Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Perceptions and Views in the Context of the Experience of Living Together with Syrian Refugees: Social Representation of Syrians on Twitter

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 209 - 241, 27.10.2021
https://doi.org/10.52613/ujhc.989052

Öz

The aim of the research is to indicate, in the context of Turkish society's experience of living together, which subjects are related to the perceptions and views about the Syrians and whether or not it’s affected by the current issues. The target population of the research using the phenomenological research design as a method is the 6449 tweets which are tweeted with the Hashtag of “Syrian” on 16th January 2016 and, on the other hand, the research sample is the 1231 tweets which are endorsed to the analysis. The reason for choosing this date is the title tag “{\#}Syrian” entered the country's agenda with distorted news about employment to the Syrians by İŞKUR. According to the findings obtained from the research, however, the Hashtag “Syrian” entered the country's agenda due to a reason which is about the rights to work and economy in the comments about Syrians. At first, it was seen as a perception stemming from living together ranked, xenophobia and hate speech ranked second, the reasons for the acceptance or rejection of Syrians to the country ranked third, and the comments about the right to work ranked fourth. In conclusion, the main reason for the perceptions and criticisms towards Syrians is the factors related to the experience of living together rather than the right to work and economic issues. This shows that the determiner of the perception towards Syrians stems from the fact that they are positioned as the “other”.

Kaynakça

 • Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2016). Kimlik İktisadı, Kimliklerimiz, İşimizi, Ücretimizi ve Refahımızı Nasıl Şekillendiriyor? Can Madenci (Çev.). Ankara: Efil Yayınevi.
 • Aldemir, A. (2020). Kötülüğün sıradanlığı ve sosyal medya: Twitter’da Suriyeli mülteciler örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 200-219.
 • Allport, G. W. (2016). Önyargının oğası. Nur Nirven (Çev.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Altındiş, M. (2013). Türkiye’deki mülteciler, salgın hastalıklar ve koruma. Sağlık düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 28, 64-67.
 • Aslan, Ö. (2001). Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 357-380.
 • Arslantürk, G. (2020). Sosyal medyadaki göçmen karşıtı tutumların bütünleşik tehdit kuramı çerçevesinden incelenmesi. Psikoloji Araştırmaları, 1(1), 06-16.
 • Aydın, S., Oğuz, H. Ş. (2015). “Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus-Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası”. İ.Parlak (Ed.), Öteki’nin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Ayrımcı Sözlük, Araplara Karşı Ayrımcı Deyiş, Deyim ve Atasözleri, www.ayrimcisozluk.blogspot.com, (Erişim Tarihi: 22.08.2021).
 • Baudrillard, J. (2015). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. 3. Baskı, Oğuz Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. İsmail Türkmen (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Sosyolojik Düşünmek. 5. Baskı, Abdullah Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik. 2. Baskı, Abdullah Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2019). Kapımızdaki Yabancılar. 2. Baskı, Emre Barca (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayram, P. (2020). Sosyal medyada Suriyeli mülteci krizine ilişkin konum alışlar: Türkiye’deki politik gençlik üzerinden bir analiz. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 23(44), 1213-1251.
 • Bhawuk, D. P. S., Brislin, R. (1992). The Measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16, 413-436.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. Ankara: Aşina Kitaplar.
 • Castles, S., Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri. Ferma Lekesizalın (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2020). Suriyeli Barometresi 2019. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Gasset, J. L. (2003). İnsan ve “Herkes”. 4. Baskı, Nuriye Gül Işık (Çev.), İstanbul: Metis.
 • Güvenç, B. (1995). Türk Kimliği–Kültür Tarihinin Kaynakları. 3. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gölcü, A., Dağlı, A. N. (2017). Haber söyleminde ‘Öteki’yi aramak: Suriyeli mülteciler örneği. Akdeniz İletişim, 28, 11-38.
 • Huntington, S. P. (2004). Biz Kimiz? Amerika’nın Ulusal Kimlik Anlayışı, Aytül Özer (Çev.) İstanbul: CSA Global.
 • İnce, H. O. (2011). Almanya’da farklı olmak: entegrasyon ve hoşgörü kavramına eleştirel bir bakış. Bilig Dergisi, 58, 173-202.
 • İşçi, D., Uludağ, E. (2019). Sosyal medyada Suriyeliler algısı: Youtube sokak röportajları üzerine bir inceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3(1), 1-24.
 • Kardeş, S., Banko, Ç., Akman, B. (2017). Sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi. Göç Dergisi, 4(2), 185-200.
 • Kaya, A. (2015). Euro-Türkler, kuşaklararası farklılıklar, İslam ve entegrasyon tartışmaları. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(1), 44-79.
 • Keyman, E. F. (1996). “Farklılığa Direnmek: Uluslararası İlişki Kuramında Öteki Sorunu, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. Fuat Keyman, M. Mutman, M. Yeğenoğlu (Der.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kırıkçı, A. C. (2017). Sosyal Bilgiler ve Kapsamındaki Ders Kitaplarında Doğu-Batı Bağlamında Öteki: (1928-2017). Marmara Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Kierkegaard, S. (2013). Kaygı Kavramı. 7. Baskı, Türker Armaner (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kurt, G. (2019). Yeni medyada nefret söylemi: Youtube’da Suriyeli mültecilere karşı üretilen nefret söylemi üzerine bir araştırma. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 1-20.
 • Kuş, O. (2016). Dijital nefret söylemini anlamak: Suriyeli mülteci krizi örnek olayı bağlamında BBC World Service Facebook sayfasına gelen yorumların metin madenciliği tekniği ile analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 51, 97-121.
 • Mbembe, A. (2019). Zenci Aklın Eleştirisi. Özge Arasan Simon, Volkan Çavdar (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mlodinow, L. (2013). Subliminal Bilinçdışınız Davranışlarınızı Nasıl Yönetir? 15. Baskı, Nuray Önoğlu (Çev.), İstanbul: Okyan Us.
 • Nahya, N. (2011). İmgeler ve ötekileştirme: Cadılar, Yerliler ve Avrupalılar. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 27-38.
 • Öksüz, M. (2020). Siber mekânda Suriyeli mültecilere yönelik faşizm halleri: Faşekşist. Coğrafi Bilimler Dergisi, 18(2), 246-275.
 • Özdemir, F., Öner Özkan, B. (2016). Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD). 4(8), 227-244.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Saldana, J. (2019). Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı. Aysel Tüfekci Akcan, Süleyman Nihat Şad (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sayımer, İ., Rabenda Derman, M. (2017). Syrian Refugees as victims of fear and danger discourse in social media: a Youtube analysis. Global Media Journal TR Edition, 8(15), 384-403.
 • Schnapper, D. (1995). Yurttaşlar Cemaati Modern Ulus Fikrine Dair. Özlem Okur (Çev.). İstanbul: Kesit.
 • Schnapper, D. (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. Ayşegül Sönmezay (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sezen, İ., Turan, M., Kaya, A. A. (2018). Türkiye’deki Suriyeli misafirler ve ilişkilendirilen bulaşıcı hastalıklar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 119-127.
 • Sherif, M. (1988). The Robbers Cave Experiment: Intergroup Conflict and Cooperation. Wesleyan University Press.
 • Sorokin, P. A (1997). Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi. 2. Baskı, Mete Tunçay (Çev.), İstanbul: Göçebe Yayınları.
 • Tarhan, N. (2013). Toplum Psikolojisi Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. 6. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Taşdelen, B. (2020). Twitter’da Suriyeli mültecilere karşı çevrimiçi nefret söylemi: \#suriyelileriistemiyoruz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 562-575.
 • Tekeli, İ. (1998). Tarihyazımı Üzerine Düşünmek. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Uzunçarşılı Soydaş, A. (2010). Kültürlerarası İletişim Farklı Kültürel Ortamlarda Çalışma ve İletişim. İstanbul: Parşömen.
 • Watt-Smith, T. (2019). Duygular Sözlüğü. 3. Baskı, Hale Şirin (Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı. Metin Çulhaoğlu (Çev.). Strazburg: Avrupa Konseyi Yayınları.
 • Volkan, V. D. (2017). Körü Körüne İnanç Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri. Özgür Karaçam (Çev.). İstanbul: Asi Kitap.
 • Van der Veer, K., Ommundsen, R., Yakushko, O., Higler, L., Woelders, S., Hagen, K. A. (2013). Pyschometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based Xenophobia. Quality \& Quantitiy, 47(3), 1429-1444.
 • Yazıcı, T. (2016). Yeni medyanın nefret dili Suriyeli mültecilerle ilgili Ekşi Sözlük örneği. Global Media Journal TR Edition, 7(13), 115-136.
 • Yıldırım, S., Tekdemir Yurttaş, G. (2016). Türkiye’deki katılımcı sözlüklerde Suriyeli sığınmacıların sosyal inşası: sosyal medya ve açıklayıcı repertuarlar. Middle East Journal of Refugee Studies, 1(1), 77-122.
 • Yıldız, E. (2018). Twitter’da ve çevrimiçi bir gazetede yer alan nefret söylemlerinin karşılaştırılması: Suriyeli mülteciler örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 760-793.

Suriyeli Sığınmacılarla Birlikte Yaşama Deneyimi Bağlamında Algı ve Görüşler: Twitter Üzerinden Suriyelilerin Sosyal Temsili

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 209 - 241, 27.10.2021
https://doi.org/10.52613/ujhc.989052

Öz

Bu araştırmanın amacı; Türk toplumunun birlikte yaşama deneyimi bağlamında Suriyelilere yönelik algı ve görüşlerinin hangi konularla ilgili olduğu ve medyada gündem olan konulardan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesidir. Yöntem olarak fenomenolojik araştırma deseninden faydalanılan araştırmanın evreni 16 Ocak 2020 tarihinde “{\#}Suriyeli” başlık etiketi (Hashtag) ile atılan 6449 tweet ve araştırmanın örneklemi ise analize uygun bulunan 1231 tweet’tir. Söz konusu tarihin seçilme nedeni, “{\#}Suriyeli” başlık etiketinin Suriyelilere İŞKUR aracılığıyla iş verilmesiyle ilgili çarpıtılmış bir haber nedeniyle ülke gündemine girmiş olmasıdır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre “\#Suriyeli” başlık etiketi çalışma hakkı ve ekonomiyle ilgili bir nedenden dolayı ülke gündemine girmiş olmasına rağmen Suriyelilere yönelik yorumlarda bir arada yaşamaktan kaynaklı algının birinci, yabancı korkusu ve nefret söylemi ikinci, Suriyelilerin ülkeye kabul edilmesi veya edilmemesiyle ilgili gerekçeler üçüncü, çalışma hakkıyla ilgili yorumların dördüncü sırada yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak, Suriyelilere yönelik algı ve eleştirilerin temel nedeni çalışma hakkı ve ekonomiyle ilgili konulardan ziyade birlikte yaşama deneyimiyle ilgili unsurlardır. Bu da Suriyelilere yönelik algının belirleyicisinin “öteki” olarak konumlandırılmış olmalarından kaynaklandığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2016). Kimlik İktisadı, Kimliklerimiz, İşimizi, Ücretimizi ve Refahımızı Nasıl Şekillendiriyor? Can Madenci (Çev.). Ankara: Efil Yayınevi.
 • Aldemir, A. (2020). Kötülüğün sıradanlığı ve sosyal medya: Twitter’da Suriyeli mülteciler örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 200-219.
 • Allport, G. W. (2016). Önyargının oğası. Nur Nirven (Çev.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Altındiş, M. (2013). Türkiye’deki mülteciler, salgın hastalıklar ve koruma. Sağlık düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 28, 64-67.
 • Aslan, Ö. (2001). Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 357-380.
 • Arslantürk, G. (2020). Sosyal medyadaki göçmen karşıtı tutumların bütünleşik tehdit kuramı çerçevesinden incelenmesi. Psikoloji Araştırmaları, 1(1), 06-16.
 • Aydın, S., Oğuz, H. Ş. (2015). “Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus-Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası”. İ.Parlak (Ed.), Öteki’nin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Ayrımcı Sözlük, Araplara Karşı Ayrımcı Deyiş, Deyim ve Atasözleri, www.ayrimcisozluk.blogspot.com, (Erişim Tarihi: 22.08.2021).
 • Baudrillard, J. (2015). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. 3. Baskı, Oğuz Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. İsmail Türkmen (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Sosyolojik Düşünmek. 5. Baskı, Abdullah Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik. 2. Baskı, Abdullah Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2019). Kapımızdaki Yabancılar. 2. Baskı, Emre Barca (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayram, P. (2020). Sosyal medyada Suriyeli mülteci krizine ilişkin konum alışlar: Türkiye’deki politik gençlik üzerinden bir analiz. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 23(44), 1213-1251.
 • Bhawuk, D. P. S., Brislin, R. (1992). The Measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16, 413-436.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. Ankara: Aşina Kitaplar.
 • Castles, S., Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri. Ferma Lekesizalın (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2020). Suriyeli Barometresi 2019. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Gasset, J. L. (2003). İnsan ve “Herkes”. 4. Baskı, Nuriye Gül Işık (Çev.), İstanbul: Metis.
 • Güvenç, B. (1995). Türk Kimliği–Kültür Tarihinin Kaynakları. 3. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gölcü, A., Dağlı, A. N. (2017). Haber söyleminde ‘Öteki’yi aramak: Suriyeli mülteciler örneği. Akdeniz İletişim, 28, 11-38.
 • Huntington, S. P. (2004). Biz Kimiz? Amerika’nın Ulusal Kimlik Anlayışı, Aytül Özer (Çev.) İstanbul: CSA Global.
 • İnce, H. O. (2011). Almanya’da farklı olmak: entegrasyon ve hoşgörü kavramına eleştirel bir bakış. Bilig Dergisi, 58, 173-202.
 • İşçi, D., Uludağ, E. (2019). Sosyal medyada Suriyeliler algısı: Youtube sokak röportajları üzerine bir inceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3(1), 1-24.
 • Kardeş, S., Banko, Ç., Akman, B. (2017). Sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi. Göç Dergisi, 4(2), 185-200.
 • Kaya, A. (2015). Euro-Türkler, kuşaklararası farklılıklar, İslam ve entegrasyon tartışmaları. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(1), 44-79.
 • Keyman, E. F. (1996). “Farklılığa Direnmek: Uluslararası İlişki Kuramında Öteki Sorunu, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. Fuat Keyman, M. Mutman, M. Yeğenoğlu (Der.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kırıkçı, A. C. (2017). Sosyal Bilgiler ve Kapsamındaki Ders Kitaplarında Doğu-Batı Bağlamında Öteki: (1928-2017). Marmara Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Kierkegaard, S. (2013). Kaygı Kavramı. 7. Baskı, Türker Armaner (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kurt, G. (2019). Yeni medyada nefret söylemi: Youtube’da Suriyeli mültecilere karşı üretilen nefret söylemi üzerine bir araştırma. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 1-20.
 • Kuş, O. (2016). Dijital nefret söylemini anlamak: Suriyeli mülteci krizi örnek olayı bağlamında BBC World Service Facebook sayfasına gelen yorumların metin madenciliği tekniği ile analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 51, 97-121.
 • Mbembe, A. (2019). Zenci Aklın Eleştirisi. Özge Arasan Simon, Volkan Çavdar (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mlodinow, L. (2013). Subliminal Bilinçdışınız Davranışlarınızı Nasıl Yönetir? 15. Baskı, Nuray Önoğlu (Çev.), İstanbul: Okyan Us.
 • Nahya, N. (2011). İmgeler ve ötekileştirme: Cadılar, Yerliler ve Avrupalılar. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 27-38.
 • Öksüz, M. (2020). Siber mekânda Suriyeli mültecilere yönelik faşizm halleri: Faşekşist. Coğrafi Bilimler Dergisi, 18(2), 246-275.
 • Özdemir, F., Öner Özkan, B. (2016). Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD). 4(8), 227-244.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Saldana, J. (2019). Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı. Aysel Tüfekci Akcan, Süleyman Nihat Şad (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sayımer, İ., Rabenda Derman, M. (2017). Syrian Refugees as victims of fear and danger discourse in social media: a Youtube analysis. Global Media Journal TR Edition, 8(15), 384-403.
 • Schnapper, D. (1995). Yurttaşlar Cemaati Modern Ulus Fikrine Dair. Özlem Okur (Çev.). İstanbul: Kesit.
 • Schnapper, D. (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. Ayşegül Sönmezay (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sezen, İ., Turan, M., Kaya, A. A. (2018). Türkiye’deki Suriyeli misafirler ve ilişkilendirilen bulaşıcı hastalıklar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 119-127.
 • Sherif, M. (1988). The Robbers Cave Experiment: Intergroup Conflict and Cooperation. Wesleyan University Press.
 • Sorokin, P. A (1997). Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi. 2. Baskı, Mete Tunçay (Çev.), İstanbul: Göçebe Yayınları.
 • Tarhan, N. (2013). Toplum Psikolojisi Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. 6. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Taşdelen, B. (2020). Twitter’da Suriyeli mültecilere karşı çevrimiçi nefret söylemi: \#suriyelileriistemiyoruz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 562-575.
 • Tekeli, İ. (1998). Tarihyazımı Üzerine Düşünmek. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Uzunçarşılı Soydaş, A. (2010). Kültürlerarası İletişim Farklı Kültürel Ortamlarda Çalışma ve İletişim. İstanbul: Parşömen.
 • Watt-Smith, T. (2019). Duygular Sözlüğü. 3. Baskı, Hale Şirin (Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı. Metin Çulhaoğlu (Çev.). Strazburg: Avrupa Konseyi Yayınları.
 • Volkan, V. D. (2017). Körü Körüne İnanç Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri. Özgür Karaçam (Çev.). İstanbul: Asi Kitap.
 • Van der Veer, K., Ommundsen, R., Yakushko, O., Higler, L., Woelders, S., Hagen, K. A. (2013). Pyschometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based Xenophobia. Quality \& Quantitiy, 47(3), 1429-1444.
 • Yazıcı, T. (2016). Yeni medyanın nefret dili Suriyeli mültecilerle ilgili Ekşi Sözlük örneği. Global Media Journal TR Edition, 7(13), 115-136.
 • Yıldırım, S., Tekdemir Yurttaş, G. (2016). Türkiye’deki katılımcı sözlüklerde Suriyeli sığınmacıların sosyal inşası: sosyal medya ve açıklayıcı repertuarlar. Middle East Journal of Refugee Studies, 1(1), 77-122.
 • Yıldız, E. (2018). Twitter’da ve çevrimiçi bir gazetede yer alan nefret söylemlerinin karşılaştırılması: Suriyeli mülteciler örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 760-793.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kemal ŞAN 0000-0002-3669-0766

Engin Durukan ABDULHAKİMOĞULLARI 0000-0002-9396-0945

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2021
Kabul Tarihi 22 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ŞAN, M. K., & ABDULHAKİMOĞULLARI, E. D. (2021). Suriyeli Sığınmacılarla Birlikte Yaşama Deneyimi Bağlamında Algı ve Görüşler: Twitter Üzerinden Suriyelilerin Sosyal Temsili. Universal Journal of History and Culture, 3(2), 209-241. https://doi.org/10.52613/ujhc.989052
Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.