Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DETERMINATION OF CREATIVE ACCOUNTING PERCEPTION LEVELS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS: ÇORUM PROVINCE APPLICATION / Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaratıcı Muhasebe Algı Düzeylerinin Tespiti: Çorum İli Uygulaması

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 219 - 238, 23.10.2019
https://doi.org/10.29216/ueip.582955

Öz

Accounting is a system that produces information about business activities and provides this information to its users. In this process the fact that the information produced is objective, timely and accurate is important for information users. In addition, the fact that they are audited independently determines the quality of the information. At this point, we come across the concept of creative accounting which is a concept that includes accounting fraud and errors. There is a large share of accounting professionals in the production and presentation of this information. The aim of this study is to detect the levels of perception of accounting professionals in Çorum about creative accounting practices. For this purpose, a survey was conducted and the data were analyzed by using SPSS 20.0 package program. Frequency analysis was performed in this study. Independent Two Sample T-Test, One-Way Anova and Kruskal-Wallis Test were used to test whether there was a significant difference between the creative accounting perceptions and demographic characteristics of the professionals participating in the survey. As a result of the study, a significant difference was found between the participants' gender and place of work as well as their perception of creative accounting.

Kaynakça

 • Aslanoğlu, S., Cengiz, S., Dinç Y., ve Dilsiz, M. Ş. (2016). Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 1- 24.
 • Aygün, D. (2013). Yaratıcı Muhasebe Stratejileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 49-69.
 • Balaciu, D. E., Bogdan, V., Meşter, I. T., and Gherai, D. (2012). Empirical Evidences Of Romanian Auditors’ Behaviour Regarding Creative Accounting Practices. Accounting and Management Information Systems, 11(2), 213- 238.
 • Bekçi, İ., ve Avşarlıgil, N. (2011). Finansal Bilgi Manipülasyonu Yöntemlerinden Yaratıcı Muhasebe Ve Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(2), 131-162.
 • Çıtak, N. (2009). Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama Mıdır?. Mali Çözüm, 91, 81-109.
 • Dechow, P. M., Sloan, R. G., and Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 7(2), 193-225.
 • Demir, Ş. (2014). Muhasebe Hataları Ve Hileleri İle Bunlara Dair Yaptırımların Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi. MÖDAV, Sayı 1, 169-183.
 • Gabriëls, X., and Van De Wiele, P. (2005). Creative Accounting: Ethical Perceptions Among Accounting And Non-Accounting Students. Working Papers 2005016, University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, January, 1-20.
 • Genç, M. (2018). SPK’dan Bağımsız Denetim Yetkisi Almış Denetim Şirketlerindeki Denetçiler Açısından Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 347-368.
 • Genç, M. (2018). Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Modeller. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Ekim, Kırıkkale, 1858-1865.
 • Gümüş, U. T., ve Göğebakan, H. (2016). Muhasebe Hata Ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik, Aydın İlinde Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(3), 12-27.
 • Hatunoğlu, Z., Koca, N., ve Kıllı, M. (2012). İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 169-189.
 • Jafarlı, R., and Gahramanlı, G. (2018). Hata, Yaratıcı Muhasebe Ve Hile Ayrımı, Muhasebe Hilelerine Karşı Çözüm Önerisi: Enron Skandalı Örneği. Ünye İİBF Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 5.Baskı. Ankara:Asil Yayın Dağıtım.
 • Kıllı, M., ve Evci, S. (2017). Muhasebe Manipülasyonlarının Tespitinde Kullanılan Modeller. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 68-79.
 • Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., ve Şener, S. (2016). Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri Ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Küçükkocaoğlu, G., Keskin Benli, Y., ve Küçüksözen, C. (1997). Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı. İMKB Dergisi, 9(36), 1-30.
 • Marin, A. M. (2015). The Professional Accountants Perception On Creative Accounting. Journal of Business Management and Applied Economics, 4(6), 1-8.
 • Mulford, C. W., and Comiskey, E. E. (2002). The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices. ABD:John Wiley & Sons, Inc.
 • Ocak, M., ve Güçlü, F. C. (2014). Muhasebe Manipülasyonu: Hile, Yaratıcı Muhasebe, Kâr Ve İzlenim Yönetimine İlişkin Kavramsal Çerçeve. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 123-135.
 • Okay, S. (2016). Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Meslek Etiği Yönünden İncelenmesi: Diyarbakır Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44),1151-1165.
 • Ömürbek, V., ve Durgunböcü, Ö. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata Ve Hileleri İle İlgili Algılarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1251-1265.
 • Özçelik, H., Karataş Aracı, Ö. N., ve Keskin, S. (2017). Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 197-214.
 • Sevin, H. D., ve Küçük, S. (2016). İşgörenlerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Çalışma Performansları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 3 (1), 24-31.
 • Shah, S. Z. A., Butt, S., and Tariq, Y. B. (2011). Use Or Abuse Of Creative Accounting Techniques. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(6), 531- 536.
 • Tepeli, Y., ve Kayıhan, B. (2016). Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: BİST Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(4), 245- 264.
 • Yadav, B. (2013). Creative Accounting: A Literature Review. The SIJ Transactions on Industrial, Financial and Business Management (IFBM), 1(5), 181-193.
 • Yıldız, E., ve Baskan, T. D. (2014). Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: Bist Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62, 1-18.

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YARATICI MUHASEBE ALGI DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: ÇORUM İLİ UYGULAMASI / Determination Of Creative Accounting Perception Levels Of Accounting Professionals: Çorum Province Application

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 219 - 238, 23.10.2019
https://doi.org/10.29216/ueip.582955

Öz

Muhasebe, işletme faaliyetleri ile ilgili bilgi üreten ve bilgiyi kullanıcılarına sunan bir sistemdir. Bu süreçte üretilen bilgilerin, tarafsız, zamanlı ve gerçeğe uygun olması bilgi kullanıcıları açısından önemlidir. Ayrıca bağımsız denetimden geçmiş olması da bilginin niteliğini belirlemektedir. Ancak zaman zaman bu bilgiler olduğundan farklı sunulabilmektedir. Bu bilgilerin gerçeğe uygun bir şekilde üretilip sunulmasında muhasebe meslek mensuplarının büyük bir payı bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, Çorum ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yaratıcı muhasebe uygulamaları hakkındaki algı düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Çalışmada Frekans Analizi ve ankete katılan meslek mensuplarının yaratıcı muhasebe algıları ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının test edilmesi için Bağımsız İki Örnek T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların cinsiyet ve faaliyet yeri değişkeni ile yaratıcı muhasebe algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Kaynakça

 • Aslanoğlu, S., Cengiz, S., Dinç Y., ve Dilsiz, M. Ş. (2016). Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 1- 24.
 • Aygün, D. (2013). Yaratıcı Muhasebe Stratejileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 49-69.
 • Balaciu, D. E., Bogdan, V., Meşter, I. T., and Gherai, D. (2012). Empirical Evidences Of Romanian Auditors’ Behaviour Regarding Creative Accounting Practices. Accounting and Management Information Systems, 11(2), 213- 238.
 • Bekçi, İ., ve Avşarlıgil, N. (2011). Finansal Bilgi Manipülasyonu Yöntemlerinden Yaratıcı Muhasebe Ve Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(2), 131-162.
 • Çıtak, N. (2009). Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama Mıdır?. Mali Çözüm, 91, 81-109.
 • Dechow, P. M., Sloan, R. G., and Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 7(2), 193-225.
 • Demir, Ş. (2014). Muhasebe Hataları Ve Hileleri İle Bunlara Dair Yaptırımların Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi. MÖDAV, Sayı 1, 169-183.
 • Gabriëls, X., and Van De Wiele, P. (2005). Creative Accounting: Ethical Perceptions Among Accounting And Non-Accounting Students. Working Papers 2005016, University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, January, 1-20.
 • Genç, M. (2018). SPK’dan Bağımsız Denetim Yetkisi Almış Denetim Şirketlerindeki Denetçiler Açısından Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 347-368.
 • Genç, M. (2018). Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Modeller. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Ekim, Kırıkkale, 1858-1865.
 • Gümüş, U. T., ve Göğebakan, H. (2016). Muhasebe Hata Ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik, Aydın İlinde Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(3), 12-27.
 • Hatunoğlu, Z., Koca, N., ve Kıllı, M. (2012). İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 169-189.
 • Jafarlı, R., and Gahramanlı, G. (2018). Hata, Yaratıcı Muhasebe Ve Hile Ayrımı, Muhasebe Hilelerine Karşı Çözüm Önerisi: Enron Skandalı Örneği. Ünye İİBF Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 5.Baskı. Ankara:Asil Yayın Dağıtım.
 • Kıllı, M., ve Evci, S. (2017). Muhasebe Manipülasyonlarının Tespitinde Kullanılan Modeller. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 68-79.
 • Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., ve Şener, S. (2016). Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri Ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Küçükkocaoğlu, G., Keskin Benli, Y., ve Küçüksözen, C. (1997). Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı. İMKB Dergisi, 9(36), 1-30.
 • Marin, A. M. (2015). The Professional Accountants Perception On Creative Accounting. Journal of Business Management and Applied Economics, 4(6), 1-8.
 • Mulford, C. W., and Comiskey, E. E. (2002). The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices. ABD:John Wiley & Sons, Inc.
 • Ocak, M., ve Güçlü, F. C. (2014). Muhasebe Manipülasyonu: Hile, Yaratıcı Muhasebe, Kâr Ve İzlenim Yönetimine İlişkin Kavramsal Çerçeve. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 123-135.
 • Okay, S. (2016). Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Meslek Etiği Yönünden İncelenmesi: Diyarbakır Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44),1151-1165.
 • Ömürbek, V., ve Durgunböcü, Ö. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata Ve Hileleri İle İlgili Algılarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1251-1265.
 • Özçelik, H., Karataş Aracı, Ö. N., ve Keskin, S. (2017). Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 197-214.
 • Sevin, H. D., ve Küçük, S. (2016). İşgörenlerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Çalışma Performansları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 3 (1), 24-31.
 • Shah, S. Z. A., Butt, S., and Tariq, Y. B. (2011). Use Or Abuse Of Creative Accounting Techniques. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(6), 531- 536.
 • Tepeli, Y., ve Kayıhan, B. (2016). Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: BİST Gıda Maddeler Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(4), 245- 264.
 • Yadav, B. (2013). Creative Accounting: A Literature Review. The SIJ Transactions on Industrial, Financial and Business Management (IFBM), 1(5), 181-193.
 • Yıldız, E., ve Baskan, T. D. (2014). Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: Bist Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62, 1-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Habib AKDOĞAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3639-5310
Türkiye


Nurcan SÜKLÜM (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3884-5450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akdoğan, H. & Süklüm, N. (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YARATICI MUHASEBE ALGI DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: ÇORUM İLİ UYGULAMASI / Determination Of Creative Accounting Perception Levels Of Accounting Professionals: Çorum Province Application . Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi , 3 (2) , 219-238 . DOI: 10.29216/ueip.582955

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE