Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 83 - 104 2018-12-26

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM HATALARININ İNCELENMESİ

Özgür BABAYİĞİT [1] , Fevzi GÜÇLÜ [2] , Osman Gülay OSMAN GÜLAY [3]


Bu araştırmanın amacı hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat Merkez Çalatlı Kasabası ve Sorgundaki hafif düzeyli zihinsel yetersizliği olan on ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilkokul dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bir metin kullanılmıştır. Metinde yer alan bir paragraf öğrencilere dikte ettirilmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin metne bakarak yazmaları sağlanmıştır. Ulaşılan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara dayalı veriler kategorize edilerek çizelgelerde belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre şu temalara ulaşılmıştır. Büyük ve küçük harflerin beraber kullanılması, harf eksikliği, harflerin noktalarında eksiklik, harfler arası uygun olmayan boşluk, noktalama işaretlerinde eksiklik, imlâ yanlışı. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.

Hafif düzey zihinsel yetersizlik, yazma becerisi, ilkokul
 • Aker, Z. (2009). Zihinsel engelli öğrencilere okuma -yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemi ile cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Belet, Ş. D. (2008). Yazma öğrenme alanı. Türkçe Öğretimi. Editör: Yard.Doç.Dr. Hülya PİLANCI. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1795.
 • Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2017). İlköğretim 4. sınıf Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi.
 • Bogdan, R., Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: an introduction to theories and methods (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Braun, V. ve Clarke V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-International Journal of Educational Research, 4(1). 1-28.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeler ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1-21.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C. (2009). Yazılı anlatım. Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım (2. Baskı). (Editör: Yrd. Doç. Dr. Şerife Dilek BELET). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1856.
 • Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (1998). Konuşma ve Yazma Öğretimi. Türkçe Öğretimi. (Editör: Doç.Dr. Seyhun TOPBAŞ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1066.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2015). Zihin engelliler. Çocuk Gelişimi. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Selahattin Turan: Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B., Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sezgin, N. (2016). Süreç temelli yazma öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencinin yazma becerisine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Taylor, S. J., Bogdan, R, DeVault, M. J. (2016) Introduction to qualitative research methods: a guidebook and resource (4th edition). Canada: JohnWiley & Sons, Inc.
 • Tokta, M. C. (2008). Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinde ses temelli yöntemin okuma yazma öğretimine etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6123-0609
Yazar: Özgür BABAYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fevzi GÜÇLÜ
Kurum: Sorgun Anaokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Osman Gülay OSMAN GÜLAY
Kurum: Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2018

APA BABAYİĞİT, Ö , GÜÇLÜ, F , OSMAN GÜLAY, O . (2018). HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM HATALARININ İNCELENMESİ. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 83-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/38812/434961