Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İLKOKULDA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 17, 31.01.2018
https://doi.org/10.29065/usakead.339105

Öz

İlkokulda öğrenci öğretmen iletişimin etkilerinin kırk yaş üzeri bireylerin görüşlerine göre ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemiyle araştırmaya katılmaya gönüllü 300 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutularak bulgular elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları ilkokul yıllarına ait en çok etkinlikleri hatırlamışlardır. İlkokulda 5 farklı öğretmende öğrenim gören katılımcılar öğretmenlerinin hepsinin de isimlerini hatırlamışlardır. Öğrenme öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin kalıcılığı sağladığı tespit edilmiştir. Halen sınıf öğretmenliği yapan sınıf öğretmenlerinin büyük bir kısmı mesleğe başladıklarında kendi sınıf öğretmenlerinin uyguladığı yöntemleri uyguladıklarını belirtmişlerdir. İlkokuldan sonra eğitime devam etmeyen katılımcılar ilkokul yıllarında öğretmenlerinin tutumunun etkili olduğunu belirtmiştir.

Kaynakça

 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, 129-142
 • Başar, M., Akan, D. (2011). İlköğretim beşinci sınıfta etkinliklerin sınıf yönetimine etkisinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, International, Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan 2011 Antalya/Türkiye
 • Brophy, J. E., Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A. framework for analysis and evaluation, Educational Researcher, 20 (4), 9-23
 • Büyükkaragöz, S., Kesici, Ş (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları, Eğitim Yönetimi 2 (3) 353-365
 • Çakmak, V., Aktan, E. (2016). Öğretmen öğrenci iletişiminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56) 83-97
 • Erden, M. (1998).Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Gözütok, F.D. (1994). Öğretmenlerin dayağa karı tutumları ve okullarda dayak uygulamaları, 28-30 Nisan, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt:2, 564-573.
 • Güneş, F (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma, İlköğretim-Online, 4(2), 2005,17-23 (Online): http://ilkogretim-online.ot-rg.tr
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). İletişim ve sınıf içi iletişimin önemi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Senemoğlu, N. (2005) Gelişim ve Öğrenme Ankara: Gazi Kitabevi
 • Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81),12-14
 • Shindler, J. (2016). Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, Editör Asım Arı, Konya: Eğitim Kitabevi
 • Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) 239-259
 • University of Eastern Finland. "Empathetic teachers enhance children' motivation for learning." Science Daily. 3 November 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151103064738.htm>. 20.08.2017 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat BAŞAR>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


M. Cihangir DOĞAN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Nurcan ŞENER>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1987-1717


Özcan UZUN Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Hüdayettin TOPAL Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 20 Eylül 2017
Kabul Tarihi 17 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başar, M. , Doğan, M. C. , Şener, N. , Uzun, Ö. & Topal, H. (2018). İLKOKULDA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 1-17 . DOI: 10.29065/usakead.339105