Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 251 - 286 2017-07-27

Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları

Onur TOS [1] , Zülfiye ACAR ŞENTÜRK [2]


Globalleşen dünyada birbirleriyle mücadele içerisinde olanlar ve farklılaşmak isteyenler sadece kurum, kuruluş ya da kişiler değildir. Günümüz koşullarında rekabet sahasında kentler de yerini almıştır. Bu kapsamda, rekabette üstünlük sağlamak isteyen kentler özellikle imaj çalışmalarına yönelmektedirler. İmaj kavramı bireylerin herhangi bir objeye karşı algıladıkları pozitif veya negatif tutum, ona karşı besledikleri duyguları ifade etmektedir. Ancak bireyler nezdinde bu algının yaratılması o kadar da kolay değildir. Çünkü imaj oluşumu birçok unsur tarafından etkilenmektedir. Genel bir perspektifte kent yoğunluğundan ve sorunlarından bıkmış biri negatif imajla büyük şehirlerde yaşamayı zorunlu olmadıkça düşünmezken, sıcak havaları ve denizi seven bireyler için Akdeniz bölgesindeki büyükşehirler de olsa, oralarda yaşamak cazip gelebilmektedir. Bir taraftan büyükşehir algısına karşı olumsuz imaj sergilenip ona yönelik bir algı oluşturulabilirken, diğer taraftan pozitif imaj yansıtılıp yaşama olanakları göze alınabilmektedir.

 Bu çalışmada, nüfus bakımından ilk beş büyük kentimizin, bu kentlerde yaşayan bireylerin zihinlerindeki imajları ölçülmeye çalışılmıştır. Bünyelerinde barınan insanların kent hakkındaki algıları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede nüfus bakımından ilk beş büyük kentte basit rastlantısal örneklem yöntemiyle beşer kişi üzerinde, hazırlanmış sorular dahilinde derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda örnekleme dahil olan bireylerin verdiği cevaplar analiz şeklinde aktarılmış ve yorumlamaları yapılmıştır.

Kent, İmaj
  • Ak, T., (2009). “Marka Yönetimi ve Tüketici Karar sürecine Etkileri”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman. Aktuğlu, I., K., (2004) “Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler”, İstanbul: İletişim Yayınları. Ambrose, G., Harris, P. (2010) “Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü” Çev. Bilge Barhana, İstanbul: Literatür Yayıncılık. Avraham, E., (2004) “Media strategies for improving an unfavorable city image”, Cities, Vol.21, No:6. Bakan, İ. ve Kefe, İ. (2012) “Kurumsal Açıdan Algı ve Algı Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 02, Sayı: 01. Barutçugil, İ., (2011) “Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi”, İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Bat, M. ve Kayacan, Ş., (2016) “İnternet Bağımlısı Erişkinlerde Sosyal Medya Oyunları Üzerine Örnek Olay İncelemesi: Candy Crush Oyunu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı: 12. Beerli, A. ve Martin, J., D., (2004) “Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis—a case study of Lanzarote”, Spain, Tourism Management, 25. Beyhan, Ş. G., Ünügür, M., (2005) “Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli”, İTÜ Dergisi Mimarlık, Planlama, Tasarım Cilt:4, Sayı:2. Christopher, J. W., (2005) “Destination Image: to See or not to See? Part II”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.17, No.5, pp.191-196. Ericson, B., Robert, M., (1997) “Marketing Local Identity” Journal Of Urban Design; Feb97, Cilt no: 2, Sayı: 1. Ertürk, T., (1996) “Şehir Kimliği: Amasya Örneği”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Gelibolu, L., Kanıbir, H., Saydan, R., Tutar, H. ve Yavuz, M., C. (2014) “Kars Algısı İmajı ve Marka Kimliği Araştırması”, Kars: Serhat Kalkınma Ajansı. Gemlik, N. ve Ünsal, S., (2007) “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 11. Göksel, A., B. ve Yurdakul, N., B. (2010) “Temel Halkla İlişkiler Bilgileri”, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Hanna, S. ve Rowley R., (2008) “An Analysis of Terminology Use In Place Branding” Place Branding and Public Diplomacy, Cilt No: 4, Sayı,1. Ilgın, C. (1997). “İstanbul konut mimari kimliğinin, konut örüntülerine bağlı değişimi ve kent kimliği ile etkileşimi” (Doctoral dissertation). Kotler, P., Haider, D., H. ve Rein, I., (1993) “Marketing Places: Attracting Investment,Iindustry, And Tourism to Cities, States, And Nations”, New York: The Free Pres. Kerr, G. ve Johnson, S., (2005). “A Review Of A Brand Management Strategy Forn A Small Town2, Place Branding, 1(4). Langer, R., (2000) “Place Images and Place Marketing” Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Bussiness Scholl. Martinez, T., L. ve Salvador, D., B., - Garcia and the others, (2007) “Modeling a city‟s image: The case of Granada”, Cities, Vol, No:5. Moon, M. ve Doug, M., (2003) “Ateşten Markalar, İnternet Çağında Marka Bağımlılığı Yaratmak”, çev. Ş. Tanju Kalkay, İstanbul: MediaCat Kitapları. Özer, M., A., (2012) “Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33. Peker, A., E., (2006) “Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması ve Küresel Landmark”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rainisto, S., K., (2003) “Succes Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Pracitices İn Northern Europe and The United States” helsinki University of Technology, İnstitute of Strategy and International Bussiness, Doktora Tezi. Şahin, G., (2010) “Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Suher, H. (1999). “Ülkemizde Metropolitanlaşma Sürecinde Kent Kimliği Sorunsalı, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları” Yıldız Teknik Üniversitesi 1. Sempozyum Bildirileri, Yayın No: YTÜ. MF.DE-99.0499, 15-16 Ekim. Tanlasa, B., (2005). “Kentler de Şirketler Gibi Rekabet İçinde”, Marketing Türkiye, s. 83. Tekeli, H.(2001), “Turizm Pazarlaması ve Planlaması”, Ankara: Detay Yayıncılık. Vural, B., B. (2010) “Şehir Markası Yaratma Süreci Ve Edirne Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Yalçınkaya, G. (2006). “Ülke imajı ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi”. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı İzmir. Zhang, Li and Zhao, S. Xiaobin (2009). “City Branding and the Olympic Effect: A Case Study of Beijing”, Cities, 26, p. 245 - 254. http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B Erişim tarihi: 01.06.2017. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5964a487b34240.93956277 Erişim Tarihi: 01.06.2017. http://nufus.mobi/turkiyenin-en-kalabalik-illeri Erişim Tarihi: 01.06.2017.
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Yazar: Onur TOS
Ülke: Turkey


Yazar: Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil331296, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {251 - 286}, doi = {10.12780/usaksosbil.331296}, title = {Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları}, key = {cite}, author = {Tos, Onur and Acar Şentürk, Zülfiye} }
APA Tos, O , Acar Şentürk, Z . (2017). Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 251-286 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331296
MLA Tos, O , Acar Şentürk, Z . "Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 251-286 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331296>
Chicago Tos, O , Acar Şentürk, Z . "Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 251-286
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları AU - Onur Tos , Zülfiye Acar Şentürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 286 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları %A Onur Tos , Zülfiye Acar Şentürk %T Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları %D 2017 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Tos, Onur , Acar Şentürk, Zülfiye . "Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 251-286 .
AMA Tos O , Acar Şentürk Z . Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 251-286.
Vancouver Tos O , Acar Şentürk Z . Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 251-286.