Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanlarında derinlemesine düşünmeyi ve çok disiplinli araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası, açık erişimli, ücretsiz, hakemli bilimsel bir dergidir. Bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesi için temel bir gerekliliktir. Bu nedenle EARDE editörleri, hakemleri ve yazarları ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve Uluslararası Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) tarafından belirlenen yayın etik etiği ilke, standart ve tavsiyeleri uymayı taahhüt etmektedir.


Yazarların Taahhütleri:

Çalışmanın Özgünlüğü ve Orijinalliği:
Yazarlar çalışmanın orijinal ve yayınlanmamış olduğunu, başka yazarların bölümlerini veya başka çalışma parçalarını içermediğini ve verilerin doğruluğunu teyit ederler. Özgün araştırma makalelerinin yazarları, gerçekleştirilen çalışmanın doğru ve ayrıntılı bir açıklaması ile önemini belirten objektif bir tartışma sunmalıdır. Hileli ya da bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan davranışları oluşturur ve kabul edilemez.

Birden çok ve/veya eşzamanlı yapılan yayınlar:
Yazar, genel olarak birden fazla dergide veya önde gelen yayın organında özünde aynı araştırmayı anlatan makaleler yayınlamamalıdır. Birden fazla dergiye aynı yazının eşzamanlı olarak gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Genel olarak bir yazar, başka bir dergide daha önce yayımlanan bir makaleyi değerlendirilmesi için göndermemelidir.

Atıflar, alıntılar ve referanslar:
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini ve/veya sözcüklerini kullanmışlarsa, bunlara uygun şekilde atıfta bulunduklarından ve alıntı yaptıklarından emin olmalıdır. Yazarlar, makalede bahsedilen kaynakların ve katkıların doğru gösterimini, varsa DOI'si veya URL'si ile birlikte sunmalıdır.

Yazarlık:
Yazarlar, sonuçların analizinde ve yazımında olduğu gibi, çalışmanın kavramsallaştırılmasında ve planlanmasında önemli bilimsel ve entelektüel katkılarda bulunan kişilerin dahil edilmesini garanti eder. Yazarlık, çalışmanın fikir, tasarım, uygulama ya da yorumlanmasına önemli bir katkı yapmış olanlar ile sınırlı olmalıdır. Yazarlar sorumluluk ve katılım düzeylerine göre sıralanmalıdır. Araştırma projesinin belirli somut yönlerine katılan başka kişiler olduğunda, bunlara teşekkür edilmeli veya katkı yapanlar olarak sıralanmalıdır. Yazışmadan sorumlu yazar, yazının tüm uygun ortak yazarları içerdiğini, uygunsuz ortak yazarlar bulunmadığını ve tüm ortak yazarların yazının son halini onayladığını ve yayımlanması için sunulmasını kabul ettikleri garantisini vermelidir.

Verilerin erişimi ve saklama:
Yayın Kurulu üyelerinin uygun görmesi halinde, makalelerin yazarları, araştırmanın dayandığı kaynakları veya verileri, yayınlandıktan sonra makul bir süre saklanabilecek ve muhtemelen başka bir belgeye dönüştürülebilecek şekilde erişime açmalıdır.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Tüm yazarların, elde edilen sonuçları veya önerilen yorumları etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Yazarlar ayrıca araştırma makalesinin kaynaklandığı kurumlardan ve/veya projelerden sağlanan fonları da belirtmelidirler.

Sorumluluk:
EARDE’de yayınlanan makalelerin içeriğinin sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlar ayrıca, farklı yaklaşımları dikkate alarak, analiz edilen konuyla ilgili en güncel ve ilgili bilimsel literatürün bir incelemesini yapmayı da taahhüt ederler.

Etik kurul izinleri ve katılımcı bilgilendirilmiş onam beyanı:
Çalışma, hayvan ya da insan deneklerin kullanımını içeriyorsa yazar, yazının tüm işlemlerin ilgili kanun ve kurumsal kılavuzlara uygun olarak yapıldığını belirten bir açıklama içerdiğinden ve uygun kurumsal kurul veya kurulların bunları onayladığından emin olmalıdır. Yazarlar çalışmalarda etik kurul onay belgelerini sunmayı taahhüt ederler. Yazarlar, yazının içine insan denekler üzerinde yapılan deneyler için bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir açıklama eklemelidir. İnsan deneklerin gizlilik hakları her zaman dikkatle gözetilmelidir.

Yayınlanan makalelerdeki hatalar:
Bir yazar, makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, derhal derginin editörlerini bilgilendirmeli ve ilgili düzeltmelerin aynı makalenin altında listelenmesi için gerekli tüm bilgileri onlara sağlamalıdır. Editör veya yayıncı yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrendiği taktirde, yazıyı derhal geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal yazının doğruluğunu kanıtlamak yazarın yükümlülüğündedir.


Hakemlerin Taahhütleri:

Editör kararına katkı:
Hakemler, kendi bilgi ve becerileri alanındaki yazıların hem bilimsel kalitesi hem de alanyazın kalitesi açısından eleştirel, dürüst, yapıcı ve tarafsız bir inceleme yapma ve garanti etme taahhüdünü üstlenirler.

Değerlendirme sürelerine saygı:
Değerlendirilecek konu hakkında kendini yeterli hissetmeyen veya değerlendirmeyi planlanan zamanda bitiremeyen hakemin durumu derhal editörlere bildirmesi gerekmektedir. Hakemler, son teslim tarihlerine uymak adına çalışmayı mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeyi kabul ederler.

Gizlilik:
Değerlendirmeye alınan her makale gizli belge sayılmalıdır. Bu nedenle bu metinler editörlerin açık izni olmadan başka kişilerle paylaşılmamalı ve tartışılmamalıdır.

Objektiflik:
Akran değerlendirmesi objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisini yapmak uygun değildir. Hakemler, derginin revizyon protokolüne göre uygun olarak görüşlerini destekleyici kanıtlarla açık bir şekilde sunarlar.

Alıntı yapılan kaynakların bildirilmesi:
Hakemler, muhtemelen yazar tarafından unutulmuş olan temel eserlerin bibliyografik referanslarını tam olarak belirtmeyi kabul ederler. Hakem aynı zamanda yazının diğer yayınlanmış çalışmalarla benzerliği veya örtüşmesi konusunda da editörleri bilgilendirmelidir.

Kör İnceleme:
İnceleme sürecinin olabildiğince objektif, tarafsız ve şeffaf olmasını sağlamak için, çalışma hakem değerlendirmesine sunulmadan önce yazarların kimlikleri silinir. Yazarların kimlikleri, kurumsal bağlantıları veya belgenin anonimliğini tehlikeye atacak herhangi bir başka verinin tehlikeye girmesi durumunda, hakemin derhal editörleri bilgilendirmesi gerekmektedir.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın bir hakemin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi kanalıyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Hakemler yazarların, şirketlerin ya da yazı ile ilişkili kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazıları değerlendirmemelidir.


Yayıncının Taahhütleri:

Yayımlama kararları:
Editörler, mümkün olan en az önyargıyla, çalışmanın eleştirel ve uzman bir değerlendirmesini yapmak için en nitelikli hakemlerin ve bilim adamlarının bilimsel olarak seçilmesini garanti edecektir. EARDE inceleme sürecinde daha fazla objektiflik sağlamak amacıyla her çalışma için iki hakem seçmeyi seçmektedir. Farklı değerlemelerin olması durumunda, istisnai durumlarda üçüncü bir incelemeci seçilecektir. Editör, derginin editörler kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal durumu olduğunda yürürlükteki yasal gereklilikler editörü bağlayıcıdır.

Dürüstlük:
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın içeriğinin bilimsel değerine göre değerlendirir.

Gizlilik:
Editörler ve çalışma grubu üyeleri, yayına gönderilen yazılara ilişkin bilgileri yazar, hakem ve editörler dışında başka kişilere açıklamamayı taahhüt ederler. Editörler ve Yayın Kurulu yazıların, yazarlarının ve hakemlerinin gizliliğini taahhüt eder.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriğini, yazarın yazılı izni olmadan araştırmalarında kullanmamayı kabul ederler. Hakem değerlendirmesi kanalıyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Editörler yazarların, şirketlerin ya da (muhtemelen) yazı ile ilişkili kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazılarda kendini geri çekmelidir (yani kendi yerine gözden geçirme ve değerlendirmeyi eş-editörün, yardımcı editörlerin veya editörler kurulunun diğer üyelerinin yapmasını istemelidir). Editörler tüm katılımcılardan konuyla ilgili çıkar çatışmalarını açıklamalarını ve eğer çıkar çatışmaları yayımdan sonra ortaya çıkmışsa düzeltme yayınlamalarını istemelidir.

Zamana saygı:
Sonuçların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamak için, kabul edilen makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanmasına ilişkin süre sınırlamalarına uymaktan azami sorumluluk editörlere aittir. Yayınlanan sürelere uymayı taahhüt ederler.

İntihal ve etik kural ihlalinin tespiti:
Yazarlar EARDE dergisine gönderdiği çalışmalar için intihal raporunu sunmakla sorumludurlar. İntihal benzerlik oranının en çok %20 oranında olmalıdır. İntihal raporu sunulmayan çalışmalar incelemeye alınmamaktadır. Bununlar birlikte ihtiyaç olması durumunda EARDE dergisine gönderdiği çalışmalar farklı intihal yazılımları kullanılarak denetimden geçirilebilecektir. Gönderilen makale ya da yayımlanan bir yazı ile ilgili etik şikayetler sunulmuşsa, editör, yayıncı ile birlikte makul hassas önlemleri almalıdır. Bu tür önlemler kapsamında makale veya yazının yazarı ile iletişime geçilerek ilgili şikâyet veya iddialar incelenir. Etik kural ihlalinin doğrulanması durumunda çalışmaya ilişkin düzeltme, geri çekme, kaygı beyanı ya da diğer bir bilgilendirme notunun beyanı yayınlanır. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranış eylemi, yayımdan yıllar sonra  tespit edilmesi durumunda daha bile inceleme yapılır.

Yayın Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) çevrim içi (online) yayımlanan, ücretsiz, açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir.

EARDE okul öncesinden yüksek öğretime kadar, lisansüstü ve yetişkin eğitimi dahil olmak üzere eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanında bilimsel, özgün araştırma ve derleme çalışmalarını kabul etmektedir. EARDE’nin kapsamına giren alanlar arasında Öğretmen Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi; Açık ve Uzaktan Öğretim; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Biyoloji Eğitimi; Fen Bilgisi Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Matematik Eğitimi; Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi; Özel Yetenekli Eğitimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Okul Öncesi Eğitim; İlköğretim; Yetişkin Eğitimi; Sınıf Eğitimi; Coğrafya Eğitimi; Felsefe Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yükseköğretim Çalışmaları; Eğitim Alanındaki Diğer Çalışmalar yer almaktadır.

EARDE yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaları yayımlamaktadır. İngilizce gönderilen çalışmalarda dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmamaktadır.

EARDE daha önceden yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş özgün araştırma ve derleme çalışmalarını kabul etmektedir.

EARDE editörleri, hakemleri ve yazarları ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen yayın etik etiği ilke, standart ve tavsiyeleri benimsemektedir.

Dergiye gönderilen aday makaleler öncelikle dergi yazım kuralları, kapsam ve şekil yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Dergi kapsamına girmeyen, yazım kurallarına uymayan ve şablona uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin Etik Kurul İzin Beyanı, Bilgilendirilmiş Onam Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Araştırmacı Katkı Beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı (varsa) hakkında bilgi sunulması zorunludur. Eğer bilimsel çalışma tezden üretilmiş ya da bir kongre/sempozyumda sunulmuş ise çalışmada belirtilmelidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” alınması gerekmektedir. Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği çalışmada belirtilir.

Yazarlar, makaleye ilişkin Yazar Beyan Formunu imzalamakta yükümlüdürler. Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır. Yazarlar makalenin dergide yayımlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı altında lisanslanacağını beyan etmektedirler.

Dergiye sunulan her çalışmaya ilişkin yazarların intihal tarama yazılımları (Turnitin, iThenticate vb.) kullanılarak benzerlik raporlarını yüklemeleri zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça hariç %20'den düşük olan çalışmalar incelemeye alınmaktadır. Benzerlik oranı yüksek olan aday makaleler, editör kontrolü sonrasında yazara iade edilmektedir.

EARDE ücretsiz bir dergi olup, makale gönderimi aşamasında, değerlendirme sürecinde ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan ücret talep etmemektedir.

Dergi yönetimi gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu yazarına aittir, yazar, bu hususu dergiye makale göndermekle kabul etmiş sayılır.

EARDE çift taraflı kör (anonim) hakemlik politikasını benimsemektedir. Bilimsel çalışmanın inceleme sürecinde yazarların, editörlerin ve hakemlerin herhangi bir çıkar çatışması yaşamamasına önem vermektedir. Editörler tarafından kapsam, içerik ve şekil bakımından uygun bulunan çalışmalar bilimsel değerlendirme için alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Dergiye gönderilen aday makalede yazarları tüm bilgileri yazar isimleri ve kurumları, vb) gizli tutularak/körlenerek hakemlere gönderilir. Çalışmaların bilimsel incelenmesinde körleme hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem değerlendirme sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

EARDE’ye gönderilen çalışmalarda etik kural ihlalin tespit edilmesi halinde çalışma yazara iade edilir. Daha önce EARDE’de yayımlanmış bir makalede etik kural ihlalinin olduğunun tespit edilmesi halinde çalışmaya ilişkin düzeltme, geri çekme, kaygı beyanı ya da bilgilendirme notunun yayınlanması şeklinde gerekli işlemler yapılır. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı eylemi, yayımdan yıllar sonra keşfedilse bile incelemesi yapılır.

Yayın Ücret Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) açık erişimli ücretsiz bir dergidir. Makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

İntihal Politikası

EARDE’ye gönderilen her çalışmaya ilişkin yazarların intihal tarama yazılımları (Turnitin, iThenticate vb.) kullanılarak benzerlik raporlarını yüklemeleri zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça hariç %20'den düşük olmalıdır. İntihal raporu sunulmayan çalışmalar incelemeye alınmamaktadır. Editör kurulu intihal denetimi sonrasında benzerlik oranı yüksek çıkan çalışmalar için sorumlu yazardan hataların düzeltilmesi talep edilir ve çalışma yazara iade edilir.

Açık Erişim Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. EARDE aynı zamanda Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda EARDE yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/ adresinde yer almaktadır.

by.png
EARDE’de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Bu nedenle EARDE makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak bilimsel çalışmalara katma değer sağlamaktadır.


open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.