Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 157 - 180 2017-07-27

Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi

Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR [1]


Sosyal bir varlık olarak insan, oluşturduğu grubu yönetecek ve istenilen hedefe ulaştıracak bir lidere her zaman ihtiyaç duymuştur. İnsanlık tarihinin var oluşundan itibaren kitleleri ardından sürükleyen liderlerin özelliklerine son yıllarda daha dikkat çekici vasıflar eklenmiştir. Yaşam şartları, demografik ve kültürel etkenlere bağlı olarak farklı liderlik tipleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde liderlik, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ancak uygulama konusunda ciddi sıkıntıların olduğu bir alandır.

Bu çalışmada kamu çalışanları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Burada amaç kamu çalışanlarının yöneticilerinden bekledikleri liderlik tiplerini tespit etmektir. Diğer bir ifade ile çalışanların kendi iş alanlarına göre tercih ettikleri liderlik tipi ile farklılık olup olmadığını analiz etmek ve demografik özelliklerin bu tercihleri etkileme boyutunu belirlemektir. Çalışmada kullanılmak için hazırlanan anket soruları, 129 kamu çalışanı tarafından cevaplandırılmış, analizler elde edilen bu veriler üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, çalışmaya katılan bütün meslek grupları içerisinde etik liderlik ön plana çıkarken, etkileşimci liderlik son sırada yer almıştır. Dikkat çekici diğer bir sonuç ise çalışmak istedikleri liderin cinsiyeti konusunda olmuştur. Erkek çalışanlar ile kadın çalışanların liderin cinsiyeti konusundaki tercihleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.

Kamu Çalışanı, Liderlik, Liderlik Tercihi
  • Altunışık,R., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya, Sakarya Yayıncılık Aykanat,Z., Yıldırım, A., (2012), “Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Araştırma” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Cilt:22, ss:260-274 Bakan,İ., Doğan, İ.F., (2013), Liderlik Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Ankara, Gazi Kitabevi Bakan,İ., Büyükbeşe,T., (2010), “Liderlik Türleri ve Güç Kaynaklarına İlişkin Mevcut Gelecek Durum Karşılaştırılması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması”, KMU Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, ss:73-84 Bass,B.M., Steidlemier,P., (1999),”Ethics, Charecter and Authentic Transformational Leadership Behavior”, Leadership Qarterly, Vol:10,No:2, ss:181-217 Başaran, İ.E., (2004), Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, Nobel Yayımcılık Çakınberk,A., Demirel,E.T., (2010), “Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği” , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss..103-119 Çolak, M., (2015), Çalışma Hayatında Liderlik, Bursa, Ekin Yayınları Demir,C., Yılmaz,M.K., Çevirgen,A., (2010), “Liderlik Yaklaşımları ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, ss:129-152 Eren, E. (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul,11. Basım, Beta Basım Yayım Erkutlu, H.V., (2014);Liderlik Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları, Ankara, Eflatun Yayımcılık Erol, G., (2012), Liderlik Tarzları ve Örgütsel sessizlik İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Genç, N., (2012), Yönetim ve Organizasyon-Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık Gülcan,M.G., Kılınç,A.Ç., Çepni,O., (2012), “ İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler açısından İncelenmesi”, Türk eğitim Bilimleri Dergisi, ss:123-142 Hicks,H.G.,Gullett, C.R., (1981), Organizasyonlar: Teori ve Davranış, (Çev.) B. Baykal, İstanbul, Para Kredi Dergisi G. KILIÇ ÖZKAYNAR 178 İnce,M., Bedük, A., Aydoğan, E., (2004), “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, ss.437 Judge,T.A., Piccolo,F.R., (2004), “Transformational and Transactional Leadership:A Meta-Analiytic Test Of Their Relative Validity”, Journal of Applied Psychology, Vol:89, No:5,755-768 Kahya, C., (2013), Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışları ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Rolü, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, İşletme Anabilim Dalı, Erzurum Karip, E., (1998), “Dönüşümcü Liderlik”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, -kuey.net Kıcır,G.K., Paşaoğlu, D., (2014), “Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, ss:1-24 Kırel,Ç.,(2001), “Liderlik Davranış Biçemleri Konusunda Yeni Bir Yaklaşım: Karizmatik Liderlikten Dönüşümsel Liderliğe”, Sosyal Bilimler Dergisi Koçel, T., (2015), İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Yayınları Mulla,Z.R., Khrishnan,V.R., (2009), “ Do Transformational Leaders Raise Follawers To Higher Levels Of Morality? Validating James Macgregor Burns’ Hypothesis In The Indıan Context Using Karma-Yoga”, ASAC,Niagara Falls. Northouse,P.G.,(2014), Liderlik Kuram Ve Uygulamalar, (Ed.Cengiz Şimşek),İzmir, Sürat Yayınları Önen,S.M., Kanayran,H.G., (2015), “Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal Bir Değerlendirme”, Birey ve Toplum Dergisi, Cilt:5, Sayı:10,ss.43-63 Özler,E.,(2013), Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir, AÖF Yayınları Paksoy,M., 2013, Örgütsel Davranış, İstanbul, Lisans Yayıncılık Saylı,H., Baytok,A., (2014), Örgütlerde Liderlik Teori Uygulama ve Yeni Perspektifler, Ankara, Nobel Yayıncılık Stewart,J., (2006), “Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined Thorugh the Works of Burns,Bass,Avolio and Leithwood”, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, June26 Şahin,A.,Taşpınar,Y.,Eryeşil,K., Örselli,E.,(2015), “Kamu Yönetiminde Liderlik: Yönetici ve Çalışanların Liderlik Algısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi,Cilt:18, Sayı:2, ss.73-96 Tabak,A., Polat,M., Caşar,S., Türköz,T., (2012),“Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması”, “İş, Güç” Endüstri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı:4, Cilt:14, ss:89-106 Taşdan,N., Gül,H., (2013), Kamu Yönetiminde Liderlik, Ankara, Detay Yayıncılık Tengilimoğlu,D., (2005), “Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.4., S.14 (1-16) www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi : 28.02.2017 Zel,U., (2001), Kişilik ve Liderlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Yazar: Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil331257, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {157 - 180}, doi = {10.12780/usaksosbil.331257}, title = {Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi}, key = {cite}, author = {Kılıç Özkaynar, Gülnaz} }
APA Kılıç Özkaynar, G . (2017). Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 157-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331257
MLA Kılıç Özkaynar, G . "Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 157-180 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331257>
Chicago Kılıç Özkaynar, G . "Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 157-180
RIS TY - JOUR T1 - Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi AU - Gülnaz Kılıç Özkaynar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 180 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi %A Gülnaz Kılıç Özkaynar %T Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi %D 2017 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç Özkaynar, Gülnaz . "Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 157-180 .
AMA Kılıç Özkaynar G . Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 157-180.
Vancouver Kılıç Özkaynar G . Çağdaş Liderlik Yaklaşımlarında Kamu Çalışanlarının Tercihi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 157-180.