PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Kavramları

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 231 - 254, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.21464

Öz

The aim of this research is to examine attidudes and academic self concept towards Turkish course of secondary school students according to gender and grade level and, as a second aim; to determine the relationship between the attidudes and academic self concept towards Turkish course of the students. During the second semester of 2012-2013 academic year, 1624 students (829 female, 795 male) who are at secondary schools in the central district of Ankara Province, particapated in this research. The research data collected by “Attitude Towards Turkish Lesson Scale” devoloped by the researcher of this research and “Academic Self Concept Scale” adopted into Turkish by Senemoğlu (1990). According to the data collected from the research, the attitudes and academic self concept of the students towards Turkish course show a difference in terms of gender. Besides, it is found that the points of the students’ attitude and academic self concept towards Turkish course have fallen and there is a meaningful and positive corelation at an intermediate level between the attitudes of secondary school students towards Turkish course and their academic self concept

Kaynakça

 • Adalı, B. 2005. İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersinde “virüsler, bakteriler- mantarlar ve postitler” konularının öğretiminde örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akbudak, Y. 2005. İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve öğretimine ilişkin tutumları ve önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Akkoyunlu, A. 2003. Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin seçtikleri alanlara göre öğrenme ve ders çalışma stratejileri, matematik dersine yönelik tutumları ve akademik başarıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Allport Gordon, W. 1935. “Attitudes”. A handbook of social psychology. New York.
 • Alkan, A. 2006. İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Altınok, H. 2004. Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 81-91
 • Altun, D.G. 2006. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış ses ve işık ünitesinin öğrenci başarısına, hatırlama düzeylerine, fen bilgisine karşı tutumlarına ve öğretmen ve öğrenci görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi.
 • Anderman, E.M. and Maehr, M.L. 1994. Motivation and schooling in the middle grades. Review of Educational Research, 64 (2), 287-309
 • Aşçı, S. 2004. Sosyal bilgiler dersine yönelik öğrenci tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Dönem Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Avcı (Erduran) D. 2007. Beyin temelli öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarı, tutum ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bakırcı, H., 2005. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Bandura, A. 1982. Self-efficacy mechanism in social agency. American Psychologist, 37.
 • Bayhan, V. 2002. Genç kimliği: Üniversite gençliğinin sosyolojik profili (İnönü Üniversitesi uygulaması). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Belet, D., 2005. Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileriyle Türkçe dersine ilişkin tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bozdoğan, A.E. ve Yalçın, N. 2005. İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik dersine karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 241-247.
 • Boylan, C. 1996. Attitudes toward teaching and taking science – a correlation between teachers and students. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Michigan, Michigan, USA.
 • Bölükbaş, F. 2010. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı cinsiyet ve ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5 (3), 905-918.
 • Britner, S.L. 2002. Science self-efficancy of africa american middle school students: relotionship to motivation self-beliefs, achievement, gender and gender orientation. Unpublished doctoral dissertation, Emory University, Atlanta, GE.
 • Brookover W.B., Thomas S. and Paterson A. 1964. Self-concept of ability and school achievement. Sociology of Education, 37 (3), 271-278
 • Byrne, B. M. 1996. Academic self-concept: Its structure, measurement, and relation to academic achievement. New York: Wiley.
 • Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Corbin, S.S. 1994. Lessons from the classroom. Male and female high school students attitudes towards and achievements social studies, New York City Board of Education, 22.
 • Chiodo, J.J. and Byford, J. 2004. Do they really dislike social studies? A study of middle and high school students, Journal of Social Studies Research Manhattan University of Northern Iowa.
 • Çağlar, A. 2010. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 18 Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çakır, Ö.S. Şahin, T. ve Şahin, B. 2000. İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersine ilişkin bazı değişkenlerin öğrencilerin duyuşsal özelliklerini açıklama gücü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49.
 • Çakır (Kozcu), N., Şenler, B. ve Taşkın (Göçmen), B. 2007. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. 2005. İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki bilimsel tutumların belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-8.
 • Demirel, Ö. 2001. Eğitim sözlüğü. Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Demirkaya, H. ve Arıbaş, K. 2004. Sosyal bilgiler öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, (12), 179-187 dersine yönelik tutumlarının
 • Deniz, S. ve Tuna, S. 2006. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe derslerine yönelik tutumları: Köyceğiz örneklemi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 339-350.
 • Diggs, L.L., 1997. Student attitude toward and achievement in science in a problem based learning educational experience. Unpublished doctoral dissertation, University Of Missouri, Columbia.
 • George, R., 2000. Measuring change in students’ attitudes toward science over time : an application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213-225
 • Gordon, D. 1997. The Relationship among academic self-concept, academic achievement, and persistence with self-attribution, study habits, and perceived school environment. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, West Lafayette, USA.
 • Haladayna, T. and Shaughnessy, J. 1982. Attitudes toward science: aqantative synthesis. Science Education, 66 (4), 547-663
 • Hendricks (Beatty) S. 2002. Changes in academic and social self-concepts of high achiving high school juniors in a residential setting. Unpublished doctoral dissertation, University Of New Orleans, USA.
 • Heron, L.E. 1997. Using constructivist teaching strategies in high school science classrooms to cultivate positive attitudes toward science. Unpublished doctoral dissertation, University Of Nevada, Reno, Nevada, USA.
 • Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. 2009. Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 4 (1), 343-362.
 • Karasar, N. 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kifer, E. 1973. The effects of school achievement on the affective traits of the learner. Unpublished doctoral dissertation, University of Kentucky, New Orleans, Louisiana, USA.
 • Kirk, G. 2000. The relationship of attitudes toward science, cognitive style, and celf- concept to achievement ın chemistry at the secondary school level. Unpublished doctoral dissertation, Florida International University, Miami, Florida.
 • Korkut, F. 1994. İnsan İlişkilerinde Tutum ve Tavırların Önemi, İnsan İlişkileri Ders Kitabı. Ankara: Ecem Yayınları.
 • Külçe, C. 2005. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Lewis, J.D. and Knight, H.V. 2000. Self – concept in gifted youth: an investigation employing the piers-harris subscales, Gifted Child Quarterly, 44(1), 45-53.
 • Lewis, L. S. 2001. The effects of a cross-age peer teaching model on high school students’ attitudes toward science : an experimental investigation in a K-12 school. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, USA.
 • Marsh, H.W., Parker, J. and Barnes, J. 1985. Multidimensional adolescent self-concepts: their relotionship to age, sex and academic measures, American Educational Research Journal, 22 (3), 422-444.
 • Marsh H.W. 1990. The structure of academic self-concept: the marsh/shavelson model. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 623-636
 • Marsh, H.W. 1993. The multidimensional structure of academic self- concept : invariance over gender and age. American Educational Research Journal, 30 (4), 841-860.
 • McCornick, B.D. 2000. Attitude achievement and classroom environment in a learner centered introductory biology course. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Texas, Austin, USA.
 • MEB. 2006. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Medows P.L. 1997. Effects of reading aloud on the book selections and attitudes toward science of third grade students. Unpublished doctoral dissertation, Balstate University, Muncie, Indiana.
 • Mordi, C. 1991. Factors associated with pupils’ attitudes towads science in nigerian primary schools. Research In Science & Technological Education, 9 (1), 39-49.
 • Oliver, J.S. and Simpson, R.D. 1988. Influences of attitude toward science, achievement motivation and science self concept on achievement in science: a longitudinal study. Science Education, 72 (2), 143-155.
 • Oppenheim A.N. 1992. Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement (New Edition), New York: Pinter Publishers.
 • Özden, Y. 2005. Öğrenme ve Öğretme. (Yedinci Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özgüven, İ. E. 2011. Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Özkal, N. ve Çetingöz, D. 2006. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı durumlarına göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(327), 22-28.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. 2010. Ankara fen lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
 • Peterson, R. W. and Carlson, G.R. 1979. A summary of research in science education. Science Education, 63, 429-553.
 • Sidlik, L.P. 1992. An İnvestigation of projective measure of attitude toward science. Paper presented at the annuel Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, (ERIC Document Reproducation Service No. ED 361219), 1-28
 • Piyancı, B. 2007. İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin bilgisayar dersindeki akademik benlik kavramları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Rennie, L. J. and Punch, F.K. 1991. The relotionship between affect and achievement in science. Journal Of Research In Science Teaching. 28 (2), 193-209.
 • Savran, A., Çakıroğlu, J. ve Özkan, Ö. 2002. Fen bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi programına yönelik düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri Kitabı, 203-207, ODTÜ, Ankara.
 • Senemoğlu, N. 2009. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. (14. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sevilmiş (Kara), F.D. 2006. Lise birinci sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik akademik benlik ve tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Simpson, R.D. and Oliver, J.S. 1990. A summary of majör ınfluences on attitude toward and achievement in science among adolescent sudents, Science Education, 74 (1), 1-18.
 • Şen, H.Ş. 2013. The attitudes of university students towards learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 947 – 953.
 • Walter, W.W.JR. 2003. The revaluation of the relationship among academic performance, academic achievement, social acceptance and the self- esteem of third and sixth grade students. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Alabama, Birmingham, Alabama, USA.
 • Weinburgh M. H. 1993. Achievement, grade-level, and gender as predictors of student attitudes toward science. Unpublished doctoral dissertation, Emory University, Atlanta, GE.
 • Yanpar, T. 2005. Sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımda öğrencilerin etkinlik dosyalarını yordayan değişkenler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 513-526.
 • Yazıcı, E. 2003. Türk üniversite gençliği araştırması: Üniversite gençliğinin sosyo-kültürel profili. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yenice, N. 2003. Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Yürük, N., Şahin (Yanpar), T. ve Bozkurt, A.İ. 2000. Comparison of inductive and deductive content sequence on students’ chemistry achievement, attitudes and academic self concept, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 177-185. Başvuru: 17.04.2014
 • Yayına Kabul: 29.05.2014

Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Kavramları

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1, 231 - 254, 01.04.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.21464

Öz

Araştırmanın amacı öğrencilerin cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre Türkçe dersine yönelik tutumları ile akademik benliklerini incelemek; Türkçe dersine yönelik tutumları ile akademik benlik kavramları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma 2012-2013 öğretim yılı II. Yarıyılında Ankara ili merkez ilçesindeki, ortaokullarında öğrenim görmekte olan 1624 (829’u kız, 795’i erkek) öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Senemoğlu (1990) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin sınıf seviyelerinin artmasıyla Türkçe dersine yönelik tutum ve akademik benlik kavramı puanlarının düştüğü, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ile akademik benlik kavramları arasında orta düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu araştırmadan elde dilen sonuçlardır

Kaynakça

 • Adalı, B. 2005. İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersinde “virüsler, bakteriler- mantarlar ve postitler” konularının öğretiminde örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akbudak, Y. 2005. İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve öğretimine ilişkin tutumları ve önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Akkoyunlu, A. 2003. Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin seçtikleri alanlara göre öğrenme ve ders çalışma stratejileri, matematik dersine yönelik tutumları ve akademik başarıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Allport Gordon, W. 1935. “Attitudes”. A handbook of social psychology. New York.
 • Alkan, A. 2006. İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Altınok, H. 2004. Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 81-91
 • Altun, D.G. 2006. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış ses ve işık ünitesinin öğrenci başarısına, hatırlama düzeylerine, fen bilgisine karşı tutumlarına ve öğretmen ve öğrenci görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi.
 • Anderman, E.M. and Maehr, M.L. 1994. Motivation and schooling in the middle grades. Review of Educational Research, 64 (2), 287-309
 • Aşçı, S. 2004. Sosyal bilgiler dersine yönelik öğrenci tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Dönem Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Avcı (Erduran) D. 2007. Beyin temelli öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarı, tutum ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bakırcı, H., 2005. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Bandura, A. 1982. Self-efficacy mechanism in social agency. American Psychologist, 37.
 • Bayhan, V. 2002. Genç kimliği: Üniversite gençliğinin sosyolojik profili (İnönü Üniversitesi uygulaması). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Belet, D., 2005. Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileriyle Türkçe dersine ilişkin tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bozdoğan, A.E. ve Yalçın, N. 2005. İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik dersine karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 241-247.
 • Boylan, C. 1996. Attitudes toward teaching and taking science – a correlation between teachers and students. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Michigan, Michigan, USA.
 • Bölükbaş, F. 2010. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı cinsiyet ve ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5 (3), 905-918.
 • Britner, S.L. 2002. Science self-efficancy of africa american middle school students: relotionship to motivation self-beliefs, achievement, gender and gender orientation. Unpublished doctoral dissertation, Emory University, Atlanta, GE.
 • Brookover W.B., Thomas S. and Paterson A. 1964. Self-concept of ability and school achievement. Sociology of Education, 37 (3), 271-278
 • Byrne, B. M. 1996. Academic self-concept: Its structure, measurement, and relation to academic achievement. New York: Wiley.
 • Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Corbin, S.S. 1994. Lessons from the classroom. Male and female high school students attitudes towards and achievements social studies, New York City Board of Education, 22.
 • Chiodo, J.J. and Byford, J. 2004. Do they really dislike social studies? A study of middle and high school students, Journal of Social Studies Research Manhattan University of Northern Iowa.
 • Çağlar, A. 2010. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 18 Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çakır, Ö.S. Şahin, T. ve Şahin, B. 2000. İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersine ilişkin bazı değişkenlerin öğrencilerin duyuşsal özelliklerini açıklama gücü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49.
 • Çakır (Kozcu), N., Şenler, B. ve Taşkın (Göçmen), B. 2007. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. 2005. İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki bilimsel tutumların belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-8.
 • Demirel, Ö. 2001. Eğitim sözlüğü. Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Demirkaya, H. ve Arıbaş, K. 2004. Sosyal bilgiler öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, (12), 179-187 dersine yönelik tutumlarının
 • Deniz, S. ve Tuna, S. 2006. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe derslerine yönelik tutumları: Köyceğiz örneklemi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 339-350.
 • Diggs, L.L., 1997. Student attitude toward and achievement in science in a problem based learning educational experience. Unpublished doctoral dissertation, University Of Missouri, Columbia.
 • George, R., 2000. Measuring change in students’ attitudes toward science over time : an application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213-225
 • Gordon, D. 1997. The Relationship among academic self-concept, academic achievement, and persistence with self-attribution, study habits, and perceived school environment. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, West Lafayette, USA.
 • Haladayna, T. and Shaughnessy, J. 1982. Attitudes toward science: aqantative synthesis. Science Education, 66 (4), 547-663
 • Hendricks (Beatty) S. 2002. Changes in academic and social self-concepts of high achiving high school juniors in a residential setting. Unpublished doctoral dissertation, University Of New Orleans, USA.
 • Heron, L.E. 1997. Using constructivist teaching strategies in high school science classrooms to cultivate positive attitudes toward science. Unpublished doctoral dissertation, University Of Nevada, Reno, Nevada, USA.
 • Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. 2009. Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 4 (1), 343-362.
 • Karasar, N. 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kifer, E. 1973. The effects of school achievement on the affective traits of the learner. Unpublished doctoral dissertation, University of Kentucky, New Orleans, Louisiana, USA.
 • Kirk, G. 2000. The relationship of attitudes toward science, cognitive style, and celf- concept to achievement ın chemistry at the secondary school level. Unpublished doctoral dissertation, Florida International University, Miami, Florida.
 • Korkut, F. 1994. İnsan İlişkilerinde Tutum ve Tavırların Önemi, İnsan İlişkileri Ders Kitabı. Ankara: Ecem Yayınları.
 • Külçe, C. 2005. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Lewis, J.D. and Knight, H.V. 2000. Self – concept in gifted youth: an investigation employing the piers-harris subscales, Gifted Child Quarterly, 44(1), 45-53.
 • Lewis, L. S. 2001. The effects of a cross-age peer teaching model on high school students’ attitudes toward science : an experimental investigation in a K-12 school. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, USA.
 • Marsh, H.W., Parker, J. and Barnes, J. 1985. Multidimensional adolescent self-concepts: their relotionship to age, sex and academic measures, American Educational Research Journal, 22 (3), 422-444.
 • Marsh H.W. 1990. The structure of academic self-concept: the marsh/shavelson model. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 623-636
 • Marsh, H.W. 1993. The multidimensional structure of academic self- concept : invariance over gender and age. American Educational Research Journal, 30 (4), 841-860.
 • McCornick, B.D. 2000. Attitude achievement and classroom environment in a learner centered introductory biology course. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Texas, Austin, USA.
 • MEB. 2006. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Medows P.L. 1997. Effects of reading aloud on the book selections and attitudes toward science of third grade students. Unpublished doctoral dissertation, Balstate University, Muncie, Indiana.
 • Mordi, C. 1991. Factors associated with pupils’ attitudes towads science in nigerian primary schools. Research In Science & Technological Education, 9 (1), 39-49.
 • Oliver, J.S. and Simpson, R.D. 1988. Influences of attitude toward science, achievement motivation and science self concept on achievement in science: a longitudinal study. Science Education, 72 (2), 143-155.
 • Oppenheim A.N. 1992. Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement (New Edition), New York: Pinter Publishers.
 • Özden, Y. 2005. Öğrenme ve Öğretme. (Yedinci Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özgüven, İ. E. 2011. Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Özkal, N. ve Çetingöz, D. 2006. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı durumlarına göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(327), 22-28.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. 2010. Ankara fen lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
 • Peterson, R. W. and Carlson, G.R. 1979. A summary of research in science education. Science Education, 63, 429-553.
 • Sidlik, L.P. 1992. An İnvestigation of projective measure of attitude toward science. Paper presented at the annuel Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, (ERIC Document Reproducation Service No. ED 361219), 1-28
 • Piyancı, B. 2007. İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin bilgisayar dersindeki akademik benlik kavramları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Rennie, L. J. and Punch, F.K. 1991. The relotionship between affect and achievement in science. Journal Of Research In Science Teaching. 28 (2), 193-209.
 • Savran, A., Çakıroğlu, J. ve Özkan, Ö. 2002. Fen bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi programına yönelik düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri Kitabı, 203-207, ODTÜ, Ankara.
 • Senemoğlu, N. 2009. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. (14. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sevilmiş (Kara), F.D. 2006. Lise birinci sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik akademik benlik ve tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Simpson, R.D. and Oliver, J.S. 1990. A summary of majör ınfluences on attitude toward and achievement in science among adolescent sudents, Science Education, 74 (1), 1-18.
 • Şen, H.Ş. 2013. The attitudes of university students towards learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 947 – 953.
 • Walter, W.W.JR. 2003. The revaluation of the relationship among academic performance, academic achievement, social acceptance and the self- esteem of third and sixth grade students. Unpublished doctoral dissertation, The University Of Alabama, Birmingham, Alabama, USA.
 • Weinburgh M. H. 1993. Achievement, grade-level, and gender as predictors of student attitudes toward science. Unpublished doctoral dissertation, Emory University, Atlanta, GE.
 • Yanpar, T. 2005. Sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımda öğrencilerin etkinlik dosyalarını yordayan değişkenler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 513-526.
 • Yazıcı, E. 2003. Türk üniversite gençliği araştırması: Üniversite gençliğinin sosyo-kültürel profili. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yenice, N. 2003. Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Yürük, N., Şahin (Yanpar), T. ve Bozkurt, A.İ. 2000. Comparison of inductive and deductive content sequence on students’ chemistry achievement, attitudes and academic self concept, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 177-185. Başvuru: 17.04.2014
 • Yayına Kabul: 29.05.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal BIYIKLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bıyıklı, C. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Kavramları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 231-254 . DOI: 10.19171/uuefd.21464