Yazım Kuralları

  *  Ulisa, kısa bir süre için, makalelerinizi e-posta yoluyla kabul etmektedir.  

  *  Makalelerinizi, ulisa@ybu.edu.tr adresine e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.  

  *  Makalenizi göndermeden önce, eserinizi, aşağıdaki doğrultuda düzenlemeyi unutmayınız.  


Ulisa Yayın İlkeleri

1) Ulisa’ya gönderilecek eserler, işlediği konuya yeni bir yaklaşım getiren ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış nitelikte olmalıdır.

2) Kabul edilen eserin yayınlanması halinde, eserin bütün hakları Ulisa’ya aittir. Yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

3) Gönderilen eserler, en az iki hakemin kör değerlendirmesinden ve en az bir hakemin olumlu görüşünden sonra yayınlanabilmektedir.

4) Yayınlanan eserlerdeki her türlü görüş ve sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

5) Makaleler, dipnotlar dahil, 6.500 – 7.500 kelime arasında olmalıdır.

6) Eserler, Microsoft Office Word programlarının birinde, 97-2003 formatıyla uyumlu şekilde ('.docx' değil '.doc' formatı), Cambria karakterinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, başlıklar için 12, gövde metni ve kaynakça için 11, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

7) Eserlerin baş kısmına 100 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce öz (abstract) eklenmelidir. Ayrıca, en az üç, en çok beş tane, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere (keywords) yer verilmelidir.

8) Yararlanılan bütün kaynakların yer aldığı ve yazarların soyadına göre alfabetik sıralanmış bir Kaynakça'ya yer verilmelidir. Hazırlanılan kaynakça, '.doc' uzantılı ayrı bir dosya şeklinde de hazırlanarak, makale ile birlikte ayrıca da gönderilmelidir.

9) Eserde kullanılan şekil ve tablolar, sırasıyla numaralandırılmalı ve altlarına açıklamaları yazılmalıdır. Örnek: "Şekil 1. Suriye'deki Etnik Dağılım (Kaynak: Anadolu Ajansı)", "Tablo 1. Türkiye'nin Elektrik Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)".

10) Eserlerin sonuna, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça eklenmelidir.

11) Türkçe eserlerin sonuna, 750 kelime uzunluğunda bir İngilizce özet (summary) eklenmelidir.

12) Eserlerde, dipnotlu atıf sistemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, Ulisa tarafından tercih edilen dipnot yazım rehberine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Dipnot yazım rehberine uymayan makaleler, değerlendirilmeden reddedilmektedir.

13) Makalenin baş kısmına, Ulisa Makale Kapak Sayfası Örneği'ne uygun olarak hazırlanmış bir kapak sayfası eklenmelidir. Ulisa Makale Kapak Sayfası Örneği'ne, buradan erişebilirsiniz.


Dipnot Yazım Rehberi

Dipnot sistemi, şekil gösterimi, başlık kullanımı, kaynakça sistemi ve benzeri konular için, aşağıdaki rehberden faydalanabileceğiniz gibi, örnek bir makaleye de buradan erişebilirsiniz.


A- Tek yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 55.

ii-Makale:

Gökhan Çetinsaya, “Essential Friends and Natural Enemies: The Historic Roots of Turkish-Iranian Relations”, Middle East Review of International Affairs, Cilt 7, No 3, 2003, s. 116-132.

B- İki yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya , İstanbul, Bilgi, 2003, s. 32.

ii-Makale:

Thomas G. Mahnken ve James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalance: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security , Cilt 28, No 2, 2003, s. 122-135.

C- Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Mehmet Gönlübol et al., Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 , Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, s. 129.

ii-Makale:

David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy , Cilt 11, No 3, 2003, s. 25.

D- Kitapta makale

Joseph Turow, “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society, Londra, Edward Arnold, 1991, s. 160-167.

E- Çeviri kitap

Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

F- Gazete yazısı

Hasan Cemal, “Fiyasko ve Çıkış Yolu”, Milliyet, 18 Aralık 2003, s. 7.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

“Başbakan Washington Yolcusu”, Cumhuriyet, 22 Aralık 2003, s. 8.

G- Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu, Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

H- Arşiv belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

İ- İnternetten alınan kaynaklar

Mustafa Aydın, “ABD Dünyadan Ne İstiyor”, 23 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=325 (Erişim Tarihi 19 Aralık 2003), s. 1.

J- Söyleşi

İlber Ortaylı, Ankara, 10 Ekim 2003, kişisel görüşme.

K- Yüksek Lisans / Doktora tezleri

Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 10.