Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 305 - 315 2018-12-24

Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler
Schools and Teachers From Teacher Candıdates’ View Point

İbrahim Halil YURDAKAL [1]


Bu araştırmada eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama yaptıkları okullardaki mevcut fiziki ve akademik durumları ile öğretmenlere yönelik gözlemlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırmalardan durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemini öğretmenlik uygulaması dersi alan, 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Adaylardan 4’ü kadın 4’ü ise erkektir. Araştırma kapsamında bir kamu üniversitesinde sınıf öğretmenliği okuyan öğrenciler ile bir dönem öğretmenlik uygulaması dersi yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem formları uygulama öncesi öğrencilere dağıtılılarak öğrencilerin öğretmenleri gözlemlemeleri istenmiştir. Ayrıca okulun farklı derslik ve bölümlerine ilişkin kontrol listeleri ile okulun fiziki durumunun öğretmen adayları tarafından gözlenmesi sağlanmıştır. Daha sonra öğrenciler ile görüşme yapılarak gözlemlerini olumlu ve olumsuz durumları da içerecek şekilde eleştirel bir dil ile aktarmaları istenmiştir. Öğrencilerin görüşleri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında okulların fiziki durumlarının yetersiz olduğu, öğretmenlerde yılgınlık ve tükenmişlik gibi belirtilerin gözlendiği, öğretmenlerin mevcut müfredatı düzenli olarak takip ettikleri, öğrencilere fiziksel şiddet uygulamadıkları ve okulda yer alan araç-gereç ve ortamların verimli kullanılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin okul mekan ve araç-gereçlerini planlarken verimlilik olgusunu ve akademik bağlamı dikkate almaları gerekmektedir. 

In this study, it is aimed to determine the current physical and academic status of schools and their observations towards teachers in the schools they practice at. The research is structured in accordance with the situation pattern from qualitative research. The sample of the study consists of 8 teacher candidates who already take teaching practice course. Four of the candidates are women and 4 of them are men. Within the scope of the study, a course on teaching practice was conducted with students studying at a public university. The observation forms prepared by the researcher and distributed to the students before the application and the students were asked to observe the teachers. In addition, it was ensured that the physical status of the school and the checklists for the different classrooms and departments of the school were observed by the teacher candidates. Afterwards, the students were asked to convey their observations in a critical language including positive and negative situations. The views of the students were collected by the semi-structured interview form prepared by the researcher. According to the findings of the research, it was found that the physical conditions of schools were insufficient, the teachers observed symptoms such as anxiety and burnout, teachers followed the current curriculum regularly, did not apply physical violence to students, educational tools and media in the school were not used efficiently. In this context, school administrators should take into consideration the efficiency phenomenon and the academic context when planning school spaces and equipment.

 • Adem, M. (2001). Devrim yasaları odağında öğretim birliği, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Aydoğdu, M. (2003). Ergenlerin öğretmen ve ideal öğretmen algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başaran, A. R. ve Baysal, S. (2016). Öğretmen adaylarının ideal bir öğretmen hakkındaki görüşleri, Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı içinde, Ankara: Pegem Akademi. 29-44.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Bayındır, N., Çavdar, H. ve Gökçe, M. (2016). Öğretmen adaylarının ideal öğretimsel becerilere ilişkin beklentileri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 79-88.
 • Crowe S, Cresswell K, Robertson A, Huby G, Avery A, ve Sheikh A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol. 11 (100), 1-10.
 • Çalışkan, M., Işık, A. N. ve Saygın, Y. (2013). Prospective teachers' perception of ıdeal teacher, İlköğretim Online, 12 (2), 575-584.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
 • Çetin, O ve Günay, Y. (2007). Fen öğretiminde yapılandırmacılık kuramının öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi, Eğitim ve Bilim, 32 (146), 24-38.
 • Dede, C. J. (1992). Education in the twenty-first century, The Annals Of The American Academy For Political And Social Science, 522 , 104-115.
 • Erdem, E. (2001). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi SBE Ankara.
 • Fer, S. ve Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı öğrenme: kuramdan uygulamaya. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Gültekin, M. (2008). İlköğretim öğrencilerinin ideal öğretmen algısı. Turkish Studies, 10 (11), 725-756.
 • Gürses, A., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. (2003). Fen sınıflarında öğretmenin yeri, Milli Eğitim Dergisi, 157. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/gurses.htm adresinden 26.09.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Harmandar, M., Bayrakçeken, S., Kıncal, R.Y., Büyükkasap, E. ve Kızılkaya, S. (2000). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 148, 3-6.
 • Harrison, S. (2003). Mutlu çocuk (Çev. M. Sağlam). İstanbul: Dharma.
 • Işıktaş, S. (2015). Öğretmen adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (4), 119-131.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A. ve Saadnie, A. (2014). İranlı ve Türk öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 51, 395-416.
 • MEB (2016). Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi adlı genelge, file:///C:/Users/userfgh/Downloads/milli-egitim-bakanligi-genelgesi.pdf adresinden 28.09.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Memurlarnet (2005). Sağlık Bakanlığı'ndan, okul kantinlerinde fast-food'a yasak, https://www.memurlar.net/haber/15920/saglik-bakanligi-ndan-okul-kantinlerinde-fast-food-a-yasak.html adresinden 28.09.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Milliyet (2011). Okul kantininde hamburger ve kola yasak, http://www.milliyet.com.tr/okul- kantininde-hamburger-ve-kola-yasak-ekonomi-1412595/ adresinden 28.09.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü, bir reform önerisi, Ankara: Önka Kağıt Ürünleri Matbaa Sanayi Ltd.Şti.
 • Özdemir, S. (2001). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özkan, H. H., Albayrak, M. ve Berber K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü, Milli Eğitim Dergisi, 33 (168).
 • Sönmez, V. (2012). Program gelistirmede öğretmen el kitabı. (17.Baskı). Ankara: Anı yayınları.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research techniques. New York: Sage Publications.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235- 250.
 • Tatlıdil, E. (1993). Toplum eğitim ve öğretmen, öğretmen adayları üzerine yapılan bir araştırma, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayinlari,
 • Telli, S., Brok, P. ve Çakıroğlu, J. (2008). Öğretmen ve öğrencilerin ideal öğretmen hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 118-129.
 • YÖK (2018). Sınıf öğretmenliği lisans programı, yeni öğretmen yetiştirme lisans programları, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/41807946 adresinden 27.09.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal-bilişşel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 39-67.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6333-5911
Yazar: İbrahim Halil YURDAKAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd465548, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {305 - 315}, doi = {10.35235/uicd.465548}, title = {Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler}, key = {cite}, author = {Yurdakal, İbrahim Halil} }
APA Yurdakal, İ . (2018). Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 305-315 . DOI: 10.35235/uicd.465548
MLA Yurdakal, İ . "Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 305-315 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/465548>
Chicago Yurdakal, İ . "Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 305-315
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler AU - İbrahim Halil Yurdakal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.465548 DO - 10.35235/uicd.465548 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 315 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.465548 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.465548 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler %A İbrahim Halil Yurdakal %T Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.465548 %U 10.35235/uicd.465548
ISNAD Yurdakal, İbrahim Halil . "Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 305-315 . https://doi.org/10.35235/uicd.465548
AMA Yurdakal İ . Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 305-315.
Vancouver Yurdakal İ . Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 305-315.
IEEE İ. Yurdakal , "Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 305-315, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.465548