PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 85 - 102, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.31919

Öz

This study has been made in order to determine the misconceptions about root numbers at 8th grade in Primary School and to compare concept cartoons with traditional teaching in removing the misconceptions. Working group consists of the students attending to 8th grade in central district of Ağrı province in 2011-2012 academic years. (N=53) students took part in the study. This study is been an experimental studies, while concept cartoons were used in experiment group in order to remove misconceptions, traditional teaching method was used in control group. As a result of the study, it has been seen that concept cartoons and traditional teaching are effective in removing misconceptions. While traditional teaching caused a change positively only in comparing only root numbers, concept cartoons created positive effect in all times. In addition to this, it has been determined that concept cartoons are more effective in comparing concept cartoons and traditional teaching

Kaynakça

 • Akamca, G, Ö., Ellez, A. M. and Hamurcu, H. (2009). Effects of Computer Aided Concept Cartoons on Learning Outcomes. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 296- 301
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, 26-32.
 • Büyükkasap, E., Düzgün, B., Ertuğrul, M., ve Samancı O. (1998). Bilgisayar destekli fen öğretiminin kavram yanılgıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 6, 59-66.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Cengiz, Ö.M. (2006). Reel sayıların öğretiminde bir kısım ortaöğretim öğrencilerinin yanılgıları yanlışları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Cengizhan, S. (2011). Prospective Teachers’ Opinions about Concept Cartoons Integrated with Modular Instructional Design. Education and Science. 36 (160). 93- 104
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Yazarın Kendi Yayını.
 • Ekici, F., Ekici, E. and Aydın, F. (2007). Utility of Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions Related to Photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education. 2 (4). 111- 124
 • Ersoy, Y. ve Baki, A. (2004). Teknoloji destekli matematik eğitimi için okullarda aşılması gereken engeller. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi, http://www.matder.org.tr. 26.03.2011.
 • Kaplan, A. İşleyen, T. ve Öztürk M. (2011). 6. Sınıf oran orantı konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3). 953- 968.
 • Kaplan, A. and Ozturk, M. (2012). The effect of computer based instruction method to resolve misconceptions on ratio-proportion subject. Energy Education Science And Technology Part B-social And Educational Studies. 4(1), 271- 282.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: A New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference.
 • Keogh, B., Naylor, S., Boo, M. and Feasey, R. (2002). Formative Assessment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. H. Behrendt et al. (Eds.), Research in Science Education- Past, Present and Future in (137- 142). Netherlands: Kluwer Academic Publishers
 • Koğ, U. O. ve Başer, N. (2011). Görselleştirme yaklaşımının matematikte öğrenilmiş çaresizliğe ve soyut düşünmeye etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(1).89-108.
 • Köse, E. (2009). Assessment of the effectiveness of the educational environment supported by computer aided presentations at primary school level. Computers & Education.53.1355-1362.
 • Naylor, S. and Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education. 10(2). 93- 106
 • Orhun, N., 1998. Cebir öğretiminde aritmetik işlemlerdeki üslü ve köklü çokluklardaki yanılgıların tespiti. Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Erzurum.
 • Ormancı, Ü. and Şaşmaz- Ören, F. (2011). Assessment of Concept Cartoons: An Exemplary Study on Scoring. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 3382- 3589
 • Sexton, M., Gervasoni, A. and Brandenburg, R. (2009). Using a concept cartoon to gain insight into children’s calculation strategies. Australian Primary Mathematics Classroom. 14 (4), 24-28.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2).101-117.
 • Şenay, Ş. C. (2002). Üslü ve köklü Sayıların öğretiminde öğrencilerin yaptıkları hatalar ve yanılgıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi. 170.
 • Umay, A. ve Kaf, Y. (2005). Matematikte Kusurlu Akıl Yürütme Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28, (188-195).

Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 85 - 102, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.31919

Öz

Bu çalışma, İlköğretim 8. Sınıf kareköklü sayılar konusundaki kavram yanılgılarını tespit edip, kavram yanılgılarını gidermede kavram karikatürüyle, geleneksel öğretimi karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu 20112012 eğitim öğretim yılında Ağrı ili Merkez ilçesinde sekizinci sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya (N=53) öğrenci katılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olup, deney grubuna kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla kavram karikatürü uygulanırken, kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kavram karikatürü ve geleneksel öğretimin kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu görülmüştür. Geleneksel öğretim sadece kareköklü sayıları karşılaştırmada olumlu yönde değişime yol açarken, kavram karikatürü tüm kazanımlarda olumlu etki oluşturmuştur. Bunun yanı sıra kavram karikatürü ve geleneksel öğretimin karşılaştırıldığında kavram karikatürünün daha etkili olduğu belirlenmiştir

Kaynakça

 • Akamca, G, Ö., Ellez, A. M. and Hamurcu, H. (2009). Effects of Computer Aided Concept Cartoons on Learning Outcomes. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 296- 301
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, 26-32.
 • Büyükkasap, E., Düzgün, B., Ertuğrul, M., ve Samancı O. (1998). Bilgisayar destekli fen öğretiminin kavram yanılgıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 6, 59-66.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Cengiz, Ö.M. (2006). Reel sayıların öğretiminde bir kısım ortaöğretim öğrencilerinin yanılgıları yanlışları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Cengizhan, S. (2011). Prospective Teachers’ Opinions about Concept Cartoons Integrated with Modular Instructional Design. Education and Science. 36 (160). 93- 104
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Yazarın Kendi Yayını.
 • Ekici, F., Ekici, E. and Aydın, F. (2007). Utility of Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions Related to Photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education. 2 (4). 111- 124
 • Ersoy, Y. ve Baki, A. (2004). Teknoloji destekli matematik eğitimi için okullarda aşılması gereken engeller. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi, http://www.matder.org.tr. 26.03.2011.
 • Kaplan, A. İşleyen, T. ve Öztürk M. (2011). 6. Sınıf oran orantı konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3). 953- 968.
 • Kaplan, A. and Ozturk, M. (2012). The effect of computer based instruction method to resolve misconceptions on ratio-proportion subject. Energy Education Science And Technology Part B-social And Educational Studies. 4(1), 271- 282.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: A New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference.
 • Keogh, B., Naylor, S., Boo, M. and Feasey, R. (2002). Formative Assessment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. H. Behrendt et al. (Eds.), Research in Science Education- Past, Present and Future in (137- 142). Netherlands: Kluwer Academic Publishers
 • Koğ, U. O. ve Başer, N. (2011). Görselleştirme yaklaşımının matematikte öğrenilmiş çaresizliğe ve soyut düşünmeye etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(1).89-108.
 • Köse, E. (2009). Assessment of the effectiveness of the educational environment supported by computer aided presentations at primary school level. Computers & Education.53.1355-1362.
 • Naylor, S. and Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education. 10(2). 93- 106
 • Orhun, N., 1998. Cebir öğretiminde aritmetik işlemlerdeki üslü ve köklü çokluklardaki yanılgıların tespiti. Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Erzurum.
 • Ormancı, Ü. and Şaşmaz- Ören, F. (2011). Assessment of Concept Cartoons: An Exemplary Study on Scoring. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 3382- 3589
 • Sexton, M., Gervasoni, A. and Brandenburg, R. (2009). Using a concept cartoon to gain insight into children’s calculation strategies. Australian Primary Mathematics Classroom. 14 (4), 24-28.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2).101-117.
 • Şenay, Ş. C. (2002). Üslü ve köklü Sayıların öğretiminde öğrencilerin yaptıkları hatalar ve yanılgıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi. 170.
 • Umay, A. ve Kaf, Y. (2005). Matematikte Kusurlu Akıl Yürütme Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28, (188-195).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah KAPLAN Bu kişi benim


Duygu ALTAYLI Bu kişi benim


Mesut ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaplan, A. , Altaylı, D. & Öztürk, M. (2014). Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 85-102 . DOI: 10.19171/uuefd.31919