PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İnsanda Bazı Kalıtsal Özelliklerin 5E Modeline Dayalı Etkinliklerle Öğretiminin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 185 - 206, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.90946

Öz

In this research, the impact of the instruction of phenotypic speciliaties with the activities pertinent to 5E-teaching model based on constructivist approach, to success,attitude and persistency has been investigated. 212 students in 4 secondary schools in Kocaeli at 2012-2013 school year autumn term constitute the sample of the research.Experimental model with preliminary test-final test control group was used in the research. Achievement test and Attitude to Science Scale were applied. The datas were analyzed with single grup t-test and paired group t-test. According to the findings; it was observed that the teaching lesson based on 5E-teaching model increased the academic successes and the persistency levels of the phenotypic speciliaties of the students and it was observed and the students in experimental group has more possitive attitude in terms of the attitude

Kaynakça

 • Aksoy,G., Gürbüz F. 2013. 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 01-16.
 • Aktaş, M. 2013. 5E Öğrenme Modeli ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Tutumuna Etkisi, GEFAD, 33(1), 109-128.
 • Bahar, M, Johnstone, A.H. ve Hansel, M.H. 1999. Revisiting learning diffuculties in biology. Journal of Biological Education,33, 2, 84-99.
 • Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S. N. ve Evrekli, E. 2013. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları (Technologically Supported Concept Map Applications for Science and Technology Teachers). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 412-424.
 • Bybee, R. W. 1997. Achieving Scientific Literacy Portsmouth, N.H: Heinemann.
 • Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., vd., 2006. The BSCS 5E Instructional Model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, 1-80. Colorada Springs.
 • Çalık, M. 2006. Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çepni, S., ve Çil, E. 2011. Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 568 s.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P., & Wood-Robins, V. 1994. Making Sense of Secondary Science: Research into Children’s Ideas. London: Routledge.
 • Enrique, B. ve Enrique, A. 2000. Teaching genetics at secondary school: A strategy for teaching about the location of inheritance information. Science Education, 84, 3, 313-352.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y., ve Tan, M. 2006.5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi: “Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.
 • Johnstone, A.H. & Mahmoud, N.A. 1980. Isolating topics of high perceived difficulty in school biology, Journal of Biological Education. 14(2), 163-166.
 • Kindfield, A.C.H. 1991. Confusing chromosome number and structure: A common student error, Journal of Biological Education, 25(3), 193- 200.
 • Lewis, L., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. 2000a. What’s in a Cell?-Young people understanding of the genetic relatioship between cells, within an individual. Journal of Biological Education,34, 3, 129-133.
 • Lewis, L., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. 2000b. CAll in the genes?- Young people understanding of nature of genes. Journal of Biological Education,34, 2, 74-79.
 • MEB 2013. İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Öztaş, H. ve Öztaş, F. 1998. Farklı seviyelerdeki öğrencilerin bazı temel biyolojik terimleri kavrayabilme yetenekleri ile ilgili bir araştırma. III Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 184-187.
 • Ramorago, G.& Wood-Robinson, C. 1995. Batswana children’s understanding of biological inheritance. Journal of Biological Education, 29(1), 60-72.
 • Saka, A.ve Cerrah, L. 2004. Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik kavramları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(27), 46-51.
 • Sezen, G., Bahçekapılı, T., Özsevgeç, L. C., & Ayas, A. 2008. Genetik Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, 8th International Educational Technology Conference, 430-434.
 • Şahin, F. ve Parim, G. 2002. Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. 2006. Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, ISSN:1303-6521, 5(1), 14.
 • Şaşan, H.H. 2002. Yapılandırmacı Öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 49- 52.
 • Tatar, N. ve Koray, Ö.C. 2005. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “genetik” ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 2, 415-426.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. ve Uzuntiryaki, E. 2000. Öğrencilerin Biyoloji Konularındaki Anlama Zorlukları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 5-9.
 • Temelli, A. 2006. Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 1, 73-82.
 • Tiryaki, S. 2009. Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 5E Öğrenme Modeli ve İş birlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf “Ses” Ünitesinin İşlenmesinde Başarıya ve Tutuma Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tsui, C., Treagust, D. 2003. Learning genetics with computer dragons. Journal of Biological Education, 37 (2), 96-98. Başvuru: 21.03.2014
 • Yayına Kabul: 22.04.2014

İnsanda Bazı Kalıtsal Özelliklerin 5E Modeline Dayalı Etkinliklerle Öğretiminin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 185 - 206, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.90946

Öz

Bu çalışmada, bazı kalıtsal özelliklerin (kan grupları, saç, göz ve ten rengi ile boy gibi) 5E modeline dayalı etkinliklerle öğretiminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılınıngüz döneminde Kocaeli’ne bağlı dört ortaokulda öğrenim gören 212 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Başarı Testi ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği ile Kalıcılık Testi kullanılmıştır. Veriler tek grup t testi ve eşleştirilmiş grup t testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular deney grubunda, akademik başarı ve öğrenilen bilgilerin kalıcılık düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu, uygulama sonucunda deney grubunda fen bilimlerine yönelik olumlu tutumun önemli ölçüde artmış olduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Aksoy,G., Gürbüz F. 2013. 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 01-16.
 • Aktaş, M. 2013. 5E Öğrenme Modeli ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Tutumuna Etkisi, GEFAD, 33(1), 109-128.
 • Bahar, M, Johnstone, A.H. ve Hansel, M.H. 1999. Revisiting learning diffuculties in biology. Journal of Biological Education,33, 2, 84-99.
 • Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S. N. ve Evrekli, E. 2013. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları (Technologically Supported Concept Map Applications for Science and Technology Teachers). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 412-424.
 • Bybee, R. W. 1997. Achieving Scientific Literacy Portsmouth, N.H: Heinemann.
 • Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., vd., 2006. The BSCS 5E Instructional Model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, 1-80. Colorada Springs.
 • Çalık, M. 2006. Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çepni, S., ve Çil, E. 2011. Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 568 s.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P., & Wood-Robins, V. 1994. Making Sense of Secondary Science: Research into Children’s Ideas. London: Routledge.
 • Enrique, B. ve Enrique, A. 2000. Teaching genetics at secondary school: A strategy for teaching about the location of inheritance information. Science Education, 84, 3, 313-352.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y., ve Tan, M. 2006.5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi: “Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.
 • Johnstone, A.H. & Mahmoud, N.A. 1980. Isolating topics of high perceived difficulty in school biology, Journal of Biological Education. 14(2), 163-166.
 • Kindfield, A.C.H. 1991. Confusing chromosome number and structure: A common student error, Journal of Biological Education, 25(3), 193- 200.
 • Lewis, L., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. 2000a. What’s in a Cell?-Young people understanding of the genetic relatioship between cells, within an individual. Journal of Biological Education,34, 3, 129-133.
 • Lewis, L., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. 2000b. CAll in the genes?- Young people understanding of nature of genes. Journal of Biological Education,34, 2, 74-79.
 • MEB 2013. İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Öztaş, H. ve Öztaş, F. 1998. Farklı seviyelerdeki öğrencilerin bazı temel biyolojik terimleri kavrayabilme yetenekleri ile ilgili bir araştırma. III Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 184-187.
 • Ramorago, G.& Wood-Robinson, C. 1995. Batswana children’s understanding of biological inheritance. Journal of Biological Education, 29(1), 60-72.
 • Saka, A.ve Cerrah, L. 2004. Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik kavramları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(27), 46-51.
 • Sezen, G., Bahçekapılı, T., Özsevgeç, L. C., & Ayas, A. 2008. Genetik Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, 8th International Educational Technology Conference, 430-434.
 • Şahin, F. ve Parim, G. 2002. Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A. 2006. Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline göre uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, ISSN:1303-6521, 5(1), 14.
 • Şaşan, H.H. 2002. Yapılandırmacı Öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 49- 52.
 • Tatar, N. ve Koray, Ö.C. 2005. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “genetik” ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 2, 415-426.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. ve Uzuntiryaki, E. 2000. Öğrencilerin Biyoloji Konularındaki Anlama Zorlukları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 5-9.
 • Temelli, A. 2006. Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 1, 73-82.
 • Tiryaki, S. 2009. Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 5E Öğrenme Modeli ve İş birlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf “Ses” Ünitesinin İşlenmesinde Başarıya ve Tutuma Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tsui, C., Treagust, D. 2003. Learning genetics with computer dragons. Journal of Biological Education, 37 (2), 96-98. Başvuru: 21.03.2014
 • Yayına Kabul: 22.04.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep ÖZBUDAK Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özbudak, Z. & Özkan, M. (2014). İnsanda Bazı Kalıtsal Özelliklerin 5E Modeline Dayalı Etkinliklerle Öğretiminin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 185-206 . DOI: 10.19171/uuefd.90946