PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının Belirlenmesi

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2, 0 - 0, 13.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.70673

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının belirlenmesidir. Betimsel türde olan bu araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 11 Üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde görev yapan 337 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen nicel veri toplama aracı ve bilgi formu ile elde edilmiştir. Geliştirilen ölçme aracı 5 faktörlü bir yapıya sahip olup, faktör yükleri 0,41 ile 0,85, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları 0,66 ile 0,85 arasında değişmektedir. Geliştirilen aracın test- tekrar test güvenirliği ise 0,72'dir. Öğretim elemanlarının ölçme aracına verdikleri cevap ortalamaları doğrultusunda, cinsiyet, öğrenim durumu, uzmanlık alanı değişkenlerinde anlamlı farklılaşmanın olduğu, kıdemin bu farklılaşmada etkili bir değişken olmadığı gözlenmiştir. Bu araştırmada yükseköğretimde ölçme ve değerlendirme konusunda öğretim elemanlarının eksikliklerinin olduğu belirlenmiş ve araştırma bulguları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Işıner Sever Bu kişi benim


Ayten İflazoğlu Saban>

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 13 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sever, I. & Saban, A. İ. (2016). Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının Belirlenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.70673