Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 20 - 34, 30.06.2021

Öz

Bilgi ve kültür zemininde güven atmosferini teşkil eden psiko-sosyal yapı içindeki temel kodlar, üretim kapasitesi ile beraber somutlaşan esnek yönetim, ideal ve pratik hedefler dizisinin gerçekleşmesi bağlamında iç ve dış politika eklemlenmesi, tarihsel süreklilik ve değişim sürecinde esas faktörler olarak görülebilir. Bireysel, psikolojik düzeyde daha kolay ve mümkün görünen süreçlerin topluma, sosyolojiye taşınabilmesi zemin, bağlam ve kararlar arasındaki iç ve dış konjonktürel ahenk ve tutarlılığa bağlıdır. Değişimin ve gelişimin rengi ve niteliği, kurumsallaşmanın yapısal ve fonksiyonel analizi çerçevesinde mikro, normo veya makro ölçekle farklı boyutlar içerisinde değerlendirilebilir. Görece süreğen referans çerçevesi bağlamında geliştirilen stratejik değerlerle biçimlenen akletme tarzı değişimin taktik bileşenleri ile yaşam pratiklerine taşınır. Bu makalede Türkiye’nin toplumsal değişim süreci konusu politik ve sosyal psikolojik kodlar bağlamında süreklilik unsurları ile değişim dinamikleri arasında bir harmonizasyon oluşturma amacıyla disiplinler arası bir yöntemle ele alınmaktadır.

Kaynakça

 • Acar, Osman Kürşat, “Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine: Cumhuriyet Dönemi Kamu Personel Yönetim Tarihçesi”, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2019, s.119-146.
 • Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 3.Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999.
 • Atiker, Erhan, Modernizm ve Kitle Toplumu, Ankara, Vadi Yayınları, 1998.
 • Aydın, Suavi, Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine, Ankara, Maki Basın Yayın, Özgür Üniversite Yayınları: 81, 2009.
 • Aykaç, Burhan, “Yönetimin İyileştirilmesi ve Örgütsel Değişim”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, 2.Basım, ed. Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve Hüseyin Yayman, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012, s.279-320.
 • Bendor, Jonathan, “Aspiration-Based Models of Politics”, Political Psychology New Explorations, ed. Jon A. Krosnick, I-Chant A. Chiang and Tobias H. Stark, New York, Routledge, 2017, s.15-46.
 • Burke, Peter, Bilginin Toplumsal Tarihi, 4.Basım, çev. Mete Tunçay, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.
 • Cottam, Martha L., Elena Mastors, Thomas Preston and Beth Dietz, Introduction to Political Psychology, 3.Edition, New York, Routledge, 2016.
 • Dedeoğlu, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul, Yeni Yüzyıl Yayınları, 2008.
 • Goldstein, Joshua S. ve Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, 2.Baskı, çev. Haluk Özdemir Ankara, BB101 Yayınları, 2017.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Ankara, Remzi Kitabevi, 1973.
 • Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, İstanbul, Boyut Kitapları, 2008.
 • Hall, Stuart, “The Question of Cultural Identity”, Modernity and Its Futures, ed. Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Cambridge, Polity Press, 1996, s.273-326.
 • Held David, Anthony McGrew, David Goldblatt ve Jonathan Perraton, “Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi ve Kültür”, Küreselleşme Okumaları, ed. Kudret Bülbül, çev. İsmail Aktar, Ankara, Kadim Yayınları, 2006, s.161-191.
 • Heper, Metin, “Turkey: Between East and West”, The Convergence of Civilizations: Constructing a Mediterranean Region, ed. Emanuel Adler, Federica Bicchi, Beverly Crawford and Raffaella A. Del Sarto, Toronto, University of Toronto Press, 2006, s.266-291.
 • Hitt, Michael A., Stewart Black and Lyman Porter, Management, United States of America, Pearson Prentice Hall, 2005.
 • İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I, 1300-1600, 2.Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.
 • Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, UK, Penguin Books, 2012.
 • Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.
 • Kınalızade Ali Efendi, (Baskı Tarihi Belirtilmemiş), Ahlak-ı Ala-i (Devlet ve Aile Ahlakı) Tercüman 1001 Eser, İstanbul, Kervan Yayıncılık.
 • Kissinger, Henry, World Order, UK, Penguin Books, 2015.
 • Korkusuz, Mehmet H., “Osmanlı Zımni Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin Paradoksal Modernleşme Demokratikleşme Gerilimi”, Avrupa Günlüğü Euro Agenda, Cilt 4, Sayı 7, 2005, s.275-289.
 • Korkusuz, Mehmet H., Mukaddime’den Muahhire’ye: Modern Dünya’nın, Ulus-Devlet’in, Din’in ve Milliyetçiliklerin Ekonomi, Kültür ve Siyaset Atlası, 2.Baskı, İstanbul, Bilge Kültür Sanat, 2012.
 • Korkusuz, Mehmet H., “Küreselleşme’nin Progresyon ve Regresyon Sarmalında Konumsuz Seyir Rotası”, IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Bildiri Kitabı, ed. Çınar Özen, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2021, s.19-23.
 • Kowert, Paul, “Ulusal Kimlik: İçsel ve Dışsal”, Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi, drl. Erol Göka ve Işık Kuşçu, Ankara, ASAM, 2002, s.53-90.
 • Kozak, İbrahim Erol, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Konya, Palet Yayınları, 2018.
 • Kramer, Heinz, Avrupa ve Amerika Karşısında Değişen Türkiye, çev. Ali Çimen, İstanbul, Timaş Yayınları, 2001.
 • Küçükömer, İdris, Batılılaşma & Düzenin Yabancılaşması, 4.Baskı, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2013.
 • McGrew, Anthony, “A Global Society?”, Modernity and Its Futures, ed. Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Cambridge, Polity Press, 1996, s.61-116.
 • Oktay, Cemil, Siyaset Bilimi İncelemeleri, 4.Basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2009.
 • Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 3.Baskı, Ankara, Cedit Neşriyat, 2008.
 • Orwell, George, 1984, Nineteen Eighty-Four, London, Penguin Books, 2008.
 • Parvus Efendi, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, İstanbul, May Yayınları, 1977.
 • Poggi, Gianfranco, Modern Devletin Gelişimi Sosyolojik Bir Yaklaşım, 8.Baskı, çev. Şule Kut ve Binnaz Toprak, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016.
 • Rand, David G. and Martin A. Nowak, “Cooperation Among Humans”, Global Cooperation and the Human Factor in International Relations, ed. Erik Messner ve Silke Weinlich, London, Routledge, 2017, s.113-131.
 • Topçu, Nurettin, Yarınki Türkiye, 12.Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları, 2016.
 • Touraine, Alain, Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni bir Paradigma, çev. Olcay Kunal, İstanbul, YKY Yayınları, 2007.
 • Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, 27.Basım, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2003.
 • Ülkücan, Gül Özateşler, “Toplumsal Tabakalaşma ve Eleştirel Kültür Çalışmalarının Kesişim Noktaları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 21, Sayı 190, 2017, s.129-144.
 • Volkan, Vamık, Kimlik Adına Öldürmek: Kanlı Çatışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, 2.Basım, çev. Medine Banu Büyükkal, İstanbul, Everest Yayınları, 2009.
 • Waltz, Kenneth N., Uluslararası Politika Teorisi, ed. Çınar Özen, çev. Osman S. Binatlı, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2010.
 • Wapner, Paul, “Politics beyond the State: Enviromental Activism and World Civic Politics”, International Organization and Global Governance, ed. Friedrich Kratochwil and Edward D. Mansfield, New York, Pearson & Longman, 2006, s. 402-415.

The Perspective Search for "Future’s Dynamic Turkey" in the Context of a Globalizing World and Political Psychological Codes

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 20 - 34, 30.06.2021

Öz

The basic codes within the psycho-social structure on the basis of knowledge and culture as an atmosphere of trust, flexible administration/management embodied with production capacity and the articulation of domestic and foreign policy in the context of realizing ideal and practical sets of goals can be seen as fundamental factors in the process of historical continuity and change. The ability to move processes that seem easier and possible on individual, psychological level to society, sociology depends on internal and external cyclical harmony and consistency among ground, context and decisions. The color and quality of change and development can be evaluated in different dimensions by micro, normo or macro scale within the framework of the analysis of the structural and functional of institutionalization. The line of reasoning that shaped by strategic values developed in the context of the relatively permanent reference framework is carried into life practices with the tactical components of change. In this article, the issue of “Turkey’s social change process” is discussed in a interdisciplinary method in the context of the political and social psychological codes in order to compose a harmonization between the dynamics of continuity and change.

Kaynakça

 • Acar, Osman Kürşat, “Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine: Cumhuriyet Dönemi Kamu Personel Yönetim Tarihçesi”, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2019, s.119-146.
 • Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 3.Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999.
 • Atiker, Erhan, Modernizm ve Kitle Toplumu, Ankara, Vadi Yayınları, 1998.
 • Aydın, Suavi, Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine, Ankara, Maki Basın Yayın, Özgür Üniversite Yayınları: 81, 2009.
 • Aykaç, Burhan, “Yönetimin İyileştirilmesi ve Örgütsel Değişim”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, 2.Basım, ed. Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve Hüseyin Yayman, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012, s.279-320.
 • Bendor, Jonathan, “Aspiration-Based Models of Politics”, Political Psychology New Explorations, ed. Jon A. Krosnick, I-Chant A. Chiang and Tobias H. Stark, New York, Routledge, 2017, s.15-46.
 • Burke, Peter, Bilginin Toplumsal Tarihi, 4.Basım, çev. Mete Tunçay, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.
 • Cottam, Martha L., Elena Mastors, Thomas Preston and Beth Dietz, Introduction to Political Psychology, 3.Edition, New York, Routledge, 2016.
 • Dedeoğlu, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul, Yeni Yüzyıl Yayınları, 2008.
 • Goldstein, Joshua S. ve Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, 2.Baskı, çev. Haluk Özdemir Ankara, BB101 Yayınları, 2017.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Ankara, Remzi Kitabevi, 1973.
 • Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, İstanbul, Boyut Kitapları, 2008.
 • Hall, Stuart, “The Question of Cultural Identity”, Modernity and Its Futures, ed. Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Cambridge, Polity Press, 1996, s.273-326.
 • Held David, Anthony McGrew, David Goldblatt ve Jonathan Perraton, “Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi ve Kültür”, Küreselleşme Okumaları, ed. Kudret Bülbül, çev. İsmail Aktar, Ankara, Kadim Yayınları, 2006, s.161-191.
 • Heper, Metin, “Turkey: Between East and West”, The Convergence of Civilizations: Constructing a Mediterranean Region, ed. Emanuel Adler, Federica Bicchi, Beverly Crawford and Raffaella A. Del Sarto, Toronto, University of Toronto Press, 2006, s.266-291.
 • Hitt, Michael A., Stewart Black and Lyman Porter, Management, United States of America, Pearson Prentice Hall, 2005.
 • İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I, 1300-1600, 2.Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.
 • Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, UK, Penguin Books, 2012.
 • Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.
 • Kınalızade Ali Efendi, (Baskı Tarihi Belirtilmemiş), Ahlak-ı Ala-i (Devlet ve Aile Ahlakı) Tercüman 1001 Eser, İstanbul, Kervan Yayıncılık.
 • Kissinger, Henry, World Order, UK, Penguin Books, 2015.
 • Korkusuz, Mehmet H., “Osmanlı Zımni Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin Paradoksal Modernleşme Demokratikleşme Gerilimi”, Avrupa Günlüğü Euro Agenda, Cilt 4, Sayı 7, 2005, s.275-289.
 • Korkusuz, Mehmet H., Mukaddime’den Muahhire’ye: Modern Dünya’nın, Ulus-Devlet’in, Din’in ve Milliyetçiliklerin Ekonomi, Kültür ve Siyaset Atlası, 2.Baskı, İstanbul, Bilge Kültür Sanat, 2012.
 • Korkusuz, Mehmet H., “Küreselleşme’nin Progresyon ve Regresyon Sarmalında Konumsuz Seyir Rotası”, IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Bildiri Kitabı, ed. Çınar Özen, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2021, s.19-23.
 • Kowert, Paul, “Ulusal Kimlik: İçsel ve Dışsal”, Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi, drl. Erol Göka ve Işık Kuşçu, Ankara, ASAM, 2002, s.53-90.
 • Kozak, İbrahim Erol, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Konya, Palet Yayınları, 2018.
 • Kramer, Heinz, Avrupa ve Amerika Karşısında Değişen Türkiye, çev. Ali Çimen, İstanbul, Timaş Yayınları, 2001.
 • Küçükömer, İdris, Batılılaşma & Düzenin Yabancılaşması, 4.Baskı, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2013.
 • McGrew, Anthony, “A Global Society?”, Modernity and Its Futures, ed. Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Cambridge, Polity Press, 1996, s.61-116.
 • Oktay, Cemil, Siyaset Bilimi İncelemeleri, 4.Basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2009.
 • Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 3.Baskı, Ankara, Cedit Neşriyat, 2008.
 • Orwell, George, 1984, Nineteen Eighty-Four, London, Penguin Books, 2008.
 • Parvus Efendi, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, İstanbul, May Yayınları, 1977.
 • Poggi, Gianfranco, Modern Devletin Gelişimi Sosyolojik Bir Yaklaşım, 8.Baskı, çev. Şule Kut ve Binnaz Toprak, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016.
 • Rand, David G. and Martin A. Nowak, “Cooperation Among Humans”, Global Cooperation and the Human Factor in International Relations, ed. Erik Messner ve Silke Weinlich, London, Routledge, 2017, s.113-131.
 • Topçu, Nurettin, Yarınki Türkiye, 12.Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları, 2016.
 • Touraine, Alain, Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni bir Paradigma, çev. Olcay Kunal, İstanbul, YKY Yayınları, 2007.
 • Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, 27.Basım, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2003.
 • Ülkücan, Gül Özateşler, “Toplumsal Tabakalaşma ve Eleştirel Kültür Çalışmalarının Kesişim Noktaları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 21, Sayı 190, 2017, s.129-144.
 • Volkan, Vamık, Kimlik Adına Öldürmek: Kanlı Çatışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, 2.Basım, çev. Medine Banu Büyükkal, İstanbul, Everest Yayınları, 2009.
 • Waltz, Kenneth N., Uluslararası Politika Teorisi, ed. Çınar Özen, çev. Osman S. Binatlı, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2010.
 • Wapner, Paul, “Politics beyond the State: Enviromental Activism and World Civic Politics”, International Organization and Global Governance, ed. Friedrich Kratochwil and Edward D. Mansfield, New York, Pearson & Longman, 2006, s. 402-415.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KORKUSUZ> (Sorumlu Yazar)
İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
0000-0003-1894-3771
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 30 Mart 2021
Kabul Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa905746, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {20 - 34}, title = {Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı}, key = {cite}, author = {Korkusuz, Mehmet} }
APA Korkusuz, M. (2021). Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 5 (1) , 20-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/63216/905746
MLA Korkusuz, M. "Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 (2021 ): 20-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/63216/905746>
Chicago Korkusuz, M. "Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 (2021 ): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı AU - MehmetKorkusuz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 5 IS - 1 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı %A Mehmet Korkusuz %T Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı %D 2021 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Korkusuz, Mehmet . "Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 20-34 .
AMA Korkusuz M. Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2021; 5(1): 20-34.
Vancouver Korkusuz M. Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2021; 5(1): 20-34.
IEEE M. Korkusuz , "Globalleşen Dünya ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında Geleceğin Dinamik Türkiye’si için Perspektif Arayışı", Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 20-34, Haz. 2021
ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.