Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 234 - 248 2019-12-27

ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi
The Evaluation of the Hospitality Industry within Turkic Countries Regarding ISO26000 Standards

Mithat Zeki DİNÇER [1] , Ali Turan BAYRAM [2] , Gül ERKOL BAYRAM [3]


Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle işletmeler mevcut durumunu koruyabilmek ve rakiplerine nazaran üstün bir pazar payına sahip olmak adına farklı stratejiler denemekte ve her an bir yenilik ile hacmini genişleten pazara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Son dönemlerde pek çok turizm işletmesi için önemli olan sosyal sorumluluk kavramı; turizm endüstrisi açısından değerlendirildiğinde, hizmet veren kuruluşların sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.   İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmesi yolunda önemli adımlardan biri de rehber nitelikteki projelerdir. Bu rehberlerden biri olarak kabul edilen ve 2010 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen ISO 26000: Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamalar üzerine mutabakat sağlanmış ilk resmi belge niteliğindedir.  Bu belge özel sektör ve kamu kurumlarının sosyal sorumluluk davranışı açısından gelişimini ölçerek, müşterilerini, elemanlarını, yatırımcılarını, iş ortaklarını, hükümetini ve ülkesini, üzerinde yaşadığı toprakları önemsemesine, onların refahını düşünmesine yardımcı olmaktadır. 

Türk Dünyası ülkelerinin turizm pazarından hak ettiği payı alması ve ziyaretçi sayısını arttırması ve ulaştığı hedeflerin ötesine geçebilmesi için ISO 26000 Sosyal Sorumluluk rehberini dikkatlice okuması ve ivedilikle uygulamaya geçirmesi gerekmektedir.  Bu sebeple bu araştırmanın amacı; ISO26000 kavramının Türk Dünyası ülkeleri turizm endüstrisindeki mevcut durumunu incelemek ve yapılması gerekenlere dair öneriler sunmaktır. Türk Dünyası ülkelerinin turizm sektöründe hizmet veren kuruluşların ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Sistemini benimsemesiyle rekabet avantajı elde edeceği, kurumsal imajının ve turist profilinin güçleneceği ve daimi turist sayısında gözle görülür bir artış sağlanacağı, çalışanların motivasyonlarının, verimliliklerinin ve bağlılıklarının artacağı, yatırımcı, sponsorlar ve pay sahiplerinin işletmeye olan bakış açısında fark edilir pozitif değişim sağlanacağı, rakipleri, kamu kurumları ve medya ile iletişiminde olumlu bir gelişim sağlanacağı öngörülmektedir. Araştırma kapsamında Türk Dünyası ülkelerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin ISO26000 sosyal sorumluluk rehberi standardını kullanımı web içerik analizi yardımıyla incelenmiş ve sonuçlara istinaden bazı öneriler sunulmuştur.

Today, with the influence of globalization, Management try  different strategies to protect existing situation and have a superior market share in comparison with their competitors and adapt to markets that enlarged the volume with a new innovation. The concept of social responsibility, which is important for many tourism enterprises in recent periods; aims to contribute to the sustainable development of service providers.   One of the important steps to improve the social responsibility behavior of businesses is the guidance projects. ISO 26000: Social Responsibility Management System, which is accepted as one of these guidelines and determined by International Standards Organization (ISO) in 2010, is the first official document in agreement on social responsibility terms and practices. This document measures the progress of private sector and public institutions in terms of social responsibility behavior and helps them to think about their well-being, care about their clients, staff, investors, business partners, government and country.

It is necessary to read the ISO 26000 Social Responsibility guidelines carefully and to put into practice urgently in order for the Turkish World countries to gain the rights they deserve from the tourism market and to increase the number of visitors and to go further than the targets reached. For this reason, the aim of the study is to examine the current situation of the ISO 26000 standard within the Turkic countries and make suggestions on what should be done. By adopting the ISO 26000 Social Responsibility System, It is envisaged that tourism enterprises will gain competitive advantage, their corporate image and their tourist profile will be strengthened and a visible increase in the number of permanent tourists will be ensured; motivation, productivity and loyalty of employees will increase;  investors, sponsors and shareholders’ minds will change positively, positive development will be ensured in communication with competitors, public institutions and the media. Within the scope of the research, the use of ISO26000 social responsibility guide standard of the tourism enterprises operating in the countries of the Turkic World is examined by using content analysis of the web sites and some suggestions are made regarding the results.

  • Akıncı Vural, B.Z., Coşkun, G. (2011), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Etik, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 1, 61-87. Aktan, C. C. & D. Börü (2006). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, İçinde: C.C.Aktan (Editör), Kurumsal Kültür, Ankara: Spk Yayını, 2006.Bartol, Kathryn M. Martın, David C. (1994). Management, 2’nd Edition, London: Mc Garw-Hill.Berman, S. L., Wicks, A. C., Kotha, S., & Jones, T. M. (1999). Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship Between Stakeholder Management Models And Firm Financial Performance. Academy Of Management Journal, 42(5), 488-506.Camilleri, M. A. (2012). Creating Shared Value Through Strategic Csr İn Tourism. Phd Thesis, University Of Edinburgh. Https://Www.Era.Lib.Ed.Ac.Uk/Bitstream/Handle/1842/6564/Camilleri2012.Pdf?Sequence=1 Camilleri, M.A. (2017). Iso’s Standard On Social Responsibility: A Review And Appraisal. Department Of Corporate Communication, University Of Malta Working Paper 201705.Castka, P., & Balzarova, M. A. (2008). The İmpact Of Iso 9000 And Iso 14000 On Standardisation Of Social Responsibility—An İnside Perspective. International Journal Of Production Economics, 113(1), 74-87.Çalış, Ş. Ve Özlük, E., 2006. “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları: İhmal Edilmiş Bir Gerçeklik”, 3. Stk Kongresi, Çanakkale-Biga, Ss.9-19.Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And İmplications. Academy Of Management Review, 20(1), 65-91.Dyllick, T. Hockerts, K. (2002), “Beyond The Case For Corporate Sustainability”, Business Strategy And The Environment, Volume:11, Ss.130-141.Ecologıa, (2011), Handbook For Implementers Of Iso 26000, Global Guidance Standard On Social Responsibility, Version Two. Http://Www.Ecologia.Org/İsosr/Iso26000handbook.Pdf Erişim Tarihi: 05.07.2018. Fransen, L. W., & Kolk, A. (2007). Global Rule-Setting For Business: A Critical Analysis Of Multi-Stakeholder Standards. Organization, 14(5), 667-684.Graffin, S. D., & Ward, A. J. (2010). Certifications And Reputation: Determining The Standard Of Desirability Amidst Uncertainty. Organization Science, 21(2), 331-346.Hahn, R. (2013). Iso 26000 And The Standardization Of Strategic Management Processes For Sustainability And Corporate Social Responsibility (Haziran 27, 2012). Business Strategy And The Environment, Http://Ssrn. Com/Abstract, 2094226.Husted, B. W., & De Jesus Salazar, J. (2006). Taking Friedman Seriously: Maximizing Profits And Social Performance. Journal Of Management Studies, 43(1), 75-91.Iso, (2010), Https://Www.İso.Org/İso-26000-Social-Responsibility.Html, Erişim Tarihi: 05.07.2018. Iso. (2014). Iso 26000: Guidance On Social Responsibility. Http://Www.İso.Org/İso/Discovering_İso_26000.Pdf, Erişim Tarihi: 05. 07.2018.İstanbullu Dinçer, F. , Akova, O., Dilmaç, S. (2012), Iso 26000 Standardı Ve Türk Turizm Endüstrisi Açısından Bir Değerlendirme, 13 Ulusal Turizm Kongresi, Akdeniz Üniversitesi. King, A. A., Lenox, L. J., & Terlaak, A. (2005). The Strategic Use Of Decentralized İnstitutions: Exploring Certification With The Iso 14001 Management Standard. Academy Of Management Journal, 48 (6), 1091.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Http://Kssd.Org/Kss-Nedir/, Erişim Tarihi: 10.07.2017.Kuşat, N. (2012), “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve İçsel Unsurlar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İibf, Cilt 19, S.236.Mcadam, Rodney Ve Denis Leonard (2003)."Corporate Social Responsibility İn A Total Quality Management Context : Opportunities For Sustainable Growth", Corporote Governance, 3 (4): 36-45.Mcwilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory Of The Firm Perspective. Academy Of Management Review, 26(1), 117-127.Moratis, L. (2015). The Credibility Of Corporate Csr Claims: A Taxonomy Based On Iso 26000 And A Research Agenda. Total Quality Management & Business Excellence, 1-12.Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate Social And Financial Performance: A Meta-Analysis. Organization Studies, 24(3), 403-441.Perez-Baltres L, Doh J, Miller V, Pisani M (2012). Stakeholder Pressures As Determinants Of Csr Strategic Choice: Why Do Firms Choose Symbolic Versus Substantive Self-Regulatory Codes Of Conduct? Journal Of Business Ethics 110: 157–172.Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). A Resource-Based Perspective On Corporate Environmental Performance And Profitability. Academy Of Management Journal, 40(3), 534-559.Taşlıyan, M. (2012), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Mayıs/Haziran Sayısı. Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The Corporate Social Performance-Financial Performance Link. Strategic Management Journal, 303-319.Webb, K. (2012). Iso 26000: Bridging The Public/Private Divide İn Transnational Business Governance İnteractions. Osgoode Clpe Research Paper, (21).
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4928-8303
Yazar: Mithat Zeki DİNÇER
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1655-4043
Yazar: Ali Turan BAYRAM
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9764-2883
Yazar: Gül ERKOL BAYRAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uicd587957, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {234 - 248}, doi = {10.35235/uicd.587957}, title = {ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dinçer, Mithat Zeki and Bayram, Ali Turan and Erkol Bayram, Gül} }
APA Dinçer, M , Bayram, A , Erkol Bayram, G . (2019). ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (4) , 234-248 . DOI: 10.35235/uicd.587957
MLA Dinçer, M , Bayram, A , Erkol Bayram, G . "ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 234-248 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/50625/587957>
Chicago Dinçer, M , Bayram, A , Erkol Bayram, G . "ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 234-248
RIS TY - JOUR T1 - ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi AU - Mithat Zeki Dinçer , Ali Turan Bayram , Gül Erkol Bayram Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.587957 DO - 10.35235/uicd.587957 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 248 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.587957 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.587957 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi %A Mithat Zeki Dinçer , Ali Turan Bayram , Gül Erkol Bayram %T ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 4 %R doi: 10.35235/uicd.587957 %U 10.35235/uicd.587957
ISNAD Dinçer, Mithat Zeki , Bayram, Ali Turan , Erkol Bayram, Gül . "ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 234-248 . https://doi.org/10.35235/uicd.587957
AMA Dinçer M , Bayram A , Erkol Bayram G . ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 234-248.
Vancouver Dinçer M , Bayram A , Erkol Bayram G . ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 234-248.
IEEE M. Dinçer , A. Bayram ve G. Erkol Bayram , "ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 234-248, Ara. 2019, doi:10.35235/uicd.587957