Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 18 2019-07-26

Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İsmail EROL [1]


Bu araştırmanın amacı; bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin öğretim etkililiğin araştırılması, eğitimde kullandıkları uygulama metotlarının analizi, öğrencileri derse güdüleme ve isteklendirme çalışmalarının incelenmesi ve duygudaşlık kurabilme becerilerinin tespitidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularından istifade edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı branşlarda 18 öğretmen oluşturmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda, kodlar belirlenmiş ve bu kodlara uygun olarak temalar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarında verilerin analizinden şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Araştırma sonuçlarında öğretmenlerin görüşlerine göre; nitelikli ve etkin öğretmen özelliklerinin başında teknoloji iyi kullanan öğretmen modeli gelmektedir. Aynı zamanda etkili öğretmenler, bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşmada öğrencilere yol gösteren öğretmenlerdir. Yine araştırma sonuçların göre; öğretim uygulamalarında öğretmenler birden fazla duyu organına hitap edecek şekilde, farklı materyalleri etkinliklerinde kullanarak planlama yapması öğretim sürecini daha kaliteli hale getirecektir. Son olarak araştırma sonuçlarına göre, nitelikli öğretmenler ödüllendirme sistemini iyi kullanan, iyi iletişim becerisine sahip ve sınıf içi öğretim uygulamalarında empati kurabilen eğitimcilerdir.

Öğretim Uygulamaları, Öğretmenler, Özel Okullar, Resmi Okullar, Sınıf İçi Etkinlikler
 • Acat, M. B., ve Köşgeroğlu, N. (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anatolian Journal of Psychiatry, 7, 204-210.
 • American Psychological Association. (1992). Learner-centered psychological principles: Guidelines for school redesign and reform (Draft 3). Washington. DC: American Psychological Association.
 • Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri (Türkiye’de resmi lise öğretmenleri üzerinde yapılan bir araştırma). II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Banks, R. S., ve Thompson, C. L. (1995). Educational psychology: For teachers in training. USA: West Publishing Company.
 • Burkhart, R. C., & Neil, J. M. (1968). Identity and Teacher Learning. Scranton, Pa: International Textbook Company.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç. E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayınları.
 • Creswell, J. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. SAGE Publications, Incorporated.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirci, Ö. (1993). Genel Öğretim Metodları. USEM Yayınları.
 • Demirci, Ö. (2000). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Doğuş, Y. (2011) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bakışı ile empatik iletişim. New World Sciences Academy, 6 (1), 696-707.
 • Dursun, F. (2006). “Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı”. İlköğretmen Dergisi. s.1. s.8-9.
 • Ergün, M. ve Özdaş, A. (1999). Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkisi. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (3) 115-119.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 48-61.
 • Grossnickie, D. R., & Thiel, W. B. (1988). Promoting Effective Student Motivation In School And Classroom. Reston, VA: National.
 • Hanley, S. (2005). On Constructivism. Maryland Collaborative for Teacher Preparation. The University of Maryland at College Park,www.inform.umd.edu/UMS+State/UMD, Aralık 2005. Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135).
 • MEB (2005a). İlköğretim 1-5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from. Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104.
 • Miles, M.B, & Huberrman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu. (2018). Erişim Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. Erişim Tarihi: 16.11.2018.
 • OECD. (2014). PISA 2012 results in focus: what 15-year-olds know and 2 what they can do with what they know. Paris: OECD.
 • Onaran, O. (1992). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods: SAGE Publications, inc.
 • Pekdağ, B. ve Diğ. (2013). Kimya Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyine Akademik Başarının Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1275-1286.
 • Seçkin, N. (1990). Orta dereceli okul öğretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalara ilişkin bir çalışma. Eğitim ve Bilim, (77) 24-36.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. Akademik Bilişim. 2, 403-410.
 • Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 597-608.
 • Turan, S., Yıldırım, N. ve Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları.Pegem Dergisi,2(3), 63-76.
 • Vural, S. (2000). Sınıf ortamında öğretim araçları. İçinde: Sınıf yönetimi (Editör: L. Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8531-6001
Yazar: İsmail EROL (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ukmead485420, journal = {Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4334}, address = {ijker@kmu.edu.tr}, publisher = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {9 - 18}, doi = {}, title = {Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {EROL, İsmail} }
APA EROL, İ . (2019). Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 9-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/485420
MLA EROL, İ . "Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 9-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/485420>
Chicago EROL, İ . "Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi AU - İsmail EROL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4334 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi %A İsmail EROL %T Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2687-4334 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD EROL, İsmail . "Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2019): 9-18 .
AMA EROL İ . Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 9-18.
Vancouver EROL İ . Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 18-9.