Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DEKİ ARICILIK FAALİYETİNE HUKUKİ PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 2, 177 - 187, 12.11.2019
https://doi.org/10.31467/uluaricilik.596232

Öz

Dünya arıcılık sektöründe, Türkiye
önemli üretim potansiyeline sahip ülkelerden biri olarak yer almaktadır. Kovan
varlığı bakımından dünya sıralamasında üçüncü sırada olan ülkemiz bal
ihracatında yirmi birinci sırada yer alarak sektörün sahip olduğu potansiyelin
çok altında bir gelir elde etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye iç pazarda bal
üretimi bakımından ihtiyaçlara cevap verebilir olsa da dış pazarda önemli bir
aktör olmaktan uzaktır. Bunun önemli bir nedeni de Türkiye’de arıcılık üzerine
yürürlükte bulunan mevcut hukuki düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına cevap
verememesi ve verimin artmasına hizmet etmemesidir. Henüz ülkemizde bal dışındaki
arı ürünlerine yönelik standardizasyon çalışmaları tamamlanmadığından hukuki
mevzuat oluşturulamamıştır. Gerekli hukuki düzenlemelerin oluşturulmasında geç
kalınması ülkemizdeki arı ırkları ve bitki türleri bakımından da ciddi
tehlikelerle karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Doğru bir teknikle
hazırlanacak, bir bütünlük arz eden, ulaşılabilir ve uygulanabilir olan,
şeffaf, güncel ve bütün arı ürünlerini ve arıcılık faaliyetinin her safhasını
kapsayan bir mevzuat ile Türkiye arıcılık sektöründe ciddi atılımlar
yapabilecektir. Zira hukuki denetimi sağlanmış ürünlerin piyasadaki marka
değeri de artacaktır.

Kaynakça

 • TBMM. (1336, Mayıs 2). 7 7, 2019 tarihinde Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanliği: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_erisim.tutanak_hazirla?v_meclis=1&v_donem=1&v_yasama_yili=&v_cilt=&v_birlesim=&v_sayfa=&v_anabaslik=KANUNLAR&v_altbaslik=&v_mv=&v_sb=&v_ozet=&v_kelime=&v_bastarih=&v_bittarih= adresinden alındı
 • Araç , İ., & İba, Ş. (2003). Türkiye'de Yasa Önerisi Hazırlama ve Norm Koyma Tekniği ve Yasamacı Mesleğinin Nitelikleri Üzerine. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 35-59.
 • Baykal, C. M. (2008). Hukuk-Ekonomi İlişkisi Ve Ekonomi Hukuku Üzerine. Ankara Barosu Dergisi(4), 77-78.
 • BK. (2018, 2 21). 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar.
 • Dinler, V. (2008, Aralık). Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından İdarenin Sorumluluğu. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-19.
 • European Union. (2015). Joint Practical Guide of the European Parliament,the Council and the Commissionfor persons involved in the drafting of European Union legislation. Luxembourg, 10
 • Fendoğlu, H. T. (2018). Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, 415-416,488-489.
 • Gözler, K. (2018). Hukuka Giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 192-193.
 • Greenpeace Akdeniz. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Tozlaşmayı Yapan Canlıları Ve Tarımı Tehlikeye Atan Faktörlere Dair Bir Değerlendirme. İstanbul: Greenpeace.
 • İba, Ş. (2017). Anayasa Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 13-14.
 • Kaplan, İ. (1992). Kanun Yapma Sanatı Ve Tekniği. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(1), 99-101.
 • Lötscher, A. (2015). İyi Kanunlar Şeffaf Metinlerdir. Kanun Yapma Tekniği (s. 119-145). Ankara: Türkiye Barolar Birliği.
 • Ömeroğlu, Ö. (2012). Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı Ve Küçük Suçlar. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(4), 329-370.
 • Özyer, B. (2018, 12 24). GREENPEACE. 07 13, 2019 tarihinde http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/blog/mavi-gezegen/basardik-arilara-zarar-veren-pestisitler-yasaklandi-181224/blog/62076/ adresinden alındı
 • Sander, O. (2017). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e. Ankara: İmge Kitabevi, 29-32.
 • Sarıöz, P. (2006). "Arı Biziz,Bal Bizdedir" Dünden Bugüne Türkiye'de Arıcılık. İstanbul: Altınparmak Pazarlama Koll. Şti, 14-15.
 • Sorkun, K. (2008). Türkiye'nin Nektarlı Bitkileri, Polenleri ve Balları. Ankara: Palme Yayınevi, 341.
 • T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı. (2019). Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mayıs 2019.
 • Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. (2019). Tarım Ürünleri Piyasaları Arıcılık. Tarım Ve Orman Bakanlığı.
 • Yenidünya, E. (2018, 09 07). Bal Üretiminde Dünya İkincisiyiz. (M. Çevik, & İ. Bağcı, Röportajı Yapanlar)

AN OVERVIEW OF BEEKEEPING ACTIVITY IN TURKEY FROM A LEGAL PERSPECTIVE

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 2, 177 - 187, 12.11.2019
https://doi.org/10.31467/uluaricilik.596232

Öz

Turkey ranks as one of the countries with significant production potential in the world beekeeping
sector. Our country, which ranks third place in the world in terms of honeybee colony numbers, ranks
twenty-first place in honey exports and earns income much below the potential of this sector. In this
respect, Turkey can respond to the needs for the production of honey in the domestic market, though
it is far from being an important actor in exporting honey to international markets. Current legal
regulations could be an important reason for this matter because beekeepers may not be able to satisfy
the needs of the sector and enhance the productivity. As the standardization studies for bee products
other than honey have not been completed in our country, legal legislation could not be established.
The delay in the establishment of the necessary legal arrangements leads to serious dangers in terms
of bee breeds and plant species in our country. We should prepare proper techniques, for the whole
country, which is accessible and workable, transparent, and corresponds with the current legislation
covering all stages of producing bee products and beekeeping, then Turkey will make significant
strides in the beekeeping industry. The worth of brand values from products that have been legally
audited result in an increase in price in the market.

Kaynakça

 • TBMM. (1336, Mayıs 2). 7 7, 2019 tarihinde Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanliği: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_erisim.tutanak_hazirla?v_meclis=1&v_donem=1&v_yasama_yili=&v_cilt=&v_birlesim=&v_sayfa=&v_anabaslik=KANUNLAR&v_altbaslik=&v_mv=&v_sb=&v_ozet=&v_kelime=&v_bastarih=&v_bittarih= adresinden alındı
 • Araç , İ., & İba, Ş. (2003). Türkiye'de Yasa Önerisi Hazırlama ve Norm Koyma Tekniği ve Yasamacı Mesleğinin Nitelikleri Üzerine. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 35-59.
 • Baykal, C. M. (2008). Hukuk-Ekonomi İlişkisi Ve Ekonomi Hukuku Üzerine. Ankara Barosu Dergisi(4), 77-78.
 • BK. (2018, 2 21). 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar.
 • Dinler, V. (2008, Aralık). Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından İdarenin Sorumluluğu. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-19.
 • European Union. (2015). Joint Practical Guide of the European Parliament,the Council and the Commissionfor persons involved in the drafting of European Union legislation. Luxembourg, 10
 • Fendoğlu, H. T. (2018). Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, 415-416,488-489.
 • Gözler, K. (2018). Hukuka Giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 192-193.
 • Greenpeace Akdeniz. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Tozlaşmayı Yapan Canlıları Ve Tarımı Tehlikeye Atan Faktörlere Dair Bir Değerlendirme. İstanbul: Greenpeace.
 • İba, Ş. (2017). Anayasa Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 13-14.
 • Kaplan, İ. (1992). Kanun Yapma Sanatı Ve Tekniği. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(1), 99-101.
 • Lötscher, A. (2015). İyi Kanunlar Şeffaf Metinlerdir. Kanun Yapma Tekniği (s. 119-145). Ankara: Türkiye Barolar Birliği.
 • Ömeroğlu, Ö. (2012). Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı Ve Küçük Suçlar. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(4), 329-370.
 • Özyer, B. (2018, 12 24). GREENPEACE. 07 13, 2019 tarihinde http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/blog/mavi-gezegen/basardik-arilara-zarar-veren-pestisitler-yasaklandi-181224/blog/62076/ adresinden alındı
 • Sander, O. (2017). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e. Ankara: İmge Kitabevi, 29-32.
 • Sarıöz, P. (2006). "Arı Biziz,Bal Bizdedir" Dünden Bugüne Türkiye'de Arıcılık. İstanbul: Altınparmak Pazarlama Koll. Şti, 14-15.
 • Sorkun, K. (2008). Türkiye'nin Nektarlı Bitkileri, Polenleri ve Balları. Ankara: Palme Yayınevi, 341.
 • T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı. (2019). Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mayıs 2019.
 • Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. (2019). Tarım Ürünleri Piyasaları Arıcılık. Tarım Ve Orman Bakanlığı.
 • Yenidünya, E. (2018, 09 07). Bal Üretiminde Dünya İkincisiyiz. (M. Çevik, & İ. Bağcı, Röportajı Yapanlar)
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

İrem Doğan 0000-0002-4521-7997

Asli Özkök 0000-0002-7336-2892

Yayımlanma Tarihi 12 Kasım 2019
Kabul Tarihi 6 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Doğan İ, Özkök A. TÜRKİYE’DEKİ ARICILIK FAALİYETİNE HUKUKİ PERSPEKTİFTEN BAKIŞ. U.Arı D.-U.Bee J. 2019;19(2):177-8.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.