Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 487 - 508 2018-09-19

THE QUALITY OF GOVERNANCE, COMPOSITION OF PUBLIC EXPENDITURES, AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY
YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ

İlter ÜNLÜKAPLAN [1] , İbrahim ARISOY [2] , Ebru CANIKALP [3]


The aim of this study is to analyze the impact the quality of governance and public expenditures on economic growth in Turkey. The quality of governance and the composition of public expenditure represents direct and indirect effects on economic growth, respectively. Linear multiple regression analysis is applied to investigate the direct relation between quality of governance and economic growth for 2002-2013 period. To explain the indirect effect of the quality of governance on economic growth, time series analysis is applied for 1960-2012 period in order to determine the relations between public expenditure composition and economic growth. According to the results of the analysis of the direct effect, there is positive and significant relationship between “Regulatory Quality”, “Government Effectiveness”, “Control of Corruption”, “Voice and Accountability” and economic growth. According to the results of the analysis of the indirect effect, education, health, social protection, social expenditure and defense expenditure caused an increase in economic growth.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yönetişim kalitesi ve kamu harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisini araştırmaya yöneliktir. Yönetişim kalitesi iktisadi büyüme üzerindeki doğrudan etkiyi, kamu harcamaları komposizyonu ise dolaylı etkiyi ifade etmektedir. Yönetişim ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiler 2002-2013 yıllarına ait verilerle çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanılarak araştırılmaktadır. Yönetişim kalitesi ile iktisadi büyüme arasındaki dolaylı ilişkiler ise 1960-2012 yılları itibari ile kamu harcamalarının kompozisyonu ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri açıklamayı amaçlayan zaman serisi analizi çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmaktadır. Doğrudan etkinin analiz edilmesi sonucunda, Türkiye’de “Düzenleyicilik Kalitesi”, “Hükümetin Etkinliği”, “Yolsuzluğun Önlenmesi”, “İfade Özgürlüğü ve Hesap Verilebilirlik" göstergeleri ile iktisadi büyüme arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dolaylı etkilerin analiz edilmesi sonucunda ise, eğitim, sağlık, sosyal koruma, sosyal harcamalar ve savunma harcamalarının iktisadi büyümede bir artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Acemoğlu, D., ve Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (3. Baskı), Crown Business. Great Britain.
 • Acemoglu, D., Robinson, J. A. ve Johnson, S. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5) , 1369-1401.
 • Akat, A. S. ve Gürsel, S. (2008). Giriş. S. Gürsel (Ed.). Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri (3-18), BETAM, İstanbul.
 • Alesina, A., ve Perotti, R. (1997).The Politics of Growth: A Survey. V. Bergtrom (Ed.), Government and Growth (11-49). Oxford University Press.
 • Almeida, H., ve Ferreira, D. (2002). Democracy and The Variability of Economic Performance. Economics and Politics, 14(3), 225-257.
 • Arısoy, İ., Ünlükaplan, İ. ve Ergen, Z. (2010). Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960-2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz. Maliye Dergisi, 158, 398-421.
 • Barro, R. J. (1998). Human Capital and Growth in Cross-country Regression, Harvard University. http://www.sofofa.cl/eventos/2002/enero-junio/barro7.5.B.pdf (Erişim Tarihi: 17.04.2015).
 • Barro, R. J. (1996).Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, NBER Working Paper, 5698, Cambridge, MA. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan027110.pdf (Erişim Tarihi: 02.03.2017).
 • Benoit, E. (1978). Growth and Defense in Developing Countries. Economic Development and Cultural Change, 26(2), 271-280.
 • Benoit, E. (1973). Defense and Economic Growth in Developing Countries (1. Baskı), Lexington Books, Lexington, MA.
 • Burkhart, R. E., ve Lewis-Beck, M. S. (1994). Comparative Democracy: Economic Development Thesis. American Political Science Review, 88(4), 903-910.
 • Deger, S., ve Sen S. (1995). Military Expenditure and Developing Countries, Handbook of Defense Economics, 1, 205-307.
 • DFID. (2006). Social Protection and Economic Growth in Poor Countries. Social Protection Briefing Note, Series Number 4. Department for International Development, London.
 • Dünya Bankası Yönetişim Göstegeleri Erişim Adresi (2017 ). https://www.worldbank.org/
 • Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., ve Shleifer, A. (2004). Do Institutions Cause Growth?. Journal of Economic Growth,9, 271-303.
 • Hall, R. E., ve Jones, C. I. (1999). Why Do Some Countries Produce Much More Output Per Worker Than Others?. Quarterly Journal of Economics, 114(1), 88-116.
 • Hanushek, E. A., ve Wöbmann, L. (2010). Education and Economic Growth. International Encyclopedia of Education, 2, 245-252.
 • Helliwell, J. F. (1994). Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth. British Journal of Political Science, 24(2), 225-248.
 • Hyden, G. (1999). Governance and The Reconstitution of Political Order. R. Joseph (Ed.). State, conflict, and democracy in Africa (179-195). Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 • Isham, J., Kaufmann, D., ve Pritchett, L. H. (1997). Civil Liberties,Democracy, and The Performance of Government Projects. World Bank Economic Review, 11(2), 219–242.
 • Johansen, S., ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - with Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Kagundu, P. (2006). The Quality of Governance, Composition of Public Expenditures, and Economic Growth: An Empirical Analysis. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Georgia State University.
 • Karanfil, F., ve Polat, S. (2008). Sağlık ve Eğitim Harcamalarının İllere Göre Karşılaştırmalı İncelemesi. S. Gürsel (Der.). Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri (56-80), BETAM, İstanbul.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., ve Zoido-Lobatón, P. (1999). Governance Matters. Policy Research Working Paper, 4978, The World Bank. Washington, DC.
 • Kormendi, Roger C., Meguire,P. G.(1985). Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence. Journal of Monetary Economics, 16(2), 141-163.
 • Köktaş, E. M. (2001). Demokrasi Ölçümleri Bağlamında Türkiye'de Demokrasi. Türkiye İdare Dergisi, 435, 117-128.
 • Kunal, S. (2014). Governance and Development Outcomes in Asia. ADB Economics Working Paper Series, 384, Mandaluyong: Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/31175/ewp-384-governance-development-outcomes-asia.pdf (Erişim Tarihi: 5.04.2017).
 • Lee, C. C. ve Chang, C. P. (2006). Social Security Expenditure and GDP in OECD Countries: A Cointegrated Panel Analysis. International Economic Journal, 20(3), 303-320.
 • Li, H., Xu, L. C., ve Zou, H.F. (2000). Corruption, Income Distribution, and Growth. Economics and Politics, 155-181.
 • Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 681-712.
 • Murphy, K., Shleifer, A., ve Vishny, R. (1991). The Allocation of Talent: Implications for Growth. Journal of Economics, 106(2), 503-530.
 • Pourgerami, A. (1988). The Political Economy of Development: A Cross-National Causality Test of Development-Democracy-Growth Hypothesis. Public Choice, 58(2), 123-141.
 • Rebelo, S. (1991). Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
 • Reynolds, L. G. (1983). The Spread of Economic Growth to the Third World: 1850-1980. Journal of Economic Literature, 21(3), 941-980.
 • Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
 • Rodrik, D., Subramanian, A. ve Trebbi, F. (2004). Institutions Rule:The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. NBER Working Paper, 02/189. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02189.pdf (Erişim Tarihi: 05.02.2016).
 • Rosenau, J. N. (1995). Governance in the Twenty-first Century. Global Governance, 1(1), 13-43.
 • Sachs, J. D. (2001). Macroeconomics and Health:Investing in Health for Economic Development. World Health Organization. http://apps.who.int/iris/handle/10665/42463 (Erişim Tarihi: 15.06.2017).
 • Scully, G. W. (1988). The Institutional Framework and Economic Development. Journal of Political Economy. 96(3), 652-662.
 • Sen, A. (2000). Development as Freedom(1. Baskı), New York.
 • Stockholm Merkezli Barış Merkezi Enstitüsü (2017). Erişim Adresi http://www.sipri.org/
 • TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (2017) Erişim Adresi. http://www.tcmb.gov.tr/
 • TUİK (2017). Erişim Adresi http://www.tuik.gov.tr/
 • World Bank. (2014). Turkey's Transitions. World Bank Report, Report No. 90509. Washington, DC.
 • Yılmaz, G. A. (2005). Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar (1. Baskı), Arıkan Kitap, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: İlter ÜNLÜKAPLAN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ, MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim ARISOY
Kurum: POLİS AKADEMİSİ, GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yazar: Ebru CANIKALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ, MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince441213, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {487 - 508}, doi = {10.18092/ulikidince.441213}, title = {YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ}, key = {cite}, author = {ÜNLÜKAPLAN, İlter and ARISOY, İbrahim and CANIKALP, Ebru} }
APA ÜNLÜKAPLAN, İ , ARISOY, İ , CANIKALP, E . (2018). YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 487-508 . DOI: 10.18092/ulikidince.441213
MLA ÜNLÜKAPLAN, İ , ARISOY, İ , CANIKALP, E . "YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 487-508 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/441213>
Chicago ÜNLÜKAPLAN, İ , ARISOY, İ , CANIKALP, E . "YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 487-508
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ AU - İlter ÜNLÜKAPLAN , İbrahim ARISOY , Ebru CANIKALP Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.441213 DO - 10.18092/ulikidince.441213 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 508 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.441213 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.441213 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ %A İlter ÜNLÜKAPLAN , İbrahim ARISOY , Ebru CANIKALP %T YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.441213 %U 10.18092/ulikidince.441213
ISNAD ÜNLÜKAPLAN, İlter , ARISOY, İbrahim , CANIKALP, Ebru . "YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 487-508 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.441213
AMA ÜNLÜKAPLAN İ , ARISOY İ , CANIKALP E . YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ. UİİİD. 2018; 487-508.
Vancouver ÜNLÜKAPLAN İ , ARISOY İ , CANIKALP E . YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ, KAMU HARCAMALARININ KOMPOZİSYONU VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR AMPİRİK ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 508-487.