Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 256 - 280 2018-12-24

Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler
Population, Settlement and Functional Characteristics of Bartin City

Sevil SARGIN [1] , Murat DİNÇ [2]


Bartın şehri Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünün Küre Dağları Yöresi’nde yer almaktadır. Şehir farklı jeomorfolojik birimlerin bulunduğu bir alanda ve deniz seviyesinden 25 m yükseklikte kurulmuştur. Şehri oluşturan mahalleler, genel itibariyle Orduyeri Tepesi, Kırtepe, Ömer Tepesi, Aladağ Tepesi yamaçlarında, bu tepelerin arasındaki düzlük alanlarda ve Bartın Çayı kenarında konumlanmıştır. Bartın 27 yıl önce (1991 yılında) il olmuştur. Bartın şehrinde 1927’de 8681 kişi olan nüfus, 2017’de 71485 kişiye ulaşmıştır. Şehir il merkezi olduktan sonra nüfus ve ekonomik gelişimi hızlanmıştır. Şehrin mekânsal gelişimi daha çok güney yönündedir. Şehrin güney kesiminde yüzey şekillerinin sade olması ve eğim değerlerinin düşük olması, şehrin bu yönde gelişmesini etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca yeni kurulan Bartın Üniversitesi yerleşkesinin şehrin güneyinde yer alması, şehrin mekânsal gelişim yönünü etkileyen bir diğer faktördür. Şehir son yıllarda nüfus açısından, ekonomik ve sosyal açılardan geçmişe göre daha belirgin bir gelişme ivmesi kazanmıştır. Özellikle Bartın ilinin idari merkezi olması, Bartın Üniversitesi’nin kurulması, sanayi, turizm ve hizmet alanlarında yeni yatırımların yapılması bu gelişmeyi tetikleyen sebepler arasındadır. Şehirde dikkat çeken bir diğer husus geleneksel mimari özelliklere sahip konutların ve yeni yapılan konutların bir arada bulunmasıdır. Şehir turizmi ve kültür turizmi açısından önem taşıyan ve belirgin bir potansiyel oluşturan bu durum, şehirsel morfoloji açısından da dikkat çekmektedir.

Bartin city is located in Kure Mountains territory of Western Blacksea Region in the Blacksea Region. The city is positioned on 25 m. above the sea level and a various geomorphologic units of area. District units of the city are generally located on plateaus and hillsides among Orduyeri Tepesi, Kirtepe, Omer Tepesi montains and on plains of near Bartin River. Bartin has been a city center for 24 year old. While city population was 8681 in 1927, it increased to 66091 in 2015. After becoming province center, Bartin had an enormous growth in population and finance over the time. The city has an expansion in south direction. The reason for that is smooth topographical conditions. The south of the city is less uneven and more convenient for urbanization. Another effective factor for that is Bartin University located in the same direction. The city has recently got a rising momentum in population, finance and social life. Notably basic reasons for this development are the becoming province center, a new city university and public investments in industry, tourism and service sectors. Another issues taking attraction in the city is becoming together of modern and traditional buildings. In addition to this case creating vital potential in urban and culture tourism, it also draws attraction in urban morphology.

 • Kaynakça
 • Aliağaoğlu, A. (2003). “Afyonkarahisar Şehir Coğrafyası”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. (2017). “Bartın Şehir Planı”.
 • Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. (2012). “1/40.000 Ölçekli Bartın Nazım İmar Planı”.
 • Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Nak. Mot. Taş. Koop. (2012). Şehir İçi Ulaşım Verileri.
 • Bartın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. (2012). “1 / 25.000 Ölçekli Topoğrafya Haritaları (E28-c1, E28-c2, E28-c3, E28-c4, E28-d2, E28-d3)”.
 • Bartın İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Verileri. (2016).
 • Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri. (2012).
 • Bartın İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Verileri. (2016).
 • Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Verileri. (2016).
 • Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Verileri. (2016).
 • Çelikyay, S. (2005). “Arazi Kullanımlarının Ekolojik Eşik Analizi İle Belirlenmesi Bartın Örneğinde Bir Deneme”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. (E.A: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG4-0QACwDo9qLRo3eYmnOBC3v9qhJ4Ir7xBLrmd-zEZdm. E.T: 24.07.2018).
 • Emiroğlu, M. (1965). “Bartın’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler’’. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 23(3.4), ss. 135-170. (E.A: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1047/12636.pdf. E.T: 31.07.2018).
 • Gümüşçü, O. ve Balcıoğulları A. (2005). “Coğrafyaya Giriş, Kavramlar-Tarihçe-Sistematik-Evren-Harita”. Bilge Yayınevi, No: 1, Ankara: Başer Basın Yayın.
 • Güney, E. (2004). “Türkiye Hidrocoğrafyası”. 2. Baskı, Çantay Kitabevi.
 • Kara, H. (1988). “Çukurova’da Kentleşme ve Sanayileşmenin Tarım Topraklarına Etkisi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 32(1.2), ss.267-280. (E.A: http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/3214/2764. E.T: 24.07.2018).
 • Özçağlar, A. (1994). “Zile’nin Kuruluşu, Gelişmesi ve Bugünkü Fonksiyonel Özellikleri”. AÜ Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 3, ss.219-243. (E.A: http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/tucaum3_11.pdf. E.T: 24.07.2018).
 • Samancıoğlu, K. (1999). “Bartın Belediyesi ve Tarihçesi”. Neşreden: Belediye, 1. Basım 1954, Bartın: İletişim Matbaası.
 • Sargın, S. (2006). “Şehirleşme-Üniversite, Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri, (Isparta Örneği)”. Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Şahin, S. (1998). “Bartın İlinin Beşeri Coğrafyası”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. (E.A: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkskY85xz9XDy8DHxdYM3ljQSVLiIqdwVFz91EJvg5kOj. E.T: 24.07.2018).
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2016). Nüfus, Konut ve İstihdam Verileri.
 • Tümertekin, E. ve Özgüç N. (2002). “Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan”. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • T.C. Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Ali Bulamaçcı). (2015). “Bartın Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu”. Bartın. (E.A: http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=3778. E.T: 24.07.2018).
 • T.C. Bartın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü. (Turay Haliloğlu). (2008). “Bartın İli Su Kaynakları Yönetimi Stratejisi”. 1. Baskı, Bartın: Sargın Matbaası.
 • T.C. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2016). Eğitim İstatistikleri Bartın Verileri.
 • Yılmaz, B., Kaya, L. G., Ateş, O. ve Memlük, Y. (2011). “Geleneksel Yapıların Kentsel Mekanda Oluşturduğu Düzenin Bartın Kenti Örneğinde İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Cilt 1, Sayı 1, ss.1-10. (E.A: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/92406. E.T: 31.07.2018).
 • Yazıcı, H. (1995). “Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Bayburt”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 30, ss.189-218. (E.A: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/198797. E.T: 31.07.2018).
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3402-4660
Yazar: Sevil SARGIN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7134-5941
Yazar: Murat DİNÇ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd464637, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {256 - 280}, doi = {10.35235/uicd.464637}, title = {Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler}, key = {cite}, author = {Sargın, Sevil and Dinç, Murat} }
APA Sargın, S , Dinç, M . (2018). Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 256-280 . DOI: 10.35235/uicd.464637
MLA Sargın, S , Dinç, M . "Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 256-280 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/464637>
Chicago Sargın, S , Dinç, M . "Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 256-280
RIS TY - JOUR T1 - Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler AU - Sevil Sargın , Murat Dinç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.464637 DO - 10.35235/uicd.464637 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 280 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.464637 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.464637 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler %A Sevil Sargın , Murat Dinç %T Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.464637 %U 10.35235/uicd.464637
ISNAD Sargın, Sevil , Dinç, Murat . "Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 256-280 . https://doi.org/10.35235/uicd.464637
AMA Sargın S , Dinç M . Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 256-280.
Vancouver Sargın S , Dinç M . Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 256-280.
IEEE S. Sargın ve M. Dinç , "Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 256-280, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.464637