handbook ii: affective domain. New York: David McKay Co., Inc.
 • Krathwohl, D.R., 2002. A revision of bloom’s taxonomy: an overview. theory ınto practice, 41, 4. 212-218)
 • Kuran, K., (2003). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi öğretim süreçlerinde ki yeterliklerinin değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28, 24-31, (2003).
 • Liff, S. B., 2003. Social and emotional intelligence: Applications for developmental education. Journal of Developmental Education, 26(3), 28–34.
 • Lord, T. and Baviskar, S., 2007. Moving students from ınformation recitation to ınformation understanding: exploiting bloom’s taxonomy in creating science questions. Journal of College Science Teaching, 36(5),40-44
 • McIlveen,H., Grenan, K. and Humphreys,P. (1997). Involving students in teaching and learning: a necessary evil? Quality Assurance in Education, 5(4), 231–238.
 • MNE. 2010. PISA 2009 projesi ulusal ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MNE. 2000. Öğretmen performans değerlendirme modeli ve sicil raporları, Yayınlanmamış Araştırma Önerisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Ovando, M. N., 1994. Constructive feedback: a key to successful teaching and learning. International Journal of Educational Management, 8 (6),19-22.
 • Örenel, S., 2005. “Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri kapsamındaki davranışlarının ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin algılarıyla değerlendirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, B., 2001. Derse giris davranıslarının öğretmenler tarafından kullanılma durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 107-124.
 • Peterson, M. W., 1995. Institutional support for enhancing student assessment. Research Proposal For National Center for Postsecondary Improvement. Stanford, CA.: Stanford University.
 • Ringness, T. A., 1975. The affective domain in education. Boston: Little, Brown.
 • Senemoğlu, N., 2007. Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Shepard, L.A., 2000. The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29 (7), 4-14.
 • Stiggins, R.J., 1987. NCME instructional module on design and development of performance assessments. Educational Measurement: Issues and Practice, 6(3), 33-42.
 • Tan, H., 1989. Türk eğitiminde kalite sorunu. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 129-139.
 • Tan, Ş., 2009. Misuses of KR-20 and cronbach’s alpha reliability coefficients, Eğitim ve Bilim, 34 (152), 101-112.
 • Tekışık, H.H., 2009. Milli eğitim bakanı sayın nimet çubukçuya açık mektup. Çağdaş Eğitim, 366, 1-24.
 • Terzi, Ç., 2001. “Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tyler, R. W., 1949. Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press
 • Uzun, S., Bütüner, S. and Yiğit, N., 2010. A Comparison of the results of TIMSS 1999-2007: The Most Successful Five Countries-Turkey Sample. Elementary Education Online, 9(3), 1174-1188.
 • Yanpar, T., 2005. "Öğretimde Planlama”, “Öğretim Materyal ve Teknolojileri" Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ed. Cemil Öztürk ve Dursun Dilek, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B., Yıldız N., ve Girmen, P., 2005. Yeni ilköğretim öğretmenlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Kitabı (51-63), Erciyes Üniversitesi, Ankara: Sim Matbaası. uygulanmasına ilişkin ve eğitim
 • hazırbulunuşluk düzeylerinin
 • Yücel, R., 1999. İnsan kaynakları yönetiminde başarı değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 22-30.
 • First Application: 19.06.2012
 • Date of Acceptance for Publication: 31.03.2014

Evaluation of Educational Outputs in Cognitive and Affective Domains

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 1 - 26, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.89311

Öz

Bu araştırmanın amacı bilişsel ve duyuşsal alanlarda öğretmen ve öğrencilerin performanslarını değerlendirmektir. Araştırmaya 409 öğretmen ile 824 sekizinci sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek, 20’si bilişsel alana-, 30’u da duyuşsal alan ile ilgili olmak üzere toplam 50 davranıştan oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde bilişsel ve duyuşsal davranışları istenilen düzeylerde göstermedikleri belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucu ise, bilişsel kazanımların % 62’sinin duyuşsal davranışlar tarafından belirlendiğinin ortaya çıkmasıdır. Bu sonuç öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde gösterdikleri davranışlarının büyük bölümünün bilişsel ve duyuşsal alanların karşılıklı bağımlılık ilişkisine göre ortaya çıktığı şeklinde değerlendirilebilir. Bu yargılardan hareketle öğrenme-öğretme sürecinin öğrencilerin beklentilerini karşılayacak biçimde düzenlendiğinde öğretmenlerin performanslarının artabileceği söylenebilir

Kaynakça

 • Abramowitz, J., 2007. Teachers’ attitudes towards their students and the quality of instructional practices in occupational education programs, New York: Dowling College Oakdale.
 • Acat, B. ve Demir, E., 2007. Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat.
 • Açıkgöz, K.Ü., 1996. Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Biliş Yayınları
 • Akdağ, M. ve Güneş, H., 2003. Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturulmasındaki önemi, Milli Eğitim Dergisi, 159, 159-165.
 • Alkan, C., 2005. Eğitim teknolojisi. (7. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Anderson, L. and Krathwohl, D., 2001. A Taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
 • Anderson, S.R., 1998. Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.
 • Athanassiou, N., McNett , J. M. and Harvey, C., 2003. Critical thinking in the management classroom: bloom's taxonomy as a learning tool, Journal Of Management Educatıon, 27, 5, 533-555.
 • Ayten, P., 2006. İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanlı, H., 2006. Duyuşsal davranış eğitimi, Ankara: Nobel.
 • Baker, R., 2003. A framework for evaluation of Internet-based distance learning courses, phase-one framework justification, design and evaluation. Journal of Distance Learning Administration, 6(2). 23/12/2011 tarihinde http://westga.edu/~distance/ojdla/summer62/baker62.html adresinden edinilmiştir.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R., 2008. Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-180.
 • Bloom B. S. and Krathwohl, D.R., 1956. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longman, Green.
 • Bloom, B. S., 1956. Taxonomy of educational objectives, Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longman.
 • Bohlin, R. M., 1998. The affective domain: A model of learner-instruction interactions. 20th Annual Proceedings of Selected Research and Development Paper Presentations at the 1998 Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology.
 • Bolin, A.U. , Khramtsova, I. and Saarnio, D., 2005. Using student journals to stimulate authentic learning: balancing bloom's cognitive and affective domains', Teaching of Psychology, 32, 3, 154-159
 • Demirdelen, C. and Yapıcı, M, 2007. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 6(2). 204-212
 • Dochy, F., 2001. A new assessment era: different needs, new challenges. Learning and Instruction, 10 (1), 11-20.
 • Doğan, A. C., 2009. Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi. Ankara,
 • Eiss, A. F. & Harbeck, M.B., 1969. Behavioral objectives in the affective domain, Washington, D.C. National Science Teacher Association
 • Ercan, F. & Altun, S. A., 2005. İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Erdoğan, M., 2005. Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: pilot uygulama yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Eyicil, N. S., 2011. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkili Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Fidan, N., 1985. Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Kitapçılık ve Yayıncılık.
 • Fourie, I., and Niekerk, V. D., 2001. Follow-up on the portfolio assessment a module in research ınformation skills; an analysis of its value. Education for Information, 19, 107-126.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ., 2007. Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,76-88.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Ö. C. Karacaoğlu., 2005. İlköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi, eğitimde yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı, Ankara.
 • Grygoryev, K., and Karapetrovic, S., 2005. An integrated system for Educational performance measurement, modeling and management at the classroom level. The TQM Magazine, 17(2), 121-136.
 • Güneş, H. ve Akdağ, M., 2003. Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturulmasındaki önemi, Milli Eğitim Dergisi, 159, 60-73.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim. 177, 224-236.
 • Güven, B. ve Eskitürk, M., 2007. Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat.
 • Halawi, L.A., McCarthy, R.V.and Pires, S., 2009. An Evaluation of E- Learning on the Basis of Bloom’s Taxonomy: An Exploratory Study; Journal of Education for Business, 374-380.
 • Hanna, W., 2007. The new bloom's taxonomy: implications for music education, arts Education Policy Review, 108(4), 7-16.
 • Karip, E., 2007. İlköğretimde Kalite: Avrupa birliği kalite göstergeleri çerçevesinde kalitenin değerlendirilmesi. E. Karip. (Ed), ilköğretimde kalite: türkiyede okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi,temel sorunları ve çözüm önerileri(211-307). Ankara: TED Yayınları.
 • Kaya, G., 2008. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi, Yüsek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Krathwohl, D. R., Bloom, B.S.and Masia, B.B., 1964. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. handbook ii: affective domain. New York: David McKay Co., Inc.
 • Krathwohl, D.R., 2002. A revision of bloom’s taxonomy: an overview. theory ınto practice, 41, 4. 212-218)
 • Kuran, K., (2003). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi öğretim süreçlerinde ki yeterliklerinin değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28, 24-31, (2003).
 • Liff, S. B., 2003. Social and emotional intelligence: Applications for developmental education. Journal of Developmental Education, 26(3), 28–34.
 • Lord, T. and Baviskar, S., 2007. Moving students from ınformation recitation to ınformation understanding: exploiting bloom’s taxonomy in creating science questions. Journal of College Science Teaching, 36(5),40-44
 • McIlveen,H., Grenan, K. and Humphreys,P. (1997). Involving students in teaching and learning: a necessary evil? Quality Assurance in Education, 5(4), 231–238.
 • MNE. 2010. PISA 2009 projesi ulusal ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MNE. 2000. Öğretmen performans değerlendirme modeli ve sicil raporları, Yayınlanmamış Araştırma Önerisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Ovando, M. N., 1994. Constructive feedback: a key to successful teaching and learning. International Journal of Educational Management, 8 (6),19-22.
 • Örenel, S., 2005. “Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri kapsamındaki davranışlarının ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin algılarıyla değerlendirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, B., 2001. Derse giris davranıslarının öğretmenler tarafından kullanılma durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 107-124.
 • Peterson, M. W., 1995. Institutional support for enhancing student assessment. Research Proposal For National Center for Postsecondary Improvement. Stanford, CA.: Stanford University.
 • Ringness, T. A., 1975. The affective domain in education. Boston: Little, Brown.
 • Senemoğlu, N., 2007. Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Shepard, L.A., 2000. The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29 (7), 4-14.
 • Stiggins, R.J., 1987. NCME instructional module on design and development of performance assessments. Educational Measurement: Issues and Practice, 6(3), 33-42.
 • Tan, H., 1989. Türk eğitiminde kalite sorunu. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 129-139.
 • Tan, Ş., 2009. Misuses of KR-20 and cronbach’s alpha reliability coefficients, Eğitim ve Bilim, 34 (152), 101-112.
 • Tekışık, H.H., 2009. Milli eğitim bakanı sayın nimet çubukçuya açık mektup. Çağdaş Eğitim, 366, 1-24.
 • Terzi, Ç., 2001. “Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tyler, R. W., 1949. Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press
 • Uzun, S., Bütüner, S. and Yiğit, N., 2010. A Comparison of the results of TIMSS 1999-2007: The Most Successful Five Countries-Turkey Sample. Elementary Education Online, 9(3), 1174-1188.
 • Yanpar, T., 2005. "Öğretimde Planlama”, “Öğretim Materyal ve Teknolojileri" Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ed. Cemil Öztürk ve Dursun Dilek, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B., Yıldız N., ve Girmen, P., 2005. Yeni ilköğretim öğretmenlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Kitabı (51-63), Erciyes Üniversitesi, Ankara: Sim Matbaası. uygulanmasına ilişkin ve eğitim
 • hazırbulunuşluk düzeylerinin
 • Yücel, R., 1999. İnsan kaynakları yönetiminde başarı değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 22-30.
 • First Application: 19.06.2012
 • Date of Acceptance for Publication: 31.03.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feyyat GÖKÇE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gökçe, F. (2014). Evaluation of Educational Outputs in Cognitive and Affective Domains . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 1-26 . DOI: 10.19171/uuefd.89311