Cilt: 8 Sayı: 1, 14.04.2022

Yıl: 2022

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, alanında  özgün Türkçe ve İngilizce kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerini açık erişimle bilim dünyası ile paylaşmayı amaçlamaktadır.  

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez (Nisan-Ekim) ücretsiz yayınlayan hakemli bir dergidir. Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti alınmaz.


Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır:

1. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, en fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, en az üç en fazla beş anahtar kelime ve Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.

2. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Makale 12 punto, tek satır aralıklı, ekler ve kaynakça dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.

3. Marj ayarları; üst 4 cm, alt 3,5 cm, sağ 3,5 cm, sol 3,5 cm olmalıdır.

4. Makale başlığı, makale hangi dilde ise önce o dilde ilk harfler büyük olacak şekilde 14 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Daha sonra yazar/yazarların sadece ad ve soyadları sağa dayalı olarak yer almalı, yazar/yazarların unvan, kurum adı ve e-posta adresleri dipnotta gösterilmelidir. Ardından makalenin ilgili dildeki özeti (italik), anahtar kelimeleri ve JEL kodları yer almalıdır. Bu bilgilerden sonra makalenin diğer dildeki karşılığı ilk harfler büyük olacak şekilde 14 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Son olarak, makalenin ilgili dildeki özeti (italik) ve anahtar kelimelerine yer verilmelidir.

5. Metin içinde başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklar 12 punto ve koyu olarak verilmelidir. Başlıklar ve metinler sola dayalı olmalı, başlıklar ile metin ve paragraflar arasında boşluk olmamalıdır. Tüm metinde önce ve sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.

6. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1: Tablo adı), şekiller şekillerin üstünde (Şekil 1: Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve Şekil adı 11 punto olmalıdır.

7. Denklemler sayfanın ortasında yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde olmalıdır.

8. Metin içi atıflarda kaynak gösterme (yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları) şeklinde olmalıdır (Romer, 1986: 1020). Üçten fazla yazarı olan kaynaklarda ilk yazarın soyadı vd., kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları şeklinde düzenlenmelidir (Köse vd., 2006: 5).

9. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” listesinde alfabetik sırayla ve aşağıdaki kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği biçimde yer almalıdır.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisinde 4. cilt, 2. sayıdan itibaren APA referans biçimini kullanacaktır. Yayın türlerine göre referans örnekleri aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer almayan durumlar için APA referans gösterimine bakılabilir.

 

    Kaynakça Yazım Örnekleri

 

    Makale

Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Levine, R. ve Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-County Growth Regressions. The American Economic Review, 82(4), 942-963.

Köse M. A., Prasad, E., Rogoff, K. ve Wei, S. J. (2006). Financial Globalization: A Reappraisal. IMF Working Paper, WP/06/189.

 

    Kitap

Romer, D. (1996). Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill.

Aghion, P. ve Howitt, P. (1997). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.

Kazgan, G. (1992). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

    İnternet Kaynakları

Carkovic, M. ve Levine, R. (2002). Does Foreign Direct Investment Accelerate Growth?. http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf (Erişim: 25.02.2015)

Krugman, P. (2007). Trade and Inequality. http://www.voxeu.org/article/trade-and-inequality-revisited (Erişim: 12.03.2014)

Değerlendirme Süreci

Yayınlanması için Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “danışma ve hakem kurulu” mevcuttur. 

Dergide çift kör hakemli değerlendirme sistemi (double-blind review) kullanılmaktadır. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne gönderilen makaleler editör incelemesinden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakeminde olumlu görüş bildirmesi gerekir. Dergi online yayın yapmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. Hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yazarın talebinin olması durumunda yazara editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir. Ayrıca yayıma kabul edilen makaleler dergi ana sayfasında bulunan "Kabul Edilmiş Makaleler" sekmesinden takip edilebilmektedir.

Yayın Sıklığı

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi Nisan ve ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’nde yayımlanan bilimsel makaleler tüm kullanıcılar tarafından herhangi bir yasal, malî ve teknik engel/engelleme olmaksızın serbestçe indirilebilir, kullanılabilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, taşınabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Ayrıca çalışmaya atıf yapmak şartıyla herhangi bir dijital ortamda eserin kopyaları oluşturulabilir, dağıtabilir, kişisel kullanım için bu yayımların sınırlı sayıda basılı kopyaları çoğaltılabilir.

Yayın Ücreti

Yazarlardan makaleler için başvuru, değerlendirme vb. başlıklar altında ücret alınmaz.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazarlar beyan ve taahhüt ederler. 

*Yazarlar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verirler.

Yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yayın Etiği

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.

İntihal Denetimi

İntihal denetimi iThenticate yazılımı kullanılarak yapılacaktır. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasında Thenticate yazılımı ile kontrol edilecek ve belirli ölçütleri karşılamayan (benzerlik oranı %20 ve üstündeki) çalışmalar değerlendirmeye alınmayarak red edilecektir.

Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti altında her hangi bir ücret alınmaz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye

https://dergipark.org.tr/ueyd

28816

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.