Cilt: 6 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi, uluslararası ilişkiler, diplomasi, ekonomi, temel bilimler, sosyal bilimler, politika, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası alanda yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergimiz elektronik olarak yayınlanmaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi 2018 yılından bu yana yılda iki kez  Haziran ve Aralık aylarında (Dergimiz Mart ve Ekim aylarında 2023 yılına kadar yılda iki kez yayımlanmıştır. 2023 yılı ile birlikte Dergimizin yayın sıklığı yılda iki kez Haziran ve Aralık ayları olmak üzere değişmiştir) yayınlanan hakemli ve periyodik bir dergidir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi ek sayılar yayınlayabilir ve bazı dönemlerde sorunlar veya özel konulara göre özel sayılar çıkarabilir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırma makaleleri yayınlamakta ve yayınlanan tüm makalelere bir DOI numarası atamaktadır.

Dergimize gözden geçirilmek üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamalı, yayına kabul edilmemelidir. Yayınlanmış eserlerin sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınlanan eserlerin telif hakkı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'ne aittir.

Yayınlanacak çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde hazırlanıp sunulabilir. Dergiye gönderilen makaleler biçim ve içerik açısından bir ön incelemeye tabidir. Form ve içerik açısından uygun bulunan yazılar hakem olarak atanacak yayın kuruluna sunulur. Değerlendirme sürecinden sonra tahkim süreci 4 ila 8 hafta sürer. Yayın Kurulu tarafından incelenen makaleler uygun bulunursa, en az iki hakem atanır. Hakemlerden gelen raporlar altında, makalenin yayınlanması ve yazar (lar) ın yazar (lar) dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istemesi ya da istememesi kararlaştırılmıştır. Hakemler tarafından olumlu ve olumsuz bir rapor verilmesi halinde, ilgili çalışma Dergi Editörü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (UİD/JIRD) Uluslararası ilişkiler, Diplomasi, iktisat, işletme, hukuk ve siyaset bilimi alanlarında kuramsal ve uygulama alanlarına katkı sağlayabilecek, yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi dergisine gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir.

YAYIN İLKELERİ:

1. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’ne gönderilenyazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

2. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

3. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

4. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve tam metin olarak yayınlanmamış, sadece özeti yayınlanmış çalışmalar, çalışmada belirtilmek üzere yayın değerlendirme sürecine kabul edilebilir.

5. Dergimize makaleler elektronik ortamda gönderilmelidir. Makalelerin web sitesi üzerinden online gönderilebilmesi ve hakem değerlendirme sürecinde makalenin hangi aşamada olduğunun takip edilebilmesi için Dergi’ye üye olunması ve giriş yapılmış olması gerekmektedir. Derginin sitesine girilen kişisel bilgiler yalnızca derginin açıklanan amaçları için kullanılacak ve başka hiçbir amaç veya hiçbir taraf için ulaşılabilir olmayacaktır.

6. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem süreci ile ilgili bilgilendirme yazarlara sistem üzerinden yapılmakta ve ayrıca sistem üzerinden değerlendirme raporları yazarlar tarafından kolaylıkla takip edilebilmektedir.

7. Başvuru yaparken sisteme yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası yüklenecektir. Yazar bilgileri künye şeklinde tekrardan makale ismi ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenecektir. Ayrıca kimlik bilgisi dosyası içinde ORCID numaraları da olmalıdır. Yüklemeler word formatında olacaktır. Dergi kurallara uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz. Yayına hazır hale gelen çalışmalarda yazar isimleri türkçe başlık altında sağa yaslı, 11 punto, bold, ünvanlı ve soyadı büyük olarak yazılmalıdır. Yazara ait künye bilgileri yıldızlı dipnot ile 9 punto olarak ilk sayfa altına eklenmelidir.

8. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

9. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakem atama sürecinde üniversitemizden gelen çalışmalarda, üniversitemiz içinden hakem kesinlikle atanmamaktadır. Üniversitemiz dışından gelen çalışmalarda ise ihtiyaç duyulması halinde üniversitemiz içinden en fazla bir hakem atanmaktadır.

10. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar).

11. Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’nce hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlarından her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir.

12. Mizanpaj çalışması sırasında yazar (lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenir.

13. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

14. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

15. Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.

16. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'ne aittir.

17. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler ile ilgili olarak yazar veya yazarlar telif hakkını hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın doğrudan uluslararası ilişkiler ve diplomasi (uid/jird) dergisine devretmiş olurlar.

18. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

19. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

20. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi 'ne gönderilen ve hakem süreci başlatılan çalışmaların yazar (lar) tarafından geri çekilmesi / hakem sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışa da uygun değildir. Bu hususun yazarlarca dikkate alınarak yayının dergimize gönderilmesi, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerini de önleyecektir.

21. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum eser başlığının son kelimesi üzerine (1) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

22. Dergiye gönderilen çalışmalar ilk olarak alan editörleri tarafından intihal programına sokulurlar. Kaynakça hariç benzerlik oranı %20 nin üzerinde olan çalışmalar yazarlara geri gönderilir. Yazarlardan dönen çalışmaların benzerlik oranları bu sınır ve altına düşmemiş ise hakemlik süreci başlamadan çalışmaya red verilir. Benzerlik oranı kaç olursa olsun intihal raporları editörler tarafından ayrıntılı olarak incelenir. Editörlerin intihal ile ilgili şüpheleri giderilmedikçe çalışmalar hakemlik sürecine alınmaz ve çalışma red edilebilir.

ETİK KURALLAR

1. Araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca çalışmanın ilk ve son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye çalışmada yer verilmesi gereklidir.

2. Bu Dergide Uluslararası Yayın Komitesi (COPE) 'nin ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE), AE Dergiler Dizini (DOAJ), Akademik Yayıncıları Derneği (OASPA) ve (WAME) işbirliğinde editörler ve yazarlar için benimsediği etik yayın ilkelerine uyulmaktadır. Söz konusu ilkeleri incelemek için Lütfen Tıklayınız. Click for English.

YAZIM KURALLARI:

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni:

1. Dergiye gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, kaynakça, tablo ve şekillerle birlikte maksimum 20 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın sayfa sayısı hakemlerden gelen düzeltmeler, yayım aşamasında makale sayfa düzenlemeleri, künye, logo ve benzer düzenlemeler ile birlikte üst sınırın üstüne çıkabilir.

2. Sayfa yapısının her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Makale Metni:

3. Yazar bilgilerine ilk sayfada yer verildiği makale dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, JEL kodları ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
4. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.


Başlık:
5. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 11 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Özet, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları:
6. Gönderilen bütün makalelerde Türkçe ve ingilizce özet yer almalıdır. Özet kısımlarının altında Anahtar Kelimeler (Keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerin başlıkları büyük harf ve ortalanmış olmalıdır. Türkçe ve ingilizce özet metinleri italik yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmalı JEL kodları ile birlikte sola yaslı yazılmalıdır. Makalenin özet kısmında kısaltma kullanılmamalı ve bu kısım 150 kelimeyi aşmamalıdır. Ayrıca özet kısmında çalışma ile ilgili; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.
7. Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en az 3 adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için, http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php, adresinden yararlanılabilir.
8. Özetler, Anahtar kelimeler ve Jel kodları Times New Roman, 11 punto, 1,5 satır aralıklı, italik olarak yazılmalıdır. Bu bölümlerin yalnızca başlıkları kalın (bold) olmalıdır.

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları:

9. Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 pt, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. İlgili ilk başlık numarası ile birlikte sola yaslı olmalı, bu başlığa bağlı alt başlıklar numaralandırması ile birlikte 1 cm içeriden başlamalıdır. Makalede yalnızca ana başlıklar büyük harfle yazılmalı alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Grafikler:
10. Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2 .) bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 11 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 9 punto olarak verilmelidir.
11. Tablolar yazılım programı çıktısı olarak metne konmamalı, sonuçları yazar/yazarlar kendileri tablo haline getirmelidir. Tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Şekillerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmaması, çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.

Matematiksel Denklemler ve Formüller:
12. Metin içerisinde yer alan matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazılmalıdır. Makalede matematiksel denklem ve formüllere numara verilerek sıralandırılmalıdır. Numaralandırma satırın en sağında parantez içinde yapılmalıdır.

Metin içi Kaynak Gösterme:
13. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde 9 punto verilmelidir (ayrıca her dipnot yine 9 punto olmalıdır). Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin, (Çetinoğlu, 2002)...; (Çetin, 2002: 182)...; (Eliçin, 2001: 182-186). Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. Örneğin, Özer ve Birkan'a (2000) göre...; Birtan'a (2007) göre...; Özer ve Birkan (2004)...; Özkul, Biran ve Akın 2004). İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Örneğin, (Yamak ve Maraş, 2009: 47). Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul, Uzun, Güzel, Özer ve Soysal, 1992: 154-198). Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd., 1992: 154-198). Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd., 2005: 154-198). Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c,..) gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Örneğin, (Darıcı, 2015a) veya (Darıcı, 2015b: 125). Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine göre sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Örneğin: ...(Bozok, 2009; Mert, 2008: 25; Özer ve vd., 2005; Vahitoğlu, Gürler ve Özdağ, 2003: 61). Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örneğin; (DPT, 2004: 32). İnternet kaynakları için (TÜBİTAK, Erişim Tarihi) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakça:
14. Kaynakça 11 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sıraya göre ve asılı biçimde makale sonunda yer almalıdır. Her bir kaynak arasındaki paragraf aralığı önce ve sonra (6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise bu çalışmaların yayın yılı önüne (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

Dergiler
Arellano, M. ve Bond, S. (1991) "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58: 277-297.

Arellano, M., Bover, O. ve McLaugh, D. (1995) "Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Component Models", Journal of Econometrics, 68(1): 29-52.

Berndt, T.J. (1981a) “Age Changes and Changes over Time in Prosocial Intentions and Behavior between Friends”, Developmental Psychology, 17: 408-416.
Berndt, T.J. (1981b) “Effects of Friendship on Prosocial Intentions and Behavior”, Child Development, 52: 636-643.

Kitaplar
Cooke, P. ve McLaugh, D. (2004) "Regional Innovation Systems An Evolutionary Approach" Cooke et al. (eds.) Regional Innovation Systems, 2nd Edition, London, Routledge.

Orhunbilge, N., Albayrak, A.S. ve Bayyurt, N. (2006) “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi

Darıcı, B. (2018) “Ekolojik Ayakizi ile Reel Gelir Arasındaki İlişki'', International Conference on Empirical Economics Social Sciences, Bandırma-Balıkesir.

Tezler

Seren, Y. (2012) “İşletmelerde Sosyal Sermayenin Ölçümlenmesi ve Raporlanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir
Kurum Yayını
DPT (2003) “Ekonomik Rapor”, DPT Yayınları No: 2003-77, Ankara.

Internet Kaynakları
TÜBITAK (2006) http://www.tubitak.gov.tr/hakkimizda/2013/ek7/EK_7.pdf, (05.01.2013)
Rekabet Kurumu (2010) "Rekabet Hukukunun Esasları", http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId= 53, (17.03.2010).

15. Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınacaktır.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve yazım kurallarını incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir. İhtiyaç duyulması halinde ek sayı ve özel sayı da yayımlanmaktadır. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

1. Açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika
Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:
a Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
b Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir
c Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi)
Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri
1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin. Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin. Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın. Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı] Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.
Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

• Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
• Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

PUBLICATION GUIDELINES.

1. The manuscripts sent to the JIRD should not have been published anywhere before and should not be available for publication at the present time.

2. Manuscripts from any of the languages of Turkish and English is published in JIRD. Scientific and linguistic responsibility for the manuscript published in the JIRD belongs to the author(s)

3. Manuscripts will be evaluated not only by academicians, but also by researchers and practitioners.

4. Manuscripty that has been previously presented at conferences and has not been published in full proceeding but only the abstract can be accepted into the publication evaluation process as indicated in the study.

5. Submissions of Manuscripts should be sent electronically via dergipark.org.tr/journaleess. To be able to submit the articles online through the website and to track the process of the manuscripts during the referee evaluation process, membership to dergipark and login should be made.Personal information registered into the site of JIRD will only be used for the stated purpose of the journal and will not be accessible for any other purpose or for any other party.

6. Articles sent to JIRD are available to the authors through the dergipark manuscript submission system and the evaluation reports can be easily followed by the authors through there.

7. Manuscript file will be uploaded to the system without author information during submission. Author information should be uploaded as a separate file with the name of the article in the form of identification. Identification file should include ORCID Number(s) of Author(s). Submission should be in Microsoft Word Format. Submissions do not comply with the Journal Rules are not included in the evaluation process. In Articles ready for publication, the author names should be written on the right under Heading in Turkish, 11 Font size, Bold, Title and Surname UPPERCASE. The copyright information of author(s) should be added to the bottom of the first page in 9 font size with star(*) footnotes.

8. JIRD is based on the principle of not knowing the author(s) (blind-review). Manuscripts submitted to the referee, information about the author's identity is kept secret.

9. Articles submitted to the JIRD are sent to at least two remarks for blind-review after preliminary examination in terms of form and content. Positive feedback from the referees is taken to the publishing process. If a positive and a negative report is received from the blind-review process, a third trial will be sent if it is deemed appropriate by the Journal Editor.

10. Author(s) who submitted articles to JIRD are deemed to have accepted the terms and conditions of the referee evaluation of the JIRD.

11. Article(s) do not comply with the rules of spelling or linguistic information are returned to the author(s) without being sent to the referees in the JIRD after the preliminary examination. Any form and content changes may be requested from the authors of the preliminary examination.

12. During layout work, the author(s) must respond to the checks and corrections made during the specified period. The author (s) who do not respond within the specified period will be postponed to be evaluated at the next issue.

13. Assessment process completed articles are listed as of the date of submission and published in the relevant issue of JIRD. Acceptance letter is sent to the authors for the accepted articles in case of request. Same author(s) will not publish two articles in one issue at a time.

14. JIRD publishes translations outside of the original research. The copy showing where the translation has been published should be sent as a supplement to the manuscript with the approval of the author(s) and the manuscript of the first publication.

15. In the direction of the reports from the blind-reviews, it is decided whether or not the author is required to make corrections, additional information and abbreviations in the report frame or publishing the articles. This decision is reported to the author(s) through the system. The author(s) have to make all changes requested by the referees. Articles will not be published until the desired changes are made.

16. All the publications accepted and published in JIRD, the publishing rights in the written and electronic environment belong to JIRD.

17. No copyright payments are made to author(s) for articles published in JIRD. Regarding the articles accepted or published, the author(s) shall transfer the copyright directly to JIRD without any procedure.
18. Opinions expressed in the editorial and the responsibility of articles belong to the authors.

19. Articles accepted or published for publication may not be reproduced or published in any form without written permission of JIRD. Quotation is allowed as long as a citation is provided.

20. It is not possible for the author(s) to withdraw the submission sent to JIRD during referee process and to cancel to initiate the referee process, nor does it conform to scientific ethics. Taking this fact into consideration by the authors when submitting a manuscripts will also prevent the academic ethical grievances of the parties with possible work and time loss.

21. If the research article or manuscript is supported by an institution or is produced from a thesis, it should be indicated on the same page as a footnote (1) on the last word of the title.

AUTHOR GUIDELINES:

Font Type and Page Layout;

1. Manuscripts submitted to the journal should have a maximum of 20 A4 pages with 1,5-line spacing including bibliographies, tables and figures. The manuscript should be prepared in 11 fontsize, Times New Roman font and English language font. Space between each paragraph (after 6 nk) must be left blank. The number of pages of the manuscript may exceed the upper limit after corrections demands from the blind reviewers with publication page layouts, citation, logo and similar arrangements.

2. For each side of the page structure (right-left, top-bottom) the margins should be 2.5 cm. Page numbers should be located at the bottom right corner of the page

Main Body;

3. The author information includes the manuscript file on the first page; English title, English abstract, keywords under the abstracts, JEL Classification Codes and the Introduction should be composed of main text, results, bibliography and appendices.

Title of Article;

4. Titles should be typed in Times New Roman, 11 fontsize and bold, with a capital letter, centered on the abstract section, with 1.5 pt line spacing.

Abstract, Keywords & JEL Classification

5. All submitted manuscripts should have an abstract in English with Italic fonts. Keywords should be in English below the abstracts. The first letter of the key words should be Uppercase, left-aligned with the JEL codes. Abbreviation should not be used in the abstracts and should not exceed 150 words. Also in abstract section, attention should be paid to the inclusion of purpose, method, findings and conclusions.

6. At least three (3) JEL (Journal of Economic Literature) classification codes should be written on the two-digit level (eg Q11) in the submitted manuscripts. For JEL classifications that should be selected according to the topic of the manuscript, please refer to http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php .

7. Abstracts, Keywords and JEL codes should be in Times New Roman, 11 pt, 1.5 line spacing, italicized. Only the titles of these sections should be bold.

Main Body & Section Heading;

8. The main body of manuscripts should be written as 11 pt, 1,5 line spaced and justified using Times New Roman font. The first lines of paragraphs indentation should be 1 cm. Main title and subheadings of manuscripts should be numbered and bold, starting from the Introduction (except references), in decimal form as in 1, 1.1, 1.1.1. Subdivisions should be opened up to the third level (such as 1.2.3.) in manuscripts, and if necessary, the lower level headings should be written in italic and bold without numbering. The heading must be left-justified with the first heading number associated with this heading, and the subheadings associated with this heading indentation must be 1 cm from the numbering. Only main titles should be written in capital letters, and only the first letter of sub headings should be Uppercase. 12 nk before, then 6 nk lining space should be left for each Main Titles. 6 nk lining space should be left for each paragraph.

Tables, Figures & Graphs;

9. Tables, figures and charts should be displayed consecutively (Table 1, Table2, Figure 1, Figure 2, Chart 1, Chart 2) in appropriate place of the manuscripts, centered on the page. Each table, figure or chart should be given a caption. The caption must appear on the table, figure or chart, with Times New Roman, 11 pt, bold, centered on the page. A table, figure or graphic caption name should be written with a single dot after it is given together with a writing number of the table, figure or graphic. The lining space of the table, figure or chart caption should be (after 6 nk). Tables, Figures or Charts can also be used horizontally if needed. The text in the table, figure and chart should be in 10 pt fontsize and 9 pt fontsize for reference of table, figure or chart.

10. The tables should be used with output of the software program, the author(s) should edit the tables and results themselves. Tables should be arranged as far as possible for A4 paper size. Shapes shouldn't be computer software program output, should be drawing and not exceeding A4 paper size.

Mathematical Equations & Formulas;

11. Mathematical equations and formulas in main body should be centered and ordered by number. Numbering should be done in parenthetical at the right of the line. Formulas and Equations should be written via Math Type or Word Equation Editor.

In-text Referencing;

12. Citation should be made in accordance with the APA (American Psychological Association) reference format using link method in the main body. Explanatory notes should be given as footnote 9 pt font size at the bottom of the page(Each footnote should be 9 pt as well). Sources in main body should include the surname, publication date, and page number of the author(s) who is/are included in the article. For instance, (Çetinoğlu, 2002)...; (Çetin, 2002: 182)...; (Eliçin, 2001: 182-186). If the author(s) surname is/are used in the sentence, it is sufficient to post the publication date only in parentheses after the name. For instance, According to Özer and Birkan(2000)...; According to Birtan(2007)...; Özer and Birkan (2004)...; Özkul, Biran and Akın (2004). Both authors surname should be written if referenced to two authors studies. For Instance; (Yamak and Maraş, 2009: 47). If referring to a study for the first time with the number of authors is between three and five, the surnames of all authors should be written. For Instance, (Özkul, Uzun, Güzel, Özer and Soysal, 1992: 154-198). In later references to the same source, only the first author's surname and "et al." should be written. For Instance (Özkul et al., 1992: 154-198). When referring to a study with six or more authors, the surname of the first author should be written in the first place and the next citation in the text, and the expression "et al."should be used. For Instance (Özkul et al., 2005: 154-198). If the author(s) refer to more than one work published in the same year, symbols (a, b, c, ..) should be written at the end of the publication year. For instance (Darıcı, 2015a) or (Darıcı, 2015b: 125). If referring more than one study at the end of a sentence hese sources should be listed parenthetical according to the publication date and a semicolon (;) must be placed between them. For instance, (Bozok, 2009, Mert, 2008: 25, Özer and others, 2005, Vahitoglu, Gürler and Özdağ, 2003: 61). If there is no author name, the institution name should be used instead of author. (DPT, 2004: 32). For Internet resources date of access should be written. (TUBITAK; 23.04.2015)

Bibliography (References)

14. References should be placed in alphabetical order by considering the surnames of the authors and at the end of the article in 11 pt. Paragraph spacing between each reference should be before and after (6 pt). If more than one study of the author (s) has been used in the same year, these works should be listed in front of the year of publication like (a, b, c, ..). The bibliography should be organized as shown below

(i) Reference to a book:

Stopford, M. (1997). Maritime Economics. New York: Routledge.

(ii) Translated book:

Davison, A. (2006). Türkiye’de Sekülerizm ve Modernlik. Tuncay Birkan (Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.

(iii) Reference to a chapter in an edited book:

Esen, Ö., & Aydın, C. (2018). Tunisia. In: S. Özdemir, S. Erdoğan, & A. Gedikli (Eds.), Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations (pp. 68-94). USA: IGI Global.

(iv) Reference to a journal publication:

Esen, Ö. (2016). Security of the energy supply in Turkey: Prospects, challenges and opportunities. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(2), 281-289

(v) Two authors:

Aydin, C., & Esen, Ö. (2018). Does the level of energy intensity matter in the effect of energy consumption on the growth of transition economies? Evidence from dynamic panel threshold analysis. Energy Economics, 69, 185-195.

(vi) Theses and dissertations:

Esen, Ö. (2013). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu: 2012-2020 Dönemi Enerji Açığı Projeksiyonu. Doctoral Dissertation. Erzurum: Atatürk University.

(vii) Internet Based Sources

IATA (2016). Annual Reports Review. (15.10.2017), Retrieved from https://www.iata.org/about/Documents/iata-annual-review-2016.pdf

(vii) Symposium or Congress Presentation

Darıcı, B. (2018). Ekolojik Ayakizi ile Reel Gelir Arasındaki İlişki. International Conference on Empirical Economics Social Sciences, Bandırma-Balıkesir.
(ix) Official Document, statement etc.

DPT (2003). Ekonomik Rapor.DPT Yayınları No: 2003-77, Ankara.Yayın Etiği ve Yayın Politikası

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir;

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.


Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.


Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.


Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.


Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.


Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.


Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.


Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'ne gönderilemez.


Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar


Editörler, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler


Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız;

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen agunar@bandirma.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergimiz ücretsizdir. Hiçbir süreç için ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.