Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Educational Use Of Facebook As Social Networking Site In “Human Biology Course”

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 137 - 160, 21.12.2020

Öz

The aim of this research is to examine the views of biology teacher candidates of the application in the “Human Biology” Course for the educational use of Facebook, one of the social networks. The study group is 3rd grade undergraduate students (N=19), who were taking the course “Human Biology” from the Department of Biology Education at a Hacettepe University in the 2014-2015 academic year. In the scope of the study, case study was used as a qualitative research method, as it was intended to reveal the perceptions of biology teacher candidates about the effectiveness of the educational use of Facebook as a social network. In the research, an interview form consisting of 7 semi-structured open-ended questions was used as a data collection tool. The data obtained in the study was analyzed by content analysis using the MAXQDA 2018 program. According to the results of the research; Facebook's social network as candidates for biology teacher-student and student-teacher interactive communication between student-student collaboration and different resource- sharing is effective in ensuring materials and sustainable development is revealed.

Kaynakça

 • Aaen, J., & Dalsgaard, C. (2016). Student Facebook groups as a third space: between social life and schoolwork. Learning, Media and Technology, 41(1), 160-186.
 • Acar, S., ve Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3), 55-66.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç-Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cunha, Jr, F. R. D., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Teachers and Facebook: using online groups to improve students’ communication and engagement in education. Communication Teacher, 30(4), 228-241.
 • Dennen, V. P., & Burner, K. J. (2017). Identity, context collapse, and Facebook use in higher education: putting presence and privacy at odds. Distance Education, 38(2), 173-192.
 • Dyson, B., Vickers, K., Turtle, J., Cowan, S., & Tassone, A. (2015). Evaluating the use of Facebook to increase student engagement and understanding in lecture-based classes. Higher Education, 69(2), 303-313.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches (3rd Edition). Thousands Oak: SAGE Publications Inc.
 • Kara, T. (2012). Sosyal medya üzerinde yeni nesil pazarlama ve Türkiye bilgi & iletişim hizmetleri endüstrisinde sosyal ağların kullanımına yönelik bir araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition, 2(4), 102-117.
 • Kurt, A., & Özer, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Facebook Kullanımına İlişkin Görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies, 2 (2), 80-91.
 • Kurtz, G. (2014). Students’ perceptions pf using Facebook group and a course website as interactive and active learning spaces. In Y. Eshet-Alkalay, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V, Silber-Varod, and Y. Yair (Eds.), Learning in the technological era: Proceedings of the 9th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies (pp. 65-73). Tel Aviv: Open University and Shoham.
 • Lam, L. (2012). An innovative research on the usage of Facebook in the higher e,ducation context of Hong Kong. Electronic Journal of e-Learning, 10(4), 378-386.
 • Maleko, M., Nandi, D., Hamilton, M., D'Souza, D., & Harland, J. (2013). Facebook versus Blackboard for supporting the learning of programming in a fully online course: the changing face of computing education. In 2013 Learning and teaching in computing and engineering (pp. 83-89). IEEE.
 • Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2010). Modeling educational usage of Facebook. Computers ve Education, 55(2), 444-453.
 • McMillan, J.H. (2008). Educational Research: Fundamentals for the Consumer (5th Edition). Baston: Pearson.
 • MEB OYGM (2017). Hizmetiçi Eğitimi Kurslar. http://oygm.meb.gov.tr /dosyalar/StPrg/index.php?d ir=Kurslar%2F, Erişim tarihi: 27 Ocak 2020.
 • Meishar-Tal, H., Kurtz, G., & Pieterse, E. (2012). Facebook groups as LMS: A case study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 33-48.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • Milosevic, I., Živković, D., Arsić, S., & Manasijević, D. (2015). Facebook as virtual classroom–Social networking in learning and teaching among Serbian students. Telematics and Informatics, 32(4), 576-585.
 • Moghavvemi, S., Sharabati, M., Paramanathan, T., & Rahin, N. M. (2017). The impact of perceived enjoyment, perceived reciprocal benefits and knowledge power on students' knowledge sharing through Facebook. The International Journal of Management Education, 15(1), 1-12.
 • Moreno, M. A., Christakis, D. A., Egan, K. G., Jelenchick, L. A., Cox, E., Young, H., ..., & Becker, T. (2012). A pilot evaluation of associations between displayed depression references on Facebook and self-reported depression using a clinical scale. The Journal Of Behavioral Health Services and Research, 39(3), 295-304.
 • Öztürk, M., & Akgün, E. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2, 49-67.
 • Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikâye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersimle etkililiğinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017). Reading on paper and digitally: What the past decades of empirical research reveal. Review Of Educational Research, 87(6), 1007-1041.
 • Sönmez, V. (2017). Gelecekteki olası eğitim sistemleri ve bazı araştırmalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2014). Öğretmenler, öğretmen adayları ve medya ile bağı olan herkes için eleştirel medya okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şumuer, E., Eşfer, S., & Yıldırım, S. (2014). Teachers' Facebook use: their use habits, intensity, self-disclosure, privacy settings, and activities on Facebook. Educational Studies, 40 (5), 537-553.
 • Teo, T. (2016). Modelling Facebook usage among university students in Thailand: the role of emotional attachment in an extended technology acceptance model. Interactive Learning Environments, 24(4), 745-757.
 • Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual)–A literature review. Computers in Human Behavior, 29(5), 60-68.
 • Von Krogh, G. (2012). How does social software change knowledge management? Toward a strategic research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 21(2), 154-164.
 • Wang, Z., Tchernev, J. M., & Solloway, T. (2012). A dynamic longitudinal examination of social media use, needs, and gratifications among college students. Computers in Human Behavior, 28(5), 1829-1839.
 • Whittaker, A. L., Howarth, G. S., & Lymn, K. A. (2014). Evaluation of Facebook© to create an online learning community in an undergraduate animal science class. Educational Media International, 51(2), 135-145.
 • Yapıcı, İ. Ü., & Hevedanlı, M. (2014). Educational use of social networks: Facebook case study. European Journal of Research on Education, 2(4), 16-21.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İnsan Biyolojisi Dersinde Sosyal Ağ Olarak Facebook’un Eğitsel Kullanımı

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 137 - 160, 21.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının sosyal ağlardan biri olan Facebook’un eğitsel kullanımına yönelik “İnsan Biyolojisi” dersinde gerçekleştirilen uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 Bahar döneminde, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim gören 19 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada biyoloji öğretmen adaylarının sosyal ağ olarak Facebook'un eğitsel kullanımının etkililiğine yönelik algılarının ortaya çıkarılması amaçladığından nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış 7 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; MAXQDA 2018 Programı kullanılarak içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; biyoloji öğretmen adaylarının sosyal ağ olarak Facebook’un öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimli iletişimde, öğrenci-öğrenci işbirliğinde ve farklı kaynak-materyal paylaşımında ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada etkili olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Aaen, J., & Dalsgaard, C. (2016). Student Facebook groups as a third space: between social life and schoolwork. Learning, Media and Technology, 41(1), 160-186.
 • Acar, S., ve Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3), 55-66.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç-Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cunha, Jr, F. R. D., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Teachers and Facebook: using online groups to improve students’ communication and engagement in education. Communication Teacher, 30(4), 228-241.
 • Dennen, V. P., & Burner, K. J. (2017). Identity, context collapse, and Facebook use in higher education: putting presence and privacy at odds. Distance Education, 38(2), 173-192.
 • Dyson, B., Vickers, K., Turtle, J., Cowan, S., & Tassone, A. (2015). Evaluating the use of Facebook to increase student engagement and understanding in lecture-based classes. Higher Education, 69(2), 303-313.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches (3rd Edition). Thousands Oak: SAGE Publications Inc.
 • Kara, T. (2012). Sosyal medya üzerinde yeni nesil pazarlama ve Türkiye bilgi & iletişim hizmetleri endüstrisinde sosyal ağların kullanımına yönelik bir araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition, 2(4), 102-117.
 • Kurt, A., & Özer, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Facebook Kullanımına İlişkin Görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies, 2 (2), 80-91.
 • Kurtz, G. (2014). Students’ perceptions pf using Facebook group and a course website as interactive and active learning spaces. In Y. Eshet-Alkalay, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V, Silber-Varod, and Y. Yair (Eds.), Learning in the technological era: Proceedings of the 9th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies (pp. 65-73). Tel Aviv: Open University and Shoham.
 • Lam, L. (2012). An innovative research on the usage of Facebook in the higher e,ducation context of Hong Kong. Electronic Journal of e-Learning, 10(4), 378-386.
 • Maleko, M., Nandi, D., Hamilton, M., D'Souza, D., & Harland, J. (2013). Facebook versus Blackboard for supporting the learning of programming in a fully online course: the changing face of computing education. In 2013 Learning and teaching in computing and engineering (pp. 83-89). IEEE.
 • Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2010). Modeling educational usage of Facebook. Computers ve Education, 55(2), 444-453.
 • McMillan, J.H. (2008). Educational Research: Fundamentals for the Consumer (5th Edition). Baston: Pearson.
 • MEB OYGM (2017). Hizmetiçi Eğitimi Kurslar. http://oygm.meb.gov.tr /dosyalar/StPrg/index.php?d ir=Kurslar%2F, Erişim tarihi: 27 Ocak 2020.
 • Meishar-Tal, H., Kurtz, G., & Pieterse, E. (2012). Facebook groups as LMS: A case study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 33-48.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • Milosevic, I., Živković, D., Arsić, S., & Manasijević, D. (2015). Facebook as virtual classroom–Social networking in learning and teaching among Serbian students. Telematics and Informatics, 32(4), 576-585.
 • Moghavvemi, S., Sharabati, M., Paramanathan, T., & Rahin, N. M. (2017). The impact of perceived enjoyment, perceived reciprocal benefits and knowledge power on students' knowledge sharing through Facebook. The International Journal of Management Education, 15(1), 1-12.
 • Moreno, M. A., Christakis, D. A., Egan, K. G., Jelenchick, L. A., Cox, E., Young, H., ..., & Becker, T. (2012). A pilot evaluation of associations between displayed depression references on Facebook and self-reported depression using a clinical scale. The Journal Of Behavioral Health Services and Research, 39(3), 295-304.
 • Öztürk, M., & Akgün, E. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2, 49-67.
 • Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikâye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersimle etkililiğinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017). Reading on paper and digitally: What the past decades of empirical research reveal. Review Of Educational Research, 87(6), 1007-1041.
 • Sönmez, V. (2017). Gelecekteki olası eğitim sistemleri ve bazı araştırmalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2014). Öğretmenler, öğretmen adayları ve medya ile bağı olan herkes için eleştirel medya okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şumuer, E., Eşfer, S., & Yıldırım, S. (2014). Teachers' Facebook use: their use habits, intensity, self-disclosure, privacy settings, and activities on Facebook. Educational Studies, 40 (5), 537-553.
 • Teo, T. (2016). Modelling Facebook usage among university students in Thailand: the role of emotional attachment in an extended technology acceptance model. Interactive Learning Environments, 24(4), 745-757.
 • Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual)–A literature review. Computers in Human Behavior, 29(5), 60-68.
 • Von Krogh, G. (2012). How does social software change knowledge management? Toward a strategic research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 21(2), 154-164.
 • Wang, Z., Tchernev, J. M., & Solloway, T. (2012). A dynamic longitudinal examination of social media use, needs, and gratifications among college students. Computers in Human Behavior, 28(5), 1829-1839.
 • Whittaker, A. L., Howarth, G. S., & Lymn, K. A. (2014). Evaluation of Facebook© to create an online learning community in an undergraduate animal science class. Educational Media International, 51(2), 135-145.
 • Yapıcı, İ. Ü., & Hevedanlı, M. (2014). Educational use of social networks: Facebook case study. European Journal of Research on Education, 2(4), 16-21.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar KÖSEOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe University, Ankara, Turkey
0000-0002-6222-7978
Türkiye


Gamze MERCAN>
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5515-999X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 11 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 30 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Köseoğlu, P. & Mercan, G. (2020). İnsan Biyolojisi Dersinde Sosyal Ağ Olarak Facebook’un Eğitsel Kullanımı . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 137-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/58144/735707