Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 14 2019-06-30

Bu araştırmanın amacı 2003-2016 yılları arasında öğretmenlik programlarına giren öğrencilerin başarılarındaki değişimleri ortaya koymaktır. Tarama modeli ile yürüten araştırmada veriler öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tercih kılavuzlarından elde edilen başarı yüzdelerinden elde edilmiştir. Araştırma 20 üniversite ve 16 tür öğretmenlik programı ile sınırlıdır. Her sınav sisteminin geçerli olduğu yıllar, kendi içinde karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlik programlarına genellikle orta düzey ve üzerinde başarıya sahip öğrencilerin alındığı görülmüştür. Ancak, 2011’den sonra sınıf öğretmenliği; 2012’den sonra fen bilimleri ile ilgili programlara düşük başarılı öğrenciler alınmaya başlamıştır. 2012-2014 yılları arasında ise ilköğretim matematik öğretmenliği, 2013 ve 2014’de matematik öğretmenliği programlarında düşük başarılı öğrenciler alınmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, zihin engelliler öğretmenliği, okulöncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği programlarında ise öğrenci başarısı orta seviyenin altına düşmemiştir.

Öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirme programları
 • Akyüz, Y. (2008). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk yıllarına toplu ve yeni bir bakış. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1335/15452.pdf adresinden erişildi.
 • Altıntaş, G. Yeşiltepe, M. (2016). Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 2016, 225 – 250
 • Aras, S. ve Sözen, S. (2013). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de Öğretmen Yetiştirme Programlarının İncelenmesi. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara, 1-10, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32244854/S_Aras.S_Sozen.Paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1548407222&Signature=0CCTBvoxjRLGtItMBNRGtO5kXwU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTurkiye_Finlandiya_ve_Guney_Korede_Ogret.pdf adresinden erişildi.
 • Ateş, H. ve Burgaz, B. (2014). Türkiye, ABD ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri ve Türkiye’deki Sistemin Geliştirilmesine İlişkin Öneriler. K.Ü.Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1710-1722
 • Aydın A. (1998). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Yetiştirme Sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(3), 275-286.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 31(140): 68-74http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5010 adresinden erişildi.
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’ daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2): 238-248.
 • Ergün, M. (2006). Atatürk döneminde öğretmen yetiştirme. Atatürk döneminden günümüze Cumhuriyetin eğitim felsefesi ve uygulamaları sempozyumu. Gazi Eğitim Fakültesi 16-17 Mart 2006, Ankara. (s: 215-225).
 • Kartal, M. (2011). Türkiye’nin Alan Öğretmeni Yetiştirme Deneyimleri Ve Sürdürülebilir Yeni Model Yaklaşımları. Buca eğitim fakültesi dergisi, 29, 50-57
 • Malaty, G. (2006). What are the Reasons Behind the Success of Finland in PISA? Gazette des Mathematiciens, 108, 59-66.
 • MEB (2014). 19. Milli Eğitim Şurası. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/35/27/719973/dosyalar/2015_02/02041116_19.millieitimuraskararlar.pdf adresinden erişilmiştir.Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (2015, 17 Nisan), Resmi Gazete (Sayı: 29329). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler//2015/04/20150417-4.htm/20150417.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler//2015/04/20150417-4.htm
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun, (1997, 16 Ağustos), Resmi Gazete (Sayı: 4306). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23084.pdf
 • ÖSYM (2002). Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. Ankara: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi.
 • ÖSYM (2003). Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/1018,osys23ektablo4pdf.pdf?0 adresinden erişildi
 • ÖSYM (2004). Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. https://www.osym.gov.tr/TR,1884/2004-osys-kilavuzu.html adresinden erişildi
 • ÖSYM (2005). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1647/2005-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden erişildi
 • ÖSYM (2006). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1476/osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2007). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1330/2007-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2008). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1211/2008-ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2009) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu https://www.osym.gov.tr/TR,1170/2009-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2010) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu.https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2010/OSYS/Kilavuzlar/TercihKilavuzu/2010_OSYS_Tablo4.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2011) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/Eklenti/257,2011tablo4-2172011pdf.pdf?0 adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2012) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/OSYS/2012OSYSKONTKILAVUZ.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2013a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu.https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013OSYSSISTEMKILAVUZU%2021%2003%202013.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2013b) Kamu Personeli Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Testi Türkçe Öğretmenliği. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/KPSS1/T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf adresinden erişilmiştir.
 • ÖSYM (2014) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu.https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/YGS/2014_OSYS_KILAVUZU_02_01_2014.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2015) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2016) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU01082016.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2017) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf adresinden erişildi.
 • ÖSYM (2018) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Yüksek Öğretim Kurumları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf adresinden erişildi.
 • Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (1996, 13 Ağustos)., Resmi Gazete (Sayı: 22726). Erişim Adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22726.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22726.pdf
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M. T., Birbudak, T. S. ve Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (171): 13-25. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3044/649 adresinden erişildi.
 • Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: the Finnish approach. Journal of Education Policy, 22 (2), 147-171.Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik (2016, 3 Ağustos), Resmi Gazete (Sayı: 29790). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-22.htm
 • Şeren, M. (1995). Öğretmen Yetiştirmede 3580 Sayılı Yasayla Getirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Planlaması ve Teftişi Bilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara
 • Turan, R. (2012). Avni Akyol Dönemi Eğitim Siyasaları. National Education, 108.
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 707-730 http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078477 adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimihttp://www.yok.gov.tr/documents/10279/12924/turkiyede_ogretmen_egitiminde_standartlarla_ve_akreditasyon.pdf/ adresinden 24.01.2018’de erişilmiştir
 • YÖK. (2007a). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
 • YÖK. (2007b). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara.http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_ogretmen_kitabi/054a8c72-174b-4b00-a675-837874006db5 adresinden 17.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, İ. ve Vural Ö.F. (2014). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Journal of Teacher Education and Educators.3(1), (s: 73-90).
 • Yüksel S. (2013). Öğretmen Yetiştirmede Hesap Verebilirlik Bağlamında KPSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 404-420
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6528-4177
Yazar: Sevim Aşiroğlu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil526962, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER}, key = {cite}, author = {Aşiroğlu, Sevim} }
APA Aşiroğlu, S . (2019). ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/526962
MLA Aşiroğlu, S . "ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/526962>
Chicago Aşiroğlu, S . "ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER AU - Sevim Aşiroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER %A Sevim Aşiroğlu %T ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER %D 2019 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Aşiroğlu, Sevim . "ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Haziran 2019): 1-14 .
AMA Aşiroğlu S . ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 1-14.
Vancouver Aşiroğlu S . ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA GİRİŞTE ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ DEĞİŞİMLER. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 14-1.