Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 89 - 100 2016-02-15

Motivasyon ve Öz-yeterliğin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) Katkısı

Yunus Karakuyu [1] , Akın Karakuyu [2]


Öz: Teknolojinin hızla yaygınlaşması her alanda olduğu gibi eğitim alanında da teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Teknolojinin eğitim alanında kullanılması ile birlikte Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) kavramı ortaya çıkmış ve bu kavram birçok eğitimcinin araştırmalarına konu olmuştur.

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’larına motivasyon ve öz-yeterlik değişkenlerinin katkısını incelemek amaçlanmıştır. Veriler sınıf öğretmenliği anabilim dalında son sınıf okuyan 331 öğretmen adayına TPAB, motivasyon ve öz-yeterlik anketleri uygulanarak toplanmış, veriler pearson korelasyon analizi ve regresyon yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır.

Araştırma sonuçlarına göre motivasyonun sınıf öğretmenliği adaylarının TPAB’ni tahmin etmede istatiksel olarak anlamlı bir katkısı varken öz-yeterliğin istatiksel olarak anlamlı bir katkısı yoktur. Motivasyon değişkeni için ayarlanmış R2 değerinin 0,014 olması sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’ de ki değişimin %1,4’ü nün motivasyon değişkenince açıklandığını göstermektedir.

-, TPAB, Teknoloji, Motivasyon, Öz-yeterlik, Sınıf Öğretmeni Adayı
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S.13.
 • Akgün, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1,ss. 48-58.
 • Akkaya, E. (2009 ). Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına İlişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Zorlukları Bağlamında İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Archambault, L. ve Crippen, K. (2009). Examining TPACK Among K-12 Online Distance Educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, C.9, S.1, ss.71-88.
 • Atılboz, N. G. (2007). Öğrenme Halkası Modelinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Difüzyon ve Osmoz Konularını Öğrenmeleri, Biyoloji Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Tutumları Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy in Changing Societies. New York: Cambridge University Press. http://books.google.com.tr/books?id=JbJnOAoLMNEC&pg=PA1&hl=tr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=true (Erişim Tarihi 27.09.2015)
 • Bilgin, İ., Tatar, E. ve Ay, Y. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (tpab)’ ne Katkısının İncelenmesi X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, http://kongre.nigde.edu.tr (Erişim Tarihi: 12.01.2016).
 • Derman, A. (2007). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Özyeterlikleri, Doktora Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., ve Tsai, C.-C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Educational Technology and Society, C.13 S.4, ss.63–73.
 • Chen, R.-J (2010), Investigating Models for Preservice Teachers’ Use of Technology to Support StudentCentered Learning. Computers & Education, C.55, S.1, ss.32-42.
 • Düren, A. Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Ercan, S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri ile Fen Bilgisi Öz-yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Garcia, T. (1995). The role of motivational strategies in self-regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, C.63, ss.29–42.
 • Gürlen, E (2011), Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine, Özyeterlik Algı Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) C.40 ss. 221-232.
 • Gömleksiz, M. N. ve Fidan, E. K. (2013). Self-efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge. Inonu University Journal of the Faculty of Education, C.14(1),ss. 87-113.
 • Hanks, K. (1999). İnsanları Motive Etme Sanatı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • İpek, C., Acuner, H.Y.(2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yunus Karakuyu

Yazar: Akın Karakuyu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Şubat 2016

APA Karakuyu, Y , Karakuyu, A . (2016). Motivasyon ve Öz-yeterliğin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) Katkısı. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 89-100 . DOI: 10.29065/usakead.232415