Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Study of Speaking Anxiety and Self-Sufficiency Perceptions of Health Services Vocational School Students from the Point of Various Variables

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 124 - 147, 27.12.2019
https://doi.org/10.35235/uicd.526073

Öz

It is aimed to determine whether there is a significant difference in the speaking anxiety and self-sufficiency of the Vocational School of Health Services students in terms of gender, type of education, economic situation, place of residence and branch of education, in this study. The sample of the research is constituted by 451 students in total, comprising 335 girls and 116 boys, being education in Health Services Vocational School of Sivas Cumhuriyet University in the spring period of 2018-2019 education- training year. In order to determine the speaking anxiety of the students, the “Speaking Anxiety Scale” which consisting of 20 items and one size developed by Sevim (2012), was used for the collection of data for research. The reliability of the scale determined to be .91, was found to be 0.94 in this study too. In order to determine the self-sufficiencies of the students, the “General Self-Sufficiency Scale” developed by Sherer, Maddux, Mercandante, Dunn, Jacobs and Rogers (1982) and adopted to Turkish by Yıldırım and İlhan (2010), was used.  The scale comprises three sub-dimensions, namely quitting and insistence, and a total of 17 articles.  The total reliability of the scale adapted was found as .80, and in this study as .84. The data related to the research was analyzed using Kolmogorov-Smirnov (K-S), Arithmetic Average, Standard Deviation, Independent T Test, ANOVA, LSD, Pearson Correlation Coefficient.  It was concluded that the self-sufficiencies of the students were significantly different by the economic situation, gender and branch variables; the speaking anxiety of the students were significantly different by the place of residence, type of education, economic situation and branch variables. Besides, it was determined that total score correlations of the speaking anxiety and self-sufficiencies of the students were at medium level in negative direction (-.57).  

Kaynakça

 • Akgün, Ö. E. (2008). Bilgisayar öz-yeterlik algısı. D. Deryakulu (Ed.). Bilişim teknolojileri eğitiminde sosyo-psikolojik değişkenler içinde (ss. 1-32). Ankara: Maya Akademi.
 • Akgün, F. (2013). Preservice teachers’ web pedagogical content knowledge and relationship between teachers’ perceptions of self-efficacy. Trakya University Journal of Education, 3(1), 48-58.
 • Akkuzu, N., & Akçay, H. 2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 2195-2216.
 • Altıntaş, E., & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Arastaman, G. (2013). Eğitim ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 205-2017.
 • Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1907-1920.
 • Arslan, A. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 30-44.
 • Arslan, A. (2017b). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 12-31.
 • Arslan, A. (2018a). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 2(1), 26-43. DOI: 10.31458/iejes.399014
 • Arslan, A. (2018b). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1286-1312.
 • Aydın, S. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterliklerinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 221-230.
 • Baki, Y., & Kahveci, G. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının etkili konuşma becerileri üzerindeki etkisi: bir yapısal eşitlik modellemesi. Electronic Turkish Studies, 12(4), 47-70.
 • Baki, Y., & Karakuş, N. (2014). Aresearch on speech of prospective Turkish teacher. The Antropologist, 21, 271-276.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.). In Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81}. New York: Academic Press
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Berk, R. R. (2014). Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Boylu, E. & Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Burkovik, Y. (2009). Kaygılanacak ne var. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Demir, T. & Melanlıoglu, D. (2014). Speaking anxiety scale for secondary school education students: validity and reliability study. Eğitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 103-124.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara. Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2010). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 77-93.
 • Gülmez, T. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet özyeterlik düzeyleri ile bilgi okuryazarlık özyeterlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.
 • Güneş F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Henson, R. K. (2001). Teacher self-efficacy: substantive implications and measurement dilemmas. Annual Meeting of the Educational Research Exchange, 24. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.
 • İkiz, F. E., & Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228-248.
 • Kardaş, M. N. (2015). İkinci dili Türkçe olan çok dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe konuşma kaygıları ve bu kaygılarının bazı değişkenlerle ilişkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 541-556.
 • Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445.
 • Kavruk, H., & Deniz, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları (Samsun ili örneği). Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 3(15), 63.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 5(5), 485. DOI: 1.14527/pegegog.2015.027
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 267-309.
 • Maden, S., Dincel, Ö., & Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (2), 748-769.
 • Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdal, F. & Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 255-267.
 • Özdemir, E. (2000). Güzel ve etkili konuşma sanatı (6. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygısını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 361-374.
 • Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 04 Şubat 2019 tarihinde http://www.emory.edu/education/mfp/eff.html adresinden alınmıştır.
 • Recepoğlu, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki özyeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Rector, N. A., Bourdeau, D., Kitchen, K., & Joseph-Massiah, L. (2008). Anxiety disorders: an information guide. Canada: Centre for Addiction and Mental Health.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3481
 • Saracaloğlu, A. S., & Yenıce, N. (2009). Investıgatıng the self-effıcacy belıefs of scıence and elementary teachers wıth respect to some varıables. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 5(2), 244-260.
 • Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. E. K. Horwitz and D. J. Young,(EDS.). In language anxiety: from theory and research to classroom ımplications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937.
 • Sevim, O. (2014). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60(60), 389-402.
 • Sevim, O., & Gedik, M. (2014) Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 52, 379-393.
 • Sezer, F., İşgör, S. Y., Özpolat, A. R., & Sezer, M. (2006). Lise öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 129–137.
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi. 04 Şubat 2019 tarihinde http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/sinav_kaygisi.html adresinden alınmıştır.
 • Taşkın, Ş. H., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 62-75.
 • Temi̇z, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Journal of Turkish Studies, 10(3), 985-985
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Uçar, F. (2004). Streste zihnin rolü ve strese bağlı zihinsel/ruhsal hastalıklar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), 85-102.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon. Okulda güdülenme ve güdülenmeyi öğrenme. (Çev. Y. Budak). Ankara. Anı yayıncılık.
 • Vural, B. (2004). Toplum önünde etkili ve başarılı konuşma. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers' sense of efficacy and beliefs about control. Journal of educational Psychology, 82(1), 81-91.
 • Yaman, H., & Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 41-51.
 • Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39(39), 36-58.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies, Cambridge university press 202-231.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 124 - 147, 27.12.2019
https://doi.org/10.35235/uicd.526073

Öz

Bu çalışmada; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin konuşma kaygıları ve öz-yeterliklerinin cinsiyet, öğretim türü, ekonomik durum, ikamet yeri ve eğitim alınan branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan 335 kız, 116 erkek olmak üzere 451 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin konuşmaya yönelik yaşadıkları kaygı durumlarının belirlenmesi için Sevim (2012) tarafından geliştirilen ve 20 maddeden oluşan “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği .91, bu çalışmada ise .94 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin öz-yeterlik algılarını belirlemek içinse Sherer, Maddux, Mercandante, Dunn, Jacobs ve Rogers (1982) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından yapılan “Genel Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, başlama, yılmama ve ısrar olmak üzere üç alt boyuttan ve toplamda 17 maddeden oluşmaktadır. Uyarlanan ölçeğin güvenirliği .80, bu çalışmada ise .84 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinin analizinde; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, ANOVA, LSD, Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin konuşma kaygılarının öğretim türü, ekonomik durum, ikamet yeri ve branş değişkenleri; genel öz-yeterliklerinin cinsiyet, ekonomik durum ve branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin konuşma kaygıları ve genel öz-yeterlikleri arasında orta düzeyde (.-57) negatif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akgün, Ö. E. (2008). Bilgisayar öz-yeterlik algısı. D. Deryakulu (Ed.). Bilişim teknolojileri eğitiminde sosyo-psikolojik değişkenler içinde (ss. 1-32). Ankara: Maya Akademi.
 • Akgün, F. (2013). Preservice teachers’ web pedagogical content knowledge and relationship between teachers’ perceptions of self-efficacy. Trakya University Journal of Education, 3(1), 48-58.
 • Akkuzu, N., & Akçay, H. 2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 2195-2216.
 • Altıntaş, E., & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Arastaman, G. (2013). Eğitim ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 205-2017.
 • Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1907-1920.
 • Arslan, A. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 30-44.
 • Arslan, A. (2017b). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 12-31.
 • Arslan, A. (2018a). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 2(1), 26-43. DOI: 10.31458/iejes.399014
 • Arslan, A. (2018b). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1286-1312.
 • Aydın, S. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterliklerinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 221-230.
 • Baki, Y., & Kahveci, G. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının etkili konuşma becerileri üzerindeki etkisi: bir yapısal eşitlik modellemesi. Electronic Turkish Studies, 12(4), 47-70.
 • Baki, Y., & Karakuş, N. (2014). Aresearch on speech of prospective Turkish teacher. The Antropologist, 21, 271-276.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.). In Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81}. New York: Academic Press
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Berk, R. R. (2014). Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Boylu, E. & Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Burkovik, Y. (2009). Kaygılanacak ne var. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Demir, T. & Melanlıoglu, D. (2014). Speaking anxiety scale for secondary school education students: validity and reliability study. Eğitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 103-124.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara. Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2010). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 77-93.
 • Gülmez, T. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet özyeterlik düzeyleri ile bilgi okuryazarlık özyeterlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.
 • Güneş F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Henson, R. K. (2001). Teacher self-efficacy: substantive implications and measurement dilemmas. Annual Meeting of the Educational Research Exchange, 24. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.
 • İkiz, F. E., & Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228-248.
 • Kardaş, M. N. (2015). İkinci dili Türkçe olan çok dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe konuşma kaygıları ve bu kaygılarının bazı değişkenlerle ilişkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 541-556.
 • Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445.
 • Kavruk, H., & Deniz, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları (Samsun ili örneği). Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 3(15), 63.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 5(5), 485. DOI: 1.14527/pegegog.2015.027
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 267-309.
 • Maden, S., Dincel, Ö., & Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (2), 748-769.
 • Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdal, F. & Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 255-267.
 • Özdemir, E. (2000). Güzel ve etkili konuşma sanatı (6. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygısını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 361-374.
 • Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 04 Şubat 2019 tarihinde http://www.emory.edu/education/mfp/eff.html adresinden alınmıştır.
 • Recepoğlu, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki özyeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Rector, N. A., Bourdeau, D., Kitchen, K., & Joseph-Massiah, L. (2008). Anxiety disorders: an information guide. Canada: Centre for Addiction and Mental Health.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3481
 • Saracaloğlu, A. S., & Yenıce, N. (2009). Investıgatıng the self-effıcacy belıefs of scıence and elementary teachers wıth respect to some varıables. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 5(2), 244-260.
 • Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. E. K. Horwitz and D. J. Young,(EDS.). In language anxiety: from theory and research to classroom ımplications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937.
 • Sevim, O. (2014). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60(60), 389-402.
 • Sevim, O., & Gedik, M. (2014) Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 52, 379-393.
 • Sezer, F., İşgör, S. Y., Özpolat, A. R., & Sezer, M. (2006). Lise öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 129–137.
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi. 04 Şubat 2019 tarihinde http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/sinav_kaygisi.html adresinden alınmıştır.
 • Taşkın, Ş. H., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 62-75.
 • Temi̇z, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Journal of Turkish Studies, 10(3), 985-985
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Uçar, F. (2004). Streste zihnin rolü ve strese bağlı zihinsel/ruhsal hastalıklar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), 85-102.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon. Okulda güdülenme ve güdülenmeyi öğrenme. (Çev. Y. Budak). Ankara. Anı yayıncılık.
 • Vural, B. (2004). Toplum önünde etkili ve başarılı konuşma. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers' sense of efficacy and beliefs about control. Journal of educational Psychology, 82(1), 81-91.
 • Yaman, H., & Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 41-51.
 • Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39(39), 36-58.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies, Cambridge university press 202-231.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8775-1119
Türkiye


Ebrar ILIMAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5255-8482
Türkiye


Rukiye ASLAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5843-626X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 12 Şubat 2019
Kabul Tarihi 2 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uicd526073, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {124 - 147}, doi = {10.35235/uicd.526073}, title = {Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Aysel and Ilıman, Ebrar and Aslan, Rukiye} }
APA Arslan, A. , Ilıman, E. & Aslan, R. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (4) , 124-147 . DOI: 10.35235/uicd.526073
MLA Arslan, A. , Ilıman, E. , Aslan, R. "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 124-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/50625/526073>
Chicago Arslan, A. , Ilıman, E. , Aslan, R. "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 124-147
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - AyselArslan, EbrarIlıman, RukiyeAslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.526073 DO - 10.35235/uicd.526073 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 147 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.526073 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.526073 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Aysel Arslan , Ebrar Ilıman , Rukiye Aslan %T Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 4 %R doi: 10.35235/uicd.526073 %U 10.35235/uicd.526073
ISNAD Arslan, Aysel , Ilıman, Ebrar , Aslan, Rukiye . "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 124-147 . https://doi.org/10.35235/uicd.526073
AMA Arslan A. , Ilıman E. , Aslan R. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 124-147.
Vancouver Arslan A. , Ilıman E. , Aslan R. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 124-147.
IEEE A. Arslan , E. Ilıman ve R. Aslan , "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 124-147, Ara. 2019, doi:10.35235/uicd.526073

14343   14336    16295  15505     14338      14339      

14340   14341        14342     14344     14345


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.