Yazım Kuralları

Yayın ve Yazım Kuralları

1. Universal Journal Theology dergisine yazıldığı alana katkı sağlayacağı düşünülen telif, çeviri, kitap tanıtımı, bildiri metinleri şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

2. Universal Journal Theology dergisine gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

3. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

4. Dergimize yazı gönderimi sadece dergipark üzerinden üzerinden gönderlebilir.

5.  Dergimize yayın için gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

7. Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

8. Dergiye gönderilen yazılar editörlük tarafından onaylandıktan sonra aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazarların ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

9.Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

10. Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.

11. Hakemlerin raporlarını belirlenen sürede göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından  yeni hakem ataması yapılır.

12. Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

13. Yayımına karar verilen yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

14. Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir. 

15. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir de “Sonuç” bölümü bulunmalıdır.

16.  Dergide APA sistemi kullanılmaktadır.

 

 

 

Makale ismi (font: Times New Roman, style: bold size: 14 pt, left aligned)

 

Yazar Adı ve Soyadı              (font: Times New Roman, style: normal,  size: 12 pt, sağa yaslı)

Üniversite veya Enstitü Adı             (font: Times New Roman, style: normal,  size: 10 pt, sağa yaslı)

Affilation                                           (font: Times New Roman, style: normal,  size: 10 pt, sağa yaslı)

Email address                                    (font: Times New Roman, style: normal,  size: 10 pt, sağa yaslı)

 

Recommended citation: Author surname, First letter of the author name (2016). Name of the article.  Universal Journal of Theology (UJTE), 1(2), xx-xx.

 

Received:

01  January 2016

Final version:

01 January  2016

Corresponding author:

 email

                       

 © 2016 UJTE.           All rights reserved.

Abstract: The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 250 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words. The abstract of the article in Times New Roman typefont, normal style, 10 font size, centered, and with maxium 200 words.

 

Keywords: five keywords in Times New Roman, italic style, 10 font size, centered, five keywords in Times New Roman, italic style, 10 font size, centered,

               

 

1. Introduction (Font: Times New Roman, Alignment: left alignment, spacing after: 6 pt., line spacing: single)

           The text should be written single-spaced in Times New Roman typefont, 12 pt, normal font and in centered. Each paragraph should be started with paragraph space. The text should be written single-spaced in Times New Roman typefont, 12 pt, normal font and in centered. Each paragraph should be started with paragraph space.

APA Yöntemine Göre Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterme:

1.      Tek Yazarlı Eserler:

Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Örnek:  (Şimşek, 2014, s. 42)  

2.      İki ve daha fazla yazarlı eserler:

 İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir.

Örnek: (Şimşek ve Akdemir, 2014, s. 86).

3.      Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri için:

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir. Örnek: (Şimşek, 2014a); (Şimşek, 2014b).  

4.      Yazarı Belli Olmayan Eserler:

Eserin yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı italik olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir: Örnek:  (…… Yayınları, 2014)

5.      Aynı Soyadını Taşıyan Yazarlar:

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örnek: İsmail Şimşek (2014); Ahmet Akdemir (1993).

6.      İki ya da Daha Fazla Eser:

İki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan eserlerin yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır. Örnek: (Akdemir ve Şimşek, 1983; Şahin, 1989, 1991).

7.      İkincil Kaynaktan Alıntı:

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örnek: (alıntılayan Şimşek, 2004, s. 115); (aktaran Akdemir, 2007, ss. 37-38).

8.      II. Çalışma sonunda Kaynak Gösterme:

Metin içinde yapılan göndermelerin ayrıca çalışma sonunda “Kaynakça” başlığı altında toplanması gerekir. Metin içinde yapılmayan göndermeler “Kaynakça” bölümüne yazılmaz. Kaynakça bölümünde eserin yazarı belliyse önce soyadı yazılır. Kaynaklar alfabetik düzende sıralanır.

KAYNAKÇA

A.     KİTAPLAR:

Kaynaklar aşağıdaki sıra ile belirtilir

Yazarın soyadı- (ilk adının baş harfi ya da tam adı) adı- yayın tarihi -(altı çizgili ya da eğik, başlığın ilk ilk harfi büyük özel isim yoksa diğerleri küçük harfle yazılır) yapıtın adı- yayın yeri şeklinde yazılır.

1.      Tek yazarlı ya da editörlü kitap:

Örnek: ŞİMŞEK, İ. (2004). Dinin Estetik Boyutu. İstanbul: Etüt Yayınları.

2.      Birden fazla yazarlı ya da editörlü kitap:

Örnek: Şimşek, İ. ve Akdemir, S. (2014). Dinin Estetik Boyutu. İstanbul: Etüt Yayınları.

3.       Yazarı olmayan kitaplar:

Örnek: Dinin Estetik Boyutu (2014).

4.      Birden fazla ciltten oluşan kitaplar:

Örnek: Şimşek, İ. (2014). Spinoza Düşüncesinde Mucize Anlayışı (3 cilt). İstanbul: İletişim.

5.      Çeviri kitaplar:

Örnek: Davies, B. (2004). Din Felsefesi (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis.

6.      Derlenmiş bir kitaptaki yazı:

Örnek: Şimşek, İ. (2014). Dinin estetik boyutu. Felsefe Sorunlar (ss. 13-22). İstanbul: Metis.

7.      Ansiklopediler

Örnek: İmamoğlu, T. (1992). Determinizm. Felsefe Ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: İnsan Yayınları.

B.     MAKALELER

Dergilerde yer alan makalelerden alıntı yapıldığında diğer kaynak gösterme yöntemlerinden farklı olarak yayının adı, sayı bilgisi ön plana çıkar. Sayfa numarasından önce belirtilen yayın adı ve sayı bilgisi, aralarında virgül koyularak eğik yazıyla yazılır. Örnek: Şimşek, İ. (2014, Haziran). Tanrı’nın Mükemmelliği ve Özgürlük Problemi, Universal Journal of Theology, 2016, 25-54.  

 

Not: Kaynak gösterme kuralları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi, Erişim tarihi: 25 Aralık 2016, http://tk.bilgi.edu.tr/?m=6#2