Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 38 - 50 2018-08-06

2015 ile 2017 İlkokul Türkçe Öğretim Programının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

Emine Gül ÖZENÇ [1]


Bu çalışma, 2015 İlkokul Türkçe öğretim programı ile 2017 yılında yapılan değişikliklerle son halini alan İlkokul Türkçe dersi öğretim programını yapılan değişiklikler açısından karşılaştırılarak, aralarındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada 2015 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı ve 2017 yılında yapılan değişiklikle son halini alan 2017 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı karşılaştırarak değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın doküman kısmını, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 İlkokul Türkçe dersi programı ve 2017 ilkokul Türkçe dersi programı ile ilgili tüm basılı kaynaklar oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, 2017 Türkçe dersi öğretim programında ilkokuma yazma sürecinde harf gruplarının farklı olarak gruplandırıldığı,  harflerin yazım şekillerinde değişikliğe gidildiği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak öğrenme becerisi sayısı artırılmış, değerler eğitimine ayrı önem verilmiş, yeni yeterlilik alanları programa yansıtılmış ve kazanım sayılarıyla birlikte açıklamalarda değişikliğe gidildiği görülmüştür.

2015 İlkokul Türkçe öğretim programı, 2017 İlkokul Türkçe öğretim programı, karşılaştırma, değerlendirme
 • Altunkaya, H. (2010). Eski ve yeni II. kademe Türkçe dersi öğretim programları ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
 • Altunkeser, F., & Coşkun, İ. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 114-135.
 • Ayrancı, B. B., & Mutlu, H. H.(2017). 2006, 2015 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. International Journal of Language Academy. Vol 5/7, 119-130. DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3793 (1.06.2018 tarihinde erişilmiştir).
 • Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı. 1, s.53-68.
 • Baş, T., Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin yayıncılık:İstanbul.
 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Volume: 10/15, 137-158.
 • Büyükkaragöz, S., Cuma Ç., (1999). Genel Öğretim Metotları, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Çakmak, E. ve Altun, A. (2013). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education, 9(2): 152-170, ISSN: 1304-9496.
 • Duman, B. (2004). İlköğretim Türkçe programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Konya ve Muğla örneklerinin karşılaştırılması). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), s. 85-108.
 • Erdoğan,M. , Kayır, Ç. , Kaplan, H. ,Ünal, Ü. ve Akbunar, Ş.(2014). 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşlerı; 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
 • Epçaçan, C., Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of International Social Research, Volume ¼.
 • Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet Dönemi (1929-1930, 1949,1981) Ortaokul Türkçe Öğretimi Programlarının İçerik, Genel ve Özel Amaçlarıyla Karşılaştırmalı Gelişim Düzeyi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26, http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
 • Gelen, İ., & Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 51(51), 457-476.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 121-133.
 • Kılıç, D., (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giris, Aktif Yayınevi, Erzurum.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Education & Science/Eğitim ve Bilim, 33(150), s. 64-73.
 • Orhan-Karsak, H. G. (2017). Reflections of the Changing Education System According to the Views of School Managers: Turkey Sample. Universal Journal of Educational Research 5(8): 1308-1322. DOI: 10.13189/ujer.2017.050804
 • Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 7(1).Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Education & Science/Eğitim ve Bilim, 37(165).
 • Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6(2).
 • Tay, B. (2017). 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programının Karşılaştırması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 27, 461-487.
 • Temizyürek, F., & Delican, B. (2016). Ilkokul Türkçe Ders Kitaplarinda Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açisindan Incelenmesi/Examination of Texts in Primary School Turkish Textbooks in Terms of Type and Theme. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 842.
 • Ünal, S., Çoştu, B., & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), s. 183-202.
 • Yangın, B. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzunun değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 477-516.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine Gül ÖZENÇ
Kurum: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2018

APA ÖZENÇ, E . (2018). 2015 ile 2017 İlkokul Türkçe Öğretim Programının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 38-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/38773/429574