502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 73 - 92 2019-07-24

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF INNOVATIVE CLIMATE İN THE EFFECT OF INTRAPRENEURING ON NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Hüseyin ASLAN [1] , Bülent YILDIZ [2]


Bu çalışmada imalat firmalarında iç girişimciliğin takım yenilikçi iklimi ile yeni ürün geliştirme faaliyetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca iç girişimciliğin yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisinde takım yenilikçi ikliminin aracılık rolü test edilmiştir. Bu amaçla gıda sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi firması içerisinde yer alan bir gıda firması çalışanlarından elde edilen veriler ile araştırma yapılmıştır. 157 çalışandan anket ile elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde iç girişimciliğin yeni ürün geliştirmeyi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. İç girişimciliğin takım yenilikçi iklimini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Takım yenilikçi ikliminin de yeni ürün geliştirmeyi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Yapılan Sobel testi sonucunda ise iç girişimciliğin yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisinde takım yenilikçi ikliminin kısmi aracılık rolü bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

In this study, the effect of internal entrepreneurship on the innovative climate of the enterprise and new product development activities in the manufacturing firms were investigated. In addition, the impact of internal entrepreneurship on new product development has been tested for the mediator role of innovative climate. For this purpose, data obtained from employee participants’ questionnaires in a food company within in Turkey's top 500 industrial company. The data obtained from the survey with 157 employees were analyzed with structural equation model. As a result of the analysis, it was found that intrapreneuring had a positive effect on new product development. It has been determined that intrapreneuring positively affects the team's innovative climate. In addition, it has been found that team innovative climate has a positive effect on new product development. As a result of the Sobel test, it was found that the team innovative climate has a partial mediation role in the impact of intrapreneuring on new product development.

: İç girişimcilik, Yenilikçilik İklimi, Yeni ürün geliştirme
 • Alegre, J., Lapiedra, R., ve Chiva, R. (2006). A measurement scale for product innovation performance. European Journal of Innovation Management, 9(4), 333-346.
 • Antoncic, B. (2007). Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study. Industrial Management & Data Systems, 107(3), 309-325.
 • Antoncic, B., ve Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of business venturing, 16(5), 495-527.
 • Antoncic,B., ve Hisrich,R.D. (2003). Clarifyingthe intrapreneurship concept. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1), 7–24.
 • Baruah, B., ve Ward, A. (2014). Metamorphosis of intrapreneurship as an effective organizational strategy. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 811-822.
 • Basım N. ve Şeşen H. (2009). Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma ODTU Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 2009, 41-60
 • Basım, N., Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2009), Bireyin Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimcilik Davranışı İle İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 274, 79-99
 • Basım, N., Şeşen, H., ve Meydan, C. H. (2009). Öğrenen örgüt algısının örgüt içi girişimciliğe etkisi: kamuda bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(03), 27-44.
 • Bulut, Ç., Aktan, B., Yılmaz, S., ve Fış, A. M. (2008). Kurumsal girişimcilik: kavramsal yapı üzerine bir tartışma. Journal of Yaşar University, 3(10), 1389-1416.
 • Burgelman, R. A. (1983). Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study. Management science, 29(12), 1349-1364.
 • Carrie, C. (1994). Intrapreneurship in large firms and SMEs: a comparative study. International Small Business Journal, 12(3), 54–61.
 • Carrier, C. (1996). Intrapreneurship in small businesses: an exploratory study. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 5-20.
 • Chang, J. (2017). The effects of buyer-supplier's collaboration on knowledge and product innovation. Industrial Marketing Management, 65, 129-143.
 • Çetin, F. (2011). Örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü. Business and Economics Research Journal, 2(3), 69-85.
 • Demirel, Y., ve Özbezek, B. D. (2015). İşletmelerde iç girişimcilik ve yenilik ilişkisine yönelik kavramsal bir inceleme. TISK Academy/TISK Akademi, 10(19).112-135.
 • Guth, W.D., ve Ginsberg, A. (1990). Guest editors’ introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal 11,5–15.
 • Gürkan, G. Ç. (2013). İnovasyon ve Fikir Kaynağı Olarak Yönlendiren Kullanıcılar. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
 • He, Y., Ding, X. H., ve Yang, K. (2014). Unpacking the relationships between conflicts and team innovation: Empirical evidence from China. Management Decision, 52(8), 1533-1548.
 • Hisrich, R. (1990). Entrepreneurship/Intrapreneurship. American Psychologist, 45(2), 209-222
 • Kiratli N., Rozemeijer F., Hilken T., de Ruyter K. ve de JongA. (2016). Climate setting in sourcing teams: Developing a measurement scale for team creativity climate. Journal of Purchasing & Supply Management 22 (2016) 196–204.
 • Lee K.W., Maria Corazon L. Lanting ve Maneesap Rojdamrongratana (2017) Managing customer life cycle through knowledge management capability: a contextual role of information technology, Total Quality Management & Business Excellence, 28:13-14, 1559-1583.
 • Li, V., Mitchell, R., ve Boyle, B. (2016). The divergent effects of transformational leadership on individual and team innovation. Group & Organization Management, 41(1), 66-97.
 • Litchfield, R. C., Karakitapoğlu‐Aygün, Z., Gumusluoglu, L., Carter, M., ve Hirst, G. (2018). When Team Identity Helps Innovation and When It Hurts: Team Identity and Its Relationship to Team and Cross‐Team Innovative Behavior. Journal of Product Innovation Management, 35(3), 350-366.
 • Maier,V., ve Zenovia, C. P. (2011). Entrepreneurship versus intrapreneurship. Journal Review of International Comparative Management, 12(5), 971-980.
 • Meydan, H. (2011). İş tatmini ve öz yeterliliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 20(1), 25-40.
 • Moriano, J. A., Molero, F., Topa, G., ve Mangin, J. P. L. (2014). The influence of transformational leadership and organizational identification on intrapreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(1), 103-119.
 • Parker, S. C. (2011). Intrapreneurship or entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 26(1), 19–34.
 • Pinchot, G. (1985), Intrapreneuring, Harper & Row, New York, NY
 • Pitta, D. A. (2008). Product innovation and management in a small enterprise. Journal of Product & Brand Management, 17(6), 416-419.
 • Rainey D. (2005). Product Innovation. Leading Change through Integrated Product Development. Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge, UK. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
 • Rule, E. G., ve Irwin, D. W. (1988). Fostering intrapreneurship: the new competitive edge. The Journal of Business Strategy, 9(3), 44–47.
 • Schippers, M. C., West, M. A., ve Dawson, J. F. (2015). Team reflexivity and innovation: The moderating role of team context. Journal of Management, 41(3), 769-788.
 • Seyr, S., ve Vollmer, A. (2014). Socio-moral climate, debate, and decision comprehensiveness interplay for team innovation. International Journal of Conflict Management, 25(2), 105-123.
 • Stopford, J.M., ve Baden-Fuller, C.W.F. (1994). Creating corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal 15(7),521–536.
 • Türk, M. ve Kara, E. (2018). Genç Lider Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı: Turizm Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Gençlik Araştırmaları Özel Sayısı, yıl:8 (8), ss 120, DOI: 10.26466/opus.396335.
 • Vjas, V. (2009), Innovation and New Product Development by SMEs: An Investigation of Scottish Food and Drinks Industry, Napier University (Phd Thesis), Edinburgh, UK.
 • Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of business venturing, 6(4), 259-285.
 • Zahra, S. A., ve Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of business venturing, 10(1), 43-58.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0547-1317
Yazar: Hüseyin ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5368-2805
Yazar: Bülent YILDIZ
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince579349, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {73 - 92}, doi = {10.18092/ulikidince.579349}, title = {İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Hüseyin and YILDIZ, Bülent} }
APA ASLAN, H , YILDIZ, B . (2019). İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 73-92 . DOI: 10.18092/ulikidince.579349
MLA ASLAN, H , YILDIZ, B . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 73-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/47284/579349>
Chicago ASLAN, H , YILDIZ, B . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 73-92
RIS TY - JOUR T1 - İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ AU - Hüseyin ASLAN , Bülent YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.579349 DO - 10.18092/ulikidince.579349 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 92 VL - IS - 24 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.579349 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.579349 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ %A Hüseyin ASLAN , Bülent YILDIZ %T İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 24 %R doi: 10.18092/ulikidince.579349 %U 10.18092/ulikidince.579349
ISNAD ASLAN, Hüseyin , YILDIZ, Bülent . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 24 (Temmuz 2019): 73-92 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.579349
AMA ASLAN H , YILDIZ B . İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ. UİİİD. 2019; (24): 73-92.
Vancouver ASLAN H , YILDIZ B . İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (24): 92-73.