Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİR KRİPTO PARA BİRİMİNİN PAZARDAKİ GELİŞİMİ VE KÜRESEL BİR MARKA OLMA HİKAYESİ: BİTCOİN ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 2, 720 - 746, 05.05.2021
https://doi.org/10.47525/ulasbid.876047

Öz

Son zamanlarda finansal pazarlama kapsamında küresel olarak, hem tüketicilerin e-ticarette harcama yaptıkları dijital (sanal) bir para birimi olarak, görülen hem de bir yatırım ürünü veya değer saklama aracı şeklinde algılanan ve popülaritesi sürekli artan Bitcoin kripto para birimi, uluslararası ve ulusal düzeyde tüketiciler ile kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Araştırma, finansal pazarlama çerçevesinde küresel dijital (sanal) bir ürün olan Bitcoin kripto para biriminin pazarlama uygulamaları ile gerçekleştirdiği ve kendine özgü oluşturduğu inovatif pazarlama stratejilerini tespit etmek, Swot analizini yapmak ve pazarlama teorisi içerisinde değerlendirmesini gerçekleştirmenin yanı sıra, pazarlama açısından başarılı ve başarısız yönlerini ortaya koymak, tartışmak ve uygulamayla teori arasında köprü kurmak amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda küresel dijital (sanal) bir kripto para birimi olan Bitcoin’in markalaşma süreci, marka değeri ve marka derecelendirmesi ile gerçekleştirdiği konumlandırma pazarlama faaliyetleri doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma, internet kullanımının yaygınlaşması ve Covid-19 pandemi süreciyle birlikte Bitcoin kripto para biriminin bilinirliği konusunun tüketiciler ile kamuoyu tarafından anlaşılması ve literatüre katkı sağlaması bakımından önemlidir. Çalışmada kullanılan veriler ve bilgiler, Bitcoin kayıtlarına ve Bitcoin kripto para biriminin ortaya çıkışından günümüze kadar konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen ikincil verilerin yanı sıra, araştırmacı deneyimleri ve gözlemleri ile markanın internet sitesinde yer verilen bilgilerinden geniş çapta yararlanılarak ortaya konulmaktadır. Araştırma gözlem yöntemi ışığında gerçekleştirilmiştir.

Destekleyen Kurum

Yok

Kaynakça

 • Ağan, B. ve Aydın, Ü. (2018). Kripto Para Birimlerinin Küresel Etkileri: Asimetrik Nedensellik Analizi. Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu, s. 797-816.
 • Alpago, H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para. Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi, 3(2), s. 411-428. Altay, F (2017). 21. Yüzyılda Para Kavramı Bitcoin- Kripto Para- I. Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, 39(357), s. 34- 39.
 • Altunışık, R. (2009). Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, (Ed. Ö. Torlak ve R. Altunışık), İstanbul: Beta Yay.
 • Altuntaş, E., Y. (2018). Dijital Dönüşüm Uygulamalarının Kurumların Marka Değeri Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (2), s. 1-18.
 • Angel, J. J. ve McCabe, D. (2015). The ethics of payments: Paper, plastic, or Bitcoin?. Journal of Business Ethics, 132(3), s. 603-611.
 • Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin. United States of America: Published by O’Reilly Media. Arlı, E. (2012). Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmeciliğinde Bir Uygulama. Journal of Management & Economics, 19(2), s. 99-121.
 • Arıca, R. ve Kozak, R. Kripto Para Türlerinin Turizm Eğitimi Alan Bireyler Tarafından Bilinirliğinin İncelenmesi: Bitcoin Örneği. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2(2), s. 37-51.
 • Ateş, B. A. (2016). Kripto para birimleri, bitcoin ve muhasebesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), s. 349-366.
 • Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B. ve Sağlam, F. (2015). Kripto para: Bitcoin Ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(11), s. 247-261.
 • Bakır, H. (2018). Bitcoin: Yeni Bir Finansal Krize Doğru Mu?. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(646), s. 131-157.
 • Bilir, H. ve Çay, Ş. (2016). Elektronik Para ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki. Academic Review of Economics & Administrative Sciences, 9(2), s. 21-31.
 • Brand, A. W. (2016). Bitcoin for Dummies. Prypto: http://www. wiley. com/go/permissions, s. 208-209.
 • Canbay, T. (2018). Bitcoin’de Vergilendirme Sorunu, Ekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, s.1-11.
 • Cengiz, K. (2018). En Popüler Kripto Para Birimi: Bitcoin. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), s. 87-100.
 • Churilov, A. (2015). Practical Aspects of Bitcoin Usage in Business. Available at SSRN 2685646.
 • Cihangir, M., Baysa, E., Söker, F. ve Eroğlu, S. E. (2019). Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), s. 505-522.
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoi, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara.
 • Devravut, Ö. (2018). Bitcoin, Blockchain ve Manipülasyon: Borsa Analizi ve Geleceğe Dair Varsayımlar. First International Congress of Political, Economic and Financial Analysis-2018 (PEFA’18). pp: 129-145. April 26-28, 2018, Nazilli, Aydin, Turkey Dizkırıcı, A.S. ve Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’de Bitcoin Muhasebesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), s. 92-105.
 • Dogru, T., Mody, M. ve Leonardi, C. (2018). Blockchain Technology & İts İmplications For The Hospitality İndustry. Boston University School of Hospitality Review Administration, s. 1-13.
 • Eğilmez M. (2013). Bitcoin. http://www.mahfiegilmez.com/2013/11/bitcoin.html. Erişim Tarihi: 29.11.2020.
 • Garipağaoğlu Uğur, N. ve Demir, E. (2020). Kripto Paralar ve Blok Zinciri: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Yasar University, 15(58), s. 210-220.
 • Geçer, T. (2016). Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Gelişme Potansiyeli ve Tutundurma Karması İçerisindeki Önemi: Eskişehir İlindeki İşletmelerde Doğrudan Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Çalışma. İktisadi Yenilik Dergisi, 3(2), s. 46-71.
 • Guegan, D. (2018). The Digital World: I – Bitcoin: From History to Real Live. CES Working Papers. Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), s. 96-113.
 • Hayes, A. S. (2017). Cryptocurrency Value Formation: An Empirical Study Leading To A Cost Of Production Model For Valuing Bitcoin. Telematics and Informatics, 34(7), s. 1308-1321.
 • Hepkorucu, A. ve Genç, S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), s. 47-58.
 • İri, R. ve Acar, N. (2017). Bir Ulaştırma Firmasının Büyüme ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Türk Hava Yolları AŞ Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(1), s. 103-118.
 • İri, R. ve İnal, M. E. (2011) Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişim Hikayesi: Lc Waikiki Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), s. 445-469.
 • İri R., İnal, M. E. ve Türkmen, H. H. (2010). Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jonker, N. (2018), What drives bitcoin adoption by retailers?, Working Paper No. 585, February 2018, De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam, s. 1-35.
 • Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Bitcoin Örneği. Vergi Sorunları Dergisi, 353, s. 105-123.
 • Karaağaç, G. A. ve Altınırmak, S. (2018). En Yüksek Piyasa Değerine Sahip On Kripto Paranın Birbirleriyle Etkileşimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79), s. 123-138.
 • Karaoğlan, S., Tayfun, A. ve Bilgin, O. (2018). Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6(2), s. 15-28.
 • Khalilov, M. C. K., Gündebahar, M. ve Kurtulmuşlar, İ. (2017). Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme. Proceedings of 19. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Kızıltuğ, T. ve Fidan, H. (2019). Hatay İlinin Portakal Üretimi ve Dış Ticarette İşletmelerin Pazarlama Stratejileri. Tarim ve Doga Dergisi, 22(2), s. 281-293.
 • Koçoğlu, Ş., Çevik, Y. E. ve Tanrıöven, C. (2016). Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), s. 77-97.
 • Mucuk, İ. (2016). Pazarlama İlkeleri, 21. Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Nakip, M., Varinli İ. ve Gülmez, M. (2012). Güncel Pazarlama Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özgüven, N. (2010). Marka Değeri: Global Markalarin Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), s. 141-148.
 • Parlaktuna, İ. ve Güngül, M. (2020). Bitcoin’nin Tanımlanma Sorunu (Kuramsal Makale). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), s. 25-38.
 • Pirinççi, A. E. (2018). Yeni Dünya Düzeninde Sanal Para Bitcoin’in Değerlendirilmesi (Evaluation of Virtual Money Bitcoin in the New World Edition). Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), s. 45-52.
 • Schäfer, D. (2017). Banken und Bitcoin: Vernetzung Muss Verhindert Werden. DIW-Wochenbericht, 84(49), s. 1146-1146.
 • Sontakke, K. A. ve Ghaisas, A. (2017). Cryptocurrencies: A Developing Asset Class. International Journal of Business Insights & Transformation, 10(2), s. 10-18.
 • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, (TOJDAC), 4(3), s. 1-14.
 • Şahin, M. (2019). Kripto Para Yeni Bir Vergi Sığınağı mı? Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Kapsamında Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), s. 169-181.
 • Şamiloğlu, F. ve Kahraman, Y. E. (2019). Bitcoin, Blockchain ve Finansal Piyasa Değerlendirmesi. Mugla Sitki Kocman University Journal of Social Sciences, 20(45), s. 179-194.
 • Tapscott, D. ve Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business and the World. Massachusetts: Portfolio & Penguin Publishing.
 • Taskinsoy, J. (2019). Blockchain: Moving Beyond Bitcoin into a Digitalized World. Available at SSRN 3471413. Temelli, F. (2019). Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. İktisadi Yenilik Dergisi, 6(2), s. 107-119.
 • Türkmen, S. Y. ve Durbilmez, S. E. (2019). Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), s. 30-45.
 • Uzun, E. (2005), İşletme Politikası Kapsamında Bir Örnek Olay: Problemlerin Çözümlenmesi Çoğunlukla Yeni Problemlere Yol Açar, Mevzuat Dergisi, 8(88), s. 85-103.
 • Ünsal, E., & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), s. 54-64.
 • Van Mesdag, M. (2000). Culture‐sensitive adaptation or global standardization–the duration‐of‐usage hypothesis. International Marketing Review, 17(1), s. 89-105.
 • Vigna, P. ve Casey, J. (2017). Kripto Para Çağı. Çeviri A. Atav, Ankara: Buzdağı Yayınlar.
 • Yahanpath, N. ve Wilton, Z. (2014). Virtual Money: Betting On Bitcoin. University of Auckland Business Review, 17(1), s. 36-49.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Şerbetçi, G.(2018). Bitcoin’in Yapısı ve Yasa Dışı Kullanımı. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), s. 165-190.
 • Yıldırım, F. (2018), Kripto Paralar, Blok Zinciri Teknolojisi ve Uluslararası İlişkilere Muhtemel Etkileri, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2 (4), s. 81-97.
 • Yüksel, A. (2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXXIII (2), s. 173- 220.

THE DEVELOPMENT OF A CRYPTO CURRENCY IN THE MARKET AND THE STORY OF BECOMING A GLOBAL BRAND: THE BITCOIN EXAMPLE

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 2, 720 - 746, 05.05.2021
https://doi.org/10.47525/ulasbid.876047

Öz

Bitcoin crypto currency is a digital (virtual) currency that consumers spend in e-commerce within the scope of global financial marketing, which is perceived as an ever-increasing investment product or value storage tool. In addition, it attracts the attention of consumers and the public at international and national level. This research, within the framework of financial marketing, aims to identify the innovative marketing strategies that Bitcoin has developed and created with its marketing practices, to make Swot analysis and to evaluate it within the marketing theory, as well as to discuss and reveal the successful and unsuccessful aspects from marketing perspective, and to to make a bridge between practice and theory. At the same time, the branding process of Bitcoin, its brand value and its positioning with brand rating have been examined in line with its marketing activities. The research is important in terms of the widespread use of the internet and the awareness of the Bitcoin crypto currency with the Covid-19 pandemic process by consumers and the public and contributing to the literature. In this study, in addition to the Bitcoin records and secondary data obtained from scientific research on the subject since the emergence of Bitcoin, the experiences and observations of the researchers and the information on the brand's website were used. The research was carried out in the light of the observation method. With the introduction of Bitcoin at the lowest prices and positioning it as a public brand, Bitcoin cryptocurrency has quickly managed to become a global brand in the financial asset market in the world, thanks to its rapidly increasing price, brand value and brand rating.

Kaynakça

 • Ağan, B. ve Aydın, Ü. (2018). Kripto Para Birimlerinin Küresel Etkileri: Asimetrik Nedensellik Analizi. Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu, s. 797-816.
 • Alpago, H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para. Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi, 3(2), s. 411-428. Altay, F (2017). 21. Yüzyılda Para Kavramı Bitcoin- Kripto Para- I. Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, 39(357), s. 34- 39.
 • Altunışık, R. (2009). Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, (Ed. Ö. Torlak ve R. Altunışık), İstanbul: Beta Yay.
 • Altuntaş, E., Y. (2018). Dijital Dönüşüm Uygulamalarının Kurumların Marka Değeri Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (2), s. 1-18.
 • Angel, J. J. ve McCabe, D. (2015). The ethics of payments: Paper, plastic, or Bitcoin?. Journal of Business Ethics, 132(3), s. 603-611.
 • Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin. United States of America: Published by O’Reilly Media. Arlı, E. (2012). Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmeciliğinde Bir Uygulama. Journal of Management & Economics, 19(2), s. 99-121.
 • Arıca, R. ve Kozak, R. Kripto Para Türlerinin Turizm Eğitimi Alan Bireyler Tarafından Bilinirliğinin İncelenmesi: Bitcoin Örneği. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2(2), s. 37-51.
 • Ateş, B. A. (2016). Kripto para birimleri, bitcoin ve muhasebesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), s. 349-366.
 • Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B. ve Sağlam, F. (2015). Kripto para: Bitcoin Ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(11), s. 247-261.
 • Bakır, H. (2018). Bitcoin: Yeni Bir Finansal Krize Doğru Mu?. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(646), s. 131-157.
 • Bilir, H. ve Çay, Ş. (2016). Elektronik Para ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki. Academic Review of Economics & Administrative Sciences, 9(2), s. 21-31.
 • Brand, A. W. (2016). Bitcoin for Dummies. Prypto: http://www. wiley. com/go/permissions, s. 208-209.
 • Canbay, T. (2018). Bitcoin’de Vergilendirme Sorunu, Ekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, s.1-11.
 • Cengiz, K. (2018). En Popüler Kripto Para Birimi: Bitcoin. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), s. 87-100.
 • Churilov, A. (2015). Practical Aspects of Bitcoin Usage in Business. Available at SSRN 2685646.
 • Cihangir, M., Baysa, E., Söker, F. ve Eroğlu, S. E. (2019). Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), s. 505-522.
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoi, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara.
 • Devravut, Ö. (2018). Bitcoin, Blockchain ve Manipülasyon: Borsa Analizi ve Geleceğe Dair Varsayımlar. First International Congress of Political, Economic and Financial Analysis-2018 (PEFA’18). pp: 129-145. April 26-28, 2018, Nazilli, Aydin, Turkey Dizkırıcı, A.S. ve Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’de Bitcoin Muhasebesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), s. 92-105.
 • Dogru, T., Mody, M. ve Leonardi, C. (2018). Blockchain Technology & İts İmplications For The Hospitality İndustry. Boston University School of Hospitality Review Administration, s. 1-13.
 • Eğilmez M. (2013). Bitcoin. http://www.mahfiegilmez.com/2013/11/bitcoin.html. Erişim Tarihi: 29.11.2020.
 • Garipağaoğlu Uğur, N. ve Demir, E. (2020). Kripto Paralar ve Blok Zinciri: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Yasar University, 15(58), s. 210-220.
 • Geçer, T. (2016). Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Gelişme Potansiyeli ve Tutundurma Karması İçerisindeki Önemi: Eskişehir İlindeki İşletmelerde Doğrudan Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Çalışma. İktisadi Yenilik Dergisi, 3(2), s. 46-71.
 • Guegan, D. (2018). The Digital World: I – Bitcoin: From History to Real Live. CES Working Papers. Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), s. 96-113.
 • Hayes, A. S. (2017). Cryptocurrency Value Formation: An Empirical Study Leading To A Cost Of Production Model For Valuing Bitcoin. Telematics and Informatics, 34(7), s. 1308-1321.
 • Hepkorucu, A. ve Genç, S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), s. 47-58.
 • İri, R. ve Acar, N. (2017). Bir Ulaştırma Firmasının Büyüme ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Türk Hava Yolları AŞ Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(1), s. 103-118.
 • İri, R. ve İnal, M. E. (2011) Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişim Hikayesi: Lc Waikiki Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), s. 445-469.
 • İri R., İnal, M. E. ve Türkmen, H. H. (2010). Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jonker, N. (2018), What drives bitcoin adoption by retailers?, Working Paper No. 585, February 2018, De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam, s. 1-35.
 • Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Bitcoin Örneği. Vergi Sorunları Dergisi, 353, s. 105-123.
 • Karaağaç, G. A. ve Altınırmak, S. (2018). En Yüksek Piyasa Değerine Sahip On Kripto Paranın Birbirleriyle Etkileşimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79), s. 123-138.
 • Karaoğlan, S., Tayfun, A. ve Bilgin, O. (2018). Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6(2), s. 15-28.
 • Khalilov, M. C. K., Gündebahar, M. ve Kurtulmuşlar, İ. (2017). Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme. Proceedings of 19. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Kızıltuğ, T. ve Fidan, H. (2019). Hatay İlinin Portakal Üretimi ve Dış Ticarette İşletmelerin Pazarlama Stratejileri. Tarim ve Doga Dergisi, 22(2), s. 281-293.
 • Koçoğlu, Ş., Çevik, Y. E. ve Tanrıöven, C. (2016). Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), s. 77-97.
 • Mucuk, İ. (2016). Pazarlama İlkeleri, 21. Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Nakip, M., Varinli İ. ve Gülmez, M. (2012). Güncel Pazarlama Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özgüven, N. (2010). Marka Değeri: Global Markalarin Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), s. 141-148.
 • Parlaktuna, İ. ve Güngül, M. (2020). Bitcoin’nin Tanımlanma Sorunu (Kuramsal Makale). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), s. 25-38.
 • Pirinççi, A. E. (2018). Yeni Dünya Düzeninde Sanal Para Bitcoin’in Değerlendirilmesi (Evaluation of Virtual Money Bitcoin in the New World Edition). Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), s. 45-52.
 • Schäfer, D. (2017). Banken und Bitcoin: Vernetzung Muss Verhindert Werden. DIW-Wochenbericht, 84(49), s. 1146-1146.
 • Sontakke, K. A. ve Ghaisas, A. (2017). Cryptocurrencies: A Developing Asset Class. International Journal of Business Insights & Transformation, 10(2), s. 10-18.
 • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, (TOJDAC), 4(3), s. 1-14.
 • Şahin, M. (2019). Kripto Para Yeni Bir Vergi Sığınağı mı? Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Kapsamında Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), s. 169-181.
 • Şamiloğlu, F. ve Kahraman, Y. E. (2019). Bitcoin, Blockchain ve Finansal Piyasa Değerlendirmesi. Mugla Sitki Kocman University Journal of Social Sciences, 20(45), s. 179-194.
 • Tapscott, D. ve Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business and the World. Massachusetts: Portfolio & Penguin Publishing.
 • Taskinsoy, J. (2019). Blockchain: Moving Beyond Bitcoin into a Digitalized World. Available at SSRN 3471413. Temelli, F. (2019). Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. İktisadi Yenilik Dergisi, 6(2), s. 107-119.
 • Türkmen, S. Y. ve Durbilmez, S. E. (2019). Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), s. 30-45.
 • Uzun, E. (2005), İşletme Politikası Kapsamında Bir Örnek Olay: Problemlerin Çözümlenmesi Çoğunlukla Yeni Problemlere Yol Açar, Mevzuat Dergisi, 8(88), s. 85-103.
 • Ünsal, E., & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), s. 54-64.
 • Van Mesdag, M. (2000). Culture‐sensitive adaptation or global standardization–the duration‐of‐usage hypothesis. International Marketing Review, 17(1), s. 89-105.
 • Vigna, P. ve Casey, J. (2017). Kripto Para Çağı. Çeviri A. Atav, Ankara: Buzdağı Yayınlar.
 • Yahanpath, N. ve Wilton, Z. (2014). Virtual Money: Betting On Bitcoin. University of Auckland Business Review, 17(1), s. 36-49.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Şerbetçi, G.(2018). Bitcoin’in Yapısı ve Yasa Dışı Kullanımı. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), s. 165-190.
 • Yıldırım, F. (2018), Kripto Paralar, Blok Zinciri Teknolojisi ve Uluslararası İlişkilere Muhtemel Etkileri, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2 (4), s. 81-97.
 • Yüksel, A. (2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXXIII (2), s. 173- 220.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ruhan İRİ 0000-0002-5981-9673

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 5 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İRİ, R. (2021). BİR KRİPTO PARA BİRİMİNİN PAZARDAKİ GELİŞİMİ VE KÜRESEL BİR MARKA OLMA HİKAYESİ: BİTCOİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 720-746. https://doi.org/10.47525/ulasbid.876047

19792  21391 18309     

Our journal licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License