Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 277 - 300 2019-10-24

Türkiye'deki İndirim Marketlerinin Marka İmajlarının Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: A101, BİM ve ŞOK Örneği

Cigdem BASFİRİNCİ [1] , Zuhal ÇİLİNGİR ÜK [2] , Yaşar GÜLTEKİN [3]


İndirim Marketleri, uyguladıkları maliyet düşürücü taktik ve stratejilerle tüketiciye düşük fiyat seviyesinde satış yapmayı amaçlayan marketlerdir. Ülkemizde indirim marketleri bir ekonomik model olarak başarılı olmuşlar ve her sene satış noktası sayısını artırmaktadırlar. Bu çalışmada Euler tarafından Königsberg'in Yedi Köprüsü probleminin çözümü için ortaya atılmış ve daha sonrasında yaygın kullanım alanı bulmuş olan Graf Kuramı'nın bir sonucu olan sosyal ağ analizi yöntemiyle bu indirim marketlerinin marka imajlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca Zaltman'ın Metafor Çıkarım Tekniği ile de veri elde edilmiştir. Her iki yöntemle elde edilen veriler farklı seviyelerde analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar çağrışım, grup ve ağ seviyesinde sunulmuş ve çıkarımlarda bulunulmuştur. Literatüre yansıdığı kadarıyla Türkiye’deki indirim marketlerinin marka imajlarını sosyal ağ analizi ile ortaya koyan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması, bu çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.

İndirim Marketi, Sosyal Ağ Analizi, Graf Kuramı
 • Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New York: The Free Press.
 • Aaker, J. L., Garolera, J. ve Benet-Martinez, V. (2001).Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 81, No.3: 492-508.
 • Aggarwal, R. (2003). European Discount Retailing Uncovered, European Retail Digest, 38 (Summer): 70-74.
 • Akgüneş, N. (2013). Graf Parametreleri ve Cebirsel Yapılara Grafsal Yaklaşımlar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Anderson, J. R. ve Bower, G. H. (1973).Human Associative Memory, Washington, DC: Winston &Sons.
 • Anderson, J. R. (1983). A Spreading Activation Theory of Memory, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, Vol. 22, No. 3: 261-295.
 • Arslan, Y. ve Yavuzyılmaz, O. (2017). İndirim Marketleri ve Süpermarketlerin Marka Denkliği Algılarının Kıyaslanmasına Yönelik Bir Araştırma, Journal of Business Research Turk, Vol. 9, No. 4: 571-588.
 • Başfırıncı, Ç. (2016). Marka İmajının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: Turkcell ve Vodafone Markalarına Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3, No. 2: 25-50.
 • Brandt, C., de Mortanges, C. P., Bluemelhuber, C., ve vanRiel, A.C.R. (2011). Associative Networks: A New Approach to Market Segmentation, International Journal of Market Research, Vol. 53, No. 2: 187-207.
 • Carpenter, J. M. (2008). Consumer Shopping Value, Satisfaction and Loyalty in Discount Retailing, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 15, No. 5: 358-363.
 • Colla, E. (2003). International Expansion and Strategies of Discount Grocery Retailers: The Winning Models, International Journal of Retail& Distribution Management, Vol. 31, No. 1: 55-66.
 • Collins, A. M. ve Loftus, E. F. A. (1975).Spreading-Activation Theory of Semantic Processing, Psychological Review, Vol. 82, No.6: 407-428.
 • Codal, K. S. ve Coşkun, E. (2016). Sosyal Ağ Türlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Ağ Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 16, No. 1: 143-158.
 • Coulter, R. H. ve Zaltman, G. (1994). Using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique to Understand Brand Images, in NA - Advances in Consumer Research, (Ed. Chris T. Allen and Deborah Roedder John), Provo, UT: Association for Consumer Research, Vol. 21: 501-507.
 • Demir, H. ve Taktak, F. (2011). Konumsal Veri Üzerine Sosyal Ağ Analizi (SAA): Afyonkarahisar Örneği, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol. 3, No. 1: 7-16.
 • Ger, G. (2009). Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Haziran, Cilt 1, No. 1: 1-19.
 • Glaser, B. ve Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Henderson, G., Iacobucci, D. ve Calder, B. (1998). Brand Diagnostics: Mapping Branding Effects Using Consumer Associative Networks, European Journal of Operational Research, Vol. 111, No. 2: 306-327.
 • John, D., Loken, B., Kim, K. ve Monga, A. B. (2006). Brand Concept Maps: A Methodology for Identifying Brand Association Networks, Journal of Marketing Research, Vol. 43, No. 4: 549-563.
 • Kapferer, J. N. (2004). Les Marques Face au Hard Discount, Revue Française de Gestion, Vol. 3: 203-210.
 • Karamehmet, B. (2017). Metafor ile Markaları Yönetmek, Atatürk İletişim Dergisi, Vol. 13: 125-148.
 • Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, The Journal of Marketing, Vol. 57, No. 1: 1-22.
 • Morschett, D., Swoboda, B. ve Schramm-Klein, H. (2006). Competitive Strategies in Retailing—An Investigation of The Applicability of Porter's Framework for Food Retailers, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 13, No. 4: 275-287.
 • Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri, 12. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Kim, J. O. ve Jin, B. (2001). Korean Consumers’ Patronage of Discount Stores: Domestic vs. Multinational Discount Store Shoppers’ Profiles, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18, No. 3: 236-255.
 • Nessim, H. ve Wozniak, R. (2001).Consumer Behavior: An Applied Approach, New Jersey: Prentice Hall.
 • Nielsen (2014). The State of Private Label around the World, https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/kr/docs/globalreport/2014/Nielsen%20Global%20Private%20Label%20Report%20November%202014.pdf (Erişim: 18.03.2018).Özmen, Ş. Y. ve Başfırıncı, Ç. (2016). Haber Kanallarına İlişkin Algıların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: CNN Türk, Haber Türk ve NTV Kanallarına Yönelik Bir Araştırma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz, No. 43: 15-39.
 • Park, S., Choi, D. ve Kim, J. (2005). Visualizing E-Brand Personality: Exploratory Studies on Visual Attributes and E-Brand Personalities in Korea, International Journal of Human Computer Interaction, Vol. 19, No. 1: 7-34.
 • Perrigot, R. ve Barros, C. P. (2008). Technical Efficiency of French Retailers, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 15, No. 4: 296-305.
 • Rondán Cataluña, F. J., Sánchez Franco, M. ve Villarejo Ramos, A. F. (2005). Are Hypermarket Prices Different from Discount Store Prices?, Journal of Product & Brand Management, Vol. 14, No. 5: 330-337.
 • Scott, J. (2017). Social Network Analysis, London: Sage Publications.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, Vol. 13, No. 1, 3-21.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd edition, London: Sage Publications.
 • Tığlı, M. (2003). Kalitatif Bir Pazarlama Araştırma Yöntemi: ZMET (Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Vol. 17: 297-305.
 • Thorsten, T. A. ve Schöntag, K. (2010). Exploring Consumer Knowledge Structures Using Associative Network Analysis, Psychology & Marketing, Vol. 27, No 4: 369-398.
 • Tordjman, A. (1994). European Retailing: Convergences, Differences and Perspectives, International Journal of Retail& Distribution Management, Vol. 22, No. 5: 3-19.
 • Wang, H. ve Horng, S. (2016). Exploring Green Brand Associations through a Network Analysis Approach, Psychology& Marketing, Vol. 33, No. 1: 20-35.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zentes, J., Morschett, D., ve Klein, H. S. (2007). Strategic Retail Management, Germany: Gabler.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi 5-2
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1194-9804
Yazar: Cigdem BASFİRİNCİ
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3271-7765
Yazar: Zuhal ÇİLİNGİR ÜK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2705-5795
Yazar: Yaşar GÜLTEKİN
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2019

APA Basfi̇ri̇nci̇, C , Çi̇li̇ngi̇r Ük, Z , Gülteki̇n, Y . (2019). Türkiye'deki İndirim Marketlerinin Marka İmajlarının Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: A101, BİM ve ŞOK Örneği . Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi , 5 (2) , 277-300 . DOI: 10.20979/ueyd.601243