Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
 
Uluslararası Halkbilim Araştırmaları Dergisi, yılda iki (2) defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler dergi yönetim kurulunun izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Dergimizde yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır.


Dergimizde yayımlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için telif hakkı sözleşmesi istenmez, telif ödenmez. Dergide yer alan çalışmalar için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez.


• Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Dergipark aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Daha fazla bilgi için http://turkhalkbilimi.org adresindeki elektronik posta adresi aracılığıyla editörümüzle bağlantıya geçilebilir.
 
• Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir. 
 
• Sayfa yapısı özel boyutta MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Metin blok iki yana yaslı, satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, 6 nk boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Makalede dipnotlar var ise tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 9 punto ile yazılmalıdır. Makalede 5 satırı geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride, tek satır aralığıyla ve 10 punto ile yazılmalıdır.

 

Metin boyutu

Dipnot boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti 

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ kenar boşluğu

Sol kenar boşluğu

Satır aralığı

12 punto

10 punto

6 nk

0 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

1,5


 
• Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık kalın, 14 punto büyüklüğünde olmalı ve tüm harfler büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır.  İngilizce başlık, sözcüklerin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, 12 punto, kalın ve ortalı şekilde yazılmalıdır.

•Yazar adı İngilizce başlığın altında ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, soyad tamamı büyük şekilde yazılmalıdır. Yazar adına iliştirilen dipnotla ( * ) unvan, kurum adı, e-posta adresi belirtilmelidir. 


• Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden, 150-250 kelime aralığında Türkçe, İngilizce “Özet” bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında yazılan makalelere, kendi dilinde yazılmış özetle birlikte İngilizce özet de olmalıdır. Özet 10 punto ve tek satır aralığı olmalıdır. 

• Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özet genel olarak konu, amaç, kapsam, yöntem ve sonuç hakkında bilgi içermelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar sözcükler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Aynı şekilde makaleler İngilizce anahtar sözcükler içermelidir.
 
• Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ancak yayımlanmamış olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek dergi yönetim kurulu kararı ile yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası dipnotta verilmelidir.
 
• Makaleler giriş, gelişme ve sonuç yer alacak şekilde hazırlanmalı ve alt başlıklar ikinci derece başlıklar 12 punto, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir.
 
• Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan yazım kuralları esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
 
•  Bir makalede sırasıyla özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş” çalışmanın amacı, önemi, dönemi, kapsamı, veri metodolojisi ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. 
 
• Tablo, şekillerin numarası ve başlığı; görsellerin ise numarası ve açıklaması bulunmalıdır. Ayrıca tablo/şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Kaynakça verilmesi gereken bir durum varsa, tablonun altında metin içi kaynak gösterme formatında verilmelidir. Metin içi atıflar yazılı kaynaklar için (Çobanoğlu, 2012: 243), elektronik kaynaklarda (URL-1), sözlü kaynaklarda ise (KK-1) şeklinde yapılmalıdır.
 
• Kaynak gösterme, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Örnekler aşağıda verilmiştir.


 
(i)     Türkçe kitap: 
ÇOBANOĞLU, Özkul (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 
(ii)     Çeviri kitap:
ONG, Walter J.(2018). Sözün Teknolojileşmesi. (çev. Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.


(iii)    Kitap bölümü:
KÜÇÜKBASMACI, Gülten.(2019). "Uryan Geldik Uryan Gideriz: Menakıpnamelere Göre Fakirlik" Fakirlik. (ed. Emine Gürsoy Naskali). İstanbul: Litera Kitap.

(iv)     Makale:
FİDAN, Süleyman. (2011) "Türk Kültüründe Askeri Giyim Kuşam ve Asker Modası". Milli Folklor, C. 23, S. 92, s. 95-105.

(v)      Çift yazarlı makale:
SEZER, Abdulbasit & UYGUR, Hatice Kübra (2016).Mungan'ın Dumrul İle Azrail Hikayesine Halkbilimsel BakışNWSA, C. 1 S. 2, s. 73-78.

(vi)    Çok yazarlı makale:
CENGİZ, Alim Koray vd. (2016). It Is Not Just An Egg”: Play, Influence And Power Among Arab Communıtıes In Samandağ Hatay. ASOS Journal, C. 4 S. 29, s. 295-313.

(vii)    Çeviri makale:
TRAPAVLOV, Vadim V. (2018) "Yakut Destan Kahramanının Sosyal Statüsü" (çev. Ali Osman ABDURREZZAK). Gazi Türkiyat, Bahar 2018/22 s. 247-261.


(viii)    Bildiri:
UYGUR, Hatice Kübra. (2016) "Necati Cumalının Yenilmeyen Hikayesinin Geleneksel Deve Güreşleri Açısından Değerlendirilmesi" 1.Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, C. 1 s. 410-432. 
 
(vii)    Tezler:
KILIÇ, Samet. (2018) Fındık Veresiye Filmi Bağlamında Yaşayan Kültürel Mirasın Aktarımı Ve Medya İlişkisi. Doktora Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
(ix) İnternet Kaynağı:

URL-1: www.turkhalkbilimi.org (E.T.: 15.9.2018)

veya

YARDIMCI, Mehmet (2009). “Geçmişten Günümüze Ozanlık Geleneği ve Bu Süreçte İletişim Araçlarının Rolü”. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/mehmet_yardimci_gecmisten_gunumuze_ozanlik.pdf (E.T.: 16.11.2015)

(x) Görsel-İşitsel Kaynak:

Ozanın Kopuzundan Âşığın Sazına (1990). Televizyon Programı, 14 Bölüm. Yönetmen: Sadık Yalsızuçanlar,  TRT Arşiv No: 06 BA 2684.

GÖNLÜM, Özay (2004). Arşiv Kayıtları 1-2. İstanbul: Kalan Müzik.

SINAV, Osman yön. (2009). Sakarya-Fırat. Televizyon dizisi. Sinegraf Yapım.

(xiSözlü Kaynak:

YAĞAR, Selami (2015). Erzurum, 1965. Âşık Selami. (Süleyman Fidan’ın 08.11.2015 tarihinde Âşık Selami ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin notları S.F. özel arşivindedir).

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ
 
ULUSLARARASI HALKBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur.