Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Long Internship Education and Employment Experiences of Informatics Students

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 1, 33 - 50, 26.04.2023
https://doi.org/10.29065/usakead.1114452

Öz

Technological developments in the business world, in business processes; has brought with it the need for qualified and well-trained people. The demand and preferences-oriented human resource needs have been tried to be met by vocational schools with internship trainings added to their education and training programs. The education programs mentioned under the name of 3+1 are planned to be trained in 3 half-term schools and 1 half-term in enterprises, so that student skills; aimed to be associated with the labor market. In this study, it was tried to evaluate the business experiences of computer technology students who were educated in the 3+1 education and training program, which enabled them to be employed after the workplace training. Research; The study was carried out within the framework of the case study, which is one of the qualitative research methods. Data; Using the interview form technique, it was digitally recorded over the Zoom software according to the document system. Headings in the question form were coded as the main theme, sub-themes related to the header and sub-themes. 13 of the theme codes were made up of headers and 32 of them were subheadings. The coded data was evaluated with the content analysis method and the MAXQDA analysis program was used in the analysis of the data. Analysis findings were discussed in line with the objectives of the study and aimed at the purpose of the study; Conclusions and suggestions were made for students, school and business actors who are among the implementation stakeholders.

Kaynakça

 • Arpat, B., Kalfa, V. R., Akşit, A., & Çamurdan, B. (2017). Meslek yüksekokullarında nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada yeni arayışlar: 3+1 işbaşı eğitim modeli Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2). 76-94.
 • Ayarkwa, J., Agyekum, K., & Adinyira, E. (2012). Perceptions of undergraduate construction students on industrial training in Ghana. Journal of Science and Technology, 32(1), 56-67.
 • Beard, D. F. (2007). Assessment of internship experiences and accounting core competencies. Accounting Education: An International Journal, 16(2),207-220.
 • Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-386.
 • Bowers, B. K., & Nelson, C. (1991). Internships in technical communication: A guide for students, faculty supervisors, and internship sponsors. Arlington: STC.
 • Brounéus, K. (2011). In-depth Interviewing: The process, skill and ethics of interviews in peace research. In K. Brounéus (ed), Understanding Peace Research: Methods and Challenges (p.130). New York: London.
 • Champoux, J. E. (2017). Organizational behavior (ıntegrating ındividuals, groups, and organizations). New York Routledge.
 • Cohen, L., Manio, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York.
 • Dawaton, G. C. (2021). Assessment of the on the job training program of business administration students of Kalinga State University. Universal Journal of Management, 9(1), 13-19.
 • Darling-Hammond, L., & McCloskey, L. (2008). Assessment for learning around the world what would it mean to be internationally competitive?. Phi Delta Kappan, 90(4), 263-272.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2012). The landscape of qualitative research. New York: SAGE.
 • Emerick, R. (1994). Work-site experience in technical writing classes. Technical Communication, 41(2), 312-314.
 • Foss, C. (2002) The value of combining qualitative and quantitative approaches in nursing research by means of method triangulation. Journal of Advanced Nursing, 40(2), 242-248.
 • Glesne, C. (2014). Nitel araştırmaya giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Grix, J. (2010). The foundations of research (palgrave research skills). London: Palgrave Macmillan.
 • Gül, H., & Yürekli, E. (2020). MYO'lardaki 3+1 işbaşı eğitimlerinin girişimcilik eğilimine etkisi: PAÜ örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2407-2418.
 • Hesser, P. F. (1998). Internships and the sociological perspective: Applying. Teaching Sociology, 26(4), 310-329.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1995). Ethical issues in qualitative nursing research. Nursing Ethics, 2(3), 223-232.
 • Hoyo, M. O., & Allen, D. (2006). The use of triangulation methods in qualitative educational research. Journal of College Science Teaching, 35(4), 41-49.
 • Jaradat, G. M. (2017). Internship training in computer science: Exploring student satisfaction levels. Evaluation and Program Planning, 63(1), 109-115.
 • Jick, T. (979). Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. Administrative Science Quarterly, 24(4), 602-611.
 • Karunaratne, K., & Perera, N. (2019). Students’ perception on the effectiveness of industrial internship programme. Education Quarterly Reviews, 2(4), 822-832.
 • Kayaalp, K. (2018). Önlisans mezunu öğrencilerinin almış oldukları eğitim ve istihdam ilişkisine yönelik bir araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu örneği. Teknik Bilimler Dergisi, 8(1), 34-42.
 • Kesoğlu, A. M., Ergin, M. G., & Buran, K. (2016). Zorunlu staj eğitiminin mesleki yeterliliğe katkısına ilişkin bir araştırma: Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Adalet MYO Örneği. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu kitabı içerisinde (ss. 549-5587).
 • Ko, W. H. (2008). Training, satisfaction with internship programs, and confidence about future careers among hospitality students: A case study of universities in Taiwan. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 1-15.
 • Koşan, A. (2010). Eğitimde okul-endüstri işbirliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1-2), 106-130.
 • Küçük, M. (2020). mesleki teknik eğitimde, teknik eleman yetiştirilmesi. MMO. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ebad47d76a60389_ek.pdf
 • Loxton, M. H. (2021). Analyzing focus groups with MAXQDA. Berlin: MAXQDA Press.
 • Mankan, E. (2015). Mesleki Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 734-741.
 • Marshall, C., & B.Rossman, G. (2014). Designing qualitative resarch. Boston.
 • Matthews, C., & Zimmerman, B. B. (1999). Integrating service learning and technical communication: Benefits and challenges. Technical Communication Quarterly, 8(4), 383-404.
 • Özer, M. (2020). Mesleki eğitimde paradigma değişimi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Özkan, T., & Alan, B. (2022). Meslek yüksekokullarında 3+1 eğitim modeli kapsamında iş yeri uygulamaları ve öğrenci kazanımları. TÜBA, 12(1),153-167.
 • Özvar, E. (2021). Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu. www.yok.gov.tr: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-baskani-erol-ozvar-ilk-kez-universite-rektorleri-ile-bir-araya-geldi.aspx
 • Parilla, P. F., & Hesser, G. W. (1998). Internships and the sociological perspective: Applying principles of experiential learning. Teaching Sociology, 26(4), 310-329.
 • Peksen, D. Y. (2017). Denizcilik eğitimi veren önlisans programlarına 3+ 1 eğitim modelinin uygulanması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi,1(1), 8-18.
 • Schambach, T. P., & Dirks, J. (2002). Student Perceptions of Internship Experiences. Proceedings of the Annual Conference of the International Academyfor Information Management (pp. 1-10). Barcelona: ICIER.
 • Renganathan, S., Karim, Z. A., & Li, C. S. (2012). Students’ perception of industrial internship programme. Education+Training, 54(2), 180-191.
 • Sarınıyık, M., & Akyel, N. (2017). Nitelik iş gücü yetiştirme projesi (3+1 Modeli). https://slideplayer.biz.tr/slide/3176737
 • Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • SUBÜ (2022). 3+1 uygulamalı eğitim modeli. Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi: https://meyok.subu.edu.tr/tr/31-uygulamali-egitim-modeli adresinden alındı
 • TOBB. (2021). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. https://www.etu.edu.tr/tr
 • Tovey, J. (2001). Building connections between industry and university: Implementing an internship program at a regional university. Technical communication quarterly, 10(2), 225-239.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24(24), 543-559.
 • Wynveen, B. J. (2017). Improving sustainable living education through the use of formative experiments. Journal of Education for Sustainable Development, 11(1), 14-32.
 • Watson, K., Handal, B., Maher, M., & McGinty, E. (2013). Globalising the class size debate: myths and realities. Journal of International and Comparative Education (JICE), 72-85.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. London: Guilford Press. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2007). The leadership challenge. San Francisco. CA, Jossey.

Bilişim Öğrencilerinin Uzun Staj Eğitimi Ve İstihdam Deneyimleri

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 1, 33 - 50, 26.04.2023
https://doi.org/10.29065/usakead.1114452

Öz

İş dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, iş süreçlerinde; nitelikli ve iyi yetişmiş insan ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Talep ve tercihlere dönük insan kaynağı ihtiyacı, meslek yüksekokulları tarafından, eğitim ve öğretim programlarına eklenen staj eğitimleri ile giderilmeye çalışılmıştır. 3+1 adı altında anılan eğitim programları, 3 yarı dönem okulda 1 yarı dönem işletmelerde eğitim alacak şekilde planlanarak, öğrenci becerilerinin; iş piyasasıyla ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada, 3+1 eğitim ve öğretim programında, eğitim almış bilgisayar teknolojileri öğrencilerinin, iş yeri eğitimi sonrası istihdam edilmelerini sağlayan işletme deneyimleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma; nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması çerçevesinde gerçekleşmiştir. Veriler; görüşme formu tekniğinden yararlanılarak, Zoom yazılımı üzerinden belge sistemine göre dijital olarak kayıt edilmiştir. Soru formunda yer alan üst başlıklar, ana tema, üst başlığa bağlı alt başlıklarda, alt temalar olarak kodlanmıştır. Tema kodların 13 tanesi üst başlık, 32 tanesi alt başlıktan oluşmuştur. Kodlanan veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve verilerin analizinde MAXQDA analiz programı kullanılmıştır. Çözümleme bulguları, çalışmanın hedefleri doğrultusunda tartışılmış ve çalışma amacına dönük; uygulama paydaşları içerisinde yer alan öğrenci, okul ve işletme aktörlerine yönelik sonuç ve öneriler çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • Arpat, B., Kalfa, V. R., Akşit, A., & Çamurdan, B. (2017). Meslek yüksekokullarında nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada yeni arayışlar: 3+1 işbaşı eğitim modeli Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2). 76-94.
 • Ayarkwa, J., Agyekum, K., & Adinyira, E. (2012). Perceptions of undergraduate construction students on industrial training in Ghana. Journal of Science and Technology, 32(1), 56-67.
 • Beard, D. F. (2007). Assessment of internship experiences and accounting core competencies. Accounting Education: An International Journal, 16(2),207-220.
 • Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-386.
 • Bowers, B. K., & Nelson, C. (1991). Internships in technical communication: A guide for students, faculty supervisors, and internship sponsors. Arlington: STC.
 • Brounéus, K. (2011). In-depth Interviewing: The process, skill and ethics of interviews in peace research. In K. Brounéus (ed), Understanding Peace Research: Methods and Challenges (p.130). New York: London.
 • Champoux, J. E. (2017). Organizational behavior (ıntegrating ındividuals, groups, and organizations). New York Routledge.
 • Cohen, L., Manio, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York.
 • Dawaton, G. C. (2021). Assessment of the on the job training program of business administration students of Kalinga State University. Universal Journal of Management, 9(1), 13-19.
 • Darling-Hammond, L., & McCloskey, L. (2008). Assessment for learning around the world what would it mean to be internationally competitive?. Phi Delta Kappan, 90(4), 263-272.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2012). The landscape of qualitative research. New York: SAGE.
 • Emerick, R. (1994). Work-site experience in technical writing classes. Technical Communication, 41(2), 312-314.
 • Foss, C. (2002) The value of combining qualitative and quantitative approaches in nursing research by means of method triangulation. Journal of Advanced Nursing, 40(2), 242-248.
 • Glesne, C. (2014). Nitel araştırmaya giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Grix, J. (2010). The foundations of research (palgrave research skills). London: Palgrave Macmillan.
 • Gül, H., & Yürekli, E. (2020). MYO'lardaki 3+1 işbaşı eğitimlerinin girişimcilik eğilimine etkisi: PAÜ örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2407-2418.
 • Hesser, P. F. (1998). Internships and the sociological perspective: Applying. Teaching Sociology, 26(4), 310-329.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1995). Ethical issues in qualitative nursing research. Nursing Ethics, 2(3), 223-232.
 • Hoyo, M. O., & Allen, D. (2006). The use of triangulation methods in qualitative educational research. Journal of College Science Teaching, 35(4), 41-49.
 • Jaradat, G. M. (2017). Internship training in computer science: Exploring student satisfaction levels. Evaluation and Program Planning, 63(1), 109-115.
 • Jick, T. (979). Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. Administrative Science Quarterly, 24(4), 602-611.
 • Karunaratne, K., & Perera, N. (2019). Students’ perception on the effectiveness of industrial internship programme. Education Quarterly Reviews, 2(4), 822-832.
 • Kayaalp, K. (2018). Önlisans mezunu öğrencilerinin almış oldukları eğitim ve istihdam ilişkisine yönelik bir araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu örneği. Teknik Bilimler Dergisi, 8(1), 34-42.
 • Kesoğlu, A. M., Ergin, M. G., & Buran, K. (2016). Zorunlu staj eğitiminin mesleki yeterliliğe katkısına ilişkin bir araştırma: Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Adalet MYO Örneği. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu kitabı içerisinde (ss. 549-5587).
 • Ko, W. H. (2008). Training, satisfaction with internship programs, and confidence about future careers among hospitality students: A case study of universities in Taiwan. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(4), 1-15.
 • Koşan, A. (2010). Eğitimde okul-endüstri işbirliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1-2), 106-130.
 • Küçük, M. (2020). mesleki teknik eğitimde, teknik eleman yetiştirilmesi. MMO. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ebad47d76a60389_ek.pdf
 • Loxton, M. H. (2021). Analyzing focus groups with MAXQDA. Berlin: MAXQDA Press.
 • Mankan, E. (2015). Mesleki Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 734-741.
 • Marshall, C., & B.Rossman, G. (2014). Designing qualitative resarch. Boston.
 • Matthews, C., & Zimmerman, B. B. (1999). Integrating service learning and technical communication: Benefits and challenges. Technical Communication Quarterly, 8(4), 383-404.
 • Özer, M. (2020). Mesleki eğitimde paradigma değişimi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Özkan, T., & Alan, B. (2022). Meslek yüksekokullarında 3+1 eğitim modeli kapsamında iş yeri uygulamaları ve öğrenci kazanımları. TÜBA, 12(1),153-167.
 • Özvar, E. (2021). Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu. www.yok.gov.tr: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-baskani-erol-ozvar-ilk-kez-universite-rektorleri-ile-bir-araya-geldi.aspx
 • Parilla, P. F., & Hesser, G. W. (1998). Internships and the sociological perspective: Applying principles of experiential learning. Teaching Sociology, 26(4), 310-329.
 • Peksen, D. Y. (2017). Denizcilik eğitimi veren önlisans programlarına 3+ 1 eğitim modelinin uygulanması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi,1(1), 8-18.
 • Schambach, T. P., & Dirks, J. (2002). Student Perceptions of Internship Experiences. Proceedings of the Annual Conference of the International Academyfor Information Management (pp. 1-10). Barcelona: ICIER.
 • Renganathan, S., Karim, Z. A., & Li, C. S. (2012). Students’ perception of industrial internship programme. Education+Training, 54(2), 180-191.
 • Sarınıyık, M., & Akyel, N. (2017). Nitelik iş gücü yetiştirme projesi (3+1 Modeli). https://slideplayer.biz.tr/slide/3176737
 • Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • SUBÜ (2022). 3+1 uygulamalı eğitim modeli. Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi: https://meyok.subu.edu.tr/tr/31-uygulamali-egitim-modeli adresinden alındı
 • TOBB. (2021). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. https://www.etu.edu.tr/tr
 • Tovey, J. (2001). Building connections between industry and university: Implementing an internship program at a regional university. Technical communication quarterly, 10(2), 225-239.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24(24), 543-559.
 • Wynveen, B. J. (2017). Improving sustainable living education through the use of formative experiments. Journal of Education for Sustainable Development, 11(1), 14-32.
 • Watson, K., Handal, B., Maher, M., & McGinty, E. (2013). Globalising the class size debate: myths and realities. Journal of International and Comparative Education (JICE), 72-85.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. London: Guilford Press. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2007). The leadership challenge. San Francisco. CA, Jossey.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal Çelik 0000-0002-4027-3789

Oğuzhan Kıvrak 0000-0001-5541-6749

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik, C., & Kıvrak, O. (2023). Bilişim Öğrencilerinin Uzun Staj Eğitimi Ve İstihdam Deneyimleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 33-50. https://doi.org/10.29065/usakead.1114452

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.