Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 5 2019-07-12

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erhan ÜNAL [1] , Hasan ÇAKIR [2]


Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin derslerinde sergiledikleri akademik uğraşıları ile başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin derslerinde sergiledikleri akademik uğraşıları ile başarıları arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek için ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 bahar döneminde bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim gören uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılan 278 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak için orijinali Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Uğraşı Ölçeği (The Community College Survey of Student Engagement, 2016) olan ölçek ilgili kurum tarafından izin alınarak Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha İç Tutarlık katsayıları aktif öğrenme alt boyutu için .804, işbirliğine dayalı öğrenme alt boyutu için .718 ve ölçeğin tamamı için .902 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin başarı notları olarak genel not ortalamaları kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikten ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik uğraşıları düşük ve alt boyutlarından aktif öğrenme uğraşı düzeyleri düşük, işbirliğine dayalı öğrenme uğraşı düzeyleri orta olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin akademik uğraşıları ve alt boyutları aktif öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme uğraşıları ile akademik başarıları arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Akademik Uğraşı, Başarı, Meslek Yüksekokulu, Öğrenci
  • [1] Adıgüzel, O. (2014). Mesleki ve teknik eğitim: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Toprak İşveren Sendikası Dergisi, 102.[2] Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.[3] Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. (2014). Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması çalışma grubu raporu. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/240/Mesleki%20E%C4%9Ftimin%20Yeniden%20Yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.[4] Şahin, İ., & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 65-86.[5] Şencan, H. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sorunlar-öneriler. İstanbul: Tavaslı.[6] Laird, T. F. N., Chen, D., & Kuh, G. D. (2008). Classroom practices at institutions with higher‐than‐expected persistence rates: What student engagement data tell us. New Directions for Teaching and Learning, 115, 85-99.
  • [7] Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The Higher Education Academy: Heslington. [8] The Community College Survey of Student Engagement. (2016). The community college student report. http://www.ccsse.org/aboutsurvey/docs/CCSR_2005.pdf adresinden erişilmiştir.
  • [9] Astin, A. W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. Journal of College Student Personnel, 25(4), 297-308.
  • [10] Casuso-Holgado, M. J., Cuesta-Vargas, A. I., Moreno-Morales, N., Labajos-Manzanares, M. T., Barón-López, F. J., & Vega-Cuesta, M. (2013). The association between academic engagement and achievement in health sciences students. BMC medical education, 13(1), 33. [11] Günüç, S. (2014). The relationships between student engagement and their academic achievement. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(4), 216-231.
  • [12] Heng, K. (2014). The relationships between student engagement and the academic achievement of first-year university students in Cambodia. The Asia-Pacific Education Researcher, 23(2), 179-189.
  • [13] Lee, J. S. (2014). The relationship between student engagement and academic performance: Is it a myth or reality?. The Journal of Educational Research, 107(3), 177-185.
  • [14] Kuh, G. D. (2009) What student affairs professionals need to know about student engagement. Journal of College Student Development, 50, 683–706.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5349-4193
Yazar: Erhan ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4499-9712
Yazar: Hasan ÇAKIR

Tarihler

Kabul Tarihi : 15 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { umbd523664, journal = {Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi}, issn = {2651-5423}, address = {uluborlumesbilder@gmail.com}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ünal, Erhan and Çakır, Hasan} }
APA Ünal, E , Çakır, H . (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi , 2 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/umbd/issue/46955/523664
MLA Ünal, E , Çakır, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umbd/issue/46955/523664>
Chicago Ünal, E , Çakır, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Erhan Ünal , Hasan Çakır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 2 IS - 1 SN - 2651-5423- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Erhan Ünal , Hasan Çakır %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi %P 2651-5423- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ünal, Erhan , Çakır, Hasan . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2019): 1-5 .
AMA Ünal E , Çakır H . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi. 2019; 2(1): 1-5.
Vancouver Ünal E , Çakır H . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi. 2019; 2(1): 1-5.
IEEE E. Ünal ve H. Çakır , "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-5, Tem. 2019