Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal-Duygusal Beceriler Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 3, 16 - 35, 26.12.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1173071

Öz

Hayat bilgisi dersi ilkokulun ilk üç yılı içerisinde yer alan temel dersler arasındadır. Temel değerleri içeren bu ders evrensel değerlere de katkı sağlanmaktadır. Hayat bilgisi dersi temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmeyi amaçlarken aynı zamanda ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmaktadır Bu araştırmada, Hayat bilgisi dersi öğretim programının sosyal-duygusal beceriler kapsamında incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda CASEL beşlisi olarak ifade edilen öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki kurma ve karar alma becerileri doğrulusunda program incelenmiştir. Araştırma, durum çalışması deseninde olup veriler doküman analizi tekniği ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, öğretim programının özel amaçları, temel becerileri ve kazanımlarının sosyal-duygusal öğrenmenin beş boyutuna ilişkin pek çok unsuru içerdiğini göstermektedir. Bu kapsamda, hayat bilgisi dersinin çocuklarda sosyal-duygusal becerilerin gelişimine katkı sağladığı, bununla birlikte mutlu ve başarılı bir gelecek için gerekli yaşam boyu öğrenme becerilerini sunduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Aksoy, Ö. N. (2020). Ergenlerin sosyal duygusal öğrenme düzeylerinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 576-590.
 • Ashdown, D. M., & Bernard, M. E. (2012). Can explicit instruction in social and emotional learning skills benefit the social-emotional development, well-being, and academic achievement of young children?. Early Childhood Education Journal, 39(6), 397–405.
 • Aviles, A., Anderson, T. R., & Davila, E. R. (2006). Child and adolescent social-emotional development within the context of school. Child and Adolescent Mental Health, 11(1), 32-39.
 • Belet, Ş. D. (1999). İlköğretim kurumlarında uygulanan hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bernard, M. E. (2004). The relationship of young children's social-emotional competence to their achievement and social-emotional well-being . Paper presented at the Annual Research Conference of the Australian Council for Educational Research , Adelaide, Australia .
 • Boniel-Nissim, M., & Barak, A. (2013). The therapeutic value of adolescents’ blogging about social–emotional difficulties. Psychological services, 10(3), 333.
 • Brackett, M. A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A., & Salovey, P. (2012). Assessing teachers’ beliefs about social and emotional learning. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(3), 219- 236. doi:10.1177/0734282911424879
 • Brackett, M. A., Rivers, S. E., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2012). Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum. Learning and Individual Differences, 22(2), 218-224.
 • Candan, K., & YALÇIN, A. F. (2018). Ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin sosyal ilişki unsurları ve umut düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 319-348.
 • Cohen, J. (1999). Social and emotional learning past and present: a psychoeducational dialogue içinde Educating minds and hearts (ed. Jonathan Cohen). New York and London: Teachers College, Columbia University.
 • Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (2013). The 2013 CASEL Guide: Effecitive social and emotional learning programs-preschool and elementary school edition. Chicago, IL: Author.
 • Elias, M. J., & Arnold, H. (2006). The educator's guide to emotional intelligence and academic achievement: Social-emotional learning in the classroom. Corwin Press.
 • Elias, M. J. & Haynes, N. M. (2008). Social competence, social support, and academic achievement in minority, low-income, urban elementary school children. School Psychology Quarterly, 23(4), 474.
 • Elliot, S. N. (1997). The responsive classroom approach: Its effectiveness and acceptability in promoting social and academic competence. Year one a three study. University of Wiscinson-Madison.
 • Esen-Aygun, H., & Sahin-Taskin, C. (2017). Teachers’ views of social-emotional skills and their perspectives on social-emotional learning programs.
 • Esen- Aygün, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretim programının sosyal-duygusal öğrenme becerileri açısından incelenmesi. Eğitim ve Teknoloji, 1(1), 82–99.
 • Esen-Aygün, H. (2021). Sosyal-duygusal Öğrenme ve Akademik Başarı. In: Temel Eğitimde Sosyal-Duygusal Öğrenme (Eds: Hanife Esen-Aygün & Çiğdem Şahin-Taşkın), Ankara: Vizetek Yayıncılık.
 • Esen-Aygün, H. E., & TAŞKIN, Ç. Ş. (2021). Türkçe Dersi Öğretim Programında Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Kapsamının Belirlenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(1), 205-224.
 • Esen-Aygün, H. & Taşkın, Ç. Ş. (2022). The Effect of Social-Emotional Learning Program on Social-Emotional Skills, Academic Achievement and Classroom Climate. Psycho-Educational Research Reviews, 11(1), 59–76.
 • Guo, J., Tang, X., Marsh, H. W., Parker, P., Basarkod, G., Sahdra, B., ... & Salmela-Aro, K. (2022). The roles of social–emotional skills in students’ academic and life success: A multi-informant and multicohort perspective. Journal of Personality and Social Psychology.
 • Gündoğan, A. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değer eğitiminin gerekliliği ve hayat bilgisi dersi bağlamında işlevselliği. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 599-628.
 • Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. American journal of public health, 105(11), 2283-2290. Lex, H., Weisenbach, S., Sloane, J., Syed, S., Rasky, E., & Freidl, W. (2018). Social-emotional aspects of quality of life in multiple sclerosis. Psychology, health & medicine, 23(4), 411-423. Lopes, P. L. & Salovey, P. (2004). Toward a broader education: social, emotional and practical skilss İçinde Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.
 • Merrell, K. W., Juskelis, M. P., Tran, O. K., & Buchanan, R. (2008). Social and emotional learning in the classroom: Evaluation of Strong Kids and Strong Teens on students’ social-emotional knowledge and symptoms. Journal of Applied School Psychology, 24(2), 209 -224. doi:10.1080/15377900802089981
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2021). OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/07170836_No19_-_OECD_Sosyal_ve_Duygusal_Beceriler_Arastirmasi.pdf
 • Payton, P. J., Wardlaw, D. M., Graczyk, P. A., Bloothworld, M. R., Tompsett, C. J., ve Weissberg, R. P. (2000). Social and emotional learning: A framework for promoting mental health and reducing risk behavior in children and youth. Journal of School Health, 70 (5), 179-18.
 • Rimm-Kaufman, S. E., Xitao Fan, Yu-Jen Chiu, and Wenyi You, (2007).The Contribution of the Responsive Classroom Approach on Children’s Academic Achievement: Results from a Three Year Longitudinal Study. Journal of School Psychology, 45( 4), 401–421.
 • Sağlam, H. İ. (2015). Toplum, birey ve doğaya bütüncül bir bakış: Hayat bilgisi. M. Gültekin (Ed.). Hayat bilgisi öğretimi içinden (1-14 s.). Ankara: Nobel.
 • Singh, N., Minaie, M. G., Skvarc, D. R., & Toumbourou, J. W. (2019). Impact of a secondary school depression prevention curriculum on adolescent social-emotional skills: Evaluation of the resilient families program. Journal of youth and adolescence, 48(6), 1100-1115.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2020). Sınıf Rehberlik Programı. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/17143025_SINIF_REHBERLYK_PROGRAMI_2020.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). Hayat Bilgisi dersi öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI.pdf
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: hayatın bilgisi. B. Tay (ed.). Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi içinden (s. 1-44). Ankara: Pegem Akademi.
 • Türnüklü, A. (2004). Okullarda sosyal ve duygusal öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(37), 136–152.
 • Yildirim, G. (2019). The Views of Pre-Service Primary School Teachers Regarding the Concept of" Basic Life Skills" of Life Science Course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 64–79.
 • Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hanife Esen Aygün 0000-0001-9363-7083

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 9 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Esen Aygün, H. (2022). Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal-Duygusal Beceriler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 16-35. https://doi.org/10.29065/usakead.1173071

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.