PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 343 - 370, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.45874

Öz

The aim of this study was to investigate the effect of the enriched 5E model on students’ academic achievement relate to “Solar System and Beyond: Space Riddle” unit. A quasi-experimental research method was used in this study. The sample of this study is composed of 72 grade 7 students at Trabzon Mimar Sinan Primary school. Achievement test’s KR-20 reliability coefficient was calculated as 0.86. Dependent t-test was used in to group comparisons and in-depended t-test was used comparisons between groups. Students’ achievement test scores of the pre-testpost-test and delayed test were analyzed with F-test (ANOVA). At the end of the study; it was found out that there was a significant difference (t(70)= 4,345; p<.05) on students’ academic achievement in favor of experiment group compared with the control group

Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 343 - 370, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.45874

Öz

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 7. sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında 5E öğretim modeline uygun geliştirilen rehber materyallerin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Trabzon Mimar Sinan İlköğretim okulundan 72 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde karşılaştırılmaları bağımlı t-testi, gruplar arasındaki karşılaştırmalar bağımsız t-testi kullanılarak yapılmıştır. Rehber materyalin kalıcılık üzerine olan etkisi başarı testinin ön-son -geciktirilmiş test puanlarına uygulanan F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda deney ve kontrol gruplarının göstermiş oldukları başarılar arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (t(70)= 4,345; p<.05) tespit edilmiştir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih ÇEPNİ Bu kişi benim


Tülay Şenel ÇORUHLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çepni, S. & Çoruhlu, T. Ş. (2014). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 343-370 . DOI: 10.19171/uuefd.45874