Yıl 2020, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 179 - 192 2020-04-08

OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cenk Murat KOÇOĞLU [1] , Burcu ÇİMEN YURT [2]


Bu araştırma, otel tercihlerinde fiyat algılamasının boyutlarının rolünü ortaya koymak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamını Karabük ilinde görevli kamu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, Karabük ilinde görevli kamu çalışanları, otel tercihlerinde ödedikleri paranın karşılığını almanın yanında harcadıkları para ile aldıkları hizmet arasında bir kıyaslama gerçekleştirdiği, ayrıca yüksek fiyatlı bir oteli tercih ettiklerinde fiyatı bir prestij göstergesi olarak algılamadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerine yönelik sonuçlara göre, fiyat-kalite ilişkisi ile hem prestij duyarlılığı hem de değer bilinci arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki varken, fiyat bilinci ile anlamsız bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan prestij duyarlılığı ile değer bilinci arasında zayıf negatif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Son olarak fiyat bilinci ile değer bilinci arasında ise pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre otel müşterilerinin fiyat algısı değişkenlerine özellikle önem vermesi gerektiği düşünülmektedir.

Tüketici Davranışı, Fiyat Algılaması, Otel İşletmeleri
 • Alford L. B. ve Biswas A. (2002). The Effects of Discount Level, Price Consciousness and Sale Proneness on Consumers’ Price Perception and Behavioural Intention. Journal of Business Research, (55), 775-783.
 • Altunbaş, H. (2007). Sporun Pazarlaması ve Pazarlama İletişiminde Spor. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1), 93-101.
 • Bozkurt, M. ve Şahin, B. (2015). Turizm Pazarlaması. Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Campbell, C. M. (1999). Why Did You Do That? The Important Role of Inferred Motive in Perceptions of Price Fairness. Journal of Product & Brand Management, 8(2), 145-152.
 • Curry, J. D. ve Riesz, C. P. (1988). Prices and Price/Quality Relationships: A Longitudinal Analysis. Journal of Marketing, 52(1), 36-51.
 • Çetin, G. (2010). Tüketici Zihninde Fiyat Kalite İlişkisi: Dayanıklı ve Dayanıksız Tüketim Ürünlerinin Karşılaştırmasına Yönelik Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dodds, W. B. (1991). In Search of Value: How Price And Store Name Information Influence Buyers’ Product Perceptions, The Journal Of Services Marketing, 8(2), 15- 24.
 • Geçti, F. (2012). Marka Bağlılığı Üzerinde Fiyat Algılamasının Rolünün İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Geçti, F. ve Zengin, H. (2012). Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Akıllı Telefon Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma. Sakarya İktisat Dergisi, 1 (4), 37-74.
 • Gülçubuk, A. (2008). Müşteri Bağlılığı Yaratmada Fiyat Politikasının Önemi ve Uygulanan Fiyatlandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi İ. İ. B. F. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 15-26.
 • Hacıoğlu, N. (2016). Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Jin, B. ve Sternquist B. (2003). The Influence of Retail Environment on Price Perceptions-An Exploratory Study of US and Korean Students. International Marketing Review, 20(6), 643-660.
 • Kozak, N. (2008). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurtuluş, K. ve Okumuş, A. (2006). Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, Yönetim, 17 (17), 3-17.
 • Lichtenstein D. R., Bloch H. P. ve Black C. W. (1988). Correlates of Price Acceptability. Journal of Consumer Research, 15(2), 243-252.
 • Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G. ve Burton, S. (1990). Distinguishing Coupon Proneness From Value Consciousness: An Acquisition-Transaction Utility Theory Perspective. Journal of Marketing, 54(3), 54-67.
 • Lıchtensteın, D. R., Rıdgway N.M. ve Netemeyer R.G., (1993), Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study, Journal of Marketing Research, 30 (2), 234-245.
 • McGowan M. K. ve Sternquest J. B. (1998). Dimensions of Price as a Marketing Universal: A Comparison of Japanese and U.S. Consumers. Journal of International Marketing, 6(4), 49-65.
 • Meng, J. ve Nasco, S.A., (2009). Cross-cultural equivalence of price perceptions across American, Chinese, and Japanese consumers. Journal of Product & Brand Management, 18(7), 506 – 516.
 • Meredith, L. ve Maki, D. (2001). Product Cannibalization and the Role of Prices. Applied Economics, 33, 1785-1793. Meydan Uygur, S. (2017). Örnek Olaylarla Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Moore, M. ve Carpenter J. (2008), An Examination of Consumer Price Cue Usage in US Discount Format, International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (5), 345-358.
 • Mucuk, İ. (2007). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Munnukka, J. (2008). Customers’ Purchase İntentions As A Reflection Of Price Perception. Journal of Product & Brand Management, 17(3), 188-196.
 • Palazón, M., ve Delgado, E. (2009). The moderating role of price consciousness on the effectiveness of price discounts and premium promotions. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 306-312.
 • Phau, I. ve Leng, Y. S. (2008). Attitudes toward Domestic and Foreign Luxury Brand Apparel: A Comparison between Status and Non-status Seeking Teenagers. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 12(1), 68-89.
 • Rızaoğlu, B. (2007). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sharma, P. (2011). Country of Origin Effects in Developed and Emerging Markets: Exploring the Contrasting Roles of Materialism and Value Consciousness. Journal of International Business Studies, 42 (2), 285-306.
 • Sökmen, A. (2000). Ankara`da Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sternquıst, B., Byun, S.E. ve Jın, B. ( 2004). The Dimensionality of Price Perceptions: A Cross- Cultural Comparison of Asian Consumers. Int. Rev. of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(1), 83-100.
 • Sweeney J.C., Soutar N.G. ve Johnson W. L. (1997). Retail Service Quality and Perceived Value. Journal of Retailing and Consumer Services, 4(1), 39-48.
 • Topuz, Y. V. ve Çambaşı, İ. (2014). Asgari Ücretli Tüketicilerin Fiyat Ve Fiyat-Kalite Algısı: Cep Telefonu Ürünleri Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 315- 327.
 • Ünsalan M. ve Bayraktar A. (2017). Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi. International Journal of Academic Value Studies, 3(9), 258- 272.
 • Varki S.ve Colgate M. (2001). The Role of Price Perceptions in An Integrated Model of Behavioural Intentions. Journal of Service Research, 3(3), 232-240.
 • Vigneron F. ve Johnson W. L. (1999). A Review and A Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behaviour. Academy of Marketing Science, 1, 1-15.
 • Yadav S. M. ve Seiders K. (1998). Is the Price Right? Understanding Contingent Processing in Reference Price Formation. Journal of Retailing, 74(3), 311-329.
 • Yaraş. E. (2008). Tüketicilerin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(15), 281-300.
 • Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.
 • Zhou, K.Z., Su, C. ve Bao Y. (2002), A paradox of price–quality and market efficiency: a comparative study of the US and China markets. Intern. J. of Research in Marketing, 19, 349–365.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9888-6051
Yazar: Cenk Murat KOÇOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5304-7505
Yazar: Burcu ÇİMEN YURT
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince648775, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {179 - 192}, doi = {10.18092/ulikidince.648775}, title = {OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KOÇOĞLU, Cenk Murat and ÇİMEN YURT, Burcu} }
APA KOÇOĞLU, C , ÇİMEN YURT, B . (2020). OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 179-192 . DOI: 10.18092/ulikidince.648775
MLA KOÇOĞLU, C , ÇİMEN YURT, B . "OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 179-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/53643/648775>
Chicago KOÇOĞLU, C , ÇİMEN YURT, B . "OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 179-192
RIS TY - JOUR T1 - OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Cenk Murat KOÇOĞLU , Burcu ÇİMEN YURT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.648775 DO - 10.18092/ulikidince.648775 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 192 VL - IS - 27 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.648775 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.648775 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Cenk Murat KOÇOĞLU , Burcu ÇİMEN YURT %T OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 27 %R doi: 10.18092/ulikidince.648775 %U 10.18092/ulikidince.648775
ISNAD KOÇOĞLU, Cenk Murat , ÇİMEN YURT, Burcu . "OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 27 (Nisan 2020): 179-192 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.648775
AMA KOÇOĞLU C , ÇİMEN YURT B . OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. UİİİD. 2020; (27): 179-192.
Vancouver KOÇOĞLU C , ÇİMEN YURT B . OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (27): 192-179.