Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 114 - 140 2017-12-23

Effects of Syrian Refugees Crisis on Turkey
SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Erol ÖZDEMİR [1]Many crises that are occurred in Middle East affect Turkey. There were civil revolts in Middle East which is named as Arabic Spring and Turkey was affected from these anti-regime civil revolts. Last stop of these civil revolts, which are occurred as a result of freedom, democracy and human rights demands of Arabic people, was Syrian Arabic Republic. As a result of strict attitude of Syrian regime to civil revolts and civil war, millions of civilians started to migrate to Turkey. Turkey didn’t send back any one of the Syrian due to the “open door” policy. Therefore, some migration problems occurred in Turkey.


Ortadoğu’da meydana gelen birçok kriz Türkiye’yi de etki sahası içine almaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Ortadoğu’da meydana gelen ve Arap Baharı olarak adlandırılan rejim karşıtı halk ayaklanmalarından etkilenmektedir. Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden kaynaklanan bu ayaklanmaların son durağı, Suriye Arap Cumhuriyeti olmuştur. Halk ayaklanmalarına karşı Suriye rejiminin sert tutumu ve akabinde başlayan iç savaş, sivil halkın göç etmesine yol açmıştır. İç savaşın şiddetlenmesiyle, milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye, “açık kapı” politikası çerçevesinde sınırdan giriş yapan hiçbir Suriyeliyi geri göndermemiştir. Bunun sonucunda, dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de bazı göç sorunları oluşmuştur.

  • “Syria Regional Refugee Response”, UNHRC Data Portal, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, (Erişim Tarihi: 30.03. 2017). “Syria Regional Refugee Response-Turkey”, UNHRC Data Portal, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, (Erişim Tarihi: 14.04.2017). AĞIR, Osman, Murat Sezik, “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”, Birey ve Toplum, Cilt: 5, Sayı: 9, 2015. AKDAĞ, Mustafa, “Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, 2005. AKGÜL, Arif vd., “Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Analiz”, The GLOBAL A Journal of Policy and Strategy, Cilt: 1, Sayı: 2, 2015. ASUNAKUTLU, Tuncer, Barış Safran ve Elif Tosun, “Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 2003. Barınma Merkezlerinde Son Durum, AFAD, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum, (Erişim Tarihi: 30.03.2017). Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Türkiye’nin Dış Yardımları”, http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/fact_sheet-insani_yard%C4%B1m.pdf, (Erişim Tarihi: 03.04.2017). BAŞAK, Cengiz, “Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenler”, İçişleri Bakanlığı Genel Yayın No: 686, 2011. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Birleşmiş Milletler ve Ortakları Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Yeni Bir Fon Çağrısında Bulunuyor”, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=726, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Geçici Koruma Ne Demektir?”, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=43&page=29, (Erişim Tarihi: 01.04.2017). BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Mülteciler Hakkında Yasal ve Bilgilendirici Belgeler”, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=20, (Erişim Tarihi: 05.04.2017). BOIN Arjen, “Lessons From Crisis Research”, International Studies Review, Cilt: 6, Sayı: 1, 2004. CANÖZ, Kadir ve Ayşe Gedikçi Öndoğan, “Kriz Yönetiminde Dönüşümcü Liderin Rolü”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 2015. Centre For Transnational Development And Collaboration, “Syrian Refugees in Turkey: Gender Analysis”, London 2015. ÇAKIR, Fevzi, “Terör Örgütü IŞİD’in Türkiye'ye Yönelik Gerçekleştirdiği Saldırılar”, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1264903-teror-orgutu-isidin-turkiyeye-yonelik-gerceklestirdigi-saldirilar, (Erişim Tarihi: 10.04.2017). ÇAKMAK, Haydar, Kriz Yönetimi ve TSK, Kaynak Yayınları, İstanbul 2012. ÇELİK, Neşe Baran, “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Cilt: 1, 2015. Çiçekli Bülent, Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Uluslararası Göç Örgütü, Cenevre 2009. DEDEOĞLU, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2008. DİNÇER, Osman Bahadır vd., “Suriyeli Mülteciler Krizi Türkiye Sonu Gelmeyen Misafirlik”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu & Brookings Enstitüsü, Ankara 2013. ELMA, Fikret ve Ahmet Şahin, “Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Açığa Çıkan Temel Sorun Alanları”, Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Transnational Press, London 2015. Encyclopedia Britannica, https://global.britannica.com/, (Erişim Tarihi: 02.04.2017). ERDOĞAN, M. Murat, Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015. EROL, Mehmet Seyfettin ve Ertan Efegil, ed., Krizler ve Kriz yönetimi: “Temel yaklaşımlar, Aktörler, Örnek Olaylar”, Barış Kitap, Ankara 2012. EROL, Mehmet Seyfettin, Şafak Oğuz, ”NATO ve Kriz Yönetimi”, Mehmet Seyfettin Erol, ed., Sıcak Barış’ın Soğuk Örgütü: Yeni NATO “Yeni Tehditler, Konseptler, Arayışlar, Dönüşüm ve Alan Dışı Operasyonlar”, Barış Kitap, Ankara 2012. European Civil Protection And Humanitarian Aid Operations (ECHO), “Turkey: Refugee Crisis”, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf, (Erişim Tarihi: 01.04.2017). European Commission, “Managing The Refugees Crisis The Facility For Refugees In Turkey”, http://bruessel.daad.de/medien/bruessel/info_turkey_facility.pdf, (Erişim Tarihi: 03.04.2017). FITZPATRICK, Joan, “Temporary Protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime”, The American Journal of International Law, Cilt: 94, Sayı: 2, 2000. Global Humanitarian Assistance Report 2016, http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf, (Erişim Tarihi: 03.04.2017). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Geçici Koruma Yönetmeliği”, http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://twitter.com/gocidaresi, (Erişim Tarihi 28.04.2017). İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, “İltica Göç İşlemleri”, http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx, (Erişim Tarihi: 13.04.2017). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Yürürlüğe Girdi”, http://www.goc.gov.tr/icerik6/6458-sayili-yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu-yururluge-girdi_350_361_607_icerik, (Erişim Tarihi: 05.042017). KARABULUT, Bilal, “Düşünce Kuruluşları ve Kriz Yönetimi”, Mehmet Seyfettin Erol-Ertan Efegil, ed., Krizler ve Kriz yönetimi: “Temel yaklaşımlar, Aktörler, Örnek Olaylar”, Barış Kitap, Ankara 2012. KARATAŞ, Mustafa, “Türk Yazılı Basınında Suriyeli Sığınmacılar İle Halk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2015. KOLDAŞ, Umut ve Nur Köprülü, “Arap intifadası mı?: Arap Dünyasındaki Toplumsal Hareketlerin İçsel, Bölgesel ve Uluslararası Dinamikleri”, Akademik ORTA DOĞU, Cilt: 6, Sayı: 1, 2011. Mülteci Hakları Merkezi, “Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma”, s. 2., http://mhd.org.tr/assets/tp_booklet_tr.pdf, (Erişim Tarihi: 01.04.2017). ORHAN, Oytun, Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, Orsam Rapor, No: 189, Nisan 2014. ORHAN, Oytun ve Sebiha Senyücel Gündoğar, Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Rapor No: 195, Ocak 2015. ÖNER, Suna ve Gülfer Ihlamur, “Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 6, Sayı: 61. PARLAK, Bekir ve Ali Utku Şahin, “Türkiye İltica ve Göç Mevzuatının Coğrafi Kısıtlama Uygulaması Yönünden Analizi”, TESAM Akademi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2015. Resmi Gazete, “Geçici Koruma Yönetmeliği”, Madde 7, http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf, (Erişim Tarihi: 01.04.2017). Resmi Gazete, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, Madde 3, Birinci Fıkra’nın ee Bendi, http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman5.pdf, (Erişim Tarihi: 05.04.2017). SARIOĞLU, Bülent, “Nur Topu Gibi 177 Bin Suriyelimiz Oldu”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/nur-topu-gibi-177-bin-suriyelimiz-oldu-40277905, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). SEEGER, Matthew Wayne et al., “Communication, Organization And Crisis”, M. E. Roloff (Ed.), Communication Yearbook 21, CA: Sage, Thousand Oaks 1998. Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri Kardeş Topraklarındaki Misafirlik, AFAD, Ankara 2014. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberi”, http://www.calismaizni.gov.tr/media/1035/gkkuygulama.pdf, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). T.C. İçişleri Bakanlığı, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Hiç Kimseyi Kapıdan Çevirmemiştir”, https://www.icisleri.gov.tr/icisleri-bakani-suleyman-soylu-turkiye-hic-kimseyi-kapidan-cevirmemistir, (Erişim Tarihi: 02.04.2017). T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/fca898e4114b40efa25741bb8d2978bf.pdf, (Erişim Tarihi: 04.04.2017). T.C. Sağlık Bakanlığı, “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği”, http://www.saglik.gov.tr/TR,10420/basbakanlik-kriz-yonetim-merkezi-yonetmeligi.html, (Erişim Tarihi: 05.04.2017). TÜMTAŞ, Mim Sertaç ve Ergun Cem, “Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4, 2016. Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı Sonuç Raporu, Polis Akademisi Yayınları Rapor-6, 11-13 Kasım 2016. ÜNAL, Serdar, “Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: ‘Öteki’ Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi”, Journal of World of Turk, Cilt: 6, Sayı: 3, 2014. ÜSTÜN, Nazlı, Suriyelilerin Türk İşgücü Piyasasına Enregrasyonu Sorunlar-Öneriler, Araştırma Raporu, 2016. WILLIAMS, Phil, Crisis Management: Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, Martin Robertson, London 1976.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erol ÖZDEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { uksad371266, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {114 - 140}, doi = {}, title = {SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Erol} }
APA ÖZDEMİR, E . (2017). SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 114-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/33359/371266
MLA ÖZDEMİR, E . "SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 114-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/33359/371266>
Chicago ÖZDEMİR, E . "SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 114-140
RIS TY - JOUR T1 - SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ AU - Erol ÖZDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 140 VL - 1 IS - 3 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ %A Erol ÖZDEMİR %T SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ %D 2017 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Erol . "SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 1 / 3 (Aralık 2017): 114-140 .
AMA ÖZDEMİR E . SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ. UKSAD. 2017; 1(3): 114-140.
Vancouver ÖZDEMİR E . SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. 2017; 1(3): 140-114.