Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Turizm


Makaleler


C. KOÇOĞLU, B. ÇİMEN YURT
OTEL TERCİHLERİ KAPSAMINDA FİYAT ALGISI BİLEŞENLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020)
Ş. KIYCI, R. AKSOY, C. KOÇOĞLU
Turist Yenilikçiliğinin Yenilikçi Otel Tercihi Üzerindeki Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2020)
C. KOÇOĞLU
YERLİ TURİSTLERİN GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ, Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, (2019)
C. KOÇOĞLU, Ş. KIYCI
Yabancı turistlerin Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerini kurumsal itibar açısından değerlendirme düzeyleri, Journal of Tourism Theory and Research, (2019)
C. KOÇOĞLU
Destinasyona Yönelik Marka İmajı ve Marka Sadakati İlişkisinde Algılanan Destinasyon Kalitesinin Aracılık Rolü, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2019)
C. KOÇOĞLU
OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TURİSTLERİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KOÇOGLU
Yerli Turistlerin Kurumsal İtibar Algılarının Marka Denkliğine Etkisi: Türk Hava Yolları Örneği, Turizm Akademik Dergisi, (2018)
C. KOÇOĞLU
Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının İtibar Bileşenlerinin Öğrencilerin Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2018)
C. KOÇOĞLU, B. BOZTEPE
EXAMINATION OF THE CULTURAL TOURISM PERCEPTION OF SAFRANBOLU IN TERMS OF DOMESTIC TOURISTS’ TRAVEL BEHAVIOURS, Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, (2017)
C. KOÇOĞLU, R. AKSOY
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2017)
C. KOÇOĞLU, R. AKSOY
TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)