PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Kültürünün Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 207 - 230, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.17599

Öz

The aim of this study is to evaluate the effect of school culture on academicians and students with regard to the opinions of the academic staff. The study is carried out in accordance with the Case study through qualitative research methods. The participants were determined with the criterion sampling method which is one of the purposeful sampling methods. The study group of the research is composed of the 12 academicians serving in the province of (alias). In the study, a semi-structured interview form was used as data collection tool. According to the views of academicians, it was found that the school culture had effects on academicians and students dedication to school, communication in the institution, motivation, the sense of responsibility, the interaction between them, guidance; students' point of view on school, success of the students. Furthermore the results obtained that the visible side of schools affected the activities of academicians and students; sub-dimensions of school culture perceived generally positive and communication is seen as the most important dimension

Kaynakça

 • Aksu, A., Fırat, N. Ş. ve Şahin, İ. 2003. İlköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(4), 490-507.
 • Akıncı, Z, B. 1998. Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Alemdar, M.Y. ve Köker, N.E. 2013. Öğrencilerin okul kültürü algısı üzerine amprik bir araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği. Global Media Journal, 3(6), 230-261.
 • Arabacı, B. 2005. Müfredat laboratuvar okullarında strateji belirleme ve seçimi uygulamalarının değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 3-15.
 • Barth, R. S. 2002. The Culture Builder. Educational leadership, 59 (8), 6-11.
 • Başaran, İ. E. 1991. Örgütsel davranış: insanın üretim gücü. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
 • Beycioğlu, K. (2007). Z kuramı ve okul yönetimine uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 63- 72.
 • Calvo, C. B. 2006. Tradition and innovation in the practical culture of schools in franco’s spain. Paedagogica Historica, 42(3), 405–430.
 • Cırık, İ. 2008. Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 27-40.
 • Çelikten, M. 2006. Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Davila, A. ve Willomer, D. J. 1996. Organizational culture in a mexican school:lesson for reform. Internetional Journal of Educational Reform. 5, 438-443.
 • Ekiz, D. 2013. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdem, R. 2007. Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sbf Dergisi, 2(2), 63-79.
 • Erdoğan, İ. 1991. İşletmelerde davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 242.
 • Flient N. 2000. Culture club: an ınvestigation of organisational culture. Paper Presented at the Annual Meeting of the Australian Assocation for Research in Education (Sydney, December 4-7) 20p. Cs 217 420.
 • Gizir, S. 2008. Örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 182- 196.
 • Gül, H. ve Gökçe, H. (2008). Örgütsel etik ve bileşenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13(1), 377-389.
 • Güven, M. ve Açıkgöz, B. 2007. Yöneticilerin örgüt kültürü algılamalarına ilişkin bir analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 1–20.
 • Goldring, L. 2002. The Power of school culture. Leadership, 32(2), 32-35.
 • Hannah, L. M. ve Ross, J. A. 1999. Self-Renewing secondery schools: the relationship between structural and cultural change. This Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assocation (Montreal, Quebec, Canada, April 19-23). 30p. Ea 029 869.
 • İra, N. 2004. Örgütsel kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği). Xııı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Johnson, W. L. 1993. The school work culture profile: a factorial analysis and strategy. This Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assocation. (Atlanta, Ga, April 12- 16). 30p. Tm 020 186.
 • Kapusuzoğlu, Ş. 2004. Okula dayalı yönetimde denetim sisteminin işlevselliği ve katkısının değerlendirilmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Lee, C. 2004. Creating a collaborative campus culture. Community College Journal of Research and Practise, 28, 503-511.
 • Ledoux, M. W. 2005. School culture in action. Journal of Education for Teaching, 31(3), 237–239.
 • Morgan, G. 1986. İmages of organization. Bewerly Hills: Sage Pub.
 • Oktay, A. 2008. Çağdaş bir okul veya kurum olma sürecinde öğretmenlik. Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı Haz: Tülay Bozkurt ve Diğ. 22-23 Mart.
 • Özan, M.B. ve Demir, C. 2011. Farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin okul kültürü metaforu algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (2), 106-126.
 • Özdemir, S. 2012. İlköğretim okullarında okul kültürü ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 599-620.
 • Purkey, S. C. ve Smith, M. S. 1983. Effective schools: A rewieew. The Elemantary School Journal 83, 427-451.
 • Reed, L. C. 1996. The leaderhip-culture dimensional screening scale: measuring transactional and transformational. Paper Presented At The Annual Meeting Of American Educational Research Association, New York.
 • Ron, R. 1992. Student motivation school culture, and academic achivement:what school leaders con do. Erıc Clearinghouse On Educational Management. 26p. Ea 023 593.
 • Sezgin, F. 2010. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okulun örgüt kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156), 142-159.
 • Smircich, L. 1983. Concepts of culture and organizational analysis. Administrative science quarterly, 339-358.
 • Solvason, C. 2005. İnvestigating specialist school ethos or do you mean culture? Educational Studies, 31(1), 85–94.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. 2011. Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin-Fırat, N. 2010. Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(156), 71-83.
 • Şişman, M., Güleş, H. ve Dönmez, A. 2010. Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167-182.
 • Terzi, A. R. 2005. İlköğretim okullarında örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 423-442.
 • Turan, S. ve Şişman, M. 2000. Okul yöneticileri için standartlar: eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(4), 68-87.
 • Yavaş, T., Demir, C. ve Polat, M. 2011. Erasmus çerçevesinde yurtdışında giden öğretim elemanı ve öğrencilerin kurum kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 1. Cilt / Bölüm VII / Sayfa 504-511.
 • Yavuz, Y. ve Yılmaz, E. 2012. Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul kültürü üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(3), 76-90.
 • Yeşilyurt, E. 2009. Okul kültürünün öğretim başarısına olan etkisine yönelik öğretmen görüşleri (Elazığ İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). 195-213.
 • Yılmaz, K. ve Oğuz, E. 2004. Eğitim bilimleri fakültesi öğrencilerinin fakülte kültürüne ilişkin algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 101-122. Başvuru: 17.04.2014
 • Yayına Kabul: 10.06.2014

Okul Kültürünün Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 207 - 230, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.17599

Öz

Bu çalışmanın amacı, okul kültürünün akademisyenler ve öğrenciler personelin üzerindeki değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; (rumuz) ilinde görev yapan 12 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretim görevlilerinin görüşlerine göre okul kültürü akademisyenlerin ve öğrencilerin okula bağlılığını, kurumdaki iletişimini, motivasyonunu, sorumluluk bilincini, aralarındaki etkileşimi; öğrencilerin okula bakış açısını, öğrenci başarısını etkilemektedir. Ayrıca okul kültürünün görülebilen boyutlarının akademisyenlerin ve öğrencilerin faaliyetlerini etkilediği; okul kültürünün alt boyutlarının genel olarak olumlu algılandığı ve iletişim boyutunun en önemli boyut olarak görüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Aksu, A., Fırat, N. Ş. ve Şahin, İ. 2003. İlköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(4), 490-507.
 • Akıncı, Z, B. 1998. Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Alemdar, M.Y. ve Köker, N.E. 2013. Öğrencilerin okul kültürü algısı üzerine amprik bir araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği. Global Media Journal, 3(6), 230-261.
 • Arabacı, B. 2005. Müfredat laboratuvar okullarında strateji belirleme ve seçimi uygulamalarının değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 3-15.
 • Barth, R. S. 2002. The Culture Builder. Educational leadership, 59 (8), 6-11.
 • Başaran, İ. E. 1991. Örgütsel davranış: insanın üretim gücü. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
 • Beycioğlu, K. (2007). Z kuramı ve okul yönetimine uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 63- 72.
 • Calvo, C. B. 2006. Tradition and innovation in the practical culture of schools in franco’s spain. Paedagogica Historica, 42(3), 405–430.
 • Cırık, İ. 2008. Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 27-40.
 • Çelikten, M. 2006. Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Davila, A. ve Willomer, D. J. 1996. Organizational culture in a mexican school:lesson for reform. Internetional Journal of Educational Reform. 5, 438-443.
 • Ekiz, D. 2013. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdem, R. 2007. Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sbf Dergisi, 2(2), 63-79.
 • Erdoğan, İ. 1991. İşletmelerde davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 242.
 • Flient N. 2000. Culture club: an ınvestigation of organisational culture. Paper Presented at the Annual Meeting of the Australian Assocation for Research in Education (Sydney, December 4-7) 20p. Cs 217 420.
 • Gizir, S. 2008. Örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 182- 196.
 • Gül, H. ve Gökçe, H. (2008). Örgütsel etik ve bileşenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13(1), 377-389.
 • Güven, M. ve Açıkgöz, B. 2007. Yöneticilerin örgüt kültürü algılamalarına ilişkin bir analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 1–20.
 • Goldring, L. 2002. The Power of school culture. Leadership, 32(2), 32-35.
 • Hannah, L. M. ve Ross, J. A. 1999. Self-Renewing secondery schools: the relationship between structural and cultural change. This Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assocation (Montreal, Quebec, Canada, April 19-23). 30p. Ea 029 869.
 • İra, N. 2004. Örgütsel kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği). Xııı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Johnson, W. L. 1993. The school work culture profile: a factorial analysis and strategy. This Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assocation. (Atlanta, Ga, April 12- 16). 30p. Tm 020 186.
 • Kapusuzoğlu, Ş. 2004. Okula dayalı yönetimde denetim sisteminin işlevselliği ve katkısının değerlendirilmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Lee, C. 2004. Creating a collaborative campus culture. Community College Journal of Research and Practise, 28, 503-511.
 • Ledoux, M. W. 2005. School culture in action. Journal of Education for Teaching, 31(3), 237–239.
 • Morgan, G. 1986. İmages of organization. Bewerly Hills: Sage Pub.
 • Oktay, A. 2008. Çağdaş bir okul veya kurum olma sürecinde öğretmenlik. Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı Haz: Tülay Bozkurt ve Diğ. 22-23 Mart.
 • Özan, M.B. ve Demir, C. 2011. Farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin okul kültürü metaforu algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (2), 106-126.
 • Özdemir, S. 2012. İlköğretim okullarında okul kültürü ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 599-620.
 • Purkey, S. C. ve Smith, M. S. 1983. Effective schools: A rewieew. The Elemantary School Journal 83, 427-451.
 • Reed, L. C. 1996. The leaderhip-culture dimensional screening scale: measuring transactional and transformational. Paper Presented At The Annual Meeting Of American Educational Research Association, New York.
 • Ron, R. 1992. Student motivation school culture, and academic achivement:what school leaders con do. Erıc Clearinghouse On Educational Management. 26p. Ea 023 593.
 • Sezgin, F. 2010. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okulun örgüt kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156), 142-159.
 • Smircich, L. 1983. Concepts of culture and organizational analysis. Administrative science quarterly, 339-358.
 • Solvason, C. 2005. İnvestigating specialist school ethos or do you mean culture? Educational Studies, 31(1), 85–94.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. 2011. Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin-Fırat, N. 2010. Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(156), 71-83.
 • Şişman, M., Güleş, H. ve Dönmez, A. 2010. Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167-182.
 • Terzi, A. R. 2005. İlköğretim okullarında örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 423-442.
 • Turan, S. ve Şişman, M. 2000. Okul yöneticileri için standartlar: eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(4), 68-87.
 • Yavaş, T., Demir, C. ve Polat, M. 2011. Erasmus çerçevesinde yurtdışında giden öğretim elemanı ve öğrencilerin kurum kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 1. Cilt / Bölüm VII / Sayfa 504-511.
 • Yavuz, Y. ve Yılmaz, E. 2012. Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul kültürü üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(3), 76-90.
 • Yeşilyurt, E. 2009. Okul kültürünün öğretim başarısına olan etkisine yönelik öğretmen görüşleri (Elazığ İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). 195-213.
 • Yılmaz, K. ve Oğuz, E. 2004. Eğitim bilimleri fakültesi öğrencilerinin fakülte kültürüne ilişkin algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 101-122. Başvuru: 17.04.2014
 • Yayına Kabul: 10.06.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Soner DOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Doğan, S. (2014). Okul Kültürünün Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 207-230 . DOI: 10.19171/uuefd.17599