Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of History of Science-Based Drama Sketches Prepared by Prospective Science Teachers

Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2, 443 - 466, 23.01.2020
https://doi.org/10.19171/uefad.679329

Öz

This action research study aimed to analyse the drama sketches based on the history of science prepared by prospective science teachers and to identify the views on the use of drama sketches in the education process. The study was conducted during the spring semester of the 2015-2016 academic year. The participants were 51 prospective science teachers studying in the 3rd year of their undergraduate education in a state university in Istanbul. The data were collected through the drama sketches on the history of science and open-ended questions. The drama sketches were assessed according to the dimensions of primarily class level, learning outcomes, science concepts and nature of science. Subsequently, the drama sketches were assessed with a rubric. Results are presented in tables as percentage calculations. The analysis of the open-ended questions was conducted by content analysis and frequency analysis. Findings revealed that the drama sketches were of sufficient quality, but that the concepts in the units and the sketches mostly did not overlap. In addition, drama sketches were included in almost all nature of science dimensions. The opinions of the prospective teachers on the use of drama sketches in science teaching were positive. Suggestions have been made according to the results obtained.

Kaynakça

  • Arieli, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching. Doctoral dissertation. Kansas State University, Manhattan, Kansas. Ayvacı, H. Ş. (2007). Bilimin doğasının sınıf öğretmeni adaylarına kütle çekim konusu içerisinde farklı yaklaşımlarla öğretilmesine yönelik bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Bal İncebacak, B. B., Sarışan Tungaç, A. S., & Yaman, S. (2017). Yaratıcı drama ile öğretim uygulamasına yönelik öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 214-248. Başcı, Z., & Gündoğdu, K. (2011). The attitudes and opinions of prospective teachers related to drama course: The case of Atatürk University. Elementary Education Online, 10(2), 454-467. Çam, F., Özkan, E., & Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi köy ve merkez okulları örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483. Dickinson, V. L., Abd-El Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Changing elementary teachers‟ views of the nos: effective strategies for science methods courses. ED, 441-680. Duban, N. Y., & Düzgün, M. E. (2013). Views of teachers on the use of drama method in science and technology courses. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(2), 46-55. Hamurcu, H. (2009). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları. Education Sciences, 4(4), 1257-1273. Kandil İngeç, Ş. K., & Tekfidan, K. (2016). Fizik öğretmen adaylarına göre fizik eğitiminde ve kavram yanılgılarında bilim tarihinden nasıl yararlanılır? Pegem yayıncılık, 381-402. Kandil İngeç, Ş., Tekfidan, K. & Karagöz, E. (2016). Fizik ders kitaplarının bilim tarihi açısından incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(2), 168-187. Kara, Y., & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 145-155. Köksal, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Middle East Technical University. Laçin Şimşek, C. (2009). How much and how science and technology curriculums and textbooks benefits from history of science? Elementary Education Online, 8(1), 129-145. Laçin Şimşek, C. (2011). Science and technology teachers' situation of integrating history of science into their lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 707-742. Lederman, N.G., Abd-El Khalick, F., Bell, R.L., & Schwartz, R.S. (2002). Views of nature of science questionnaire: toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497–521. Lin, H. S., & Chen, C. C. (2002). Promoting preservice chemistry teachers’ understanding about the nature of science through history. Journal of Research in Science Teaching, 39(9), 773-792. Matkins, J. J., & Bell, R. (2007). Awakening the scientist inside: global climate change and the nature of science in an elementary science methods course. Journal of Science Teacher Education, 18, 137–163. Matthews, M. R. (1992). History, philosophy, and science teaching: the present rapprochement. Science & Education, 1, 11-47. McComas, W. F., Almazroa H., & Clough, M. P. (1998). The nature of science in science education: An introduction. Science & Education, 7, 511-532. Metz, D. J. (2002). Understanding the nature of science through the historical development of conceptual models. Unpublished doctoral dissertation, University of Manitoba. Mısır, M. E., & Laçin Şimşek, C. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilim tarihinin öğretimsel değeri üzerine görüşleri. Kocaeli University Journal of Education, 1(1), 1-12. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 ulusal raporu. Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: iki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 153-182. Özdemir, P., & Üstündağ, T. (2007). Creative drama curriculum related to the scientists in science and technology. Elementary Education Online, 6(2), 226-233. Sarıçayır, H. (2010). Teaching electrolysis of water through drama. Journal of Baltic Science Education, 9(3), 179-186. Şeker, H., & Güney, B. G. (2012). History of science in the physics curriculum: A directed content analysis of historical sources. Science & Education, 21(5), 683-703. Tuncel, S. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde maddenin tanecikli yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Wang, H. A., & Marsh, D. D. (2002). Science instruction with a humanistic twist: teachers' perception and practice in using the history of science in their classrooms. Science & Education, 11(2), 169-189. Wang, H. A., & Cox-Petersen, A. M. (2002). A comparison of elementary, secondary and student teachers' perceptions and practices related to history of science instruction. Science & Education, 11(1), 69-81. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi: Ankara. Yüksekyalçın, G., Tanrıseven, I., & Sancar Tokmak, H. (2016). Mathematics and science teachers’ perceptions about using drama during the digital story creation process. Educational Media International, 53(3), 216-227.

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Bilim Tarihi Temelli Dramaların İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2, 443 - 466, 23.01.2020
https://doi.org/10.19171/uefad.679329

Öz

Araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının hazırladığı bilim tarihi temelli dramaların incelenmesi ve öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Araştırma nitel desenlerden eylem araştırması deseninde olup; 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin 3. sınıfındaki 51 fen bilimleri öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri bilim tarihi temelli dramalar ve açık uçlu sorularla toplanmıştır. Dramalar öncelikli olarak hitap ettiği sınıf seviyesi, kazanımlar, fen kavramları ve bilimsel bilginin doğası boyutları açısından analiz edilmiştir. Ardından dramalar dereceli puanlama anahtarıyla (rubrik) değerlendirilerek, sonuçlar yüzdelik hesaplamalar hâlinde tablolarda sunulmuştur. Açık uçlu sorular içerik analiziyle değerlendirilmiş; veriler kodlanarak temalaştırılmış ve sonuçlar yüzdelik hesaplamayla tablolarda sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hazırlanan dramaların genellikle yeterli niteliklerde olduğu, buna karşın ünitelerdeki ve dramalardaki kavramların çoğunlukla örtüşmediği belirlenmiştir. Ayrıca dramalarda hemen hemen tüm bilimsel bilginin doğası boyutlarına yer verildiği ve öğretmen adaylarının dramaların öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

  • Arieli, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching. Doctoral dissertation. Kansas State University, Manhattan, Kansas. Ayvacı, H. Ş. (2007). Bilimin doğasının sınıf öğretmeni adaylarına kütle çekim konusu içerisinde farklı yaklaşımlarla öğretilmesine yönelik bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Bal İncebacak, B. B., Sarışan Tungaç, A. S., & Yaman, S. (2017). Yaratıcı drama ile öğretim uygulamasına yönelik öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 214-248. Başcı, Z., & Gündoğdu, K. (2011). The attitudes and opinions of prospective teachers related to drama course: The case of Atatürk University. Elementary Education Online, 10(2), 454-467. Çam, F., Özkan, E., & Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi köy ve merkez okulları örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483. Dickinson, V. L., Abd-El Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Changing elementary teachers‟ views of the nos: effective strategies for science methods courses. ED, 441-680. Duban, N. Y., & Düzgün, M. E. (2013). Views of teachers on the use of drama method in science and technology courses. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(2), 46-55. Hamurcu, H. (2009). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları. Education Sciences, 4(4), 1257-1273. Kandil İngeç, Ş. K., & Tekfidan, K. (2016). Fizik öğretmen adaylarına göre fizik eğitiminde ve kavram yanılgılarında bilim tarihinden nasıl yararlanılır? Pegem yayıncılık, 381-402. Kandil İngeç, Ş., Tekfidan, K. & Karagöz, E. (2016). Fizik ders kitaplarının bilim tarihi açısından incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(2), 168-187. Kara, Y., & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 145-155. Köksal, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Middle East Technical University. Laçin Şimşek, C. (2009). How much and how science and technology curriculums and textbooks benefits from history of science? Elementary Education Online, 8(1), 129-145. Laçin Şimşek, C. (2011). Science and technology teachers' situation of integrating history of science into their lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 707-742. Lederman, N.G., Abd-El Khalick, F., Bell, R.L., & Schwartz, R.S. (2002). Views of nature of science questionnaire: toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497–521. Lin, H. S., & Chen, C. C. (2002). Promoting preservice chemistry teachers’ understanding about the nature of science through history. Journal of Research in Science Teaching, 39(9), 773-792. Matkins, J. J., & Bell, R. (2007). Awakening the scientist inside: global climate change and the nature of science in an elementary science methods course. Journal of Science Teacher Education, 18, 137–163. Matthews, M. R. (1992). History, philosophy, and science teaching: the present rapprochement. Science & Education, 1, 11-47. McComas, W. F., Almazroa H., & Clough, M. P. (1998). The nature of science in science education: An introduction. Science & Education, 7, 511-532. Metz, D. J. (2002). Understanding the nature of science through the historical development of conceptual models. Unpublished doctoral dissertation, University of Manitoba. Mısır, M. E., & Laçin Şimşek, C. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilim tarihinin öğretimsel değeri üzerine görüşleri. Kocaeli University Journal of Education, 1(1), 1-12. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 ulusal raporu. Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: iki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 153-182. Özdemir, P., & Üstündağ, T. (2007). Creative drama curriculum related to the scientists in science and technology. Elementary Education Online, 6(2), 226-233. Sarıçayır, H. (2010). Teaching electrolysis of water through drama. Journal of Baltic Science Education, 9(3), 179-186. Şeker, H., & Güney, B. G. (2012). History of science in the physics curriculum: A directed content analysis of historical sources. Science & Education, 21(5), 683-703. Tuncel, S. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde maddenin tanecikli yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Wang, H. A., & Marsh, D. D. (2002). Science instruction with a humanistic twist: teachers' perception and practice in using the history of science in their classrooms. Science & Education, 11(2), 169-189. Wang, H. A., & Cox-Petersen, A. M. (2002). A comparison of elementary, secondary and student teachers' perceptions and practices related to history of science instruction. Science & Education, 11(1), 69-81. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi: Ankara. Yüksekyalçın, G., Tanrıseven, I., & Sancar Tokmak, H. (2016). Mathematics and science teachers’ perceptions about using drama during the digital story creation process. Educational Media International, 53(3), 216-227.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma ÖNEN ÖZTÜRK>
ATATÜRK FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-6160-4671
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2018
Kabul Tarihi 23 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Önen Öztürk, F. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Bilim Tarihi Temelli Dramaların İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 443-466 . DOI: 10.19171/uefad.679329