BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri

Yıl 2015, Cilt: 28 Sayı: 1, 97 - 115, 29.12.2015
https://doi.org/10.19171/uuefd.49876

Öz

Okul öncesi öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin algılarının eğitim
sürecindeki uygulamaları da etkileyeceği düşünülmektedir. Çocukların müzelerden
yararlanmasında etkin rol üstlenen öğretmenlerin bu konudaki bilgilerini,
uygulamalarını ve süreçte karşılaştıkları sorunları belirlemek ülkemizde müze
eğitiminin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda önemli ipuçları verecektir. Bu
çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin görüşlerinin
incelenmesidir. Bu amaçla 41 okul öncesi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Müze eğitiminin gerekliliğine, müzedeki
uygulamalara ve karşılaşılan sorunlara ilişkin veriler toplanmıştır. Veriler, betimsel
analiz tekniği ile daha önce belirlenen temalar çerçevesinde düzenlenip
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerin müze eğitiminin
gerekliliğine inanmalarına rağmen müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması
potansiyelinden yeteri kadar faydalanamadıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Abacı, O. (1996). Müze eğitimi. Yayımlanmamış sanatta yeterlilik tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Adıgüzel, Ö. (2002). Müze pedagojisi ve müzelerde yaratıcı drama ile öğrenme ortamları oluşturma. Drama ve Müze Pedagojisi. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. 5, 21-28.
 • Akman, B. ve Güler, T. (2009). 6 yaş çocuklarının müze ile ilgili düşünceleri. Uluslar arası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 408- 418.
 • Altun, R. (2003). Müzelerin eğitimdeki yeri ve bu bağlamda müzelerin eğitim olanakları (araç-gereç-personel) açısından yeterlilik durumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi El Sanatları Eğitimi, Ankara.
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihî mekânlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Avşaroğlu,S., Deniz, M.E., Kahraman, A. (2005) Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 125-129.
 • Baykan, Z.Ö. (2007). 2005 ve 2006 İlköğretim programlarının müze eğitimi açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakır İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A. ve Karadeniz, C. (2009). Çocuk müze eğitimi program kitapçıkları. http://www.unicef.org.tr/tr/knowledge/detail/846/cocuk-muze-egitimi- programi-kitapciklari-2 Erişim Tarihi: 27.10.2013.
 • Çetin, Y., (2002). Çağdaş eğitimde müze eğitiminin rolü ve önemi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 8: 57–61.
 • Denizli, H. (2008). Anadolu medeniyetleri müzesi’nde eğitim uygulamaları. Ed. İnci San. Eğitim ve Müze Semineri, Kök Yayıncılık, 157-173, Ankara.
 • Gay, L. R. (1987). Educational research. Competencies for analysis and application (3th Ed). Columbus: Merrill Publishing Company.
 • Hein, G. E. ( 2002). Learning in the museum. Taylor and Francis.
 • Hooper-Greenhill, E. (1999). Müze ve galeri eğitimi. Çev. Meltem Ö. Evren ve Emine G. Kapçı, Yay. Haz. Bekir ONUR, Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Kuruoğlu, N. (2002). Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) 275-285.
 • Mercin, L. (2002). Anadolu güzel sanatlar liselerinde müzelerin sanat eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Paykoç, F. (2000-2002). ODTÜ geliştirme vakfı müze eğitimi uygulamaları semineri, Antalya.
 • Richardson, J., (1996). Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences. Leicester: PBS Books. 203 s.
 • Onur, B. ve Zilcioğlu, Ş. (2008). Çocuk müzeleri ve müze eğitimi. Ürün Yayınları.. Ankara.
 • Oruç, S. Altın, B.N. (2008). Müze eğitimi ve yaratıcı drama. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (35): 125-141.
 • Önder, A., Abacı, O. ve Kabaraj, I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25. Sayı
 • Özsoy, V. ve Mercin, L. (2003). Sanat (Resim) Eğitiminde müzelerin kullanılmasında ilgili kurum ve kuruluşların karşılıklı görev ve yükümlülükleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 303-318. Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Başvuru: 16.12.2014
 • Yayına Kabul: 11.02.2015
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berrin Akman

Şenay Altınkaynak

Şenay Özen Altınkaynak

H.Gözde Ertürk Bu kişi benim

H.gözde Ertürk Kara Bu kişi benim

Şadiye Can Gül Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 29 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 28 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akman, B., Altınkaynak, Ş., Özen Altınkaynak, Ş., Ertürk, H., vd. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 97-115. https://doi.org/10.19171/uuefd.49876

Cited By