PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle Tasarladıkları Kimya Deneylerinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 325 - 342, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.08862

Öz

This study aimed to evaluate the appreciation of the experiments developed through Computer Based Test Kits (CBTK) for students at secondary schools by pre-service science teachers, according to certain criterias; such as, the reliability assessment by e-rubrics, the recovery issues of the activities, its feasibility and also the conceptual and scientific relevance according to the nature of criterias. Data were gathered by descriptive quantitative research. Participants were 78 pre-service science teachers at Buca Faculty of Education, 2012-2013's. Pre-service science teachers designed experiments in company "Special Issues in Chemistry Course" and "Primary Science Course". Consequently, Pre-service science teachers were highly successfully in designing experiments using CBTK. However, results showed that Pre-service science teachers had a low level for "usage of environmental education", "understanding scientific concepts", "presenting experiments"; likewise, they had a middle level for "relevance to scientific content", "eligibility to students", "associating to daily life" and "suitability to chemistry concepts" and finally, they had average level for "feasibility with CBTK" and "re-practicability"

Kaynakça

 • Abdüsselam, M.S. 2014. Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin öğretmen Ve öğrenci görüşleri: 11. sınıf manyetizma konusu örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 59-74.
 • Aksela, M.K. 2011. Engaging students for meaningful chemistry learning through microcomputer-based laboratory (MBL) inquiry.Educació Química Eduq. 9: 30-37.
 • Ayvacı, H.Ş., Özsevgeç, T. ve Aydın, M. 2004. Data logger cihazının ohm kanunu üzerindeki pilot uygulaması. The Turkish Journal of Educational Technology, 3(3), article 13.
 • Bozdoğan, A.E. 2008. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi: Feza Gürsey bilim merkezi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-41.
 • Bülbül, M.Ş. 2012. Fatih projesi öncesi mikrobilgisayar temelli laboratuvar uygulamalari ve ders kitaplari. http://fizikli.com/cevrimici/CCUYGULAMA/5-2012.pdf adresinden alınmıştır.
 • 02014 tarihinde
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. A., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. 2014. Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, M.H. 2013. İlköğretim öğrencilerinin bilim merkezindeki deney setleri hakkındaki görüşleri ve öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (1), 219-229.
 • Caner, F. ve Ogan-Bekiroğlu, F. 2012. Implementation of microcomputer based laboratory in physics class: students’ perceptions. INTED2012 Proceedings, 3163-3166.
 • Fleiss,J.L. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5): 378-382
 • Hollenbeck, J.E. and Fisher, M. 2011. How the shining star project improved mathematics and science learning with the inclusion of data-loggers and teacher professional development in greater clark schools. Online Submission. (ERIC Document Reproduction Service No. ED520223).
 • Kan, A. 2007. Performans değerlendirme sürecine katkıları açısından yeni program anlayışı içerisinde kullanılabilecek bir değerlendirme yaklaşımı: Rubrik puanlama yönergeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 129-152.
 • Kanık, E.A., Temel, G.O., ve Kaya, İ.E. 2010. Fleiss Kappa ve Krippendorff Alpha uyum katsayılarının örneklem genişliği, değerlendirici sayısı ve kullanılan ölçeğin kategori sayısından etkilenme durumları üzerine bir benzetim çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics,2(2), 74-81.
 • Karasar, N. 2005. Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Newton, L. 1999. Data-logging in the science classroom: approaches to innovation. InSecond International Conference of the European Science Education Research Association (ESERA).
 • Osborne, J. and Hennessy, S. 2003. Literature review in science education and the role of ICT: Promise, problems and future directions. Bristol: Nesta FutureLab. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 00190441/
 • Parlak, B., ve Doğan, N. 2014. Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 189-197.
 • Redish, E.F., Saul, J.M. and Steinberg, R.N. 1997. On the effectiveness of active-engagement microcomputer-based laboratories. American Journal of Physics, 65, 45.
 • Sezer, S. 2005. Öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 61-69.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Karaman, İ., ve Şimşek, D. 2010. Fizik laboratuvarında kullanılan deney malzemeleri üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi/Journal Of Kâzım Karabekir Educatıon Faculty, 11.
 • Rodrigues, S., Pearce, J. and Livett, M. 2001. Using video analysis or data loggers during practical work in first year physics, Educational Studies, 27 (1), 31-43, DOI: 10.1080/03055690020002116
 • Tho, S., and Hussain, B. 2011. The Development of a microcomputer-based laboratory (MBL) system for gas pressure law experiment via open source software. International Journal of Education and Development using ICT, 7(1), 42-55.
 • Thornton, R.K. 1987. Tools for scientific thinking-microcomputer-based laboratories for physics teaching. Physics Education, 22(4), 230.
 • Tortosa, M. 2012. The use of microcomputer based laboratories in chemistry secondary education: Present state of the art and ideas for research- based practice. Chemistry Education Research and Practice, 13(3), 161-171.
 • Tuncel, G. 2011. Sosyal bilgiler dersinde rubriklerin etkili kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi 23, 213-233.
 • Yoke Kum, W. and Kok Aun, T. 2002. Data-logging in practical science. React, 2, 141-146. Başvuru: 26.01.2014
 • Yayına Kabul: 11.11.2014

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle Tasarladıkları Kimya Deneylerinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 325 - 342, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.08862

Öz

Bu çalışmada; fen bilgisi öğretmen adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle (BDK) ortaokul öğrencilerine yönelik hazırladıkları deneylerin e-rubrikle değerlendirilme güvenirliğinin, deney kitleriyle geliştirilen etkinliklerin konu kazanımı, yapılabilirlik, kavramsal ve bilimsel uygunluk gibi ölçütlere göre niteliklerinin ve deney kitleriyle geliştirilen deneylerin beğeni durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma geleneği içerisinde yer alan tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2012-13 yılında Buca Eğitim Fakültesinden 78 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları fen ve teknoloji dersindeki konularından esinlenerek kimyada özel konular dersinin içeriğine uygun deneyler tasarlamışlardır. Öğretmen adaylarının deney kitleriyle deney tasarımında üst düzeyde beceri sergiledikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, tasarladıkları deneylerin çevre eğitiminde kullanımı, bilimsel bilginin anlaşılırlığı, deneyin sunumu gibi kıstaslar açısından değerlendirildiğinde düşük düzeyde oldukları; aynı şekilde fen kavramlarına uygunluğu, ilköğretim öğrencilerine uygunluğu, günlük yaşamla ilişkisi ve kimya konularına uygunluğu ölçütleri açısından değerlendirildiğinde orta düzeyde olduğu ve son olarak BDK ile yapılabilirliği ve tekrar yapılabilirliği ölçütleri açısından değerlendirildiğinde iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Abdüsselam, M.S. 2014. Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin öğretmen Ve öğrenci görüşleri: 11. sınıf manyetizma konusu örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 59-74.
 • Aksela, M.K. 2011. Engaging students for meaningful chemistry learning through microcomputer-based laboratory (MBL) inquiry.Educació Química Eduq. 9: 30-37.
 • Ayvacı, H.Ş., Özsevgeç, T. ve Aydın, M. 2004. Data logger cihazının ohm kanunu üzerindeki pilot uygulaması. The Turkish Journal of Educational Technology, 3(3), article 13.
 • Bozdoğan, A.E. 2008. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi: Feza Gürsey bilim merkezi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-41.
 • Bülbül, M.Ş. 2012. Fatih projesi öncesi mikrobilgisayar temelli laboratuvar uygulamalari ve ders kitaplari. http://fizikli.com/cevrimici/CCUYGULAMA/5-2012.pdf adresinden alınmıştır.
 • 02014 tarihinde
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. A., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. 2014. Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, M.H. 2013. İlköğretim öğrencilerinin bilim merkezindeki deney setleri hakkındaki görüşleri ve öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (1), 219-229.
 • Caner, F. ve Ogan-Bekiroğlu, F. 2012. Implementation of microcomputer based laboratory in physics class: students’ perceptions. INTED2012 Proceedings, 3163-3166.
 • Fleiss,J.L. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5): 378-382
 • Hollenbeck, J.E. and Fisher, M. 2011. How the shining star project improved mathematics and science learning with the inclusion of data-loggers and teacher professional development in greater clark schools. Online Submission. (ERIC Document Reproduction Service No. ED520223).
 • Kan, A. 2007. Performans değerlendirme sürecine katkıları açısından yeni program anlayışı içerisinde kullanılabilecek bir değerlendirme yaklaşımı: Rubrik puanlama yönergeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 129-152.
 • Kanık, E.A., Temel, G.O., ve Kaya, İ.E. 2010. Fleiss Kappa ve Krippendorff Alpha uyum katsayılarının örneklem genişliği, değerlendirici sayısı ve kullanılan ölçeğin kategori sayısından etkilenme durumları üzerine bir benzetim çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics,2(2), 74-81.
 • Karasar, N. 2005. Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Newton, L. 1999. Data-logging in the science classroom: approaches to innovation. InSecond International Conference of the European Science Education Research Association (ESERA).
 • Osborne, J. and Hennessy, S. 2003. Literature review in science education and the role of ICT: Promise, problems and future directions. Bristol: Nesta FutureLab. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 00190441/
 • Parlak, B., ve Doğan, N. 2014. Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 189-197.
 • Redish, E.F., Saul, J.M. and Steinberg, R.N. 1997. On the effectiveness of active-engagement microcomputer-based laboratories. American Journal of Physics, 65, 45.
 • Sezer, S. 2005. Öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 61-69.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Karaman, İ., ve Şimşek, D. 2010. Fizik laboratuvarında kullanılan deney malzemeleri üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi/Journal Of Kâzım Karabekir Educatıon Faculty, 11.
 • Rodrigues, S., Pearce, J. and Livett, M. 2001. Using video analysis or data loggers during practical work in first year physics, Educational Studies, 27 (1), 31-43, DOI: 10.1080/03055690020002116
 • Tho, S., and Hussain, B. 2011. The Development of a microcomputer-based laboratory (MBL) system for gas pressure law experiment via open source software. International Journal of Education and Development using ICT, 7(1), 42-55.
 • Thornton, R.K. 1987. Tools for scientific thinking-microcomputer-based laboratories for physics teaching. Physics Education, 22(4), 230.
 • Tortosa, M. 2012. The use of microcomputer based laboratories in chemistry secondary education: Present state of the art and ideas for research- based practice. Chemistry Education Research and Practice, 13(3), 161-171.
 • Tuncel, G. 2011. Sosyal bilgiler dersinde rubriklerin etkili kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi 23, 213-233.
 • Yoke Kum, W. and Kok Aun, T. 2002. Data-logging in practical science. React, 2, 141-146. Başvuru: 26.01.2014
 • Yayına Kabul: 11.11.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat TÜRKOĞUZ Bu kişi benim


Halit KIRIKTAŞ Bu kişi benim


Sinan ESLEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Türkoğuz, S. , Kırıktaş, H. & Eslek, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle Tasarladıkları Kimya Deneylerinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 325-342 . DOI: 10.19171/uuefd.08862