Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 185 - 196 2019-07-24

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROPERTY RIGHTS AND WELFARE: PANEL DATA ANALYSIS ON EU COUNTRIES
MÜLKİYET HAKLARI VE REFAH İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Mustafa Necati ÇOBAN [1]


In the institutional structure, property rights are considered as a concept that can positively affect welfare. Protected property rights allow individuals to act economically freely and pave the way for undertakings. The aim of this study is to investigate the effects of property rights on welfare in European Union countries. In line with this aim, balanced panel data analysis was carried out in European Union countries by using data covering the years 2007-2014. International Property Rights Index published by the Property Rights Alliance was used as an indicator of property rights. The Welfare Index was published by the Legatum Institute as a welfare indicator. In the study, it was concluded that the developments in the protection of property rights in the European Union countries have a positive effect on the welfare level in these countries.

Kurumsal yapı içerisinde mülkiyet hakları, refahı olumlu yönde etkileyebilen bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Korunaklı mülkiyet hakları bireylerin ekonomik özgürlüklerini desteklemekte ve bireysel yatırımların, teşebbüslerin önünü açmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde 2007-2014 yılları arasını kapsayan veriler kullanılarak dengeli panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda mülkiyet hakları göstergesi olarak Property Rights Alliance tarafından yayınlanan Uluslararası Mülkiyet Hakları göstergesi kullanılmıştır. Refah göstergesi ve bağımlı değişken olarak ise Legatum Institute tarafından yayınlanan Refah Endeksi ele alınmıştır. Çalışmaya kontrol değişkenleri olarak ticari açıklık oranı,  kamu eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı, işsizlik oranı ve enflasyon oranı eklenmiştir.  Çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde mülkiyet haklarının refah üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen panel veri analizi sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde mülkiyet haklarının korunaklılığının gelişmesinin bu ülkelerde refah seviyesini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Mülkiyet Hakları, Refah, Avrupa Birliği, Panel Veri Analizi
 • Ata, A. Y. ve Şahbaz, A. (2013). “Mülkiyet Hakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki ˙İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir ˙İnceleme”. Sosyoekonomi, 9(20), 161–180.
 • Besley, T. ve Ghatak, M. (2009). “Property Rights and Economic Development,” in Handbook of Development Economics V, D. Rodrik and M. Rosenzweig, eds. (Amsterdam: North Holland, 2009).
 • Biber, A. E. (2016). "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Ekonomik Büyüme ve Teknoloji İhracatı İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi", AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, Cilt:16, Yıl:16, Sayı: 3, 16, ss. 61-88.
 • Chu, C. A. ve Peng, S. K. (2011). “International Intellectual Property Rights: Effects on Growth, Welfare and Income Inequality”, Journal of Macroeconomics, 33, 276–287.
 • Greve, B. (2008). “What Is Welfare?” , Central European Journal of Public Policy, 2(1): 50–73.
 • Güriş, S. (2015). “Stata ile Panel Veri Modelleri”, Der Yayınları, İstanbul-2015.
 • Haydaroğlu, C. (2015). “The Relationship Between Property Rights and Economic Growth: An Analysis of OECD and EU Countries”. DANUBE: Law and Economics Review, 6(4), 217-239. doi:10.1515/danb-2015-0014.
 • Holomisa, P. F. (2015). “The Importance of Property Rights in Economic Development”, Gordon Institute of Business Science, Research Project, 14 January 2015.
 • Kiedaisch, C. (2017). “Growth and Welfare Effects of Intellectual Property Rights When Consumers Differ in Income”, University of Zurich, Department of Economics, Working Paper No. 221.
 • Lindner, I. ve Strulik, H. (2004). “Why not Africa? Growth and Welfare Effects of Secure Property Rights”. Public Choice, 120, 143–167.
 • Parlakyıldız, F. M. ve Güvel, E. A. (2015). “Fikri Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama” , Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 75-92.
 • Powell, B. (2002). “Private Property Rights, Economic Freedom, and Well Being”, Mercatus Center, George Mason University, Working Paper 19.
 • Prasad, B. C. (2003). “Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights”, Economic Development, Good Governance and the Environment. International Journal of Social Economics, 30 (5/6): 741-762.
 • Saito, Y. (2018). “On the Trade, Growth, and Welfare Effects of Intellectual Property Rights Protection”, Southern Economic Journal, 85(2), 235-254.
 • Sattar, A. ve Mahmood, T. (2011). “Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries. Pakistan Economic and Social Review, 163-186.
 • Swilam, Y. (2017). “The Potential of Intellectual Property Rights for Economic Development A Case Study on India”, Lund University School of Economics and Management, Master Thesis, June 2017.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). “İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı”, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). “Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı”, Beta Yayınevi, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • Uzun, M. (2009). “Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Gelişme”. Cumhuriyet Üniversitesi ˙Iktisadi ve ˙Idari Bilimler Dergisi, 23(1), 291–308.
 • Yoo, D. ve Steckel, R. H. (2010). “Property Rights and Financial Development: The Legacy of Japanese Colonial Institutions”, NBER Working Paper 16551, Cambridge, MA: NBER.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Mustafa Necati ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

APA Çoban, M . (2019). MÜLKİYET HAKLARI VE REFAH İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 185-196 . DOI: 10.18092/ulikidince.533514