BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Sayı: 12, - , 20.04.2015
https://doi.org/10.18092/ijeas.33461

Öz

The purpose of this study; is to determine the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior for the organizational and the individual with, and also the mediating effect of the organizational identification in this relationship. For this purpose, it was applied the scales related to the organizational support, organizational identification and organizational citizenship behavior for the employees of a private hospital operating in Adana province. In the field study that was conducted with the assistance of managers, it is concluded that there is a positive relationship between organizational support perceptions and both dimensions of organizational citizenship behavior of hospital employees and organizational identification has a mediating effect on this relationship. In this context, increase in organizational support perception of employees positively also increases the intention of performing organizational citizenship behaviors for the organizational and the individual also increase

Kaynakça

 • ASHFORTH, Blake E. ve Fred MAEL (1989), “Social Identity Theory and the Organization”, The Academy of Management Review, 14 (1): 20–39.
 • BARON, Reuben M. ve David A. KENNY (1986), “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6): 1173–1182.
 • CHUEBANG, Pharnnapha ve Sumintorn BAOTHAM (2011), “Voluntary Turnover Intentions: Effects on Perceived Organizational Support and Organizational Commitment of Thai Employees in Rajabhat Universities” Review of Business Research, 11: 1–12.
 • CHEUNG, Millissa F.Y. ve Monica C.C. LAW (2008), “Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification:The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong”, Asia Pacific Business Review, 14 (2): 213–231
 • DEMİR, Mahmut (2012), “Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”, “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (1): 49–64.
 • DICK, Rolf van, GROJEAN, Michael W., CHRİST, Oliver ve Jan WİESEKE (2006), “Identity and the Extra Mile: Relationships Between Organizational Identification and Organizational Citizenship Behaviour”, British Journal of Management, 17: 283–301
 • DUKERICH, Janet M., GOLDEN, Brian R. ve Stephen M. SHORTELL (2002), “Beauty Is in the Eye of the Beholder: The Impact of Organizational Identification, Identity, and Image on the Cooperative Behaviors of Physicians”, Administrative Science Quarterly, 47 (3): 507–533.
 • DUTTON, Jane E., DUKERICH, Janet M. ve Celia V. HARQUAİL (1994), “Organizational Images and Member Identification”, Administrative Science Quarterly, 39 (2): 239–263.
 • EISENBERGER, Robert, HUNTINGTON, Robin, HUTCHISON, Steven ve Debora, SOWA, (1986), “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71(3): 500–507.
 • EISENBERGER, Robert, CUMMİNGS, Jim, ARMELİ, Stephen ve Patrick LYNCH (1997), “Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82 (5): 812–820.
 • İPLİK, Fatma N.(2010), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Nobel Kitabevi, Adana.
 • KARAASLAN, Ahmet, ERGUN ÖZLER, Derya ve Ahmet S. KULAKLIOĞLU (2009), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Ara-sındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Der-gisi, 9 (2): 135-160.
 • KAUFMAN, Jenifer D., STAMPER, Christina L. ve Paul E. TESLUK, (2001), “Do Supportive Organizations Make for Good Corporate Citizens?”, Journal of Managerial Issues, 13 (4): 436–449.
 • LEE, Kibeom, ve, Natalie J. ALLEN, (2002), “Organizational Citizenship Behavior and Workplace Deviance: The Role of Affect and Cognitions”, Journal of Applied Psychology, 87(1): 131–142.
 • MAEL, F., ve B.E. ASHFORTH (1992), “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of The Reformulated Model of Organizational Identification”, Journal of Organizational Behavior, 13(2): 103–123.
 • NUNNALLY, J.C., (1983), Psychometric Theory. New York: McGraw–Hill.
 • OLKKONEN, Maria-Elena ve Jukka LİPPONEN (2006), “Relationships Between Organizational Justice, İdentification with Organization and Work Unit, and Group-Related Outcomes”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100: 202–215.
 • ORGAN, Dennis W. (1988), Organizational Citizenship Behavior, Lexington, MA: Lexington Books.
 • ÖNDEROĞLU, Seçil (2010), “Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı, Ankara (Yayımlanmamış).
 • ÖZBEK, Mehmet Ferhat ve, Gözde KOSA (2009), Duygusal Bağlılık, Örgüt-sel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Banka İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34: 189–212.
 • ÖZDEMİR, Asım (2010), “Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Des-tek, Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştır-malar Dergisi, 14 (1): 238–250.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003), “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2): 113–130.
 • POLAT, Mustafa (2009), “Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Bursa (Yayımlanmamış).
 • RANDALL, Marjorıe L., CROPANZANO, Russell, BORMANN, Carol A. ve Andrej BIRJULIN, (1999), “Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior” Journal of Organizational Behavior, 20 (2): 159–174.
 • SINGH, Akhilendra K. ve A.P. SINGH (2010), “Role of Stress and Organizational Support in Predicting Organizational Citizenship Behavior. The IUP Journal of Organizational Behavior, 9 (4): 7–25.
 • SMIDTS, Ale, PRUYN, Ad Th. H. ve Cees B. M. van RİEL (2001), “The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification” The Academy of Management Journal, 44 (5): 1051–1062.
 • TURUNÇ, Ömer ve Mazlum ÇELİK (2010), “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17 (2): 183–206.
 • WONG, Yui-Tim, NGO, Hang-Yue ve Chi-Sum WONG (2006), “Perceived Organizational Justice, Trust, and OCB: A Study of Chinese Workers in Joint Ventures and State-Owned Enterprises”, Journal of World Business, 41 (4): 344–355.
 • YILMAZ, Hüseyin ve Alparslan Ş. GÖRMÜŞ (2012), “Stratejik Girişimcili-ğin, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma” Journal of Yasar University, 26 (7): 4483–4504.

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ

Yıl 2014, Sayı: 12, - , 20.04.2015
https://doi.org/10.18092/ijeas.33461

Öz

Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel desteğe ilişkin algıları ile örgüte ve bireye yönelik vatandaş-lık davranışı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin çalışanlarına, literatürde yer alan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin ölçekler uygulanmıştır. Üst yönetim aracılığıyla gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda, hastane çalışanlarının örgütsel des-tek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışının her iki boyutu arasında olumlu bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çalışanların örgüt-sel desteğe ilişkin olumlu yöndeki algıları arttıkça, örgüte ve bireye yönelik vatandaşlık davranışlarını sergileme niyetleri de artmaktadır.

Kaynakça

 • ASHFORTH, Blake E. ve Fred MAEL (1989), “Social Identity Theory and the Organization”, The Academy of Management Review, 14 (1): 20–39.
 • BARON, Reuben M. ve David A. KENNY (1986), “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6): 1173–1182.
 • CHUEBANG, Pharnnapha ve Sumintorn BAOTHAM (2011), “Voluntary Turnover Intentions: Effects on Perceived Organizational Support and Organizational Commitment of Thai Employees in Rajabhat Universities” Review of Business Research, 11: 1–12.
 • CHEUNG, Millissa F.Y. ve Monica C.C. LAW (2008), “Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification:The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong”, Asia Pacific Business Review, 14 (2): 213–231
 • DEMİR, Mahmut (2012), “Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”, “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (1): 49–64.
 • DICK, Rolf van, GROJEAN, Michael W., CHRİST, Oliver ve Jan WİESEKE (2006), “Identity and the Extra Mile: Relationships Between Organizational Identification and Organizational Citizenship Behaviour”, British Journal of Management, 17: 283–301
 • DUKERICH, Janet M., GOLDEN, Brian R. ve Stephen M. SHORTELL (2002), “Beauty Is in the Eye of the Beholder: The Impact of Organizational Identification, Identity, and Image on the Cooperative Behaviors of Physicians”, Administrative Science Quarterly, 47 (3): 507–533.
 • DUTTON, Jane E., DUKERICH, Janet M. ve Celia V. HARQUAİL (1994), “Organizational Images and Member Identification”, Administrative Science Quarterly, 39 (2): 239–263.
 • EISENBERGER, Robert, HUNTINGTON, Robin, HUTCHISON, Steven ve Debora, SOWA, (1986), “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71(3): 500–507.
 • EISENBERGER, Robert, CUMMİNGS, Jim, ARMELİ, Stephen ve Patrick LYNCH (1997), “Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82 (5): 812–820.
 • İPLİK, Fatma N.(2010), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Nobel Kitabevi, Adana.
 • KARAASLAN, Ahmet, ERGUN ÖZLER, Derya ve Ahmet S. KULAKLIOĞLU (2009), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Ara-sındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Der-gisi, 9 (2): 135-160.
 • KAUFMAN, Jenifer D., STAMPER, Christina L. ve Paul E. TESLUK, (2001), “Do Supportive Organizations Make for Good Corporate Citizens?”, Journal of Managerial Issues, 13 (4): 436–449.
 • LEE, Kibeom, ve, Natalie J. ALLEN, (2002), “Organizational Citizenship Behavior and Workplace Deviance: The Role of Affect and Cognitions”, Journal of Applied Psychology, 87(1): 131–142.
 • MAEL, F., ve B.E. ASHFORTH (1992), “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of The Reformulated Model of Organizational Identification”, Journal of Organizational Behavior, 13(2): 103–123.
 • NUNNALLY, J.C., (1983), Psychometric Theory. New York: McGraw–Hill.
 • OLKKONEN, Maria-Elena ve Jukka LİPPONEN (2006), “Relationships Between Organizational Justice, İdentification with Organization and Work Unit, and Group-Related Outcomes”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100: 202–215.
 • ORGAN, Dennis W. (1988), Organizational Citizenship Behavior, Lexington, MA: Lexington Books.
 • ÖNDEROĞLU, Seçil (2010), “Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı, Ankara (Yayımlanmamış).
 • ÖZBEK, Mehmet Ferhat ve, Gözde KOSA (2009), Duygusal Bağlılık, Örgüt-sel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Banka İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34: 189–212.
 • ÖZDEMİR, Asım (2010), “Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Des-tek, Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştır-malar Dergisi, 14 (1): 238–250.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003), “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2): 113–130.
 • POLAT, Mustafa (2009), “Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Bursa (Yayımlanmamış).
 • RANDALL, Marjorıe L., CROPANZANO, Russell, BORMANN, Carol A. ve Andrej BIRJULIN, (1999), “Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior” Journal of Organizational Behavior, 20 (2): 159–174.
 • SINGH, Akhilendra K. ve A.P. SINGH (2010), “Role of Stress and Organizational Support in Predicting Organizational Citizenship Behavior. The IUP Journal of Organizational Behavior, 9 (4): 7–25.
 • SMIDTS, Ale, PRUYN, Ad Th. H. ve Cees B. M. van RİEL (2001), “The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification” The Academy of Management Journal, 44 (5): 1051–1062.
 • TURUNÇ, Ömer ve Mazlum ÇELİK (2010), “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17 (2): 183–206.
 • WONG, Yui-Tim, NGO, Hang-Yue ve Chi-Sum WONG (2006), “Perceived Organizational Justice, Trust, and OCB: A Study of Chinese Workers in Joint Ventures and State-Owned Enterprises”, Journal of World Business, 41 (4): 344–355.
 • YILMAZ, Hüseyin ve Alparslan Ş. GÖRMÜŞ (2012), “Stratejik Girişimcili-ğin, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma” Journal of Yasar University, 26 (7): 4483–4504.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Esengül İplik Bu kişi benim

Fatma İplik Bu kişi benim

İ. Efe Efeoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA İplik, E., İplik, F., & Efeoğlu, İ. E. (2015). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi(12). https://doi.org/10.18092/ijeas.33461

Cited By


______________________________________________________

Adres: KTÜ-İİBF. Oda No:213    61080 TRABZON
e-mailuiiidergisi@gmail.com